Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Helâl Yemenin önemi

Helâl Yemenin önemi

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Mar 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
Allah insanlara r
ı
z
ı
klar
ı
n güzel ve temiz olanlar
ı
ndan yemeyi ve buna kar
ş
ı
l
ı
k da
ş
ükretmeyi emretmi
ş
tir.Helâl yemek duan
ı
n ve ibadetin kabulüne sebeptir. Haram yemek ise bunlar
ı
n geri çevrilmesine, kabuledilmemesine sebep olur. Allah Resulü bu çok hassas ve önemli olan noktaya
ş
u
ş
ekilde dikkatleriçekmi
ş
tir:
"Ey insanlar,
ş
üphesiz Allah temizdir, ancak temiz olan
ı
kabul eder.
Ş
üphesiz Allah,müminlere, peygamberlere emretti
ğ
i
ş
eyleri emretmi
ş
tir. Allah
ş
öyle buyurmu
ş
tur: Eypeygamberler, güzel r
ı
z
ı
klardan yiyin, sâlih amel i
ş
leyin, ben sizin yapt
ı
klar
ı
n
ı
z
ı
bilirim.
" (Mü'minûn,23/51).Ve yine Allah
ş
öyle buyurmu
ş
tur: "
Ey iman edenler, size r
ı
z
ı
k olarak verilenlerin temiz olanlar
ı
ndanyiyiniz.
" (Tâhâ, 20/81).Bu ayetleri okuduktan sonra Allah Resulü s.a.v., uzun bir yolculu
ğ
a ç
ı
kan, saç
ı
ba
ş
ı
kar
ı
ş
m
ı
ş
, toza batm
ı
ş
,ellerini gö
ğ
e kald
ı
rm
ı
ş
,
'Ey Rabbim, ey Rabbim.' diye dua eden bir adamdan bahsetti ve
ş
öyle dedi:"Bu kimsenin yedi
ğ
i haram, içti
ğ
i haram, giydi
ğ
i haram, haramla beslenmi
ş
, duas
ı
nas
ı
l kabul olsun?"
----------------
ZÂRURET HÂL
İ
Yukar
ı
da zikretti
ğ
imiz bütün bu haramlar, normal durumlar içindir. Zaruret hâlinin ise, kendisine mahsushükümleri vard
ı
r. Zaruret hâlinden maksat, açl
ı
k ve susuzlu
ğ
u giderecek, hastal
ı
ğ
ı
tedavi edebilecekhelâl bir nesnenin bulunmamas
ı
(gibi çok özel bir durumdur) hâlidir.
Açl
ı
k ve susuzluk:
Ölmeyecek kadar yiyip içmek her insan için farzd
ı
r.
İ
nsan bu sayede oruç tutmaya, namaz k
ı
lmaya muvaffakolur.
İ
nsan yiyecek ve içecek helâl bir
ş
ey bulamazsa,haram olan
ş
eyden de ölmeyecek kadar yiyip içebilir. Buyiyi
ş
in ve içi
ş
in ölçüsü ise, ölmeyecek, hayat
ı
n
ı
devamettirecek miktard
ı
r. Daha fazlas
ı
n
ı
yiyip içmek helâlolmaz. Çünkü zaruretler kendi miktarlar
ı
yla takdirolunurlar. Helâl yiyecek ve içeceklerden ise, kuvvetiniart
ı
rmak için doyuncaya kadar yiyip içmek mubaht
ı
r.
Ş
ukadar var ki, Hadis-i
Ş
erif’te de bildirildi
ğ
i üzere
helâldahi olsa, bir Müslüman’
ı
n t
ı
ka basa yemesi do
ğ
rubulunmam
ı
ş
,
midenin üçte birinin yiyecek, üçte birinin içecek ve üçte birinin de nefes için ayr
ı
lmas
ı
tavsiye edilmi
ş
tir. .
Tedavi zarureti:
Tedavi için temiz olan ilâçlar
ı
yiyip içmek, kullanmak câizdir. Peygamber Efendimiz s.a.v.:
"Ey Allah'
ı
nkullar
ı
, tedavide bulununuz. Çünkü Allah Teâlâ, hiçbir hastal
ı
k yaratmam
ı
ş
t
ı
r ki, onun için bir devave ilâç da yaratmam
ı
ş
olsun. Yaln
ı
z bir hastal
ı
k müstesnad
ı
r. O da ihtiyarl
ı
kt
ı
r.
" buyurmu
ş
tur.Âlimlerin büyük ço
ğ
unlu
ğ
una göre helâl ve temiz olmayan
ş
eylerle tedavide bulunmak caiz de
ğ
ildir.Meselâ
ş
arap ve benzeri haram
ş
eylerle tedavide bulunmak haram k
ı
l
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Peygamber Efendimizs.a.v. Hadis-i
Ş
eriflerinde
ş
öyle buyurmu
ş
tur: "
Haram ile tedavi olmay
ı
n
ı
z,
 
ş
üphesiz ki Allah sizin
ş
ifan
ı
z
ı
size haram k
ı
ld
ı
ğ
ı
 
ş
eylerde yaratmam
ı
ş
t
ı
r."
Peygamber Efendimiz s.a.v.'e, ilaç için
ş
arap yapman
ı
n hükmü soruldu
ğ
unda, "
Ş
üphe yok ki o devade
ğ
il, bir derttir."
buyurmu
ş
tur.
Ş
u kadar
ı
var ki, baz
ı
âlimlere göre ba
ş
ka bir ilaç bulunmad
ı
ğ
ı
zaman,Müslüman ve uzman bir doktorun gösterece
ğ
i lüzum üzerine câiz olabilir. Ameliyat olacak hastalar
ı
nbay
ı
lt
ı
lmas
ı
nda zaruret oldu
ğ
undan narkoz gibi uyu
ş
turucu maddelerin kullan
ı
lmas
ı
nda mahzur yoktur.Nitekim, Peygamberimiz s.a.v.
erkeklere ipek giymeyi haram k
ı
ld
ı
ğ
ı
halde, cild hastal
ı
ğ
ı
sebebiyleAbdurrahman bin Avf ve Zübeyr bin Avvâm gibi bâz
ı
sahabîlerin giymesine müsaade etmi
ş
tir. Haram olanbir
ş
ey'i ilâç olarak kullanman
ı
n baz
ı
 
ş
artlar
ı
vard
ı
r:1. Bu ilâç kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
takdirde, insan hayat
ı
n
ı
n ve s
ı
hhatinin hakikî bir tehlike içinde olmas
ı
...2. Onun yerini tutacak helâl bir ilac
ı
n bulunmamas
ı
...
 
3. Bu ilâc
ı
, dindarl
ı
ğ
ı
na ve ihtisas
ı
na güvenilir bir Müslüman doktorun tavsiye etmesi...Bu üç
ş
art
ı
n bulunmas
ı
hâlinde, haram maddelerle de tedavi câiz olur. Görülen lüzum üzerine bir uzvunaameliyat yap
ı
lacak bir kimseye akl
ı
n
ı
giderip bay
ı
ltacak bir ilâç verilmesinde de (narkoz) bir sak
ı
ncayoktur.-----------------------
İ
ÇECEKLER 
İ
nsan
ı
öldüren veya akl
ı
n
ı
gideren, vücudu zehirleyen veyaherhangi bir
ş
ekilde sa
ğ
l
ı
ğ
a zararl
ı
olan
ş
eyleri yemek, içmekharamd
ı
r. Bu itibarla
İ
slâmiyet, sarho
ş
luk veren her çe
ş
it içkiyiharam k
ı
lm
ı
ş
, içilmesini yasaklam
ı
ş
t
ı
r. Kur'an-
ı
Kerim'de
ş
öylebuyrulur:
"Ey iman edenler!
Ş
arap, kumar, putlara kurbankesilen sunaklar, fal oklar
ı
,
ş
eytana ait murdar i
ş
lerdenba
ş
ka bir
ş
ey de
ğ
ildir. Bunlardan geri durun ki felahbulas
ı
n
ı
z.
Ş
arap ve kumarla
ş
eytan
ı
n yapmak istedi
ğ
i tek
ş
ey, sizin aran
ı
za dü
ş
manl
ı
k ve kin salmak, sizi Allah'
ı
zikretmekten ve namazdan al
ı
koymakt
ı
r. Art
ı
k bu habis
ş
eylerden vazgeçtiniz de
ğ
il mi?
" (el-Mâide, 90-91).Bu konuda peygamber Efendimiz s.a.v.
ş
öyle buyurmu
ş
tur;
"Her sarho
ş
luk veren
ş
ey haramd
ı
r. Ço
ğ
usarho
ş
eden
ş
eyin az
ı
da haramd
ı
r"
İ
slâm dininin emir ve yasaklar
ı
temelde be
ş
esas
ı
korumaya yöneliktir.
"Zaruriyat
" da denilen bu esaslar
ş
unlard
ı
r: Din, can, nesil, ak
ı
l ve mal. Asl
ı
nda dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde bu de
ğ
erler bireresas olarak korunmaya al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Dolay
ı
s
ı
yla bunlar herkesin korumakla mükellef, yani yükümlü oldu
ğ
utemel esaslard
ı
r.----------------
İ
çki içmek
İ
slâm'da yasak oldu
ğ
u gibi, önceki semavî dinlerde de bu konuda baz
ı
yasaklargetirilmi
ş
tir
.
Sarho
ş
luk veren maddeler, neslin, nefsin, akl
ı
n, mal
ı
n, dinin zarar
ı
nad
ı
r.
Bu itibarla, haram k
ı
l
ı
nanbu maddelerden uzak durmak insan
ı
n birçok aç
ı
dan yarar
ı
nad
ı
r.
İ
çkinin ak
ı
l, beden ve ruh sa
ğ
l
ı
ğ
ı
na zararl
ı
oldu
ğ
u, aile ve toplumda derin yaralar açt
ı
ğ
ı
hususunda t
ı
pdoktorlar
ı
, psikologlar ve sosyologlar dâhil herkes görü
ş
birli
ğ
indedir. Alkolün, insan
ı
n ruhî ve bedenî çökü
ş
üne, giderek toplumdan uzakla
ş
ı
p içine kapal
ı
, hastal
ı
kl
ı
ve problemli bir ki
ş
i olu
ş
una, ileri ya
ş
lardabunakl
ı
ğ
a ve dü
ş
künlü
ğ
e yol açt
ı
ğ
ı
; ba
ş
ta ailenin da
ğ
ı
lmas
ı
, cinayetler, trafik kazalar
ı
olmak üzere birçoktoplumsal problemin önemli sebepleri aras
ı
nda oldu
ğ
u herkes taraf
ı
ndan bilinmektedir.Yukar
ı
da mealen verdi
ğ
imiz âyetlerde, içki ve kumar yasa
ğ
ı
n
ı
n hikmetleri apaç
ı
k belirtilmi
ş
tir.
İ
çkinininsan sa
ğ
l
ı
ğ
ı
na zararlar
ı
üzerinde, ba
ş
ta t
ı
p olmak üzere de
ğ
i
ş
ik ilim dallar
ı
ittifak hâlindedir. Yap
ı
lanistatistikler ortaya çok vahim sonuçlar koymaktad
ı
r. Baz
ı
ülkeler bu yüzden içki ile devletçe mücadeleetme yoluna bile gitmektedirler.
Sarho
ş
luk veren her
ş
ey içkidir ve haramd
ı
r.
Az
ı
veya ço
ğ
u sarho
ş
luk veren her çe
ş
it içki, hangimaddeden yap
ı
lm
ı
ş
olursa olsun, âyette geçen hamr mefhumuna dâhildir ve haramd
ı
r. (Buna göre bira vebenzeri
ş
eyler de haramd
ı
r).
Bal, dar
ı
, arpa ve benzeri maddelerin mayaland
ı
r
ı
lmas
ı
ndan elde edileniçkiler de haramd
ı
r.
Hadiste geçti
ğ
i üzere, ço
ğ
u sarho
ş
luk veren
ş
eyin az
ı
da haramd
ı
r.Sarho
ş
luk veren içkilerin, zamanla al
ı
ş
kanl
ı
k ve ba
ğ
ı
ş
ı
kl
ı
k sa
ğ
lad
ı
ğ
ı
, az içenin giderek ba
ğ
ı
ml
ı
halegeldi
ğ
i, zamanla vücudun daha fazlas
ı
n
ı
istedi
ğ
i bilimsel bir gerçektir. Bu sebeple içkiyi önlemenin enkesin yolu, az
ı
n
ı
ço
ğ
unu, hepsini yasaklamakt
ı
r.
İş
te bu ve daha birçok zararlar
ı
ndan dolay
ı
 
İ
slâm, ço
ğ
usarho
ş
luk veren nesnelerin az
ı
n
ı
içmeyi de haram k
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
-------------------------
UYU
Ş
TURUCU MADDELER 
Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin, L.S.D. gibi bütün uyu
ş
turucu maddeler haramd
ı
r. Kur'ân-
ı
Kerim'dekiiçki yasa
ğ
ı
(Maide, 5/90) sarho
ş
luk veren, insan
ı
n aklî ve ruhî dengesini bozan bütün kat
ı
ve s
ı
v
ı
maddeleri kapsar. Hadislerde de her sarho
ş
luk veren
ş
eyin haram oldu
ğ
u bildirilmi
ş
tir.
Ş
u halde haramhükmünün illeti olan sarho
ş
etme, uyu
ş
turma özelli
ğ
ini ta
ş
ı
yan maddeler için de geçerlidir ve onlar
ı
kullanmak da haramd
ı
r.Modern t
ı
p, psikoloji ve toplum bilimleri, esrar, afyon, eroin, kokain gibi uyu
ş
turucu maddelerin insansa
ğ
l
ı
ğ
ı
ve toplum düzeni için içkiden daha zararl
ı
ve tehlikeli oldu
ğ
unda birle
ş
mektedirler.Bu bak
ı
mdan uyu
ş
turucu kullanmak t
ı
pk
ı
içki kullanmak gibidir.
İ
slâm âlimleri, uyu
ş
turucu maddelerinharam oldu
ğ
u hususunda ittifak etmi
ş
lerdir.-------------------------------
Zina
Allah, yeryüzünde canl
ı
varl
ı
klar
ı
n nesillerinin devam
ı
n
ı
üremefaaliyetine, bunu da, erkek ve di
ş
i olmak üzere iki farkl
ı
cinsinberaberli
ğ
ine ba
ğ
lam
ı
ş
t
ı
r.
İ
nsanlar
ı
da kad
ı
n ve erkek olmak üzere ikiayr
ı
cinste birbirini tamamlayan bir çift olarak yaratm
ı
ş
t
ı
r. Erkek vekad
ı
n
ı
n beraberli
ğ
i ile Allah, insan neslini üretmektedir.
"O gökleri veyeri yoktan yaratand
ı
r. Size kendi nefislerinizden e
ş
ler yaratt
ı
ğ
ı
gibi davarlara da e
ş
ler yaratt
ı
. O, bu düzen içinde sizi üretiyor.Onun benzeri hiçbir
ş
ey yoktur. O, her
ş
eyi hakk
ı
yla i
ş
itir ve bilir."
(
Ş
ura, 42/11)Neslin üremesinden maksat, Allah ve Resulü'nün ho
ş
nutlu
ğ
unu kazanacak, hay
ı
rl
ı
insanlar
ı
n yeti
ş
mesidir.Bu gayenin gerçekle
ş
mesi için cismanî zevkler bir prim ve avans olarak insan
ı
n mahiyetine konulmu
ş
tur.
İ
slâm Dini, f
ı
trî olan cinsi arzular
ı
n tatminini, fert ve toplumun huzurunu, sa
ğ
lam ve sa
ğ
l
ı
kl
ı
geli
ş
iminihedef alan düzenlemeler getirmi
ş
tir. Aksi takdirde ba
ş
ı
bo
ş
ve sorumsuz cinsel hayat nesillerinbozulmas
ı
na, insanlar aras
ı
ndaki gerçek sevgi ve rahmet duygular
ı
n
ı
n yok olmas
ı
na, dü
ş
manl
ı
k vekavgalar
ı
n ço
ğ
almas
ı
na, ruhî ve bedenî birçok hastal
ı
ğ
ı
n yay
ı
lmas
ı
na yol açmaktad
ı
r.Zina büyük günahlardand
ı
r.
İ
slâm'da (Nur, 24/2) ve önceki bütün semâvî dinlerde haram ve çok çirkin birfiil olarak kabul edilmi
ş
ve çok a
ğ
ı
r cezalar öngörülmü
ş
tür. (Kitab-
ı
Mukaddes, Tesniye, 22;22, Levililer,20;10
İ
ncil, Matta, 5;27-30)---------------------
İ
slâm, Müslümanlar
ı
n iffet ve namuslar
ı
n
ı
korumalar
ı
n
ı
emretmi
ş
,
(Nur, 24/32, 33) kad
ı
n ve erke
ğ
innikâh akdine dayal
ı
beraberli
ğ
i d
ı
ş
ı
nda, serbest ili
ş
ki ve birle
ş
melere izin vermemi
ş
tir. Kad
ı
n erkekberaberli
ğ
inde esas olan, iffet ve namusun korunmas
ı
d
ı
r ve bunun en uygun yolu da evlenmedir.Aile, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâht
ı
r. Belli prensipler çerçevesinde,me
ş
rû bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikâh denir ki; bu, hedefi, gayesi belli bir anla
ş
mad
ı
r.Allah, nikâh prensipleri için olmayan bir araya gelmelere " sifah" ve " zina" nazar
ı
yla bakar. (Nisa, 4/24)Kur'ân, evlenme imkân
ı
bulamayanlar
ı
n Allah'
ı
n lütfu ile onlar
ı
n ihtiyaçlar
ı
n
ı
giderinceye kadar iffetlikalmaya çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
emretmi
ş
tir. (Nur, 24/33) Peygamber Efendimiz s.a.v. gençleri evlenmeye te
ş
viketmi
ş
, bunun insan
ı
günahtan koruyaca
ğ
ı
n
ı
bildirmi
ş
, evlenmek için imkân bulamayanlara da oruçtutmay
ı
ve iffetlerini bu
ş
ekilde korumaya çal
ı
ş
malar
ı
n
ı
tavsiye etmi
ş
tir. Kur'ân da, e
ş
lerin her biridi
ğ
erinin iffetini koruma sebebi oldu
ğ
u ifade edilmi
ş
tir: "..... E
ş
leriniz sizin elbiseleriniz, siz dee
ş
lerinizin elbiselerisiniz..." (Bakara, 2/187)----------

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->