Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Quan Tri Hoc Dai Cuong

Giao Trinh Quan Tri Hoc Dai Cuong

Ratings:
(0)
|Views: 296|Likes:
Published by hungpdf

More info:

Published by: hungpdf on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2015

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng 1: T 
ổ 
ng quan v
ề 
qu
n tr 
 
1
CH
ƯƠ 
NG 1T
NG QUAN V
QU
N TR 
H
C
Hoàn thành ch
ươ 
ng này ng
ườ 
i h
c có th
:
1. Hi
ể 
u
đượ 
c khái ni
m qu
n tr 
s
ự 
c
n thi
ế 
t c
a qu
n tr 
 trong các t 
ổ 
ch
ứ 
c.2. N 
ắ 
m b
ắ 
đượ 
c b
ố 
n ch
ứ 
c n
ă
ng c
ơ 
b
n c
a qu
n tr 
.3. Mô t 
các vai trò c
a nhà qu
n tr 
.4. Xác
đị
nh
đượ 
c các c
ấ 
 p qu
n tr 
trong m
t
ổ 
ch
ứ 
c và nhi
mv
ch
y
ế 
u c
a m
ỗ 
i c
ấ 
 p qu
n tr 
.5. Hi
ể 
u
đượ 
c
i sao ph
i h
c qu
n tr 
h
c nh
ư 
th
ế 
nào
để 
 tr 
ở 
thành nhà qu
n tr 
gi
i.
I. Qu
n Tr
và T
Ch
ứ 
c
1.1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a qu
n tr
 
Thu
t ng
qu
n t
 
đượ 
c gi
i thích b
ng nhi
u cách khác nhau và có th
nói làch
ư
a có m
t
đị
nh ngh
 ĩ 
a nào
đượ 
c t
t c
m
i ng
ườ 
i ch
 p nh
n hoàn toàn. Mary Parker Follett cho r 
ng
“qu
n tr 
là ngh
thu
đạ
đượ 
c m
c
đ 
ích thông qua ng 
ườ 
i khác”.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a này nói lên r 
ng nh
ng nhà qu
n tr 
 
đạ
t
đượ 
c các m
c tiêu c
a t
ch
c b
ng cách s
 p x
ế
 p, giao vi
c cho nh
ng ng
ườ 
i khác th
c hi
n ch
không ph
i hoànthành công vi
c b
ng chính mình.Koontz và O’Donnell
đị
nh ngh
 ĩ 
a: “Có l
không có l
 ĩ 
nh v
c ho
t
độ
ng nào c
acon ng
ườ 
i quan tr 
ng h
ơ 
n là công vi
c qu
n lý, b
ở 
i vì m
i nhà qu
n tr 
 
ở 
m
i c
 p
độ
 và trong m
i c
ơ 
s
ở 
 
đề
u có m
t nhi
m v
c
ơ 
b
n là thi
ế
t k 
ế
và duy trì m
t môi tr 
ườ 
ngmà trong
đ
ó các cá nhân làm vi
c v
ớ 
i nhau trong các nhóm có th
hoàn thành cácnhi
m v
và các m
c tiêu
đ
ã
đị
nh.”M
t
đị
nh ngh
 ĩ 
a gi
i thích t
ươ 
ng
đố
i rõ nét v
qu
n tr 
 
đượ 
c James Stoner vàStephen Robbins trình bày nh
ư
sau:
“Qu
n tr 
là ti
ế 
n trình ho
ch
đị
nh, t 
ổ 
ch
ứ 
c, lãnh
đạ
o và ki
ể 
m soát nh
ữ 
ng ho
độ
ng c
a các thành viên trong t 
ổ 
ch
ứ 
c và s
ử 
ng t 
ấ 
t c
 các ngu
n l 
ự 
c khác c
a t 
ổ 
ch
ứ 
c nh
ằ 
m
đạ
đượ 
c m
c tiêu
đ 
ã
đề 
ra”.
T
ti
ế 
n trình
trong
đị
nh ngh
 ĩ 
a này nói lên r 
ng các công vi
c ho
ch
đị
nh, t
ch
c, lãnh
đạ
o và ki
m soát ph
i
đượ 
c th
c hi
n theo m
t trình t
nh
t
đị
nh. Khái ni
m trên c
ũ
ng ch
ra r 
ng t
t c
 nh
ng nhà qu
n tr 
ph
i th
c hi
n các ho
t
độ
ng qu
n tr 
nh
m
đạ
t
đượ 
c m
c tiêumong
đợ 
i. Nh
ng ho
t
độ
ng này hay còn
đượ 
c g
i là các ch
c n
ă
ng qu
n tr 
bao g
m:
 
Ch
ươ 
ng 1: T 
ổ 
ng quan v
ề 
qu
n tr 
 
(1) Ho
ch
đị
nh: Ngh
 ĩ 
a là nhà qu
n tr 
c
n ph
i xác
đị
nh tr 
ướ 
c nh
ng m
c tiêu và quy
ế
t
đị
nh nh
ng cách t
t nh
t
để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu; (2) T
ch
c:
Đ
ây là công vi
c liênquan
đế
n s
phân b
và s
 p x
ế
 p ngu
n l
c con ng
ườ 
i và nh
ng ngu
n l
c khác c
a t
 ch
c. M
c
độ
hi
u qu
c
a t
ch
c ph
thu
c vào s
ph
i h
ợ 
 p các ngu
n l
c
để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu; (3) Lãnh
đạ
o: Thu
t ng
này mô t
s
tác
độ
ng c
a nhà qu
n tr 
 
đố
i v
ớ 
icác thu
c c
 p c
ũ
ng nh
ư
s
giao vi
c cho nh
ng ng
ườ 
i khác làm. B
ng vi
c thi
ế
t l
 pmôi tr 
ườ 
ng làm vi
c t
t, nhà qu
n tr 
có th
giúp các thu
c c
 p làm vi
c hi
u qu
h
ơ 
n;Và (4) Ki
m soát: Ngh
 ĩ 
a là nhà qu
n tr 
c
g
ng
để
 
đả
m b
o r 
ng t
ch
c
đ
ang
đ
i
đ
úngm
c tiêu
đ
ã
đề
ra. N
ế
u nh
ng ho
t
độ
ng trong th
c ti
n
đ
ang có s
l
ch l
c thì nh
ngnhà qu
n tr 
s
 
đư
a ra nh
ng
đ
i
u ch
nh c
n thi
ế
t.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a c
a Stoner và Robbins c
ũ
ng ch
ra r 
ng nhà qu
n t
s
d
ng t
t c
 nh
ng ngu
n l
c c
a t
ch
c bao g
m ngu
n l
c tài chính, v
t ch
t và thông tin c
ũ
ngnh
ư
ngu
n nhân l
c
để
 
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu. Trong nh
ng ngu
n l
c trên, ngu
n l
c conng
ườ 
i là quan tr 
ng nh
t và c
ũ
ng khó kh
ă
n nh
t
để
qu
n lý. Y
ế
u t
con ng
ườ 
i có th
 nói là có
nh h
ưở 
ng quy
ế
t
đị
nh
đố
i v
ớ 
i vi
c
đạ
t
đượ 
c m
c tiêu c
a t
ch
c hay không.Tuy nhiên, nh
ng ngu
n l
c khác c
ũ
ng không kém ph
n quan tr 
ng. Ví d
nh
ư
m
tnhà qu
n tr 
mu
n t
ă
ng doanh s
bán thì không ch
c
n có chính sách thúc
đẩ
y, khíchl
thích h
ợ 
 p
đố
i v
ớ 
i nhân viên bán hàng mà còn ph
i t
ă
ng chi tiêu cho các ch
ươ 
ngtrình qu
ng cáo, khuy
ế
n mãi.M
t
đị
nh ngh
 ĩ 
a khác nêu lên r 
ng
“Qu
n tr 
s
ự 
tác
độ
ng có h
ướ 
ng 
đ 
ích c
ach
th
ể 
qu
n tr 
lên
đố 
i t 
ượ 
ng qu
n tr 
nh
ằ 
m
đạ
đượ 
c nh
ữ 
ng k 
ế 
t qu
cao nh
ấ 
t v
ớ 
i m
ctiêu
đ 
ã
đị
nh tr 
ướ 
c”.
Khái ni
m này ch
ra
ng m
t h
th
ng qu
n tr 
bao g
m hai phân h
: (1) Ch
th
qu
n tr 
hay phân h
qu
n tr 
và (2)
Đố
i t
ượ 
ng qu
n tr 
hay phânh
b
qu
n tr 
. Gi
a hai phân h
này bao gi
ờ 
c
ũ
ng có m
i liên h
v
ớ 
i nhau b
ng cácdòng thông tin (Hình 1.1).
2
 
Đố
i T
ượ 
ngQu
n Tr
 Ch
Th
Qu
n Tr
 
Hình
1.1.
H
Th
ng Qu
n Tr 
 
 
Ch
ươ 
ng 1: T 
ổ 
ng quan v
ề 
qu
n tr 
 
3
Thông tin thu
n hay còn g
i là thông tin ch
huy là thông tin t
ch
th
qu
n tr 
 truy
n xu
ng
đố
i t
ượ 
ng qu
n tr 
. Thông tin ph
n h
i là thông tin
đượ 
c truy
n t
 
đố
it
ượ 
ng qu
n tr 
tr 
ở 
lên ch
th
qu
n tr 
. M th
qu
n tr 
truy
n
đạ
t thông tin
đ
imà không nh
n
đượ 
c thông tin ng
ượ 
c tht kh
n
ă
ng qu
n tr 
. Nghiên c
u t
 th
c ti
n qu
n t
ch
ra r 
ng vi
c truy
n
đạ
t thông tin trong n
i b
t
ch
c th
ườ 
ng b
 l
ch l
c ho
c m
t mát khi thông tin
đ
i qua nhi
u c
 p qu
n tr 
trung gian hay còn g
i làcác ‘b
l
c’ thông tin. K 
ế
t qu
là hi
u l
c qu
n tr 
s
kém
đ
i.
Để
ế
t thúc ph
n gi
ớ 
i thi
u v
khái ni
m qu
n tr 
có l
c
n thi
ế
t ph
i có câu tr 
 l
ờ 
i cho m
t câu h
i th
ườ 
ng
đượ 
c nêu ra là có s
khác bi
t nào gi
a qu
n lý và qu
n tr 
 không (?). M
t s
ng
ườ 
i và trong m
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này thì dùng t
qu
n tr 
ví d
nh
ư
 qu
n tr 
doanh nghi
 p hay công ty, ngành
đ
ào t
o qu
n tr 
kinh doanh; Và nh
ngng
ườ 
i khác
đố
i v
ớ 
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p khác thì s
d
ng t
qu
n lý ch
ng h
n nh
ư
qu
n lý nhàn
ướ 
c, qu
n lý các nghi
 p
đ
oàn. Tuy hai thu
t ng
này
đượ 
c dùng trong nh
ng hoànc
nh khác nhau
để
nói lên nh
ng n
i dung khác nhau, nh
ư
ng v
b
n ch
t a qu
n tr 
. Chính vì lý do
đ
ó h
m m
c
đ
ích cung c
 p s
n ph
m và d
ch v
cho khách hàng. Các c
ơ 
 qunh
m cung c
 p d
ch v
công cho công chúng. Hai là, m
i t
ch
c ph
i là t
 p h
ợ 
 p g
m nhi
u thành viên. Cu
i cùng là t
t c
các t
ch
c
đề
u
đượ 
c xâym
t th
c th
có m
c
đ
ích riêng bi
t,
t khi ch
ì nó s
m
c
 và qun lý là không có s
khác bi
t.
Đ
i
u này hoàn toàn t
ươ 
ng t
trong vi
c s
d
ngthu
t ng
ti
ế
ng Anh khi nói v
qu
n tr 
c
ũ
ng có hai t
là management vàadministration.
1.2. T
ch
ứ 
c
Trong
đị
nh ngh
 ĩ 
a v
qu
n tr 
, J. Stoner và S. Robbins
đ
ã cung c
 p cho chúng tacâu tr 
l
ờ 
i
đố
i v
ớ 
i câu h
i qu
n tr 
cái gì (?) và qu
n tr 
ai (?). Con ng
ườ 
i và nh
ngngu
n l
c khác trong t
ch
c chính là
đố
i t
ượ 
ng c
a qu
n tchúng ta c
n hi
u rõ ràng khái ni
m v
t
ch
c.T
ch
c là s
s
 p x
ế
 p ng
ườ 
i m
t cách có h
th
ng nh
m th
c hi
n m
t m
c
đ
ích nào
đ
ó. Tr 
ườ 
ng h
c, b
nh vi
n, nhà th
ờ 
, các doanh nghi
 p/công ty, các c
ơ 
quannhà n
ướ 
c ho
c m
t
độ
i bóng
đ
á c
a m
t câu l
c b
... là nh
ng ví d
v
m
t t
ch
c.V
ớ 
i khái ni
m
đượ 
c trình bày nh
ư
trên, chúng ta có th
th
y
đượ 
c là m
t t
ch
c có ba
đặ
c tính chung: M
t là, m
i m
t t
ch
c
đề
u
đượ 
c hình thành và t
n t
i vì m
t m
c
đ
ích nào
đ
ó; Và chính s
khác bi
t v
m
c
đ
ích c
a m
i t
ch
c d
n
đế
n s
khác bi
tgi
a t
ch
c này và t
ch
c khác. Ví d
nh
ư
tr 
ườ 
ng h
c nh
m m
c
đ
ích cung c
 p ki
ế
nth
c cho ng
ườ 
i h
c. B
nh vi
n nh
m m
c
đ
ích khám ch
a b
nh cho c
ng
đồ
ng.Doanh nghi
 p nan hành chínhd
ng theo m
t tr 
t t
nh
t
đị
nh. C
u trúc trong m
t t
ch
c
đị
nh rõ gi
ớ 
i h
n hành vic
a t
ng thành viên thông qua nh
ng lu
t l
 
đượ 
c áp
đặ
t, nh
ng v
trí lãnh
đạ
o quy
n hành nh
t
đị
nh c
a nh
ng ng
ườ 
i này c
ũ
ng nh
ư
xác
đị
nh công vi
c c
a các thànhviên khác trong t
ch
c. Tóm l
i, m
t t
ch
c làcó nhi
u ng
ườ 
i và
đượ 
c xây d
ng theo m
t c
u trúc có h
th
ng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->