Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament 561-2006 Privind Transporturile Rutiere

Regulament 561-2006 Privind Transporturile Rutiere

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:

More info:

Published by: giuliocostel_nedelcu on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
32006R0561
REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
Ş
I ALCONSILIULUIdin 15 martie 2006privind armonizarea anumitor dispozi
ţ
ii ale legisla
ţ
iei sociale în domeniultransporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85
ş
i (CE) nr.2135/98 ale Consiliului
ş
i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului(Text cu relevan
ţă
pentru SEE)
 PARLAMENTUL EUROPEAN
Ş
I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunit
ăţ
ii Europene, în special articolul 71,având în vedere propunerea Comisiei
1
,având în vederea avizul Comitetului Economic
ş
i Social
2
,dup
ă
consultarea Comitetului Regiunilor,hot
ă
rând în conformitate cu procedura prev
ă
zut
ă
la articolul 251 din tratat
3
, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005,întrucât:(1)
 
În domeniul transporturilor rutiere, Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispozi
ţ
ii din domeniul social privindtransportul rutier 
4
urm
ă
rea s
ă
armonizeze condi
ţ
iile de concuren
ţă
între modurile detransport terestru, în special în ceea ce prive
ş
te sectorul transportului rutier 
ş
iîmbun
ă
t
ăţ
irea condi
ţ
iilor de munc
ă
 
ş
i a siguran
ţ
ei rutiere. Progresele realizate în acestedomenii ar trebuie s
ă
fie men
ţ
inute
ş
i extinse.(2)
 
Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European
ş
i a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaz
ă
activit
ăţ
i mobile detransport rutier 
5
impune statelor membre adoptarea de m
ă
suri care s
ă
limiteze durata delucru maxim
ă
s
ă
 pt
ă
mânal
ă
a lucr 
ă
torilor mobili.(3)
 
S-au întâmpinat dificult
ăţ
i în uniformitatea interpret
ă
rii, aplic
ă
rii, execut
ă
rii
ş
icontrolului în toate statele membre ale anumitor dispozi
ţ
ii ale Regulamentului (CEE) nr.3820/85 referitoare la durata de condus, pauzele
ş
i perioadele de repaus pe care trebuies
ă
le respecte conduc
ă
torii auto care efectueaz
ă
transporturi rutiere na
ţ
ionale
ş
i
1
JO C 51 E, 26.2.2002, p. 234.
2
JO C 221, 17.9.2002, p. 19.
3
Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2003 (JO C 38 E, 12.2.2004, p. 152), pozi
ţ
ia comun
ă
aConsiliului din 9 decembrie 2004 (JO C 63 E, 15.3.2005, p. 11)
ş
i pozi
ţ
ia Parlamentului European din 13 aprilie2005 (JO C 33 E, 9.2.2006, p. 425). Rezolu
ţ
ia legislativ
ă
a Parlamentului din 2 februarie 2006
ş
i DeciziaConsiliului din 2 februarie 2006.
4
JO L 370, 31.12.1985, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2003/59/CE a ParlamentuluiEuropean
ş
i a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).
5
JO L 80, 23.3.2002, p. 35.
 
interna
ţ
ionale în interiorul Comunit
ăţ
ii, din cauza caracterului general al termenilor încare sunt redactate aceste norme.(4)
 
Este de dorit ca aceste dispozi
ţ
ii s
ă
fie aplicate în mod eficient
ş
i uniform pentru ca s
ă
 fie îndeplinite obiectivele vizate
ş
i s
ă
nu se discrediteze aplicarea normelor. Înconsecin
ţă
, este necesar s
ă
se stabileasc
ă
o serie de norme mai clare
ş
i mai simple carevor fi u
ş
or de în
ţ
eles, de interpretat
ş
i de aplicat de c
ă
tre sectorul transporturilor rutiere
ş
i de c
ă
tre autorit
ăţ
ile responsabile cu aplicarea acestora.(5)
 
M
ă
surile prev
ă
zute de prezentul regulament în ceea ce prive
ş
te condi
ţ
iile de lucru nu ar trebui s
ă
aduc
ă
atingere dreptului partenerilor sociali de a stabili dispozi
ţ
ii maifavorabile lucr 
ă
torilor prin contracte colective de munc
ă
sau în alt mod.(6)
 
Este necesar s
ă
fie definit clar domeniul de aplicare a prezentului regulament prin precizarea principalelor categorii de vehicule vizate.(7)
 
Prezentul regulament ar trebui s
ă
se aplice transporturilor rutiere efectuate fie exclusivîn interiorul Comunit
ăţ
ii, fie între Comunitate, Elve
ţ
ia
ş
i
ţă
rile p
ă
ţ
i la Acordul privindSpa
ţ
iul Economic European.(8)
 
Acordul european privind munca echipajelor vehiculelor care efectueaz
ă
transporturirutiere interna
ţ
ionale din 1 iulie 1970 (denumit în continuare „AETR”), astfel cum a fostmodificat, ar trebui s
ă
se aplice în continuare transporturilor rutiere de m
ă
rfuri sau dec
ă
l
ă
tori efectuate de vehicule înmatriculate într-un stat membru sau într-o
ţ
ar 
ă
care este parte contractant
ă
la AETR, pe întregul traseu, adic
ă
atât partea situat
ă
între Comunitate
ş
i o
ţ
ar 
ă
ter 
ţă
, alta decât Elve
ţ
ia, cât
ş
i
ţă
rile care sunt p
ă
ţ
i contractante la Acordul privind Spa
ţ
iul Economic European, cât
ş
i partea care traverseaz
ă
teritoriul unei astfelde
ţă
ri. Este esen
ţ
ial s
ă
se modifice AETR cât mai repede, ideal în urm
ă
torii doi ani dela data intr 
ă
rii în vigoare a prezentului regulament, în vederea punerii în conformitate adispozi
ţ
iilor acestuia cu prezentul regulament.(9)
 
În cazul transporturilor rutiere efectuate de vehicule înmatriculate într-o
ţ
ar 
ă
ter 
ţă
carenu este parte la AETR, dispozi
ţ
iile AETR ar trebui aplicate p
ă
ţ
ii de traseu care seefectueaz
ă
în interiorul Comunit
ăţ
ii sau în interiorul
ţă
rilor care sunt p
ă
ţ
i la AETR.(10)
 
Dat fiind faptul c
ă
obiectul AETR intr 
ă
în domeniul de aplicare a prezentuluiregulament, competen
ţ
a de negociere
ş
i de încheiere a acordului respectiv apar 
ţ
ineComunit
ăţ
ii.(11)
 
În cazul în care o modificare a normelor comunitare interne în domeniul respectivnecesit
ă
o modificare corespunz
ă
toare a AETR, statele membre ar trebui s
ă
-
ş
i uneasc
ă
 eforturile pentru a ob
ţ
ine aceast
ă
modificare cât mai curând, în conformitate cu procedura prev
ă
zut
ă
în AETR.(12)
 
Lista scutirilor ar trebui actualizat
ă
pentru a
ţ
ine seama de evolu
ţ
ia sectoruluitransportului rutier pe parcursul ultimilor nou
ă
sprezece ani.(13)
 
To
ţ
i termenii cheie ar trebui defini
ţ
i în mod complet pentru a facilita interpretarea
ş
i agaranta aplicarea uniform
ă
a prezentului regulament. De asemenea, este necesar s
ă
se prevad
ă
asigurarea unei interpret
ă
ri
ş
i aplic
ă
ri uniforme a prezentului regulament dec
ă
tre autorit
ăţ
ile de control na
ţ
ionale. Definirea termenului „s
ă
 pt
ă
mân
ă
” care figureaz
ă
 
 
în prezentul regulament nu ar trebui s
ă
împiedice conduc
ă
torul auto s
ă
înceap
ă
 s
ă
 pt
ă
mâna de lucru în oricare zi a s
ă
 pt
ă
mânii.(14)
 
Pentru a garanta eficien
ţ
a execut
ă
rii, este indispensabil ca autorit
ăţ
ile competente s
ă
fieîn m
ă
sur 
ă
, la efectuarea controalelor rutiere
ş
i, dup
ă
o perioad
ă
de tranzi
ţ
ie, s
ă
seasigure c
ă
s-au respectat perioadele de
ş
ofat
ş
i de repaus din ziua respectiv
ă
 
ş
i dinultimele dou
ă
zeci
ş
i opt de zile.(15)
 
Este necesar ca normele de baz
ă
referitoare la duratele de condus s
ă
fie clarificate
ş
isimplificate pentru a permite controlul uniform
ş
i eficient al aplic
ă
rii acestora cuajutorul tahografului digital, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 alConsiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de înregistrare în transportul rutier 
1
 
ş
i prezentul regulament. Prin urmare, prin intermediul unui comitet permanent,autorit
ăţ
ile împuternicite cu asigurarea respect
ă
rii prezentului regulament în statelemembre ar trebui s
ă
fac
ă
toate eforturile pentru a ajunge la o interpretare comun
ă
aaplic
ă
rii acestuia.(16)
 
S-a constatat c
ă
dispozi
ţ
iile Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 permiteau programarea perioadelor de
ş
ofat
ş
i de repaus zilnice astfel încât conduc
ă
torul auto putea fi în situa
ţ
iade a conduce o perioad
ă
prea lung
ă
ă
ă
a lua o pauz
ă
complet
ă
, ceea ce avea ca rezultatdiminuarea siguran
ţ
ei rutiere
ş
i deteriorarea condi
ţ
iilor de lucru ale conduc
ă
torilor. Înconsecin
ţă
, este necesar s
ă
se asigure ca frac
ţ
ionarea pauzelor s
ă
nu duc
ă
la abuzuri.(17)
 
Prezentul regulament urm
ă
re
ş
te îmbun
ă
t
ăţ
irea condi
ţ
iilor sociale pentru lucr 
ă
torii c
ă
rorali se aplic
ă
, precum
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
irea siguran
ţ
ei rutiere în general. Acesta urm
ă
re
ş
terealizarea acestui obiectiv în special prin dispozi
ţ
iile referitoare la durata maxim
ă
decondus pe zi, pe s
ă
 pt
ă
mân
ă
 
ş
i pe o perioad
ă
de dou
ă
s
ă
 pt
ă
mâni consecutive, prindispozi
ţ
ia care oblig
ă
un conduc
ă
tor auto s
ă
ia o perioad
ă
de repaus s
ă
 pt
ă
mânalnormal
ă
, cel pu
ţ
in o dat
ă
pe o perioad
ă
de dou
ă
s
ă
 pt
ă
mâni consecutive,
ş
i prindispozi
ţ
iile care prev
ă
d c
ă
în nici un caz o perioad
ă
de repaus zilnic nu poate fi maimic
ă
decât o perioad
ă
neîntrerupt
ă
de nou
ă
ore. Acest ansamblu de dispozi
ţ
ii garanteaz
ă
 un repaus corespunz
ă
tor 
ş
i, luând în considerare
ş
i experien
ţ
a dobândit
ă
în ultimii ani îndomeniul aplic
ă
rii normelor, nu mai este necesar un sistem de compensa
ţ
ie pentru perioadele de repaus zilnic reduse.(18)
 
Un mare num
ă
r de transporturi rutiere în interiorul Comunit
ăţ
ii includ un traseu parcurs pe feribot sau în tren. În consecin
ţă
, ar trebui stabilite dispozi
ţ
ii clare
ş
i corespunz
ă
toareîn ceea ce prive
ş
te perioadele de repaus zilnic
ş
i de pauz
ă
în acest tip de traseu.(19)
 
În vederea intensific
ă
rii transporturilor interna
ţ
ionale de m
ă
rfuri
ş
i de c
ă
l
ă
tori, ar trebuica, în interesul siguran
ţ
ei rutiere
ş
i al unei mai bune desf 
ăş
ur 
ă
ri a controalelor rutiere
ş
ia controalelor efectuate în spa
ţ
iile întreprinderilor, perioadele de
ş
ofat
ş
i de repaus
ş
i pauzele începute în alte state membre sau în
ţă
ri ter 
ţ
e s
ă
fie luate în considerare
ş
i s
ă
sestabileasc
ă
dac
ă
normele relevante au fost respectate în totalitate
ş
i în mod corect.(20)
 
Principiul responsabilit
ăţ
ii întreprinderilor de transport ar trebui extins cel pu
ţ
in laîntreprinderile de transport care sunt persoane juridice sau fizice
ş
i nu ar trebui s
ă
 exclud
ă
dreptul de ac
ţ
iune împotriva persoanelor fizice care ar fi autorii, instigatorii saucomplicii unei înc
ă
lc
ă
ri a prezentului regulament.
1
JO L 370, 31.12.1985, p. 8, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat
ă
prin Regulamentul (CE) nr.432/2004 al Comisiei (JO L 71, 10.3.2004, p. 3).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->