Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FINAL ThePresProject 2013-02-03

FINAL ThePresProject 2013-02-03

Ratings:
(0)
|Views: 23,533|Likes:
Published by Costas Efimeros
Αφιέρωμα
Αφιέρωμα

More info:

Published by: Costas Efimeros on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

 
04
Στο ThePressProject.gr αφήνουμε κάθε Κυριακή τη φωτεινότητα της οθόνης για τη ζεστασιάτου τυπωμένου χαρτιού της Ελευθεροτυπίας, προκειμένου να συζητήσουμε τις όψεις και τις αιτίεςτης παθητικότητας των πολιτών τον καιρό της κρίσης.
Γιατί δεν κουνιέται φύλλο
Ενώ ταχύτατα πλησιάζουμε στοόραμα του Γιώργου Παπανδρέουγια έναν εργαζόμενο σε κάθε νοι
-
κοκυριό (3,7 εκατ. ήταν οι εργαζό
-
μενοι στη χώρα το γ΄ τρίμηνο του2012, μας ενημερώνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.),όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θαβρεις έναν άνεργο ή έναν επισφα
-
 λώς εργαζόμενο ημιαπασχολού
-
μενο, μπλοκάκια κλπ. Η ανεργίαέφτασε το γ΄τρίμηνο του 2012 το24,8% ή 1,2 εκατ. άτομα. Οι μερι
-
κά απασχολούμενοι είναι περίπου300.000, ενώ σε πολλές χιλιάδεςυπολογίζονται οι εργαζόμενοι μεμπλοκάκι.Αν όλοι αυτοί αθροίζονται κάπουκοντά στον ιλιγγιώδη για τα μεγέ
-
θη της χώρας αριθμό των 2 εκατ.ατόμων, είναι ν’ απορεί κανείς πώςκαι απουσιάζουν από τον δημόσιοδιάλογο ή, για την ακρίβεια, πώς ηδική τους φωνή δεν ακούγεται σ’αυτόν. Γιατί άραγε δεν υπάρχει έναισχυρό, ριζοσπαστικό, διεκδικητι
-
κό κίνημα αυτών που δεν έχουν καιπολλά να χάσουν;Ποιοι είναι οι επισφαλώς εργαζό
-
μενοι και οι άνεργοι που περιπλα
-
νώνται σήμερα στη στέπα της αγο
-
ράς εργασίας; Μα, φυσικά, αυτοίπου τα προηγούμενα χρόνια πέρα
-
σαν τον καιρό τους σε λάθος θρα
-
νία. Θα περίμενε κανείς ότι η υψη
-
 λότερη εκπαίδευση θα σήμαινε και λιγότερη ανεργία, αλλά δεν είναιακριβώς έτσι. Δίπλα στο 27,6%των αποφοίτων λυκείου που είναισήμερα άνεργοι, στέκεται το 28%των πτυχιούχων ανώτερων τεχνι
-
κών-επαγγελματικών σχολών καιτο 17% των πτυχιούχων ανωτάτωνσχολών. Στις ηλικίες 30-44 ετών, το20,7% των ανέργων έχει τελειώσειανώτερη τεχνική εκπαίδευση καιτο 13,7% είναι τουλάχιστον πτυχι
-
ούχοι ανώτατου ιδρύματος. Όσοοι ηλικίες μικραίνουν, τα πράγ
-
ματα γίνονται πιο δύσκολα: Στιςηλικίες 20-29 ετών, το 29% τωνανέργων έχει τελειώσει ανώτερητεχνική εκπαίδευση και το 18% εί
-
ναι τουλάχιστον πτυχιούχοι ανώ
-
τατου ιδρύματος. Πρόκειται για ταθύματα της εκπαιδευτικής πολιτι
-
κής και της κυρίαρχης αντίληψηςπου τη συνόδευε: μάζευε πτυχίαγια να γίνεις ανταγωνιστικός και ηαγορά θα σε περιμένει με ανοιχτέςαγκάλες. Εφόσον υπάρχει, δηλαδή. Όμως η αγορά εργασίας καταρρέει.Ο άλλοτε κραταιός δημόσιος τομέ
-
ας προσφέρει επισφαλείς θέσειςεργασίας (συμβάσεις έργου, συμ
-
βάσεις ορισμένου χρόνου, εργασίαγια αναπληρωτές, ωρομίσθιους,ενοικιαζόμενους κλπ.). Στον ιδιωτι
-
κό τομέα, η απουσία πολύ μεγάλωνεπιχειρήσεων σημαίνει πολυδιά
-
σπαση των εργαζόμενων σε μικρέςοικογενειακές λίγο-πολύ επιχειρή
-
σεις, όπου ο ρόλος του εργοδότησυγχέεται με αυτόν του φροϋδικούπατέρα.Η επιλογή της ανταγωνιστικότηταςγια κάθε εν δυνάμει εργαζόμενοσήμαινε αυτομάτως και την απόρ
-
ριψη του μοντέλου της συλλογικήςδιαχείρισης των προβλημάτων.Ακόμη κι εκεί που οι συνθήκεςωθούν τους εργαζόμενους να κινη
-
θούν όλοι μαζί για την υπεράσπισητων συμφερόντων τους, ο διάλο
-
γος είναι αργός και δύσκολος. Επι
-
πλέον, στη φροϋδική μικρομεσαίαεπιχείρηση, η εργατική οργάνωσηθεωρείται αμαρτία και η συμμε
-
τοχή στην απεργία έγκλημα καθο
-
σιώσεως και προδοσία της εμπι
-
στοσύνης του πατέρα-αφεντικού.Η Αντιγόνη δεν θα είχε και πολλήτύχη σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον.Η ρευστότητα των εργασιακώνσχέσεων και η αποσπασματικότητατων εκάστοτε απασχολήσεων κάθεεργαζομένου μάς πάει ένα βήμαπιο πέρα από τις κλασικές μαρξι
-
κές παρατηρήσεις περί εφεδρικούστρατού εργασίας: εδώ τα ίδια ταδικά σου συμφέροντα εξυπηρε
-
τούνται από διαφορετικές στρα
-
τηγικές από εξάμηνο σε εξάμηνο,καθώς γλιστράς μεταξύ εργασίαςκαι ανεργίας, μεταξύ εξαρτημένηςεργασίας και εργασίας με μπλοκά
-
κι, μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.Δεν είναι πως έλειψαν οι προβλέ
-
ψεις. Όποιος έχει έρθει σ’ επαφήμε τον λόγο διαφόρων συνιστω
-
σών της φοιτητικής αριστεράς τηντελευταία εικοσαετία, θα γνωρίζειτην καραμέλα της «εργασιακής πε
-
ριπλάνησης». Τη βρίσκει κανείς σεπροκηρύξεις από τη δεκαετία του’90 ως σήμερα με όλες τις διαθέσι
-
μες αριστερές υπογραφές. Ωστόσοκαμιά οργανωμένη δύναμη δεν προ
-
ετοιμάστηκε γι’ αυτό που επί χρόνιαπροέβλεπε ως Κασσάνδρα – απλώςσήμερα παρατηρεί τις συνέπειες.Και τα πραγματικά προβλήματα τωνεπισφαλώς εργαζόμενων, των ανέρ
-
γων, των εργαζόμενων με μπλο
-
κάκι; Σε ορισμένες περιπτώσεις οισυνθήκες γεννούν νέα συνδικαλι
-
στικά σχήματα που προσπαθούννα καλύψουν το χαμένο έδαφοςκαι να διαχωρίσουν τη θέση τουςαπό το επίσημο συνδικαλιστικόκίνημα που δεν ασχολείται με τηνπεριπλανώμενη νεολαία: ΣωματείοΣερβιτόρων Μαγείρων, ΣωματείοΜεταφραστών Επιμελητών Διορθω
-
τών, Σωματείο Βάσης ΕργαζομένωνΟδηγών Δικύκλου κά. Πρόκειται γιαγνήσια εγχειρήματα εργατικής ορ
-
γάνωσης, που αποτελούν βέβαιασταγόνα στον ωκεανό. Ας αφήσου
-
με όμως τη γκρίνια. Από κάπου θαπρέπει να ξεκινήσει κανείς.
Σύμφωνα με μια αντίληψη, στην εποχή της κρίσης τοεργατικό κίνημα περνά τις καλύτερες στιγμές του. Ηπίεση των δυνάμεων του κεφαλαίου και του πολιτικούτου προσωπικού πάνω στα κατώτερα λαϊκά στρώματαείναι μια ευκαιρία αυτά να κινητοποιηθούν και να ρι
-
ζοσπαστικοποιηθούν. Έτσι, ο κόσμος της εργασίας θαέρθει σε ευθεία σύγκρουση με τον κόσμο του κεφαλαί
-
ου και τότε…Και τότε τι; Τριάμισι χρόνια μετά το πρώτο ορατό ξέ
-
σπασμα της κρίσης και 25 γενικές απεργίες αργότερα,οι αφηγήσεις του εργατικού κινήματος για τον εαυτότου συντίθενται από κάμποσες προβολές επιθυμιώνκαι αισθητά πιο ολίγη πραγματικότητα. Επιχειρούμεσήμερα να προσεγγίσουμε ορισμένα από τα ζητήματαπου το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα δεν θέλησε ήδεν κατάφερε ν’ αγγίξει επαρκώς: Πού είναι κρυμμένοιτόσοι άνεργοι; Σε ποιους ανατίθεται η εκπροσώπησητων εργαζομένων; Πώς ορίζονται οι στόχοι κάθε μεγά
-
 λου απεργιακού αγώνα; Τι σημαίνει σήμερα το δικαίω
-
μα στη δουλειά;
Αυτοί που δεν έχουν φωνή
Τώρα που δένουμετα σκυλιά με ταλουκάνικα
του Παντελή Παντελόγλου
pantelis@thepressproject.gr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->