Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Egipat 50-68

Egipat 50-68

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by Maja Kokanovic
egipat-lange
egipat-lange

More info:

Published by: Maja Kokanovic on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
'
W94
KURT
LANGE
I
MAKS
HIRMER
"
EGIP
ARHITEKTURA
PLASTIKA
SLIKARSTVO
TOKOM
TRI
MILENIJA
SA
PRILOZIMA
EBERHARDAOTAI
KRISTIJANE
DERO§-NOBLKUR
SNIMCI
MAKSA
HIRMERA
JUQOSLAVUA
BEOGRAD
-
__‘_.~...,r
4-.\_¢—
',<.,,.~
;__
_
__
-_
~\
.
_..___..--~_-_'
»
-~.»~
~
,.._»_¢-
W
__--
1
__
/
\
I\
'1’.-.-3*"
Q
\
¢
 
6
R
ADGROBNI
KAMENKRALJA
VADZIJA
(Din)
»ZMIJE<(.
koji
love
gazele.
Dok
jedan
pas
jo§
goni
gazelu,
drugije
Kreénjak.
1.
djnastija.
§irina
65
cm.
Prvobitna
ukupna
veé
oborio
svoj
plen
i
pregriza
mu
grkljan.
Tematikaje
visina
2,50
m.
Pariz,
Luvr.
veé
poznata
sa
palcta(uporedi
sl.
2i
3).
Ovomale
remek-
Patiée
iz
Abidosa.
Jednom
grobu
pripadala
su
dvadelo
zasluiuje
divljenje
ne
samo
zbog
modeliranja
poje-
takva
nadgrobna
kamena.
Spomenik
iznenaduje
svojom
dinosti
nego
i
zbog
harmonije
kojom
je
figurativna
tema
umetniékom
zrelo§éu
iako
delimiiino
jo§
uvek
ima
zas-
prilagodenadatom
okviru.
\
tarelo
tretiranjc
oblika.
Sa
istanéanimsmislom
za
obliko-
1
vanjc
i
raspored
sme§teno
je
kra1jevo
Horus-ime:
zmija
7
3
sa
uzdignutomglavom
u
okviru
slike
palateéijaoluéastim
SEDECA
STATUAHETEPDIJEFA.
Granjt.
Kraj
2.
dinastije
>1
ukrasima
ra§é1anjena
fasada
ima
tri
kule
i
dve
visoke
Visi;1a,39
cm.
Kairo,
Muzej,
br.
3072.
kapije;
na
tome
stoji
faraon-bogu
obliku
sokola.
Prikazani
sedi
na
podvijenim
nogama,
a,
dlanove
je
poloiio
na
butine.
Imz}
kratku
kovrdiavu
vlasuljui
kratku
I
pregaéu.
Nasuprotdocnijimprikazivanjimalikova
koj
i
L
-
1
.I
~
...
Pwércp.
on
CRNOGSTEATITA
SA
v1.o§c1m.
on
§ARENOG
kleée
111
éuée,
ova]
ram
prlmerak
l1.0SlLl
sebl
neku
teimu
ALABASTERA.
Iz
grobnice
Hemake
u
Sakkari.
1.
dinastija.i
nere§enost,
§to
je
takode
podvenosrazmerno
nisko
Promer
8,7
cm.
Kairo,
Muzej,
br.
J.
70104.
postavljenom
glavom.
Uprkos
tome,
obrada
lica
i
iivah-U
grobnici
Hemake,
kancelara
kralja
Usafaisa,
nas-
nostizraza
pokazujuumemikovu
darovitost.
Na
desnom
lednika
faraona
Vadiija(Diet),
nadeno
jedosta
probu-
ramenu
Hetepdijefa
urezana
su
Horus-lmena.
prva
tr
§enih
ploéica
Ziija
upotreba
nije
sasvim
sigurno
utvrdena.faraona
2.
dinastije:
Hetep-sehemui,
Neb-Re
i
Nineter
Moida
se
radi
0
ploéicama
na
koje
su
se
stavljala
tkaéka
M<_>ic_1a
je
Hetepdijef
bio
sve§tenik
njihovog
pogrebnog
vretena.
Mcdu
umetniéki
najvrednije
ploice
spada
ova
kulta.
Prema
tome,
Statua
je,
moida,
nastala
tekkrajem
'
koju
prikazujemo.
U
okvir,
omedjen
ispupéenjem
sliénom
ili
éak
poéetkom
3.
dinastije.
Ona
potiéeiz
Mitrahjne
konopcu,
ukomponovane
su
dve
grupe
iivotinja:
dva
psa
starog
Memfisa.
STARO
CARSTVO
3.
D
INAS
T
IJA
-
2778——2723
Faraoni:
Dfoserg
l1€¢_1_s§[-g_1_t9,ti
(=
Sekemket,
Dfeferti-ank?)
;
Sanakt;Kaba;
IV_efe_(I_ca;
Hu(ni).
*1
'\
Pelitiéko
sredi§te
pomeri1o
se
sada
u
oko1inu_>Mcmfi,sya_
(blizu
dana§njeg
sela
Sakkara).
Ostvarena
su
bitna
dostignuéa
na
mnogimpodruéjima.
Razvoj
ve§tine
gradgnjayjl
Vkqmenu:
podizanje
stepenaste
piramide
kralja.
Diosera
s
gradevinama
namenjenim
za
reiidenciju,
'zatim'
sliéni,
nedovréenih
monumentalnih
kompleksa
gxobnica
kralja
Sekemketa
i
drugi11.
"
KOMPLEKS
GROBNICE
KRALJA
DZOSERA
KODSAKKARE
1
_C_<1oku
ni
s
z
rada
oko
stepen_astg
pita;-gi_c_1g
prostqrijama
u
juinoj
grobnici
nije
n1§ta
drugo
nggo
~
krgfja
iosera
(crtei
4/5)
o
iwanr
ka1m-mu
i
fajansu
podriavanje
kod
seveme
fasadestepenasle
piraml
e
i
j
asuifa
0d“b11_1no§lf1‘ater'ijala.
3
sastoji
§e,
potdm,
od
jednog
hrama,
alata
1
apela
Sama
stepcnhital
'pira1;hida
tek
se
naknadno
razvlla
kbje
su
faraonu
sluiile
za
p1’0SlaV1]3.1'1_|E
gs?!-sveikovma.od
p1fVQ1J_1£lfL€v
g1;Q1li9gpLQ$”iSL5>,g__€_1_h_1§§,j_;
_1g;1_§tabe.
Qva
Veliki
trem
povezuje
jedini
ulaz
na
juinom
k_raj].\
istoénog
‘ié§taEa
se
nalazila
izpz§d_28
m
dubgkpgpkna
(crtez
6-8)
zida
sa
Velikim
dvori§tem
izmedu
piramide
i
jliine
grob-koje
je
vodilo
do
odaje
s
kraljevim
grobom,
a
na
k0JLl
st;
nice.
Cg1ok11la11_i_komple1gsL@9
_dq1o_Im£otega
koj
jg
se
nadoveziva1i
mnogobrojnihodnici
(crtci
7).
Oni
su
docnije
pTgla§en
za
boianstvo,
predstavlja
prvo
velikd
.
prvobitno
bili
ispunjenipotrebama
za
domaéinstvo
i
'
""
”'
'
'
'
'
"
t
ostori'e
varaT§§tv0
u
1came11_11._§3'[g1_ci3\11_11§1;1_
_Q_b_llCl
_1g_§_uvek
su
kamcmm
posudama,
kao
1
tn
ranue
pomenu
c
pr
__|
vezanisa
kéF1§5é'r_1jem
sn wpme
zido-
sa
zidovima
od
fajansa
i
kraljevim
reljefima,
slnénlm
ilistabala
obradenihkrivomsekiromisa
tavanjcama
onim
u
juinoj
grobnici
(sl.
15).
‘o
poredariih
okruglih
drvenih
motki,
uobiéajenih
,
Prvohitnave1_iéina
mastabe
ploéastog
oblika,
iznad
koje
1
opekama
od
nilskog
mulja.
Prekrivanjezidova
je
naknadno
podignuta
stepenasta
piramida,
iznosi1a
u
trima
prostoxiiamaispod
piramide
1
uimmé
je
63
X
'63'iI
I551}/Tsii
od
8
m.
Izgradenaje
od
kamemh
50>
 
_
~/
\\
 
ROBNICE
KRALJEVA
3.
DINASTIJE
POSLE
DZOSERA
Posle
impozantnog
kompleksa
grobnice
kralja
Di0-
istom
mestu
podigao
temeljejedne
takode
nedovr§ene
sera
sveliéanstvenom
stepenastom
piramidom.
iz
doba
grobnice.
3.
dinastije
§a§?1gY§11gS_}_1
jQ§_$1CdCé§_gfQiZ)_|11Q€,
_d¢lir_nic“:_i3o
»Hu§ni],]zabeleien
i
kao
Ahu,
zapoéeo
je
oko
60km
s_pir@mjgg1;_1.
Tu
je
pre
svega“nézavr§€na}3@n1idgja;a-
juino
od
Memfisa
(odnosno
od
Sakkare)
veliku
piramidu
531;;
Sekemlgggg
(otkrio
M.
Z.
Goneim
1951-52),
verovatno
g_M_g5j_1_1gu_
koju
je,
verovatno,
zavréio
tekSnofru,
prvi
naslednika
kralja
Diosera,
u
blizinLjugQzapadnog
ugla
kralj
4.
dinastije.
Ova
gorda
piramida
trebalo
je
kada
se
zidina
grobnice
Dioseba.
Iova,nikad
d0vvr§ena
piramida
zavr§i
da
dostigne
visinu
od
90111,
sa
osnovama
od
trebalo
je
da
bude
opasana
naroéito
briiljivo
gradenim
135
x
135
mi
uglom
uk0§cn0sti
0d
51°
52’.
J05
pre
mnogozidinama.
Naovomzidu
bojom
su
ispisani
titula
i
ime
vekova
skinuta
je
sa
ovog
spomenikaposlednjeg
kralja
Imhotepa,onogistog
koga
smatrajuneimarorn
Diose-
3.
dinastijespoljnaoplata
i
danas
se
jedino
saéuvana
rovog
kompleksa.
Qd
lgalja
Sénakhh
saéuvana
je
samo
unutra§njost
jezgra
sa
strmirn,skoro
potpuno
okomitim
gruba
mastaba
od
opeka
kod
Bet
Kalafa,
oko
460
kmzidovima
uzdiie
ka
nebu
poput
diinovske
kule.
Uprkos
juino
od
Memfisa.
Takozvariia
piramida
u
slojevima
u
tome
§t0
je
sada
samo
ru§evina,
piramida
u
M§ciBm_u
Zavijet-cl-Arjanu
(izmedu
Sakkare
i
Gize)
vcrovatnoje
izaziva
najsnainiji
utisak
0
gradevinskojdelatnosti
Starog
bila
odredena
za
grobnicu
kralja
Kabe.
Neferka
je
na
carstva.
J
POGREBNA
MASTABA
3.
DINASTIJE
Pogrebnumastabu
Hesirea,
koji
je
kao
»poznanik
Smisao
ovakvihlikovnih
prikaza
namirnicaispred
umriogr
kra1jev<<
i
»ve1ika§
Juga.<<
spadao
medu
visoke
éinovnike
u
njegovom
grobu
zasniva
se
na
predstavi
starih
Eg1p-
Dioserovog
doba,istaknuéemo
na
ovom
mestu
kao
pr1-
éana
da
ée
umrli,
dokle
god
bude
imao
na
raspolaganju
ii
mer
radi
njene
celovitostii
reljefnih
ukrasa.
jela
i
piéa,
pa
makar
samo
na
slici,
njegov
»Ka<<,
tj
neprolazna
snaga
rijegovog
biéa,
moéi
i
dalje
da
postoji.
18/19
~"
*
DKVENE
RELJEFN1§fPEO§E,IZ
1>0G;§15B§5_yli;s'rig3E
HESlREA'
u
SAKKARI.V1Sina
1,
14
m.
Kairo,
Muzej,
br.
98.
LL
'edanaest
ni§a
unutra§njgg
hod5i1g_masta,};e
(crtei
10)
n vemh
gloéa
(yazliéito
odr2anih).'§est
naj5'5lje
odiiailih
reljefa
nalaze
sc
u
muzeju
u
Kairu.
Na
jednoi_p1oéi
Hesire‘je
prikazan
stojeéem
stavu
sa
§tapiéima
——
znacima
svog
i
priborom
za
piéarue,
a
na
drugoj
ploéi
vidi
se
sediza
trpezom.
Na
slici
gde
sedi
ini/lasulju
u
uvojcima,
a
na
drugoju
stnikovima.
Portret
i
slovni
znaci
su
6udes-
no
sveiii
istanéano
izradeni.
Oblici
lica
ipojedinosti
ggzwiaikz
obradeni
su
izvanredn
68.1S[1C
§t0
"pi"é'GT'
stavija
pi'aviiz1.iZefa1€'1T2i'
Hdénijim
'
reljefima.
19
Detalj
reijefne
ploée
reprodukovane
na
sl.
18,
levo,
I;Iesire_p__1e;v0j"1'gci
glyii
dugaéki
Mag
i
iezlo
syqg
dosto-
ianstva
u°bnku,k§_jaée-
Na
mmenu
mu
W5‘
Prfsor
ZaP153‘
Crtei
10
Plan
pogrebne
mastabeHesirea
kod
Sakkare.
E:
Ulaz
me
E031
se
sastoji
od
daskevsa
posudom,
s}£§1§_k.@I1ii&
na
juinom
kraju
mastabe.
Dok
jegtarki
iszoéni
zid
ErE£r£§5xjeg'
i
po__s_gd<;
za
vodu.Stolica
ima
visoke
kopitaste
Zivotinjske
llodnika
bj
Z1_*P<§I1i1i§1
i1a'0i§5_a36§!
H158,
E}
ll
§vT<.I
noge
1
sedate
izvedenood
motke
papimsa_
Iznad
Smla,
:€118:i8Zl0
veifki
dl‘V6l11l“€ij€f‘S]lk01'Hp0k0_]‘lllk3\l
130101/H11
prirodne
eliéine
(sl
18)
Na
severoistoénom
uglu
mastabe
takozvana
v
.
.
...
__
e
ko-'1
éme
stalak
I
ploéa
S
mkozvamm
hlebovlma
_
uswan
spoljna
ni§a.
U
sredini
bloka
mastabe,
izvanodaje
za
glahranjivanje,
na
njemu
zami§ljenim
nalaze
se
razne
namirnice.
jo§jedna
>>skrivena
ni§a<<.
in
DINASTIJA
-
2723-2563
\
\
Faraoni: &um-kufu)
;
Kefpgn
(Kaf-Re)
;
Mikerin
(Menkau-Re)
;
.§epseskafI
Jednoposebno
pre
2l[l_]€
navodi
posle
Kefrena
_]O§
dva
njegova
Bta:
Hor-DedeT1?z7f-Rea.
Ptolemejski
istoriograf
Maneto
tvrdi
da
iza
Sepseskafa
slédi
jo§
jedan
kralj,
T
amftis.
_Usmereno
saiimanje
i
vodenje
svih
narodnih
snaga
bogokraljevskom
driavnom
moéi.Gradenje
ve1ikih_,pira-
'
imda
s
kompieksima
njihovil-ihrqmova.
Ograniéavanje
obilja
tipova
i
odvra_c'3nje
od,_1<_imjas;:9-imitativnag
,1_1/
korist
Jednostavnog
moén@ :'O§aniéavan}'1ajedfuistzivmonumentalne
oblike
pogada.
i
opremanje
privatnih
55

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->