Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szakmai Szemle 2010_3

Szakmai Szemle 2010_3

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Besenyő János
Csád gazdasági élete - Szakmai Szemle, 2010. 3. szám. 126-154. oldal
Csád gazdasági élete - Szakmai Szemle, 2010. 3. szám. 126-154. oldal

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Besenyő János on Mar 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
 126
 DOKTORANDUSZOK FÓRUMA
 
BESENYŐ JÁNOS
 
CSÁD GAZDASÁGI ÉLETE
 
A Szakmai Szemle legutóbbi számában írtam a többnemzetiségű Csádról,most pedig az ország gazdaságáról szeretnék megosztani információkat az
olva
sókkal.
 
Forrás:towardfreedom.com
 
 
 127
A komoly
 belső gondokkal küzdő ország pénzneme a CFA frank (XAF – 
 
közép
-
afrikai CFA frank). 1999 óta rögzítették ennek a közös valutának az ár 
fo-
lyamát: 1 Euró 655,957 XAF
-
ot ér. 2008
-
 ban a földművelés és az állattenyésztésaz aktív lakosság 80
%-
át foglalkoztatta,
 
és a nemzetgazdasági mutató (GDP)
20,5 %-
át adta.
1
Ez a két tevékenység jelentette az ország exportbevételének 
85 %-
át. Ennek ellenére az élelmiszerellátása a teljes lakosság körében mégmessziről sincs biztosítva. Krónikus a hiány a búzaféléknél, ráadásul a
megm
űvelt területek száma is nagyban függ a lehullott csapadék mennyiségétől.
A cs
ádiak nagy többségének a mai napig nem biztosított a minőségiélelmiszerekhez való hozzájutása.
2
Csádot elszigeteltsége, hiányos infrastruktúrája, háborúkkal szabdalt
ténelme, a szárazság, az abból fakadó éhínség valamint az ország függősége
-
egyetlen exportképes terményétől, a gyapottól
-
taszítja a világ legszegényebbországainak sorába.
3 Az 1980-
as évek közepén Csád egy főre jutó bruttó
nemze
ti összterméke 160 US
 
dollár volt, 1999
-
 ben is mindössze 200 dollár; aVilá
g
 bank statisztikai adatai alapján ebben az időben az ország a világ öt
legszeg
ényebb országa közé tartozott. Jelenleg ez az összeg annak tízszerese,1600 US (2008), valószínűleg az azóta feltárt olajjövedelmeknek köszönhetően.Ám nem túl valószínű, hogy az érték pontos, hiszen először is ez becslés,másodszor p
e
dig ugyanezt az értéket találjuk 2007
-
 ben és 2006
-ban is.
Csád gazdasága majdnem kizárólag a mezőgazdaságra és a nomádálla
t
tartásra támaszkodik 
. 1986-
 ban egy világbanki felmérés alapján a népesség
gaz
daságilag keresőképes tagjainak a 83
%-
a dolgozott a mezőgazdaságban
4
, 5%-a az iparban 12 %-
a pedig a szolgáltató ágazatban volt foglalkoztatva,utóbbiba beleértve a kormányzati alkalmazottakat, a k 
ereskedelemben
dolgozókat és a más szolgáltatói tevékenységet folytatókat is. Az ipar húzóereje
a gyapotfeldol
gozás, amelynek számos részterülete van a csépléstől a pamutszálkészítéséig, valamint a gyapotmag sajtolásával készített étolaj gyártásáig,
amely
et elsőso
 ban helyi fogyasztásra állítanak elő.
5
 
Az afrikai kontinensen található volt francia gyarmatok közül itt a
legna
gyobb a pénzromlás mértéke. A nemzeti valuta értéke 1994 januárjábanközel 50%
-
t romlott, és ez jelentősen kihatott az ország gazdasági életére.
6 A
Vilá
g
 bank, az Afrikai Fejlesztési Bank (African Development Bank) és más
szerveze
tek által nyújtott gazdasági segély bizonyos fejlesztéseket hozott amezőgazd
a
ságban, de főképpen az állattenyésztés területén.
7
 
A finanszírozáselégtelensége mi
att azonban a doba-
i olajmezőkön található olaj kitermelése
(letöltés ideje: 2009.
12.18)2 Segun Adelana, Alan MacDonald: Applied Groundwater Studies in Africa. 66. o.3 African Development Bank: African Economic Outlook 2001/2002, 91. o.
4
Taru Bahl, M.H. Syed: Encyclopedia of Muslim World, Vol. 6, 8. o.
5
Jean-Paul Azam: Conflict and Growth in Africa: The Sahel, 134-135. o.6 Katharine Murison, Europa Publications Limited: Africa South of the Sahara 2003, 212. o.
7
Jean-Paul Azam: Conflict and Growth in Africa: The Sahel, 133. o.
 
 128
csak igen nehé
z
kesen haladt, sőt, 2000 és 2003 között teljesen szüneteltették amunkát. Az ola
 j
kitermelést az óta az Exxon Mobil Corporation vette át.
8
Az országgal kapcsolatos statisztikákat nagyon óvatosan kell kezelni,
ugyanis csak az 1980-
as évekből vannak viszonylag megbízható eredmények, azazóta szinte folyamatos káoszban élő, belháborúkkal terhelt országban több,egymásnak is ellentmondó adatot jelentenek.
9
 
Az biztos, hogy az évszázadok ót
a
folytatott kereskedelem ma is igen fontos tényező a gazdasági életben, főkéntélőállatokat (legjelentősebb a szarvasmarha és a hátasteve) exportálnak a
szom
szédos országokba, onnan pedig különböző iparcikkeket és termékeket
impor 
tálnak. Ezekről azonban nem vezetnek pontos nyilvántartást, ráadásul a
csemp
észet is igen jelentős.
10
A bruttó nemzeti össztermék mutatói (GDP) egyértelműen amezőgazd
a
ság fontosságára mutatnak. 1986
-
 ban világbanki becslés alapján a
GDP 46,3 %-
át a mezőgazdaság, valamint a nomád állattartásból származó bevételek adták.
11
 
Az ipar és a kisebb gyáregységek bevételei csak 17.9
%-ot
tettek ki, míg a fennmaradó 35.7
%-
ot a szolgáltató iparág adta.
 
Az ország GDP növekedése a hatvanas években megközelítőleg 23
%
volt, később pedig, a hetvenes években 80 %
-
os csúcsnövekedést produkált. Ezazonban tarthatatlannak bizonyult, és a növekedés a nyolcvanas években 30
%-
ra csökkent, majd a kilencvenes években 40
 
% körül alakult. Az átlagos bérek mértéke 2007
-ben 3-4 USD/nap (90-
120 USD/hónap) körül
 
 járt. A GDPnövekedésének mértéke 1,3
% volt.122000-
 ben az ország bevételét közel 1.43 milliárd USD
-
ra becsülték, ez
fe
 jenként hozzávetőleg 188 USD
-
t jelentett. A fő exportterméke a gyapot, azélőállat és a gumiarábikum (arab mézga). A munkaerő több mint 80
%-a amez
őgazdaságban játszik szerepet (házi fogyasztásra való termelés, nomádállattartás és valamennyi halászat). Mint a legtöbb afrikai országban, itt is jelentős a nem „regisztrált” tevékenységek (csempészet, feketegazdaság) aránya,ami miatt az ebből származó bevételek nem becsülhetőek. A kormányzatistatisztika szerint az ország bevételei az alábbiakból tevődnek ki: mezőgazdaság
38
% (földműv
e
lés 23
%
, állattartás 12
 
%, halászat 3
%); ipar 13 %;
szolgáltatások 45
 
%. Az ország jelentős mértékben függ a külföldi segítségtől.
Az fontosabb donorok k 
özé tartozik az EU, Franciaország és több nemzetközi pénzügyi intézmény.
13
Földrajzi elhelyezkedése és az éghajlat jelentős hatással van Csád
gazda
ságára. Az ország alapvetően három nagy éghajlati zónára oszlik: a
8 Frank H. Columbus, Olufemi Wusu: Politics and Economics of Africa, 147-148. o.
9
Benno J. Ndulu, Stephen A. O'Connell, Jean-Paul Azam: The Political Economy of EconomicGrowth in Africa, 87-88. o.10 Katharine Murison, Europa Publications Limited: Africa South of the Sahara 2003, 212. o.
11
Taru Bahl, M.H. Syed: Encyclopedia of Muslim world, Vol. 6, 8. o.12 African Development Bank: African Economic Outlook 2006/2007, 179. o.13 African Development Bank: African Economic Outlook 2001/2002, 88-90. o.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->