Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tutor Chemia Organiczna-ćwiczenia dla licealistów Zdzisław Głowacki.pdf

Tutor Chemia Organiczna-ćwiczenia dla licealistów Zdzisław Głowacki.pdf

Ratings: (0)|Views: 207 |Likes:

More info:

Published by: dr Zdzisław Głowacki on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
Zdzis³awG³owacki
Chemia2b.Æwiczeniazchemiidlalicealistów.Chemiaorganiczna.
Zakrespodstawowyirozszerzony
Konsultacjeikorektamerytoryczna:
drAleksanderKazubski
PracowniaDydaktykiChemii,Wydzia³Chemii,UniwersytetMiko³ajaKopernikawToruniu
Redakcjatechniczna,opracowaniegraficzne,³amanieiprzygotowaniedodruku:
RobertCiechanowski,
RCPRO 
rcpro@to.onet.pl
Ilustracjanaok³adce:
KatarzynaDanielewska
Projektok³adki:
Miros³awG³odkowski,Zdzis³awG³owacki
Korekta:
IwonaCieœlak 
Zeszyty
Chemia. Æwiczenia dla licealistów
zosta³y opracowane zgodnie z podstaw¹ kszta³ceniaogólnego dla liceów ogólnokszta³c¹cych i liceów profilowanych w oparciu o standardy wymagañegzaminacyjnych. Zeszyty æwiczeñ mog¹ byæ pomocne podczas realizacji dowolnego programunauczania chemii dopuszczonego przez MENiS do u¿ytku szkolnego. Forma i zró¿nicowanie za-dañ dostosowane s¹ do wymogów nowej matury z chemii. Treœci zadañ tak zosta³y opracowane,¿eby jednoczeœnie rozszerzyæ i uzupe³niæ zakres wiedzy, który zawarty jest w podrêcznikach. Sto- pieñ trudnoœci æwiczeñ jest zró¿nicowany — nauczyciel bêdzie móg³ je wykorzystywaæ zarównowpracyzuczniamiœrednimi,jakiuzdolnionymi.Doka¿degozeszytuæwiczeñzosta³yopracowaneporadnikimetodycznedlanauczycieliiuczniów — zawieraj¹ uwagi metodyczne dotycz¹ce rozwi¹zywania zadañ, bibliografiê wskazan¹ do pog³êbienia danego zagadnienia, Ÿród³a informacji wykorzystywanych w zadaniach. Dlauczniówsamodzielnieprzygotowuj¹cychsiêdoegzaminówporadnikibêd¹nieoceniopomoc¹.Seria tych æwiczeñ dedykowana jest zw³aszcza uczniom ambitnym — zamierzaj¹cym zdawaæ eg-zamin maturalny na poziomie rozszerzonym oraz przygotowuj¹cym siê do studiów na wydzia³achmedycznych,farmaceutycznychiprzyrodniczych.
© CopyrightbyOficynaWydawnicza„Tutor”WydanieI.Toruñ2004
OficynaWydawnicza„Tutor”
ul.Piskorskiej7L,87-100Toruñtel./fax(0-56)65-999-55,65-737-14
ISBN83-86007-82-6
www.szkolna.pl
 
Spistreœci 
Wstêp
5
Dzia³I Wêglowodory
Rozdzia³ 
7
 Alkany 
Rozdzia³ 
41
 2
Wêglowodorynienasycone(alkeny,alkiny,dienyicykloalkeny)
Rozdzia³ 
71
 3 
Wêglowodoryaromatyczneizwi¹zkiheterocykliczne
Dzia³II Jednofunkcyjneiwielofunkcyjnepochodnewêglowodorów
Rozdzia³ 
98
4
Fluorowcopochodne(halogenopochodne)wêglowodorów 
Rozdzia³ 
106
 5 
 Alkoholeifenole
Rozdzia³ 
144
6
 Aldehydyiketony 
Rozdzia³ 
163
Kwasykarboksylowe,estryit³uszcze
Rozdzia³ 
218
 Zwi¹zkiorganicznezawieraj¹ceazot 
Rozdzia³ 
247
Cukry 
Dzia³III Chemianacodzieñ
Rozdzia³ 
273
Chemianacodzieñ
www.szkolna.pl
10
 
Treœciposzczególnychzeszytów 
Chemia.Æwiczeniadlalicealistów
Zeszyt 1a — zakres podstawowy i rozszerzony
1. Budowa atomu2. Uk³ad okresowy pierwiastków chemicznych3. Mol, masa molowa i objêtoœæ molowa gazów
Zeszyt 1b — zakres podstawowy i rozszerzony
4. Wi¹zania chemiczne5. W³aœciwoœci wybranych metali i niemetali6. Systematyka zwi¹zków nieorganicznych
Zeszyt 2a — zakres podstawowy i rozszerzony
1. Reakcje chemiczne2. Podstawy obliczeñ chemicznych3. Roztwory i mieszaniny4. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów
Zeszyt 2b — zakres podstawowy i rozszerzony
5. Wêglowodory6. Jednofunkcyjne i wielofunkcyjne pochodne wêglowodorów7. Chemia na co dzieñ
Zeszyt 3a — zakres rozszerzony
1. Energetyka chemiczna2. Kinetyka i równowaga chemiczna3. Kwasy, zasady i zwi¹zki kompleksowe4. Elektrochemia
Zeszyt 3b — zakres rozszerzony
5. Mechanizmy reakcji chemicznych6. Chemia zwi¹zków naturalnych7. Elementy biochemii8. Metody badania struktury materii
Chemia.Zestawy zadañ egzaminacyjnych przygotowuj¹cych do nowej matury
Ksi¹¿ka zawiera propozycje próbnych arkuszy egzaminacyjnych do egzaminu matu-ralnego z chemii wraz z rozwi¹zaniami i modelami oceniania.
www.szkolna.pl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->