Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konkurs Za Su Finansiranje Projekata Upravljaca

Konkurs Za Su Finansiranje Projekata Upravljaca

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača

Na osnovu člana 36. stav 2. i člana 52 Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/12-prečišćen tekst) i člana 21. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/12)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Raspisuje

K O N K U R S

za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine.Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Promocija zaštićenih područjaPravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:

1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs

2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.

3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekata.

4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.Kriterijumi za dodelu sredstava:1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 800.000,00 dinara.

2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

3. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode.

4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati u obzir:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;

-primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;

– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;

– procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;

-opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

- dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine;

- donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana po pristizanju projekata;

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača

Na osnovu člana 36. stav 2. i člana 52 Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/12-prečišćen tekst) i člana 21. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/12)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO

I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Raspisuje

K O N K U R S

za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine.Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Promocija zaštićenih područjaPravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:

1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs

2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.

3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekata.

4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.) za radove i aktivnosti na terenu.Kriterijumi za dodelu sredstava:1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 800.000,00 dinara.

2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

3. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode.

4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati u obzir:

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;

-primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;

– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;

– procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;

-opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

- dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine;

- donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana po pristizanju projekata;

More info:

Published by: EkoNEC glasilo Milisav Pajević on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
 
Konkurs za su/finansiranje projekataupravljača
Na osnovu člana 36. stav 2. i člana 52 Pokrajinske skupštinske odlukeo pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/12-prečišćen tekst) i člana
21. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/12) 
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVOI ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi SadRaspisuje
K O N K U R S
za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima APVojvodine u toku 2013. godine.
 
Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskogsekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životnesredine (u daljem teks
tu: Sekretarijat) su:
1.
 
Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih podrja, a posebnobiodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovihstaništa
 
2.
 
Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažnastaništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)
 
3. Promocija zaštićenih područja
 
Pravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva
: 
1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledih zaštenihpodručja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnihodlika, parkovi prirode i zaštićena staništa
sa jednim projektom.2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je12.000.000,00 dinara. 
 
 
Potrebna dokumentacija:
1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata:www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebnosledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime iprezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa,matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije;očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebesredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjemsredstava i odvijanjem realizacije projekta; detaljan opis projekta;visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trih lica zasu/finansiranje projektnih aktivnosti.3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učće ilisufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se ipotvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju će u realizacijiprojekata.
 
4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i meram
a zaštite prirode Pokrajinskogzavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnka 20a), u skladu saZakonom o zaštiti prirode („
Sl. glasnik RS 
36/09, 88/10, 91/10-ispr.)
za radove iaktivnosti na terenu.
Kriterijumi za dodelu sredstava:
 1.
 
Troškovi
pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat nemogu prelaziti iznos od 800.000,00 dinara.
2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijatobjavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtuSekretarijata.
 
3.
 
Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode.
4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati uobzir:– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka pr
ojektne aktivnosti;
-primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenjabiodiverziteta;
 
– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;
– procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;-opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata dodana zatvaranja konkursa.
5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati urazmatranje.
 
Rokovi za sprovođenje konkursa:
 
- dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu„Dnevnik“
do 01.09.2013. godine
;-
 
donenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana po pristizanju projekata;– rok izvršenja ugovorene obaveze:
15.12.2013. godine
;- rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava:
31.12.2013. godine
. 
Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.
 
 Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnogkonkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.2. O podnetim projektima odlučuje Pokrajinski sekretar zaurbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisijeza sprovenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave iutvrđuje predlog odluke.
3. Nakon realizacije pro
 jektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljanizveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenjusredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko izakonito korišćenje sredstava.
4.
 
Sa nosiocem izabranog proje
kta zaključuje se ugovor kojim se obaveznoutvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obimprojektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; obim dodeljenihsredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nadnamenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnihaktivnosti i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->