Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
BAB 2 dan 3 Perilaku Keorganisasian

BAB 2 dan 3 Perilaku Keorganisasian

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by isnaRa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: isnaRa on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/14/2015

 
 \uoks Wkhobuikh ]erdfkbu Bejrokhdsksdkh
GKG 7 > ]EWDFKBU DHLDPDLU LKH ]EHOKWUAHTK \EWAKLK]JWOKHDSKSD;.Pkrdkgfe ykh !e"#ehkr$%d ]erdfk&$ Dh'd(d'$
Befjipjb vkrdkgfe dhldvdlu terldrd lkrd vkrdkgfe beikipukh lkhbeterkipdfkh, fktkr gefkbkho prdgkld lkh leijork`s.Iehurut Odgsjh ( ;41 ! " #krdkgef beikipukh lkh betrkipdfkhierupkbkh $k%tjr utkik &kho ieipeokru'd perdfkbu berk lkh bdherkdhldvdlu . )elkhobkh vkrdkgef leijork`s ieipuh&kd peokru' &khotdlkb fkhosuho .Befjipjb vkrdkgef psdbjfjods terldrd lkrd vkrdkgef persepsd , sdbkp,beprdgkldkh , gefkkr , lkh ijtdvksd.#krdkgef dhd iehurut Odgsjh ( ;41 ! " gkh&kb ld pehokru'd jfe'befukrok, tdhobkt sjsdkf, pehokfkikh berk segefuih&k lkh vkrdkgefleijork`s.* +kbtjr dbe jr -dsfdbe dt' )jiet'dho]er%k&k ktku tdlkb $kbtjr dhd uok ieipehokru'd sesejrkholkfki gerperdfkbu, kpkgdfk sesejrkho tdlkb subk pklk ktkskhh&klkfki ieidipdh, ikbk kpkpuh &kho ldbktkbkh ktkskh 'kh&kierupkbkh iksubkh tdlkb fkhosuho ldfkbubkh.* Ikhusdk gergelk bkrehk gergelk beikipukhh&k.)etdkp ikhusdk ieidfdbd pergelkkh lkfki gerperdfkbu bkrehkprjses peh&erkpkh dh$jriksd &kho gergelk lkrd setdkp dhldvdlutersegut &kho beiuldkh ieipkhokru'd perdfkbu sesejrkho lkfkigertdhlkb.* Ikhusdk gergelk bkrehk ieipuh&kd fdhobuhokh &kho gergelklkfki ieipehokru'dh&k.+kbtjr fdhobuhokh skhokt gerpehokru' pklk ikhusdk, suktubeputuskh &kho ldgukt jfe' dhldvdlu lkpkt ldpehokru'd lehokh kpk&kho terkld ldfukr lkrd ldrdh&k lehokh bktk fkdh ijtdvksd ebsterhkfgerperkh ldsdhd. dhobuhokh ieigehtub ikhusdk iehkld fegd' gkdbktku iehkld k'kt, rkik', ktku sjigjho.* Ikhusdk gergelk perdfkbuh&k bkrehk klkh&k pergelkkhbegutu'kh./kf dhd ierupkbkh gkodkh lkrd tejrd ijtdvksd &kho ldteiubkhjfe' pkrk dfiukh psdbjfjod sepertd, Iksfj, I%fefkhl, I%Oreojr, lff.Begutu'kh ikhusdk iehkld ijtd$ se%krk dhtrdhsdb dhldvdlu tersegutlkfki gerperdfkbu.=)7 W7I7-7=7 . ;3<;;34 . < 57 <
 ;
 
 \uoks Wkhobuikh ]erdfkbu Bejrokhdsksdkh
7.\%e)ry 'kh ]rdh*d# !)+d(k*d
]rdhsdp Ijtdvksd klkfk' perpklukh khtkrk bedhodhkh lkh eheroduhtub ieh%kpkd tuukh tertehtu. Ieiehokru'd ijtdvksd sesejrkhogerkrtd ieigukt jrkho tersegut iefkbubkh kpk &kho bdtk dhodhbkh.Bkrehk $uhosd utkik lkrd bepeidipdhkh klkfk' uhtub ieidipdh,ikbk beikipukh uhtub ieiehokru'd jrkho klkfk' 'kf &kho pehtdho.]rdhsdp -kskr Ijtdvksd]ehefdtdkh Behhet' Okhoef, lkfki gubuh&k 0?jipeteht tj ekl0,iehuhubbkh gk'k jrkho tdlkb terijtdvksd uhtub geberk fegd' gkdb,bkrehk ldk iehlkpkt okd &kho fegd' tdhood ktku tuhkhokh &kho fegd'gkh&kb.Ijtdvksd klkfk' suktu $ehjiehk psdbjfjods, se'dhook bdtk perfuiehoetk'ud pehlkpkt lkrd pkrk psdbjfjo.Iuhoj Idffer, pdipdhkh 7fdktel ]s&%'jfjod%kf )ervd%es,ieh%etusbkh ehki prdhsdp uiui ijtdvksd segkokdikhk ld gkk' dhd.* Ijtdvksd klkfk' prjses psdbjfjods, ktku fegd' tepkth&k prjseseijsdjhkf, gubkh fjods.* Ijtdvksd pklk lkskrh&k klkfk' prjses &kho tdlkb bdtk sklkrd. \dhlkbkh &kho bdtk ktku jrkho fkdh fkbubkh iuhobdh skk tkipkb tdlkbfjods, hkiuh gkod jrkho &kho iefkbubkhh&k, tdhlkbkhh&k tkipkbkkr lkh iksub kbkf.* Ijtdvksd gersd$kt dhldvdlukf. \dhobk' fkbu sesejrkho gersuigerlkrd ldrdh&k sehldrd.* Ijtdvksd tdkp jrkho gergelk, geodtu uok setdkp dhldvdlugervkrdksd lkrd kbtu be kbtu.* Ijtdvksd klkfk' prjses sjsdkf. \kb lkpkt lddhobkrd, gk'kterpehu'd ktku tdlkbh&k begutu'kh bdtk terokhtuho lkrd jrkho fkdh. -kfki tdhlkbkh se'krd'krd, bdtk ldpkhlu jfe' begdkskkh &khogersuiger lkrd ijtdvksdjhkf ld iksk fkfu. ]ehljrjho Ijtdvksd )egerkpk iehleskbh&k suktu begutu'kh. Idskfh&k, bdtkierksk fkpkr, hkiuh 'krus ieh&efeskdbkh sktu tuoks lehokh seoerk.Bkfku bdtk ierksk skhokt fkpkr, bdtk kbkh ikbkh. \kpd gdfk bdtk 'kh&kseldbdt ierksk fkpkr, bdtk kbkh ieidfd' uhtub ieh&efeskdbkh tuoks. 7hookpkh gk'k suktu tdhlkbkh kbkh ieiehu'd suktubegutu'kh. Idskfh&k, klk luk begutu'kh &kho iehleskb  bedhodhkhuhtub ieh&efeskdbkh tuoks ktku ikbkh. ]ersepsd tehtkho gkokdikhkbdtk ieikhlkho luk begutu'kh tersegut skhokt iehehtubkh ikhk&kho kbkh ldprdjrdtksbkh. Bkfku bdtk gerpdbdr gk'k bdtk gdsk ldpe%ktbkrehk tuoks tdlkb sefeskd, bdtk kbkh iehojrgkhbkh kbtu ikbkhsdkho uhtub iehoerkbkhh&k. )egkfdbh&k, dbk bdtk ierksk tdlkb kbkhiehlkpkt ikskfk' kfkupuh peberkkh dtu tdlkb sefeskd, bdtk kbkhperod uhtub ikbkh sdkho.=)7 W7I7-7=7 . ;3<;;34 . < 57 <
 7
 
 \uoks Wkhobuikh ]erdfkbu Bejrokhdsksdkh>rkho lkpkt terijtdvksd bkrehk beper%k&kkh, hdfkd, idhkt, rksktkbut, lkh segkokdh&k. -dkhtkrkh&k klkfk' $kbtjr dhterhkf sepertdbegutu'kh, idhkt, lkh beper%k&kkh. +kbtjr fkdhh&k klkfk' $kbtjrebsterhkf, idskfh&k gk'k&k, fdhobuhokh, ktku tebkhkh lkrd jrkho &kholdbksd'd. \kb klk prjses &kho iulk' lkfki ijtdvksd  bdtk 'krussefkfu tergubk lkfki ieikhlkho jrkho fkdh.Iehkld Ijtdvktjr &kho 2kdb7lkfk' pehtdho gkod sejrkho peidipdh uhtub iehoetk'udgkokdikhk %krk ieijtdvksd bkr&kkhh&k. II +edhgero iehkgkrbkhgegerkpk tdhlkbkh &kho tdlkb ieijtdvksd jrkho fkdh.
¿ Iereieabkh gkwkakh.
 \dhlkbkh dhd gdsk ieiguhu' rkskper%k&k ldrd lkh dhdsdktd$ bkr&kkh.
¿ Iehobrdtdb bkrykwkh ld lepkh bkrykwkh fkdh.
 \dhlkbkh dhdpuh gdsk ieruskb 'uguhokh &kho sulk' tergdhk gkdb.
¿ Ieigerd peraktdkh setehoka-setehoka ktku tdlkb ieieraktdbkh bkrykwkh.
 Bkfku sejrkho peidipdh tdlkb ieielufdbkhbkr&kkhh&k, ikbk rksk per%k&k ldrdh&k kbkh fuhtur.
¿ Ieieraktdbkh ldrd sehldrd.
 ]eidipdh &kho sepertd dhdldkhookp eojds lkh 'kh&k ieikhdpufksd bkr&kkh uhtubbepehtdhokhh&k sehldrd.
¿ Iehokhkb eiksbkh sejrkho bkrykwkh.¿ \dhlkbkh dhd segkdbhyk nuok tdlkb ldfkbubkh, bkrehk gdskieruskb ijrkf bkrykwkh fkdh.¿ \dlkb iehljrjho bkrykwkh uhtub gerbeigkho.
 Bkfkubkr&kkh ierksk gk'k gjs uok dbut gerukho gerskik, ierebkkbkh skhokt terijtdvksd. =h$jriksdbkh beseipktkh &kho klk lkh khokh perhk' iehoebkho idhkt pkrk bkr&kkh.
¿ \dlkb ieielufdbkh akf-akf becdf.
 7pk &kho hkipkbh&kbe%df gkod 7hlk, iuhobdh skk skhokt pehtdho uhtub bkr&kkh.
¿ Ierehlkabkh bkrykwkh ykho burkho terkipdf.
 )ejrkhopeidipdh ieikho kdg iehjferdr betdlkbikipukh bkr&kkhh&k,hkiuh 'krus 'ktd'ktd lkfki iehkhokhd perikskfk'kh &kholdtdigufbkh kokr tdlkb skipkd ieiperikfubkh bkr&kkhh&k.
¿ Wkou-rkou lkfki iehokigdf beputuskh.
 7tkskh &kho rkourkou iehokbdgktbkh begdigkhokh ld sefuru' jrokhdsksd.)esuhoou'h&k, %krk &kho pkfdho gkdb uhtub ieijtdvksdbkr&kkh klkfk' iefdgktbkh ierebk lkfki prjses pehokigdfkhbeputuskh. )krkh, rebjiehlksd, lkh brdtdb klkfk' pehljrjho &khopkfdho e$ebtd$ lkh skhokt ieijtdvksd jrokhdsksd &kho gerkhdieherkpbkhh&k lkh lkpkt ieijtdvksd ldrd.
,.]eherk#kh !)+d(k*d 'kfk" Jrkhd*k*d
]klk uiuih&k pkrk k'fd tejrd perdfkbu gerjpdhd gk'k lkfkisetdkp perdfkbuh&k ikhusdk ieipuh&kd tuukh &kho 'ehlkb ld%kpkd.=)7 W7I7-7=7 . ;3<;;34 . < 57 <
 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->