Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FINAL ThePresProject 2013-02-24

FINAL ThePresProject 2013-02-24

Ratings:
(0)
|Views: 23,309|Likes:
Published by Costas Efimeros
Αφιέρωμα
Αφιέρωμα

More info:

Published by: Costas Efimeros on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
07
Στο ThePressProject.gr αφήνουμε κάθε Κυριακή τη φωτεινότητα της οθόνης για τη ζεστασιάτου τυπωμένου χαρτιού της Ελευθεροτυπίας, προκειμένου να συζητήσουμε τις όψεις και τις αιτίεςτης παθητικότητας των πολιτών τον καιρό της κρίσης.
Γιατί δεν κουνιέται φύλλο
Απελπισμένος δεν είναι μόνο αυ
-
τός που χάνει την ελπίδα του.Είναι, ακόμη χειρότερα, κάποιοςπου μισεί την ελπίδα. Το φαουστι
-
κό «κατάρα στην ελπίδα» το λέειπριν απ’ όλα ο άνθρωπος που δενθέλει να ελπίζει γιατί αυτό απαιτείνα υποτιμήσει τη ζωή του. Ελπίδαείναι να πιστεύεις ότι η ζωή σουείναι προετοιμασία για κάτι άλλο,καλύτερο. Αντιθέτως, ο απελπι
-
σμένος έχει την ευτυχία να μηνπεριμένει τίποτα. Γι’ αυτό μερικέςφορές η καταβύθιση στην απελπι
-
σία είναι στάση ψυχικά συμφερό
-
τερη βραχυπρόθεσμα, σε σχέσημε την αναμονή, που μας αφήνειμονίμως με το αίσθημα του ανεκ
-
πλήρωτου. Αυτή η ψυχική συνθή
-
κη ισχύει και στην πολιτική.Η Αριστερά, τον καλό καιρό, εν
-
σάρκωνε την ελπίδα ότι το προ
-
 λεταριάτο θα αναλάβει το βάροςνα τερματίσει την καταπίεση αν
-
θρώπου από άνθρωπο και θα μαςοδηγήσει και πάλι σε μια κατάστα
-
ση προπατορικής μακαριότητας.Αυτή η πορεία σήμαινε πάνω απ’όλα ότι ο κόσμος δεν θεωρούντανστατικός, αμετακίνητος. Γι’ αυτόκαι η εποχή εκείνη για πολύ και
-
ρό ατένιζε πρωτίστως το μέλλον,παρά το παρελθόν. Στην τέχνη(χαρακτηριστικά με τον μοντερνι
-
σμό), στη φιλοσοφία (με τον δια
-
φωτισμό και τις προεκτάσεις του),στην τεχνολογία (με έναν ενθουσι
-
ασμό άσβεστο μέχρι σήμερα), τοβλέμμα ήταν στραμμένο προς έναμέλλον που αναμενόταν πάντα κα
-
 λύτερο από το παρελθόν.Υπήρξαν στιγμές, ακόμη και στηνπρόσφατη πολιτική μας ιστορία,μεγάλης αισιοδοξίας. Τέτοια ήτανκαι η (τόσο δυσφημισμένη σήμε
-
ρα) Μεταπολίτευση. Τον πρώτοκαιρό του ΠΑΣΟΚ πολλοί πίστευ
-
αν ότι μπορεί να αλλάξει η Ελλά
-
δα, εξού και το επιτυχημένο τότεσλόγκαν της «Αλλαγής». Από τιςμεγάλες αφηγήσεις όμως περάσα
-
με πολύ σύντομα στις απλές μεγα
-
 λοστομίες, όταν πρωταθλητές τηςαρπαχτής αλληλοπροσφωνούνταν«σύντροφοι».Οι δύο μέριμνες του ανθρώπουπου δεν περιμένει τίποτα και κοι
-
τάζει μόνο την καλοπέρασή τουείναι το φαγοπότι και η ισχύς. Ηπρώτη εκπροσωπείται από τηνπαράδοση του «φάγωμεν και πί
-
ωμεν» και μεταφράζεται στο διο
-
νυσιακό πανηγύρι που αντικατέ
-
στησε τις μεγάλες αφηγήσεις, τονκαιρό που κάποιοι διανοούμενοιασχολούνταν με το μεταμοντέρ
-
νο και κάποιοι νεοέλληνες με ταμπουζούκια. Η δεύτερη είναι ηεπιδίωξη της ισχύος: όταν δεν πε
-
ριμένει κανείς τίποτα, προσπαθείνα αυξήσει την ισχύ του μέσα στοπεριβάλλον του. Πρόκειται γιαδύο διαφορετικές εκδοχές του κυ
-
νισμού, τις οποίες γνωρίσαμε μεμεγάλη ένταση, διαδοχικά, τα τε
-
 λευταία χρόνια στην Ελλάδα. Τηνπερίοδο που διανύουμε σήμεραυπερισχύει η μαύρη καταχνιά τηςπλήρους παραίτησης, που εκδη
-
 λώνεται με την απρόθυμη στήριξησε μια κυβέρνηση αποτελούμενηαπό δύο πολιτικούς πλήρως απα
-
ξιωμένους στην κοινή συνείδησηκαι ένα ανεξήγητο (στην καλύτερηπερίπτωση) πρώην αριστερό συ
-
μπλήρωμα.Επιστρέφοντας στην παρατήρησητης αρχής, είναι μια μορφή γαλή
-
νης να μην περιμένει κανείς τίπο
-
τα. Να μάθει να αρκείται σε όλοκαι λιγότερα, να λέει «πάλι καλά»ό,τι και αν του συμβεί, να ευχα
-
ριστεί τον Θεό που δεν του έτυχεκάτι χειρότερο. Στο τέλος όμως ηζωή θα κριθεί από το αν κάποιοιτον καιρό της απελπισίας επέμει
-
ναν σε πείσμα όλων των σημείωννα ελπίζουν, δηλαδή να μη συμ
-
φιλιώνονται με τη δυστυχία τους.Αυτό είναι αδύνατο να ξέρουμεαπό πού μπορεί να προκύψει.Μπορεί να συμβεί επειδή κάποι
-
ος δύστυχος έχασε τη ζωή του μεφαντασμαγορικό τρόπο, θύμα τηςβίας ή της απελπισίας, μπορεί ναπροκύψει επειδή σε μια γωνιά τηςΕλλάδας οι εργαζόμενοι μιας εται
-
ρείας ή ενός κλάδου αποφάσισαννα μην το βάλουν κάτω. Στο λο
-
γαριασμό μπαίνουν πάντα και οι χαρτογιακάδες σαν και του λόγουμας, όσοι χειρίστηκαν δημόσιο λόγο, με μικρό ή μεγάλο ακροατή
-
ριο, και επέλεξαν να συνεχίσουννα μιλούν αντί να σωπάσουν, ναεπιμείνουν αντί να απελπιστούν.Ιδίως μάλιστα αν είχαν κάτι να χάσουν, μιλώντας. Κάπως έτσι θακριθεί κάτι που όλοι οσμιζόμαστε:ότι πρέπει να πιστεύεις ότι κάτιαλλάζει, για να μπεις στον κόπο.Ο χριστιανισμός και ο μαρξισμόςείναι οι δύο μεγάλες αφηγήσειςτης ελπίδας που δεν εκπλήρωσαντις υποσχέσεις τους. Να πει κανείςότι δεν εκπλήρωσαν «ακόμη» τιςυποσχέσεις τους είναι μια δήλωσηυπερβολικής αισιοδοξίας. Υπάρχειστην Προς Ρωμαίους επιστολή ηεντυπωσιακή διατύπωση «ελπίςβλεπομένη ουκ έστιν ελπίς», πουθα πει πως ελπίδα είναι να πιστεύ
-
εις σε αυτό που δεν βλέπεις. Γιαόσους έχουν ισχυρά αντιμεταφυ
-
σικά αντανακλαστικά, ας επιμεί
-
νουμε σε όσα βλέπουμε: όση απο
-
γοήτευση και αν συνόδευσε τόσεςκαι τόσες χαμένες ελπίδες τουπαρελθόντος, υπάρχουν περιπτώ
-
σεις χειροπιαστών βελτιώσεωντης ανθρώπινης ζωής, όπως είναιη κατάργηση της δουλείας και ηισότητα των γυναικών. Οι εργατι
-
κές κατακτήσεις του 20ου αιώνα,αυτές που χάνονται τώρα, είναιεπίσης τέτοιο παράδειγμα. Πάεινα πει, δεν είναι ποτέ αδιάφορο ανέχουμε κουράγιο να διεκδικήσου
-
με κάτι ή αν παραδίδουμε τα όπλα.Στην «Πολιτική ως επάγγελμα» οΜαξ Βέμπερ έγραφε στην καταλη
-
κτική παράγραφο του βιβλίου:
Η πολιτική είναι ένα δυνατό καιαργό τρύπημα σε σκληρές σανί 
-
δες, με πάθος και συγχρόνως με προοπτική. Είναι απόλυτα σω
-
στό (και όλη η ιστορική πείρα τοεπικυρώνει) ότι ο άνθρωπος δεν θα πετύχαινε το εφικτό, αν δεν πάσχιζε να πραγματοποιήσει τοανέφικτο. Αλλά για να το κάνειαυτό ένας άνθρωπος, πρέπει ναείναι ηγέτης, αλλά και ήρωας, με την ακριβή έννοια της λέξης. Καιακόμη εκείνοι που δεν είναι ούτε ηγέτες ούτε ήρωες πρέπει να οπλι
-
σθούν με τέτοια ψυχική στερεότη
-
τα, που ν’ αψηφούν ακόμη και τοθρυμμάτισμα όλων των ελπίδων τους. Χωρίς αυτή την ψυχική στε 
-
 ρεότητα δεν θα μπορούν να κα
-
τορθώσουν ούτε αυτό που είναισήμερα δυνατό.
του Κωνσταντίνου Πουλή
poulis@thepressproject.gr
 
Ελπίδα
Κατάρα στην ελπίδα! Στην πίστη, κατάρα!Και, προπαντός, κατάρα στην υπομονή!
Γκαίτε, Φάουστ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->