Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin 4543 Privind Procedura de Evaluare Si Certificare

Ordin 4543 Privind Procedura de Evaluare Si Certificare

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Paully Paula

More info:

Published by: Paully Paula on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004pentru aprobarea Procedurii de evaluare
ş
i certificare a competen
ţ
elor profesionaleob
ţ
inute pe alte c
ă
i decât cele formale
EMITENT: MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI
Ş
I CERCET
Ă
RII Nr. 4.543 din 23 august 2004MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT
ĂŢ
II SOCIALE
Ş
I FAMILIEI Nr. 468 din 8 septembrie 2004PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 903 din 5 octombrie 2004Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii
ş
i ale art. 17 dinHot
ă
rârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea MinisteruluiMuncii, Solidarit
ăţ
ii Sociale
ş
i Familiei, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, luândîn considerare prevederile art. 32 din Ordonan
ţ
a Guvernului nr. 129/2000 privindformarea profesional
ă
a adul
ţ
ilor, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, precum
ş
i ale art. 37 alin. (1)
ş
i (2) din Hot
ă
rârea Guvernului nr. 522/2003 pentruaprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan
ţ
ei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesional
ă
a adul
ţ
ilor, ministrul educa
ţ
iei
ş
i cercet
ă
rii
ş
iministrul muncii, solidarit
ăţ
ii sociale
ş
i familiei emit urm
ă
torul ordin:ART. 1Se aprob
ă
Procedura de evaluare
ş
i certificare a competen
ţ
elor profesionale ob
ţ
inute pealte c
ă
i decât cele formale, prev
ă
zut
ă
în anexa care face parte integrant
ă
din prezentulordin.ART. 2Se aprob
ă
utilizarea certificatelor cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupa
ţ
ionale
ş
iAtestare - COSA, cu seria A, de la num
ă
rul 001501 pân
ă
la num
ă
rul 025000, cu aplicareatimbrului sec al Consiliului Na
ţ
ional de Formare Profesional
ă
a Adul
ţ
ilor, ca urmare a prelu
ă
rii activit
ăţ
ii Consiliului pentru Standarde Ocupa
ţ
ionale
ş
i Atestare de c
ă
treConsiliul Na
ţ
ional de Formare Profesional
ă
a Adul
ţ
ilor.ART. 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.ART. 4Direc
ţ
ia general
ă
pentru înv
ăţă
mânt preuniversitar din cadrul Ministerului Educa
ţ
iei
ş
iCercet
ă
rii, Direc
ţ
ia politici for 
ţă
de munc
ă
din cadrul Ministerului Muncii, Solidarit
ăţ
iiSociale
ş
i Familiei
ş
i Consiliul Na
ţ
ional de Formare Profesional
ă
a Adul
ţ
ilor vor duce laîndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educa
ţ
iei
ş
i cercet
ă
rii,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii, solidarit
ăţ
ii sociale
ş
i familiei,Dan Mircea Popescu
 
ANEXA 1
PROCEDUR 
Ă
 de evaluare
ş
i certificare a competen
ţ
elor profesionale ob
ţ
inute pe alte c
ă
i decât celeformale
CAP. 1Dispozi
ţ
ii generaleART. 1Prezenta procedur 
ă
reglementeaz
ă
punerea în aplicare a prevederilor art. 32 dinOrdonan
ţ
a Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional
ă
a adul
ţ
ilor,republicat
ă
.ART. 2Consiliul Na
ţ
ional de Formare Profesional
ă
a Adul
ţ
ilor coordoneaz
ă
la nivel na
ţ
ionalactivitatea de evaluare
ş
i certificare a competen
ţ
elor profesionale ob
ţ
inute pe alte c
ă
idecât cele formale.ART. 3Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt utiliza
ţ
i urm
ă
torii termeni,defini
ţ
i astfel:a) competen
ţ
a profesional
ă
este capacitatea unei persoane de a utiliza cuno
ş
tin
ţ
eteoretice, deprinderi practice
ş
i atitudini specifice pentru a realiza activit
ăţ
ile cerute lalocul de munc
ă
; b) standardul ocupa
ţ
ional/standardul de preg
ă
tire profesional
ă
este documentul care precizeaz
ă
unit
ăţ
ile de competen
ţă
 
ş
i nivelul calitativ asociat rezultatelor activit
ăţ
ilor cuprinse într-o ocupa
ţ
ie, respectiv calificare;c) unitatea de competen
ţă
define
ş
te o activitate major 
ă
a unei ocupa
ţ
ii
ş
i rezultatulasociat acesteia;d) elementul de competen
ţă
descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unit
ăţ
i decompeten
ţă
,
ş
i rezultatul asociat acesteia;e) criteriul de realizare reprezint
ă
etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes aactivit
ăţ
ii descrise în elementul de competen
ţă
sau rezultatului acestei activit
ăţ
i;f) gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor 
ş
i condi
ţ
iilor în care pot avea locactivit
ăţ
ile descrise în unitatea de competen
ţă
;g) ghidul pentru evaluare furnizeaz
ă
informa
ţ
ii generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competen
ţ
ei definite în unitatea de competen
ţă
;h) metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competen
ţă
.Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare direct
ă
, test oral, testscris, proiect, simulare sau demonstra
ţ
ie structurat
ă
, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucr 
ă
ri realizate anterior datei evalu
ă
rii;i) instrumentul de evaluare reprezint
ă
metoda de evaluare opera
ţ
ionalizat
ă
 
ş
i cuprindeobiectivele evalu
ă
rii, rezultatul a
ş
teptat
ş
i modalitatea de apreciere a rezultatului ob
ţ
inut; j) dovezile de competen
ţă
sunt rezultatele aplic
ă
rii instrumentelor de evaluare, ca deexemplu testul scris rezolvat de candidat, fi
ş
a de înregistrare a testului oral, fi
ş
a deobservare direct
ă
a activit
ăţ
ilor realizate de candidat în condi
ţ
ii reale sau simulate demunc
ă
, proiectul realizat de candidat, lucr 
ă
ri realizate anterior procesului de evaluare,
 
rapoarte de la ter 
ţ
i privind demonstrarea competen
ţ
ei de c
ă
tre candidat, anterioare procesului de evaluare;k) evaluarea competen
ţ
elor profesionale ob
ţ
inute pe alte c
ă
i decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competen
ţă
 
ş
i judecarea lor în raport cu cerin
ţ
elestandardului ocupa
ţ
ional/standardului de preg
ă
tire profesional
ă
;l) centrul de evaluare
ş
i certificare a competen
ţ
elor profesionale ob
ţ
inute pe alte c
ă
idecât cele formale este persoana juridic
ă
de drept public sau privat care este autorizat
ă
încondi
ţ
iile prezentei proceduri s
ă
organizeze procese de evaluare
ş
i s
ă
certificecompeten
ţ
ele profesionale ob
ţ
inute pe alte c
ă
i decât cele formale;m) candidatul este persoana care se înscrie voluntar în procesul de evaluare acompeten
ţ
elor profesionale ob
ţ
inute pe alte c
ă
i decât cele formale;n) evaluatorul de competen
ţ
e profesionale este un specialist cu experien
ţă
recent
ă
demunc
ă
 
ş
i/sau de coordonare în ocupa
ţ
iile/calific
ă
rile pentru care este desemnat de centrulde evaluare s
ă
efectueze evalu
ă
ri
ş
i care este certificat de c
ă
tre Consiliul Na
ţ
ional deFormare Profesional
ă
a Adul
ţ
ilor, pe baza standardului ocupa
ţ
ional "evaluator decompeten
ţ
e profesionale".ART. 4Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, "Criteriile generale pentru organismele decertificare ce efectueaz
ă
certificarea personalului", specific
ă
criteriile generale pe caretrebuie s
ă
le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut lanivel na
ţ
ional
ş
i interna
ţ
ional ca fiind competent
ş
i fiabil s
ă
asigure func
ţ
ionarea unuisistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul men
ţ
ionat mai sus criteriile de evaluare, precum
ş
iurm
ă
toarea defini
ţ
ie:- certificatul de competen
ţ
e este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem decertificare ce indic
ă
existen
ţ
a încrederii adecvate c
ă
persoana numit
ă
este competent
ă
s
ă
 efectueze anumite servicii. Certificatul de competen
ţă
trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
data emiterii
ş
i perioada de validitate sau data expir 
ă
rii.ART. 5Procesul de evaluare a competen
ţ
elor profesionale ob
ţ
inute pe alte c
ă
i decât celeformale are urm
ă
toarele caracteristici:a) este voluntar; b) se raporteaz
ă
la standardul ocupa
ţ
ional/standardul de preg
ă
tire profesional
ă
:evaluarea competen
ţ
elor se efectueaz
ă
în raport cu criteriile de realizare descrise înstandardul ocupa
ţ
ional/standardul de preg
ă
tire profesional
ă
;c) se desf 
ăş
oar 
ă
în timp
ş
i spa
ţ
iu: în sistemul de evaluare bazat pe standardeocupa
ţ
ionale/standarde de preg
ă
tire profesional
ă
, colectarea dovezilor de competen
ţă
 rezult
ă
din aplicarea metodelor de evaluare în diferite contexte
ş
i la momente diferite;d) este independent de procesul de preg
ă
tire profesional
ă
: evaluarea pe bazastandardelor ocupa
ţ
ionale/standardelor de preg
ă
tire profesional
ă
permite recunoa
ş
tereacompeten
ţ
elor dobândite pe alte c
ă
i decât cele formale;e) se finalizeaz
ă
, pentru fiecare unitate de competen
ţă
, cu rezultatul "competent" sau"înc
ă
nu competent".ART. 6Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competen
ţ
elor profesionaleob
ţ
inute pe alte c
ă
i decât cele formale sunt:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->