Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Thong Ki Hieu Vat Lieu Kim Loai

He Thong Ki Hieu Vat Lieu Kim Loai

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,939|Likes:
Published by manowars

More info:

Published by: manowars on Mar 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
CÁC H
TH
NG KÝ HI
U V
T LI
U KIM LO
I
M
i n
ư 
c

u có tiêu chu
n quy

nh các mác (ký hi
u) c
ũ
ng nh
ư
các yêu c
u k
thu
t cho cács
n ph
m kim lo
i c
a mình và có cách vi
t tên các kí hi
u (mác) khác nhau. Ngoài tiêu chu
n Vi
tnam nh
ư
 
ã trình bày, chúng ta th
ư 
ng g
p tiêu chu
n qu
c t
c
a các n
ư 
c l
 
n trên th
gi
 
i: M
,Nh
t, Nga, Trung qu
c, Pháp,

c, Anh,… và c
a EU.T
ch
c tiêu chu
n Qu
c t
ISO (International Standard Organization) tuy có
ư
a ra các tiêuchu
n, song quá mu
n

i v
 
i các n
ư 
c công nghi
p phát tri
n vì h
 
ã có h
th
ng kí hi
u t
tr
ư 
c và
ã quen dùng, không d
gì s
a

i; vì th
ch
có tác d
ng v
 
i các n
ư 
c
ang phát tri
n,
ang xây d
ngcác tiêu chu
n.Tiêu chu
n Nga
Г
OCT, Trung Qu
c GB có ph
n quen thu
c
 
n
ư 
c ta. Do các quan h
l
ch s
,nói chung TCVN và GB

u
ư 
c xây d
ng theo các nguyên tác c
a
Г
OCT.
  
i v
 
i thép cán thông d 
ng:
Các lo
i thép ch
quy

nh (

m b
o) c
ơ 
tính :
Г
OCT có các mác t
C
TO
 

n C
T6
; GB : A1

nA7 (Con s
ch
th
t
c
p

b
n t
ă
ng d
n.

phân bi
t thép sôi, n
a l
ng và l
ng sau các mác
Г
OCT
uôi K
П
,
П
C, C
П
; c
a GB có F, b ( thép l
ng không có
uôi);Các lo
i thép quy

nh (b
o

m) thành ph
n:
Г
OCT có các mác t
 
Б
C
TO
 

n
Б
C
T6
; GB: t
B1

n B7;Các lo
i thép quy

nh (b
o

m) c
c
ơ 
tính l
n thành ph
n:
Г
OCT có các mác t
 
Б
C
T1
 

n
Б
C
T5
; GB có t
C2

n C5.
  
i v
 
i thép các bon
 
ch
 
o máy
 
Г
OCT và GB có các ký hi
u gi
ng h
t nhau: theo s
ph
nv
n các bon, ví d
mác 45 là thép có trung bình 0,45 %C.
  
i v
 
i thép d 
ng c
các bon
Г
OCT có các mác t
Y7

n Y13, GB có t
T7

n T13 (s
ch
 ph
n nghìn cacbon trung bình).
  
i v
 
i thép h
 
 p kim
có c
ch
(ch
nguyên t
h
 
p kim) l
n s
(ch
l
ư 
ng các bon và nguyên t
 h
 
p kim) theo nguyên t
c:
 
 
2 s
 

u ch
ph
n v
n các bon (n
u không nh
h
ơ 
n 1% C thì không c
n);
 
Ti
p theo là ký hi
u c
a t
ng nguyên t
và s
ch
ph
n tr
ă
m c
a nó (n
u g
n 1% hay khôngnh
h
ơ 
n 1% thì không c
n).
Г
OCT dùng các ch
cái Nga

ký hi
u nguyên t
h
 
p kim nh
ư
sau: X ch
Crôm, H ch
Niken,B ch
Volfram, M ch
Molipden, T ch
Titan, K ch
Côban, C ch
Silic, ch
Mn,P: bo;
Ф
: vanadi;
Ю
:nhôm;
д
:

ng;
Б
: niobi;
Ц
: zi
ccôn; A: Nit
ơ 
;
ч
:
 

t hi
m; Riêng ch
A saucùng ch
thép ch
t l
ư 
ngcaoít S, P.GB dùng chính ký hi
u hóa h
c

bi
u th
t
ng nguyên t
, ví d
: Cr cho crôm,… Nh
ư
 12XH3A, 12CrNi3A là thép có kho
ng 0.12%C, 1%Cr, kho
ng 3%Ni v
 
i ch
t l
ư 
ng cao. XB
Г
,CrWMn là thép có kho
ng 1% C, kho
ng 1%Cr, kho
ng1%Mn và 1% W.

i v
 
i h
 
p kim m
u
Γ 
OCT ký hi
u nh
ư
sau:-
Π
ch
 
uy-ra, ti
p sau là s
th
t
AM
Γ 
ch
s
th
t
Al, Mg ti
p sau là th
t
A
Π
ch
h
 
p kimnhôm
úc ti
p sau là s
th
t
.-
ch
latông ti
p sau là s
ch
ph
m tr
ă
m

ng
ch
brông ti
p sau là dãy các nguyên t
h
 
pkim và dãy s
ch
ph
m tr
ă
m c
a các nguyên t
t
ươ 
ng
ngGB ký hi
u h
 
p kim màu nh
ư
sau:- LF h
 
p kim nhôm ch
ng g
, LY
uy-ra (c
hai lo
i, ti
p sau là s
th
t
), ZL: H
 
p kim nhôm
úc v
 
i 3 s
ti
p theo (trong
ó s
 

u tiên ch
lo
i, ví d
1 ch
Al-Si, 2 ch
Al-Cu)- H ch
latông, ti
p sau là ch
ph
n tr
ă
m

ng, Q là ch
brông ti
p sau là nguyên t
h
 
p kimchính, s
ch
ph
n tr
ă
m c
a nguyên t
chính và t
ng các nguyên t
khác.

i v
 
i gang
Γ 
OCT ký hi
u nh
ư
sau :
 
C
ч
ch
gang xám và s
ti
p theo ch
 
σ
b
(kg/mm
2
) B
ч
ch
gang c
u và s
ti
p theo ch
 
σ
b
 (kg/mm
2
). K
ч
ch
gang d
o v
 
i các ch
s
ch
 
σ
b
(kg/mm
2
) và
δ
(%)GB ký hi
u gang nh
ư
sau: HT cho gang xám và s
ti
p theo ch
 
σ
b
(MPa). QT cho gang c
u vàcác s
ch
 
σ
b
(MPa) và
δ
(%). KTH cho gang d
o ferit. KTZ cho gang d
o peclit và các ch
s
ti
p theo
σ
b
(MPa) và
δ
(%).
 M 
  
là n
ư 
c có r
t nhi
u h
th
ng tiêu chu
n ph
c t
p, song có
nh hu
 
ng l
 
n

n th
gi
 
i (ph
 bi
n trong sách giáo khoa và tài li
u k
thu
t)

c bi
t
 
các n
ư 
c ngoài h
th
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a c
ũ
.
 
ây ch
trình bày các mác theo h
tiêu chu
n th
ư 
ng
ư 
c dùng nh
t

i v
 
i t
ng lo
i v
t li
u kimlo
i

i v
 
i thép cán thông th
ư 
ng dùng ASTM (American Society for Testing and Materials) kýhi
u theo các s
tròn (42, 50, 60, 65) ch
 
σ
0,2
min(ksi – 1ksi = 1000 psi = 6.8948MPa = 0.703kG/mm
2
)

i v
 
i b
ng HSLA th
ư 
ng dùng SAE (Society for Automotive Engineers) ký hi
u b
t

ub
ng s
9 và hai s
ti
p theo ch
 
σ
0,2
min(ksi)

i v
 
i thép C và h
 
p kim k
t c
u cho ch
t
o máy th
ư 
ng dung h
th
ng AISI/SAE v
 
i b
n s
 trong
ó 2 s
 

u ch
lo
i thép, 2 s
cu
i cùng ch
ph
n v
n cacbon:10xx thép cacbon 4xxx thép M
o
 11xx thép d
c
t S 5xxx thép Cr12xx thép d
c
t S P 6xxx thép Cr-V13xx thép Mn (1,00 1.765%) 7xxx thép W -Cr15xx thép Mn (1.75%) 8xxx thép Ni-Cr-M
o
 2xxx thép Ni 9xxx thép Si-Mn3xxx thép Ni-Cr xxBxx thép BxxLxx thép ch
a
Mu
n bi
t thành ph
n c
th
ph
i tra b
ng. Ví d
thép 1038 có 0,35-0,42%C; 0,60-0,90%Mn;%P
0,040; %S
0,050 cho các bán thành ph
m rèn, thanh, dây, cán nóng, cán tinh và
ng không rèn;thép 5140 có 0,38-0,43%C; 0,70-0,90%Mn; %P
0,035; %S
0,040; 0,15-0,3%Si; 0,70-0,90%CrN
u thép
ư 
c b
o

m

th
m tôi thì

ng sau ký hi
u có thêm ch
H, ví d
5140 H, 1037 H.

i v
 
i thép d
ng c
th
ư 
ng dùng h
th
ng c
a AISI (American iron and steel institute)
ư 
cký hi
u b
ng m
t ch
cái ch
 

c
i
m c
a thép và ch
th
t
quy
ư 
c:M thép gió môlíp
enT thép gió volfram (tungsten)H Thép làm khuôn d
p nóng (hot word)A Thép làm khuôn d
p ngu
i h
 
p kim trung bình t
tôi, tôitrong không khí D Thép làm khuôn d
p ngu
i, crôm và cácbon caoO Thép làm khuôn d
p ngu
i tôi d
u (oil – hardening)S Thép làm d
ng c
ch
u va

p (shock – resisting)L Thép d
ng c
có công d
ng riêng h
 
p kim th
p (low-alloy)P Thép làm khuôn ép (nh
a) có cacbon th
pW Thép d
ng c
cacbon tôi n
ư 
c (water-hardening)

i v
 
i thép không g
, tiêu chu
n c
a AISI không nh
ng th
nh hành
 
M
mà còn
ư 
c nhi
un
ư 
c
ư
a vào tiêu chu
n c
a mình, nó
ư 
c ký hi
u b
ng ba ch
s
trong
ó b
t

u b
ng 2 ho
c 3 làthép auxtenit, b
ng 4 là thép ferit hay mactenxit.
 

i v
 
i h
 
p kim nhôm, tiêu chu
n AA (Aluminum Association) có uy tín nh
t
 
M
và trên th
 gi
 
i c
ũ
ng
ư 
c nhi
u n
ư 
c ch
p nh
n, nó ký hi
u b
ng 4 ch
s
 

i v
 
i lo
i d
ng:1xxx l
 
n h
ơ 
n 99% Al 5xxx Al-Mg2xxx Al-Cu 6xxx Al-Si-Mg3xxx Al-Mn 7xxx Al-Zn4xxx Al-Si 8xxx Al-nguyên t
khácH
 
p kim nhôm
úc c
ũ
ng có 4 ch
s
song tr
ư 
c s
cu
i (th
ư 
ng là s
0) có d
u ch
m (.)1xx.0 Nhôm s
ch th
ươ 
ng ph
m2xx.0 Al-Cu3xx.0 Al-Si-Cu (Mg)4xx.0 Al-Si5xx.0 Al-Mg7xx.0 Al-Zn8xx.0 Al-Sn

i v
 
i h
 
p kim

ng ng
ư 
i ta dung h
th
ng CDA (Copper Development Association):1xx Không nh
h
ơ 
n 99% Cu (riêng 19x l
 
n h
ơ 
n 97% Cu)2xx Cu-Zn (latông)3xx Cu-Zn-Pb4xx Cu-Zn-Sn5xx Cu-Sn60x 64x Cu-Al Cu-Al-nguyên t
khác65x 69x Cu-Si Cu-Zn-nguyên t
khác7xx Cu-Ni Cu-Ni-nguyên t
khácNgoài các t
ch
c tiêu chu
n trên,
 
M
còn hàng ch
c các t
ch
c khác c
ũ
ng có ký hi
u riêngv
v
t li
u kim lo
i, do v
y vi
c phân bi
t chúng r
t khó kh
ă
n. Xu
t phát t
ý mu
n có m
t ký hi
uth
ng nh
t cho m
i thành ph
n c
th
, SAE và SATM t
1967
ã
ư
a ra h
thông s
th
ng nh
t UNS(Unified Numbering System) trên c
ơ 
s
 
c
a nh
ng s
trong các ký hi
u truy
n th
ng. UNS g
m 5 cons
và ch
 

ng

u ch
lo
i v
t li
u,
 
 
ây ch
gi
 
i thi
u m
t s
: A – nhôm, C -

ng, F – gang, G –thép cacbon và thép h
 
p kim, H – thép b
o

m

th
m tôi, S – thép không g
và ch
u nhi
t, T – thépd
ng c
.Trong s
n
ă
m con s
 
ó s
có nhóm ba - b
n con s
(

u hay cu
i) l
y t
các ký hi
utruy
n th
ng k
trên (tr
gang, thép d
ng c
).Ví d
, UNS G 10400 xu
t phát t
AISI/SAE 1040 (thép 0,40%C), UNS A 91040 xu
t phát t
 AA 1040 (h
 
p kim nhôm bi
n d
ng có 99,40% Al).
 Nh
t B
n
ch
dung m
t tiêu chu
n JIS (Japanese Industrial Standards), v
 
i

c
i
m là dunghoàn toàn h
 
o
ư 
ng qu
c t
, c
th
ng su
t theo MPa.T
t c
các thép

u
ư 
c b
t

u b
ng ch
S.Thép cán thông d
ng
ư 
c ký hi
u b
ng s
ch
gi
 
i h
n b
n kéo hay gi
 
i h
n ch
y th
p nh
t(tu
t
ng lo
i). SS – thép cán th
ư 
ng có tác d
ng chung, SM – thép cán làm k
t c
u hàn, n
u thêm ch
 A là SMA – thép ch
ng
ă
n mòn trong khí quy
n, SB – thép t
m làm n
i h
ơ 
i.

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Linh Xoăn liked this
Hoa Hăm Hở liked this
MỹDungkute Nguyễn liked this
Ngọc Chung Vũ liked this
RI Rô liked this
Kiến Lười liked this
Huyen Nguyen liked this
Le Quan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->