Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sugatha Kumari

Sugatha Kumari

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Geedha fyodor

More info:

Published by: Geedha fyodor on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

 
2013
am¿®v
31
/
3
]{Xw ssZzhm-cnI
]{Xw
ssZzhmcnI
2013
am¿®v
31
]pkvXIw
10
e°w
06 ˛hne 12 cq]
Printed, Published, Edited and owned by S. Chandramohan, C-1, ElankomGardens, Vellayambalam,Thiruvananthapuram - 10.Printed at Surya Offset,Vellayambalam,Thiruvananthapuram - 10.Managing Editor is responsible for selection of news under PRB Act 
tIm¿∏td‰v Hm^okv:
kn˛1, Ce¶w Km¿U≥kv,sh≈bºew, Xncph\¥]pcw ˛ 10t^m¨ : 0471-1 ˛- 3087763,64,65,66,67
e-mail:
varika.pathram@gmail.com
on line: www.pathram.org
FUn-t‰m-dn-b¬.
.....................................................................................................4Nmcn-‰-_nƒ {SÃp-Isf Fßs\ Ioi-bn-em°mw?
Fkv.-N-{μ-tam-l≥
..................................................................................................6A`b IpSpw-_-kz-Øm-°m≥ \o°w...............................................................8A`b kocn-b-ep-Im¿°v A`bw......................................................................17h\n-Xm-I-Ωo-j\pw kpK-X-Ip-am-cn-bpw............................................................19F¥p-sIm≠v {]ap-J-I¿ A`b hn´p?...........................................................21A`-b-bpsS BZy Poh-\-°m-c≥Aø∏≥ \mbcpsS k¶S߃
........................................................................25
ChnsS ac-߃ hoWXv Nncn®p sIm≠m-tWm?............................................30ZfnXv bphXnsb A`-b-bn¬Iq´-_-em¬kwKw sNbvX tIkv HXp-°n-Øo¿Øp................................34
At\zjWØnse KqVmtemN\bpw A´nadnbpw..........................
41\nba hncp-≤-amb d^¿ dnt∏m¿´v..................................................................43s]meokv a\-]q¿Δw hn´p-I-f™ sXfn-hp-IƒPohn-®n-cn-°p∂ km£n-Iƒ ............................................................................45
ÿm]I No^vFUn‰¿
Im°\mS≥
P\d¬ FUn‰¿
Icq¿ iin
I¨kƒ´v FUn‰¿
Aº-e-∏pg cmP-tKm-]m¬
FIvknIyq´ohv FUn‰¿
tUm. t]mfn amXyp tkmaXocw
amt\PnwKvFUn‰¿
Fkv. N{μtaml≥
]{Xm[n] kanXn
hnt\mZv Ipam¿cmPohvcmLh≥civan.PnUn∂n `mkv°¿
t^mt´m
sI. \mcmbW≥
ssS∏vsk‰nwKv
_nμp.F¬kn‘p.Fkv
Ih¿ & te Hu´v
_nPp.Pn. \mb¿
FIvknIyq´ohvUbdIvS¿am¿
Fkv.kXojvIpam¿Sn.kptcjvIpam¿F.kemlp±o≥
 
4
/
2013
am¿®v
31
-]{Xw ssZzhm-cnI
H
cp tªbvUv Iº-\n-bpsS ]c-ky hmN-I-ØnseBZyhcn-bmWv apI-fn¬ D≤-cn-®-sX∂v ae-bm-fn-Iƒs°√madnbmw. almImhy iIe߃°v]Icw aebm-fn-Iƒ Dcp-hn´p \S-°p-∂Xv CØcw ]cky Imhy-ß-fm-W-t√m.ho´n¬ kz¿Æw h®n´v, kz]v\-߃°v hne-t°¿s∏-SpØn F¥n\ncn°Ww? kz¿ÆsaSpØv ]Wbwh®v (24 iX-am\w ]en-i-bv°v) [q¿Ø-Sn®v apSn-™p-Iq-tS-sb-∂mWv kq∏¿ Ãm-dns‚ tNmZy-Øns‚ AIw-s]m-cpƒ!Ihbn{Xn kqKXIpamcnbpsS ASpØnsSbp≈ Nne{]hrØnIƒ I≠t∏mƒ Cu ]ckyamWv H¿Ω h∂Xv.\m´pIm¿°v]penhmemb h≥ {]iv\w ho´n¬ h®n´mWv, B alXn \m´nse A¥m-cmjv{S {]iv\-߃ ]cnlcn-°m-\n-d-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv. AXpw Zriy-˛-{i-hy-˛-A-®-Sn- am-[y-a-ßfpsS AI-º-Sn-tbm-sS.2013 s^{_phcn 24 \vkpKXIpamcn \bn°p∂ A`bF∂ Nmcn-‰-_nƒ {SÃns‚, \nbaw A\p-im-kn-°p∂P\-d¬ t_mUn tbmK-Øns‚ {]l-k\ \mSIw Ac-tß-dn. AK-Xn-Iƒ°v A`bw \¬Im≥ tIc-f-Ønsea\pjykvt\lnIfmb k∂≤ {]h¿ØI¿ cq]oIcn®kwL-S-\-bmWv A`b. sI.-hn.-kp-tc-{μ-\m-Ypw Sn.-F≥.Pb-N-{μ\pw AS-°-ap≈ {]ikvX hy‡n-I-fm-Wv-A`bsb \bn®ncp∂Xv. kpKXIpamcnbmWv sk{I´dn.tI{μk¿°m¿ \¬Inb 18 e£w cq]bmWv A`bbpsSBÿm\ aμncw ÿm]n-°p-∂-Xn\v BZy aqe[\-am-b-Xv. tIcfØnepw hntZiØpap≈ aebmfnIƒ tImSn°W-°-W-°n\v cq] kw`m-h\ \¬In. tI{μ-˛-kw-ÿm\k¿°m-cp-Iƒ {Km‚p-Iƒ \¬In. A`-b-bpsS BkvXntImSn-I-fn-te-°p-b¿∂p.Cu L´-Øn¬ kpK-X-Ip-am-cn-bpsS kzm¿∞ taml-߃ Xes]m°n. sI.hn. kptc{μ\mYpw, Sn.F≥. PbN{μ-\p-a-S-°-ap-≈-hsc Hmtcm Imc-W-߃ ]d™v Hgn-hm°n. ]e am\y hy‡n-Ifpw A`-b-bn¬ \S-°p∂IpSpw_hmgvNbnepw [q¿Ønepw a\w aSpØv kzbw Hgn™p. 25 cq] saº¿jn]v ^okv AS-®n√ F∂ ImcWw]d™v XpS-°-Ønse AwK-ß-fn¬ `qcn-]-£-sØbpwHgn-hm-°n. A`-b-bpsS AwK kwJy ap∂q-dn¬ \n∂pwap∏tXmfambn. ]pXpXmbn B¿°pw AwKXzw \¬Inbn√. kpK-X-Ip-am-cn-bp-tSbpw aIƒ e£vao tZhn-bp-tSbpw
ho´n¬ kz¿Æw sh®n-s´-¥n\v .......
]m¿iz-h¿Øn-Iƒ am{X-ambn A`-b-bn¬. C∂v ]Øp-tImSnbne-[nIw cq]-bpsS BkvXn-bp≈ A`b,IpSpw_ tIm°kns‚ ssIønembn. CXns‚ hniZhnhc-߃ XpS¿ t]PpI-fnse dnt∏m¿´p-I-fn-ep-≠v.tI{μ˛kw-ÿm\ k¿°m-cp-I-fpsS e£-ß-fpsS{Km‚v kzoIcn°p∂ Cu Nmcn‰_nƒ {SÃ,v \nbaw A\pim-kn-°p∂ {]Imcw h¿jw tXmdpw s]mXp-tbmKw\SØn ]pXnb `mc-hm-ln-Isf sXc-s™-Sp-°-Ww. A`-b-bnse {Ia-t°-Sp-Iƒ ]pd-Øp-h-cm≥ XpS-ßn-b-tXmsSss_tem ]pXp°n, hm¿jnI s]mXptbmKw c≠p h¿jØnsemcn°em°n. c≠p h¿jw IqSptºmƒ \StØ≠hm¿jnI s]mXp-tbm-K-amWv Ign-™-bmgvN \S-∂-Xv.k¿°m¿ \nb-a-ßsf I_-fn-∏n-°m≥ \S-Ønb Cus]mXp-tbm-K-Ønse Aº-c-∏n-°p∂ \mS-I-߃ ]{XwssZzhmcnIbn¬ FØn®p X∂Xv, B tbmKØn¬ ]s¶SpØ hy‡n-I-fm-Wv. GXm\pw am\y-∑msc hnfn-®p-h-cp-Øn, Ahsc hnUvVn-I-fm°n \S-Ønb \mS-I-Øn¬tbmK-Øn¬ ]s¶-SpØ ]e¿°pw Aa¿j-ap-≠v.F¶nepw Ah¿ s]m´≥I-fn°v \n∂p sImSp-Øp.tbmK-Øns‚ hni-Zmw-i-߃ XpS¿ t]Pp-I-fn-ep-≠v.A`-b-Ip-Spw_ kzØm°n am‰pI F∂ e£y-tØmsSkpK-X-Ip-am-cnbpw aIƒ e£vao-tZ-hnbpw \S-Ønb \mS-I-fmWv B tbmK-Øn¬ Actß-dn-b-Xv.Imem-Im-e-ß-fnep≈ k¿°m-cp-Iƒ kpK-X-Ip-amcn\SØp∂ \nbaewL\߃ I≠ns√∂p \Sn°pIbpwho≠pw ]Ww \¬IpIbpw sNøp∂p. cmjv{Sob°m¿°vkpK-X-Ip-am-cn-bpsS NßmØw ^mj-\m-Wv. hkvXp-X-Iƒ a\nem°m≥ Ch¿ Xømdmhn√. k¿°m¿ ]cn]mSnIfn¬ kpKXIpamcn°v henb {]m[m\yw \¬In, ChcpsS Zpjv sNbvXnIƒ°v sh≈ ]qip∂Xv `cWm[nImcn-I-fm-Wv.hnf-∏n¬ ime ka-c-Øn¬ apJy-a{¥n DΩ≥Nm-≠n-bpsS ZqXpambn kac°msc ImWm≥ t]mbXv kpKXIpam-cn-bm-bn-cp-∂p. Pohn-°m-\p≈ Ah-Im-i-Øn-\mbnPoh≥ ac-W-t]m-cm´w \S-Ønb _p≤n-Po-hn-I-f-√mØP\-߃ kpK-X-Ip-am-cnsb hfbpIbpw, Nh-dn¬ ap°p-sa∂ Ahÿ hcn-Ibpw sNbvX-tXmsS kpK-X-Ip-amcnadp-I≠w NmSn. Xm≥ P\-߃s°m∏-sa-∂mbn ap{Zm-hm-Iyw. _p≤n-]q¿Δamb \o°-Øn-eqsS XSn-tI-Sm-ImsX
 
2013
am¿®v
31
/
5
]{Xw ssZzhm-cnI
Ducnt∏m∂p.imkvX-aw-K-eØv tdmUv hnI-k-\-Øn-\mbn Hcp acwapdn-°p-∂Xp XS-bm≥ ap≥a{¥n _nt\mbv hnizw,B¿°nsSIvSv i¶¿ F∂n-h¿s°m∏w am[ya AI-ºSnbn¬ ]mXncm [¿Æ \SØnb kpKXIpamcnsbbpw Iq´scbpw \m´pIm¿ XpcØnb IY \mw I≠XmWv. kz¥wÿeØv \nch[n ac߃ apdn®p am‰n Ggp\ne ^vfm‰pw\nc-h[n aμn-c-ßfpw sI´n-s∏m-°nb kpK-X-Ip-amcnsbXncp-h-\-¥-]p-c-Øp-Im¿°v \∂mbn Adn-bmw.Ct∏mƒ ]pXn-sbmcp P\-Iob kac \mbn-I-bmbnkpKXIpamcn, CXm hcnIbmbn. Bd≥apf hnam\ØmhfØns\XntcbmWv kacw. sske‚v hmenbpw, AXnc-∏-≈nbpw t]mse ASpØ ka-c-apJw Xpd∂v tIc-f-Øns‚ c£-I-bm-Im≥ kpK-X-Ip-amcn FØp-∂p.sske‚v hmen ]≤-Xn-s°-Xn-cmb ka-c-Øn\v tIc-fØns‚ a\m£n H∏ap≠mbncp∂p. AXnc∏≈n Pessh-ZypXn ]≤Xn apS-°n-b-Xn\v ]n∂n¬ Nne-cpsS ]ªn- kn‰n tamlw am{X-ambncp∂p. ASn-ÿm\cln-X-ambBtcm-]-W-߃ D∂-bn®v AXn-c-∏≈n ]≤Xn apS-°n-b-Xns‚ ^ew \Ωƒ A\p`hn°p∂p. A]q¿Δ a’y߃{]P-\-\-Øn-\mbn AXn-c-∏≈n sh≈-®m-´-Øn-te°vIpXn-s®-Øp-sa-∂pw, CXp XS-bp-∂Xv ]m]-am-sW-∂p-ambncp∂p ]cnÿnXn hmZnIfpsS hmZapJßfnsem∂v.CØcw hnUvVnØc߃ {]Ncn∏n®v B ]≤Xn apS°n.Ct∏mƒ Bd≥apfbnse hnam\ØmhfØns\XntcbmWv \o°w. hbepIƒ \in°psa∂pw, XhfIfpw a‰pP¥p-°fpw acn-°p-sa-∂pw, CXv \ΩpsS ss]Xr-IsØXI¿°p-sa-∂pw, hcpw Xe-apd \£-{X-sa-Æp-sa-∂p-amWv {]NmcWw. ]cnÿnXn {]iv\sa∂p tI´m¬ apJya-{¥n-b-S-°-ap-≈-h¿ InSp-In-Sm-hn-d-bv°pw. AXp Xs∂Chn-sSbpw kw`-hn-°p-∂p.tIc-f-Ønse Irjnbpw ]c-º-cm-KX hyh-km-b-ßfpw \in®p sIm≠n-cp-∂Xv \nw-K-X-tbmsS t\m°n-bncn°p∂hcmWv ]pXnb ]≤XnIƒ hcptºmƒ hmfpw]cn-N-bp-ambn NmSn-hogp∂Xv. tIc-f-Ønse ]pXp- X-e-apdsb kw_‘n®v sF.Sn. AS°ap≈ \ho\ sXmgn¬taJ-e-I-fmWv B{i-bw. C¥y-bnepw hntZ-i-Øp-ambn]pXnb sXmgn¬ taJ-e-bn¬ ]Wn-sb-Sp-°p∂ sNdp-∏-°m-cmWv C∂v e£-°-W-°n\v IpSpw-_-߃°v c£.sshZypXn D¬∏m-Z-\w, hyh-km-b-im-e-Iƒ, ASnÿm\kuI-cy-hn-I-k\w F∂n-h-bn¬°qSn am{Xta tIc-f-Øn\v C\nbpw apt∂m´p t]mIm-\m-hq.A\y kwÿm-\-߃ hnI-k-\-Øn¬ A-Xn-thKwapt∂dp∂p. \Ωƒ hnhmZ߃ krjvSn®v am[yaßfn¬kzbw \mb-I-thjw sI´p-∂p. ]≤-Xn-Iƒ apS-ßp-∂p.
tIcfsa∂p tI´m¬ HmSWw
F∂ Ahÿbnembncn°p∂p kwcw-`-I¿.C¥y-bnse F√m hnam-\-Øm-h-f-߃°pw Irjn-ÿ-ehpw a‰p {]tZ-i-ßfpw \nIØn \nc-∏m-°n-bmWv\n¿Ωn-®n-´p-≈-Xv. Ip≠nepw Ipgn-bnepw hb-enepw Ipf-Ønepw hnam\and°m\mhn√. Bd∑pf hnam\ØmhfwSqdnkw AS°ap≈ tkh\ taJeIfnepw ˛Xo¿∞mS\taJ-e-bnepw apt∂-‰-Øn\v BthKw ]I-cpw. k¿°m-cn\v kz¥w \ne-bn¬ CØcw ASn-ÿm\ kuI-cy-hn-I-k-\-߃°v ]Ww sNe-h-gn-°m≥ _p≤n-ap-´p-≠v. B`y-¥c hcp-am\w iº-fhpw s]≥j\pw a‰v ssZ\w-Zn\wsNehpIƒ°pw XnIbmXmIptºmƒ, kz¿Æw ]Wbwhbv°m≥ In´ptam F∂ At\zjWØnemWv [\a{¥n.Cu Ah-k-c-Øn¬ kzImcy kwcw-`-IscXpcØntbmSn-°m-\p≈ {iaw XS-b-Ww. ]ªn-kn‰n e`n-°m\pw ]Ww ]ncn-°m\pw thsd am¿Kw t\m°-Ww.{]tXy-In®v sIm®n AS-°-ap≈ taJ-e-bnse Nne hyh-kmb {]ap-J¿ Bd≥ap-f-bvs°-Xnsc Bfpw A¿∞hpw\¬In klm-bn-°m≥ \n¬°ptºmƒ CØcw ka-c-ß-fpsS AI-s∏m-cpƒ Xncn-®-dn-bm≥ Bd≥ap-f-bnse P\-߃ Xøm-dm-h-Ww.Bd-∑pfsb c£n-°m-s\-Ønb ]pXnb Ah-Xm-c-Øns‚ X\n-\ndw Bd≥apf \nhm-kn-Iƒ Xncn-®-dn-b-Ww. CØcw I]S ]cn-ÿnXn amem-J-am¿°v as‰mcpapJ-ap-≠v. kzm¿∞-X-bp-tSbpw Al-¥-bp-tSbpwXm≥t]mcn-a-bp-sSbpw apJw. AXp Xncn-®-dn-™-tijw[m¿Ωn-IX ChtcmsSm∏aps≠-¶n¬ Ch¿s°m∏wAWn-tN-cp-I. C√m-Ø-]£w s]mbvap-J-߃ Xncn-®-dn-™v, ImeØn\v A\pkrXambn {]XnIcn°pI. P\ßfpsS Adn-hn-tebv-°mbn kpK-X-Ip-amcnsb kw_-‘n®Nne dnt∏m¿´p-Iƒ R߃ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.
Fkv.N{μtaml≥
amt\PnwKv FUn‰¿

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->