Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2232

SHnr2232

Ratings: (0)|Views: 1,697 |Likes:
Published by Eugen Mihai
SHnr2232
SHnr2232

More info:

Published by: Eugen Mihai on Mar 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2232 Joi, 28 martie 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 1
0
CMaxim 6
0
C
Deva
Minim 1
0
CMaxim 9
0
C
Hunedoara
Minim -5
0
CMaxim 1
0
C
Brad
Minim -1
0
CMaxim 5
0
C
Petroşani
 
CURS VALUTAR
EURO
4,4032 RON
USD
3,4419 RON
5,2069 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,6156 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
„NEW CĂLAN 20„NEW CĂLAN 20113” -3” -CCAMPIONAMPIONAA T TDE MINIFDE MINIFOO TBAL TBAL
Pagina
1212
Pagina
55
Pagina
44
FILIALELE LFILIALELE LOCOCALE ALEALE ALEPRM DIN VPRM DIN VALEA JIULALEA JIULUIUIINTRĂ ÎN REINTRĂ ÎN REORORGANIZAREGANIZARECCOPLAOPLA T TA VA VA FI DE 8 LEIA FI DE 8 LEILA EXTERNLA EXTERNAREAAREADIN SPITDIN SPITALALULULDIN HUNEDODIN HUNEDOARAARA
O
femeie ce locuieşte într-un bloc din cartierul Micro 15 dinmunicipiul Deva şi-a pus rudele pe jar, dar i-a făcut şi pepompieri să facă un drum degeaba până la ea acasă, dupăce ar fi anunţat că intenţionează să se omoare.Femeia i-ar fi trimis surorii sale un mesaj pe telefonul mobil,în care zicea că îşi va tăia gâtul. Panicată, aceasta a sunat la nu-mărul unic de urgenţă 112, anunţând pompierii despre faptul căsora ei s-a încuiat în casă şi ameninţă că se sinucide.
Proiectul„Lectura pentrutoţi”a ajunsşi în Baru Mare
Căutări fără izbândăCăutări fără izbândă
 
Paginia
66
Hunedoreanul dispãrut în apele învolburateale Jiului nu a fost gãsitnici acum
ALARMĂ FALSĂ, DAR CREDIBILĂ ALARMĂ FALSĂ, DAR CREDIBILĂ 
 
Pagina
22
Pompierii, puşi pe drumdegeaba pentruo „sinucidere”: „Îmi tai gâtul!”
 Fa m i l ia l u i  Pe t r icăScoc î lcă 
oo) 
 t rece p r i n t r -o ade vă ra tă d ra mă. A  u  t rec u t a p roa pe do uă să p - tă mâ n i de  la  p rod uce rea t raged ie i,  ia r  r ude le sa le  î ncă fac e fo r t u r i d is pe ra te să - idea de  u r mă  pe n t r u a - l p u tea  î n mo r mâ n ta aşac u m se c u v i ne
 Pag ina
 3 3
 
2
Servus Hunedoara
Epilepticii din judeţul Hunedoara, incluşi în baza de date a Serviciului112
Bonavii de epilepsie vor fi înscrişi în baza de date a Serviciului de Urgenţă 112, pentru ca la solicitarea ambulanţei, para-medicii să se poată deplasa la locul indicat direct cu o maşină echipată cu aparatură de terapie intensivă. Potrivit statisticiiDirecţiei pentru Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, anul trecut, în evidenţa acestei instituţii existau aproximativ 3.000 depersoane suferinde de această boală. În prezent se caută fonduri pentru a pune în practică un program naţional de tratament,care să amelioreze starea acestor bolnavi.
Actualitate
Nr. 2232, Joi, 28 martie 2013
)
www.servuspress.ro
 
 D N 7: De va  -Sânu ha lm-Simeria D J 687:Crisur Hunedoara D J 687: Hunedoara  Hăşda D N 66:Că lan  Băcia D N 7: Minia  Veţ e l D N7:Veţ e l  Leşnic D N 7: LeşnicSăcăm D N7:I lia Gurasada D N 7:Gurasada Bur juc D N 7: Bur juc -Zam De va:Ca lea Zarandu lui  -Sânu ha lm D N76:Căine lu lde Jos Be jan Vu lcan:pe  D N 66 A  şi B -du l Mi hai Vieazu
RadarRadare 28martiee 28martie
Sursa: IPJ Hunedoara
E
levii implicaţi în proiectul educaţional, demarat încă de anultrecut, prin intermediul căruia au devenit voluntari ai poliţiei,au o sarcină deloc uşoară de realizat, în perioada următoare. Aceştia vor implementa, în cele cinci licee din care fac parte, respec-tiv Colegiul Naţional „Decebal”, Liceul Teoretic „Sabin Drăgoi”, Li-ceul de Arte „Sigismund Toduţă”, Colegiul Tehnic „Transilvania” şiColegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, campania na-ţională, iniţiată de Poliţia Română, „Nu lăsa violenţa să te transformeîntr-un infractor”.O serie de interviuri realizate în Penitenciarul de minori şi tineridin Craiova şi în Penitenciarul de femei de la Târgşor, cu minori în-carceraţi pentru comiterea de infracţiuni de furt calificat, tâlhărie,omor şi trafic de droguri, vor fi punctul de pornire în dezbaterile pecare voluntarii le vor modera cu colegii lor de liceu. Scopul campanieieste acela de conştientizare a elevilor, cu vârste de peste 16 ani înspecial, despre răspunderea penală totală pe care o au în faţa legii şiatragerea atenţiei asupra consecinţelor comiterii de infracţiuni la vârsta minoratului. „Elevii din liceele devene, atât voluntarii organi-zatori, cât şi cei participanţi, vor afla prin această campanie, dacă nuştiu deja, că în România există şi penitenciare pentru minori şi tinericu vârste între 16 – 25 de ani şi, care, din păcate, sunt pline. Dar, celmai important, e că prin această campanie, vor afla şi că există moda-lităţi pozitive de petrecere a timpului liber şi de a se evidenţia, cumar fi activitatea de voluntariat. Vrem să lăudăm alegerea acestor tineria se dedica comunităţii şi de a dă-rui din timpul şi energia lor, ce-lorlalţi, prin voluntariat”, conside-ră inspector principal de poliţie Andrea Fieraru, sociolog în ca-drul Compartimentului Analiză şiPrevenire a Criminalităţii a IPJHunedoara, şi coordonatorul pro-iectului.În acest proiect educaţional sunt implicaţi peste 20 elevi, de clasaa X-a, din cinci unităţi şcolare preuniversitare din Deva. În cursul anu-lui trecut, aceştia au participat la şase sesiuni de formare susţinutede poliţiştii hunedoreni, în urma cărora au învăţat modalităţi de arealiza campaniile stradale de informare publică, cum să imple-menteze o campanie de conştientizare şi cum să creeze şi să trans-mită un mesaj preventiv.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
P
oliţiştii care auurmat cursul îndomeniul securi-tăţii şi sănătăţii în mun-că, la Centrul de Forma-re Iniţială şi Continuă alMinisterului AfacerilorInterne (MAI) din Orăş-tie, vor da, mâine, 29martie, examenul de ab-solvire. Aceştia vor fi testaţiîn scris, dar vor trebui şisă susţină o lucrarepractică, iar dacă vor fideclaraţi promovaţi, ob-ţin certificate de absol- vire acreditate de Minis-terul Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice,Ministerul EducaţieiNaţionale şi AutoritateaNaţională pentru Califi-cări.Cursul s-a desfăşurat pe o durată de trei săp-tămâni, începând din 11martie, şi la el au parti-cipat ofiţeri, subofiţerişi agenţi de poliţie dincadrul compartimente-lor responsabile cu acti- vitatea de securitate şisănătate în muncă ale u-nităţilor MAI.De menţionat că,centrul de la Orăştie es-te primul furnizor deformare profesionalădin MAI autorizat să or-ganizeze programe deformare pentru ocupa-ţiile „Specialist”, res-pectiv „Inspector”, îndomeniul securităţi şisănătăţii în muncă.În 2013, centrul maiorganizează un curs înacest domeniu.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
O
femeie ce locuieşte într-un bloc din cartierul Mi-cro 15 din municipiul De- va şi-a pus rudele pe jar, dar i-afăcut şi pe pompieri să facă undrum degeaba până la ea acasă,după ce ar fi anunţat că intenţio-nează să se omoare.Femeia i-ar fi trimis suroriisale un mesaj pe telefonul mobil,în care zicea că îşi va tăia gâtul.Panicată, aceasta a sunat la nu-mărul unic de urgenţă 112, anun-ţând pompierii despre faptul căsora ei s-a încuiat în casă şi a-meninţă că se sinucide. Pompie-rii au luat în serios sesizarea şi,în câteva minute de la primirea a-pelului, două echipaje, unulSMURD şi altul de descarcerare,au pornit spre blocul în care lo-cuieşte femeia, situat pe stradaMihai Eminescu din oraş. Cândau ajuns la faţa locului, salvatoriiau avut parte de o surpriză. Aceş-tia au constatat că, de fapt, alar-ma era una falsă.
„SINUCIGAŞA”LE-A DESCHIS UŞA 
Fie a fost vorba despre o glu-mă proastă, negustată de ni-meni, fie femeia avea, într-ade- văr, gânduri întunecate şi s-a răz-gândit între timp. Altfel, nu s-arputea explica cum de, în momen-tul în care pompierii au bătut lauşa locuinţei,cea care le-a des-chis a fost chiarpresupusa „sinu-cigaşă”. Aceastaa refuzat să dis-cute cumembrii echipajelor care s-au de-plasat la faţa locului, spunându-lefranc că nu e interesată să vor-bească cu aceştia.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
RĂMÂNE DUPĂ GRATII
Marinela Orăşana Muntean
(foto) 
, femeia de 26 de ani, dinsatul hunedorean Ohaba Sibişel,comuna Râu de Mori, acuzată că,împreună cu concubinul ei, şi-abătut fetiţa doar pentru că plân-gea, rămâne în spatele gratiilor.Magistraţii de la Curtea de Apel Alba -Iulia i-au menţinut tinereimăsura arestării preventive. A-ceasta a fost condamnată de jude-cătorii din Haţeg la trei ani de în-chisoare pentru rele tratamenteaplicate minorului. La fel şi con-cubinul ei, Emil Cristian Mun-tean (38 de ani), a primit un ande închisoare pentru vătămarecorporală din culpă. Se pare că,cei doi, ar fi solicitat judecători-lor de la Alba -Iulia reducerea pe-depsei primite, dosarul aflându-se acum pe rolul acestei instan-ţe, iar următorul termen de jude-cată în proces va avea loc în 23 a-prilie.Femeia se află în închisoaredin primăvara anului trecut, fiindarestată la scurt timp după ce s-aaflat despre ororile la care o su-punea pe fetiţa ei, în vârstă dedoar un an. Autorităţile ziceaucă, fetiţa a fost lovită pe motiv că„plângea prea tare”, iar în urmaanchetei, s-a mai stabilit că nu arfi fost o singură dată agresată, ciar fi îndurat bătăi crâncene (apli-cate, inclusiv, cu coada unui to-por), în urma cărora a suferit maimulte traumatisme. Copila seaflă acum în grija unui asistent maternal.
PROCES AMÂNAT
Procesul în care este judecat Ştefan Căldăraş, bărbatul de 59de ani, bănuit că, la începutul lu-nii august 2012, a ucis un om alstrăzii, al cărui corp neînsufleţit a fost descoperit pe terasa fostu-lui restaurant „Cuibul Veseliei”din Deva, a fost amânat, ieri, la Tribunalul Hunedoara. Instanţa ahotărât ca următoarea înfăţişareîn acest dosar să aibă loc în datade 10 aprilie.Căldăraş, acuzat de omor, es-te arestat din luna septembrie aanului trecut, fiind închis în Peni-tenciarul de la Aiud, judeţul Alba.El a cerut, de mai multe ori, fărăsucces, să fie pus în libertate,sub pretextul că este nevinovat.Bărbatul ucis se numea CornelRaica, avea 73 de ani şi era din lo-calitatea Almaşu Mare, judeţul Alba, însă, în ultimii ani, îşi făcea veacul prin cartierul Gojdu dinDeva, unde a şi fost găsit mort, îndimineaţa zilei de 2 august 2012.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
CamCam panie pr  panie pr omoomovvată în liceele din Deată în liceele din Devva:a:
„Nu lăsa violenţasă te transformeîntr-un infractor”
 
de elevi de la licee devene sunt implicaţi în acest  proiect educaţional implementat de poliţişti 
 Peste 20
CURSUL ÎN DOMENIUL SECURSUL ÎN DOMENIUL SECURITCURITĂĂ ŢII ŞI  ŢII ŞI SĂNĂ T TĂĂ ŢII ÎN MUNS- ŢII ÎN MUNS-A ÎNCHEIAA ÎNCHEIA T T. URMEAZĂ TES. URMEAZĂ TES T TAREAAREA
Poliţiştii instruiţi la centrul din Orăştiese pregătesc să dea, mâine, examen
 ALAR ALAR AL, D AL, D AR CREDIBILĂ AR CREDIBILĂ
Pompierii, puşi pe drumdegeaba pentru o „sinucidere”:„Îmi tai gâtul!”
Douã echipaje, unul SMURD, iar altul de descarcerare, au mers, ieri, fãrãrost pânã în cartierul Micro 15 din Deva, unde locuieºte o femeie careºi-a anunþat sora cã intenþioneazã sã-ºi punã capãt zilelor
 
TOTUL A PORNIT DUPĂ CE SORA FEMEII AR FI PRIMIT UN MESAJ PETELEFONUL MOBIL DE LA ACEASTA ÎN CARE AMENINŢA CĂ SE SINUCIDE
mu ă u  uşunţ ,    shs  s hm    mnnţ ă  s mă , ssunâ nu ă  nu nsă  să  să  u 
 
O
adevărată dramă trăieştefamilia lui Petrică Scocîl-că, hunedoreanul în vârstă de 61 de ani, din Lupeni,care, în urmă cu aproape douăsăptămâni, a căzut în apa adâncăa Jiului, de pe o punte, şi de atun-ci nu a mai fost găsit. Rudele sale, vecinii şi prietenii, dar şi cei carel-au cunoscut îl caută şi acum ne-încetat, pe cont propriu, răsco-lind malurile râului în fiecare zi.Din disperare, unii s-au încume-tat chiar să intre şi în apa învolbu-rată, în speranţa că poate vor re-uşi să găsească trupul neînsufle-ţit al bărbatului pentru ca acestasă fie îngropat creştineşte.Era într-o vineri, o zi moho-râtă şi friguroasă, când s-a petre-cut tragedia. În ciuda timpuluiploios, totuşi, omul se încumeta-se să iasă în oraş. Nimeni nu aveasă bănuiască nenorocirea ce ur-ma să se întâmplă. La întoarcereaspre casă, pentru a scurta dru-mul, bărbatul a ales o cale desfrecventată de localnici, traver-sând o punte peste Jiu, din cartie-rul Bărbăteni. La un moment dat,a călcat pe gheaţă şi s-a dezechili-brat. Cum puntea respectivă numai avea plasă de protecţie pe la-terale, aceasta fiind furată, omula căzut direct în apă şi nu a maiputut să se salveze. „Venea sprecasă când s-a întâmplat. Se gră-bea şi de aceea a ales să treacăacea punte, pentru a scurta dru-mul. Era multă gheaţă, a aluncat şi a căzut înapă (...) Elştia că aceapunte avea oplasă de pro-tecţie care afost furată şia încercat să se prindă, dar nu amai reuşit”, povesteşte VioricaScocîlcă, fiica bărbatului. „Ştiţi cese întâmplă?! Multă lume alege sămeargă pe acolo, pentru a scurtadrumul. Distanţa dintre Bărbă-teni şi până în cartierul unde lo-cuim noi e de aproape doi kilome-tri, iar alegând acea cale e mai pu-ţin cu aproape un kilometru şi ju-mătate. Grav e că nici acum auto-rităţile nu au pus plasa de pro-tecţie pe puntea respectivă. Treccopii care merg la şcoală, oamenicare se duc la piaţă.E un pericol. Se maipoate întâmpla o tra-gedie similară, dar văd că nu intereseazăpe nimeni”, mai spu-ne fiica bărbatului dispărut în a-pele Jiului.
 VENISE DE DOAR DOUĂ ZILE ÎN ŢARĂ 
De când s-a petrecut nenoroci-rea, din 15 martie, cei cinci copiiai lui Petrică Scocîlcă (patru feteşi un băiat), majoritatea întorşidin străinătate la aflarea veştiicumplite, nu mai au linişte. Măci-naţi de o durere nemărginită, pri-cinuită de pierderea tatălui lor, a-ceştia poartă acum o altă luptă:acea de a-l găsi, în apele tulburi şipericuloase ale Jiului, pentru aputea să-l înmormânteze aşa cummerită. Însoţiţi de vecini şi prie-teni, aceştia îl caută şi acum zil-nic, răscolind malurile Jiului. În zadar, se pare,fiindcă hunedoreanul nua fost nici până acum gă-sit, în ciuda eforturilordepuse şi a căutărilor asi-due care încep de la pri-ma oră a dimineţii şi pâ-nă la lăsarea serii. Pe Pe-trică Scocîlcă l-au căutat şi pompierii. Însă, aceş-tia au sistat operaţiunile.„Persoana a fost căutatătimp de opt zile conse-cutiv, până la ieşirea din judeţ, însă nu a fost găsită. Căutarea s-aufăcut pe ambele maluri ale râului,deoarece, din cauza ploilortorenţiale căzute în ultima vreme, Jiului şi-a mărit mult volumul, iarîn aceste condiţii, căutarea cu aju-torul bărcii pneumatice nu eraoportună din punctul de vedere alsiguranţei personalului”, a decla-rat căpitanul Anemona Doda, pur-tătorul de cuvânt al Inspectoratu-lui pentru Situaţii de Urgenţă(ISU) Hunedoara.Drama e cu atât mai mare cucât omul a sfârşit, în mod tragic,la doar două zile, după ce s-a în-tors în ţară din Spania, acolo un-de stătea la unul dintre copiii lui. Venise în România pentru a-şi re-zolva ceva probleme personale,iar la finele acestei luni urma săse întoarcă. Din nefericire, nu amai apucat „Tatăl meu venise înţară să-şi cumpere medicamenteşi să-şi plătească datoriile la stat,ca orice cetăţean. Dar, văd că sta-tul nu face nimic pentru el. Pom-pierii au sistat căutările, iar acumam rămas noi. Îl căutăm cu pro-priile forţe, ajutaţi de prieteni, ve-cini şi oameni care l-au cunoscut.Nu ne lăsăm. Facem tot ce e posi-bil, numai să îl găsim. Îl căutămzilnic, am încercat şi cu o barcă.Suntem vreo 20 de persoane careîncă îl căutăm de dimineaţa pânăseara. Chiar şi astăzi (n.red. ieri)l-am căutat pe maluri şi în apă. S-au dus băieţii cu răngile până labarajul de la Paroşeni”, mai zicefiica hunedoreanului.
RECOMPENSĂ DE 1.500DE EURO
Din disperarea de a-l găsi,familia a pus la bătaie şi o recom-pensă în valoarea de 1.500 deeuro, bani pe care rudele sunt dispuse să le ofere celui care le va găsitatăl.„Suntemdispuşi să oferim aceşti bani,doar să-l găsim şi să putem să-lînmormântăm aşa cum secuvine”, a mai spus Viorica Sco-cîlcă.Petrică Scocîlcă a lucrat în mi-nă timp de mai bine de două dece-nii. A fost şef de echipă, iar oame-nii care l-au cunoscut au doar cu- vinte de laudă la adresa lui. Spuncă era un om respectabil, foarteglumeţ şi, în acelaşi timp, cusuflet mare, care ajuta pe toatălumea şi care nu merita să aibăparte de un asemenea sfârşit.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Servus Hunedoara
3
Mieii pentru Paştele Catolic, cam la aceleaşi preţuri ca anul trecut
Ciobanii vor veni în zilele următoare cu miei pe piaţă pentru a satisface cererea de carne pentru Paştele Catolic ce se va sărbători în31 martie. Potrivit crescătorilor de miei, preţul unui kilogram de carne carcasă va fi de 25 de lei, în timp ce pentru cel viu cumpărătorii vor trebui să achite 14 lei. Aceiaşi crescători susţin că efectivele de miei în judeţul Hunedoara numără, în acest an, peste 140.000 deexemplare, 30 la sută dintre aceştia fiind reţinuţi pentru refacerea şi reproducerea turmelor.
Actualitate
Nr. 2232, Joi, 28 martie 2013
)
www.servuspress.ro
S.C. Hidroconstrucţia S.A. Sucursala Râul Mare Retezat, cu sediul în Haţeg,str. Horea nr. 104 A,
 ANGAJEAZĂ 
 TINICHIGIU pentru punctul de lucru Secţia de Producţie IndustrialăHaţeg.Relaţii suplimentare la telefon: 0254.777.746, 0254.770.660 interior 111–Biroul Personal.
CĂUT CĂUT  ĂRI  ĂRI  ĂRĂ IZNDĂ ĂRĂ IZNDĂ
Dramã pentru familia hunedoreanuluidispãrut în apele învolburate ale Jiului.Omul nu a fost gãsit nici pânã acum
Au trecut aproape douã sãptãmâni de la producerea tragediei, iar rudele lui Petricã Scocîlcã încã fac eforturi disperate sã-i deade urmã. ªi-au pierdut speranþa cã acesta ar mai fi în viaþã, iar singura lor dorinþã e ca bãrbatul sã fie înmormântat aºa cum se cuvine
 
ă î ă  ) u î n mină ,s ş  hă , mn  uunsuu un  uă  s lu
martie este ziua în care s-a petrecut tragedia 
15

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->