Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Taxa Asupra Mijloacelor de Transport

Taxa Asupra Mijloacelor de Transport

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by next next
taxa transport
taxa transport

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: next next on Mar 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

 
TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT Alaturi de impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri,taxa asupra mijloacelor de transport reprezinta o importanta resursa aveniturilor bugetare locale.Subiectul taxeiSubiectii taxei sunt contribuabilii care detin in proprietate mijloace de transport cu tractiune mecanica sau pe apa,cu aceleasiexceptii prevazute la impozitul pe cladiri si impozitul pe teren.Obiectul taxeiObiectul taxei este reprezentat atat de mijloacele de transport cu actiunemecanica(autoturisme,autocamioane,microbuze,autotrenuri,tractoare,motociclete,etc.),cat si mijloacele de transport peapa(luntrii,bacuri,salupe,iahturi,vapoare).Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste anual in sume fixe,diferentiata in functie de natura mijlocului detransport:cu tractiune mecanica sau pe apa.Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, baza de impozitare o reprezinta capaciatatea cilindrica a motorului,pentru fiecare 500 cm (3) ssu fractiune din 500cm (3). Aceasta taxa este diferentiata pe feluri de autovehicule dupa cum se observa in Anexa nr.8.Pentru remorci, semiremorci si rulote, baza de impozitare o constituie capacitatea exprimata in tone.Valorile impozabilevalabile pentru anul in curs sunt cele prezentate in Anexa nr.9.Pentru atase,taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete,motorete si scootere. Valorile impozabile stabilite pentru taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanicaa sunt prevazute in Anexa nr.8.Noua legislatie in materie de impozite si taxa locala cu aplicabilitate din anul fiscal 2007 instituie taxa pentru autovehicule detransport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone si taxa pentru combinatii de autovehicule de transportmarfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, in sume fixe, diferentiate in functie de numarul axelor si de masatotala maxima autorizata (vezi anexa nr 10).Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehicului, respectiv aremorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente din care sa rezulte aceasta.Detinerea unor piese disparute sau aunor caroseri de autovehicule nu inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil.In caz de transformareautovehicului prin carosare nu se stabileste o noua taxa, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se modifica.Pentrumijloacele de transport pe apa, taxa se stabileste anual,in suma fixa pentru fiecare mijloc de transport in parte.(vezi anexanr 11)Taxa asupra mijloacelor de transport poate fi majorata sau diminuata anual,pana la 50% de catre Consiliile Locale siJudetene. Asieta fiscalaIn vederea stabilirii taxei asupra mijloacelor de transport,care este in sarcina compartimentelor de specialitate a autoritatiloradministratiei publice locale in raza carora contribuabilii isi au domiciliul,contribuabilii sunt obligati sa depunaa declaratii deimpunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii mijlocului de transport impozabil.Daca intre timp au intervenit schimbari care conduc la modificarea taxei datorate,declaratiile de impunere se depun tot intermen de 30 zile.Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza cu data de 1 ale lunii in care au fost dobandite,iar in cazul instrainarii sauradierii in timpul anului din evidenta autoritatilor la care sunt inmatriculate,taxa se da la scadere incepand cu data de 1 alunii in care a aparut una dintre aceste situatii.Pentru mijloacele de transport care fac obiectul contractelor de leasing,taxa se datoreaza de catre proprietar.Termenul de plataTaxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial,in patru rate egale,astfel:pana la 15 martie,pana la 15iunie,pana la 15 septembrie si pana la 15 decembrie.Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, taxa datorata se repartizeza in sume egale,la termenele de plataramase pana la sfarsitul anului.Persoanele fizice sau juridice straine,care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport,au obligatia de aachita temporar taxa datorata,la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale administratiei publicelocale.Pentru neplata la termen a taxei se datoreaza majorari de intarziere. Majorarile de intarziere se aplica din ziua imediaturmatoare expirarii termenului de plata,pana la data platii inclusiv,cota fiind de 0,1% pe zi.
 
 Facilitati fiscaleSunt scutiti de la plata taxei asupra mijloacelor de transport :. -invalizii care detin motociclete cu atas si tricicluri cu motor adaptate invadilitatii acestora;. -localnicii din Delta Dunarii si Insula Mare a Brailei,pentru barcile si luntrile folosite pentru transportul de uz personal;. -institutiile publice precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transport de calatori in comun din interiorullocalitatilor;. -persoanele fizice,veterani de razboi si cele prevazute la art.1 din Decretul Lege,nr.118/1990 privind acordarea unordrepturi persoanelor persecutate din motive politice;. -fundatiile testamentare constitue potrivit legii,cu scopul de a intemeia,intretine, dezvolta si ajuta institutiile de culturanationala,precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural.Sanctiuni si contraventiiConstitue contraventii urmatoarele fapte,daca,potrivit legii penale,nu constitue infractiuni:o -depunerea peste termen a declaratiilor de impunere de catre persoanele fizice si se sanctioneaza cu amenda de la 80 leila 180 lei;o -nedepunerea declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 180 lei la 800 lei.Stabilirea,constatarea,controlul,incasarea si urmarirea taxei,a majorarilor de intarziere si aamenzilor,solutionarea,obiectiunilor,contestatiilor si a plangerilor formulate la actele de control sau de impunere,precum siexecutarea creantelor bugetare se efectueaza de catre serviciile de specialitate ale Consiliilor Locale.4.2.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR Baza legalaIn prezent, Legea nr. 571/2003 privind impozitele si taxele locale reglementeaza taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor.Certificatele, avizile si autorizatile in domeniul constructiilor,eliberate contribuabillilor sunt supuse unor taxe diferentiale infunctie de mai multe criterii:
-valoarea constructiilor sau a instalatiilor;
-suprafata terenurilor;
-natura serviciilor prestate.Obiectul impuneriiObiectul taxarii il constitue:a)eliberarea certificatului de urbanism;b)eliberarea autorizatiilor de constructie;c)eliberarea avizului comisiei de urbanism;d)eliberarea certificatului de nomenclatura stradala.Certificatul de urbanism si autorizatiile de constructie se elibereaza pentru executarea urmatoarelor lucrari:. -lucrari de constructii conform legiii nr.50/1991;. -foraje si excavari;. -constructii provizorii de santier;. -constructii pentru organizarea de tabere de corturi,casute sau rulote,campinguri;. -constructii pentru lucrari cu caracter provizioriu:tonete,chioscuri,cabine;. -defiintarea partiala sau totala a constructiilor si a amenajarilor;. -lucrari de racorduri si bransamente.Pentru eliberarea certificatului de urbanism, taxa este stabilita in suma fixa,in functie de suprafata terenului pentru care sesolicita certificatul, in mod diferentiat pentru mediul urban si mediu rural.(vezi anexa nr.12.).Prin O.G. nr. 36/2002 s-au stabilit sumele prevazute pentru anul 2007 pentru eliberarea certificatului de urbanism,valori careurmeaza sa fie aprobate sau modificate prin hotarare a Consiliului Local (vezi anexa nr.12).Pentru mediu rural,taxa reprezinta 50% din taxa stabilita pentru mediu urban.Prelungirea certificatului de urbanism setaxeaza cu 50% din valoarea taxei initiale.1.Autorizatia de constructie se stabileste in cota procentuala din valoarea autorizata a lucrarii:-1% din valoarea lucrarii, daca nu depaseste 1 miliard de lei;-0,5% din valoarea lucrarii,pentru lucrari peste 1 miliard de lei,dar nu mai putin de 10 milioane si nu mai mult de 300 demilioane de lei.2.Autorizatia de foraje si excavari, necesare studiilor geotahnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, blastierelorsi alte exploatari se taxeaza, in anul curent, cu 9 lei. r pentru fiecare metru patrat in parte. Pentru anul 2007 se prevede otaxa cuprinsa intre 4 lei si 5 lei pentru fiecare metru patrat in parte.3.Autorizatia pentru constructiile pe santier, necesare executiei lucrarilor de baza,daca nu au fost autorizate o data cuacestea, taxa de 3% din valoarea autorizata a constructiei.4.Autorizatia de constructie pentru organizarea de tabere de corturi, casute, rulote,campinguri, taxa datorata este 2% dinvaloarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.
 
5.Autorizara constructiilor provizori sub forma de chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caaile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor de aliaj a firmelor si a reclamelor: se percepe o taxa de 2 lei pentru fiecare mp in2006,taxa care se va majora in 2007 la 5 lei /mp.6.Autorizatia de desfintare partiala sau totala a constructiilorsi a amenajarilor se taxeaza cu 0,1% din valoarea impozabila aacestora.Daca se considera desfintare partiala,cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata supusa demolarii.7.Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de recordari si bransamente la lucrarile publice de apa, canalizare, gaze,telefonie, energie electrica, televiziune prin cablu,taxa datorata este de 126000 lei pentru fiecare instalatie. Pentru anul2007, taxa este cuprinsa intre 5 lei si 7 lei .Prin Hotararea Consiliului Local nr 315/2005, in municipiu Buzau s-au mai stabilit urmatoarele taxe care se datoreaza in anulfiscal 2007.-Avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului se taxeaza cu 64 lei ;;-Certificatul de nomenclatura stradala si adresa: 11 lei ;-Taxe pentru eliberarea autorizttiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul constructiilor:-autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:pentru meseriasi 12 lei ron;pentru cazane de fabricat rachiu 20 lei ron;pentru liber profesionisti 33 lei ron;pentru mori,prese de ulei si darace 81 lei ron;pentru alte activitati 106 lei ron;-autorizatii sanitare de functionare,care la eliberare se taxeazt cu 21 lei ;-Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de Consiliile Locale setaxeaza pe fiecare metru patrat de plan,in functie de scara la care se realizeaza copiile asfel:-la scara 1:500.24 lei ;-la scara 1:1000..36 lei ;-la scara 1:2000..48 lei ;-Autorizatii si vize anulate ce dau dreptul de a executa proiecte se taxeaza cu 28 lei. Valoarea autorizat a lucrarilor pentru care se percep taxe se stabilestein baza declaratiilor facute de socitant in cerereaautorizatiei de construire.Toate taxele se platesc anticipat,inainte de eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatilor.Taxele de autorizatie nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatie pentru lacasuri de cult,inclusiv pentru constructiileanexe ale acestora,pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare, de reabilitare a infrastructurilor din transporturi careapartin demeniului public al statului,precum si pentru constructiile al caror beneficiari sunt institutiile publice.Sunt scutiti de plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire contribuabilii - concesionari pentru autostrazile sitransporturile de cale ferata concesionale.4.3 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DERECLAMA SI PUBLICITATEServiciile de reclama ti publicitate aduc o importanta contributie la constituirea reusurselor bugetelor Consiliilor Locale acarui raza teritoriala se realizeaza serviciul.Contribuabilii, persoane fizice si juridice care folosesc aceste servicii prin intermediul unei firme specializate datoreaza o taxade reclama si publicitate, care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului incheiat cu firma de publicitate.Cota procentuala se stabileste prin hotararea Consiliul Local al municipiului Buzau a stabilit pentru anul fiscal 2007 cota lalimita maxima,respectiv 3% din valoarea contractului,exclusiv TVA.Plata acestei taxe se face lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare de catre cel care efectueaza reclama.Persoanele fizice si juridice care efectueaza reclama si publicitatea in nume propie, prin diferite mijloace (benere, afise,copertine etc.) datoreaza bugetului local pentru anul curent o taxa de reclama si publicitate de 93lei /mp/an, in functie dedimensiunea si perioada de folosire a mijlocului de reclama. Incepand cu anul 2003, aceasta taxa a fost reglementata prinOrdonanta de Guvern nr. 36/2002 in limite cuprinse intre 6,5lei /mp/an si 13 lei /mp/an.Plata se face la termenele trimestriale cunoscute de la celelalte impozite si taxe.Pentru firmele de reclama instalate la locul exercitarii activitatii taxa este de 22 lei /mp/an, valoarea care se modifica in2003,asa cum prevede OG 36/2002 intre limitele 12 lei /mp/an si 19 lei /mp/an. Aceasta taxa nu se datoreaza pentrupanourile de identificare a instalatiilor energice.Institutiile publice nu datoreaza taxa de reclama si publicitate din data de 1 ianuarie 2003.4.4 TAXA HOTELIERA 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->