Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A plea for the Kind hearts

A plea for the Kind hearts

Ratings: (0)|Views: 3,892 |Likes:
කාරුණික ඔබගේ අවධානයට මෙය යොමු කරන්නේ හුදෙක්ම ජීවත් වීමේ ආශාව මාහට ද නොමඳව ඇති බැවිනි.

වැඩි විස්තර සඳහා : http://www.facebook.com/YashodhaNeedsYou
කාරුණික ඔබගේ අවධානයට මෙය යොමු කරන්නේ හුදෙක්ම ජීවත් වීමේ ආශාව මාහට ද නොමඳව ඇති බැවිනි.

වැඩි විස්තර සඳහා : http://www.facebook.com/YashodhaNeedsYou

More info:

Categories:Types, Reviews
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
තණ / තමණ,
 
24
ැවද ඾ෝ ත  , ෝ ක ආන ජත උතන රන ක  අ  න රශ ැත ඲ උක ඼බැබ඼ොොතන   ප ඔබ  ඉදත ම.
1997
ර   කම ෝ ැෂඳ අ එ   අ, එ
1999
 ර   ේ  අ ොඇව ොැ ව. එැන   ෝ ක ව අබධ අ බ ත ටම.
 
  ව ඉ අබධ ත අ,  ඼න ැෂ඲  ොඳ ඇ඼ ඇ ෝ (
Kyphoscoliosis
)
 
 ො  ඇ. ඊ අ  උල ඇ ප ැඇ. ෝ තන දන ද ර  න ඾ අ ඇ  ඾බ ග ැ ව඾඼ ඾ අ       ඇ අ, ජවඅ  ඼ක ටම. එබැවන  ෝ
 
ත
 

 
 ඲ ඉනද ඇ඼ෝ ෝලද ැතක ෂ  බ එ ෝල ව඾඿ඥ ඾඼  න ්  ර඾  ඇඅ, ඒ ඲  ඼ා පල ඼‍  (.
4,500,000
) ඼ක ැ
 
 බ ඇන න එ ඇ.
 
ප ොැ,   අ ඼බ ැණ     ජත  අ,වම    ේ වම ැ ක අේ එ ආ ර  ඇ. ේජව ැ ඲ ර඾  ඼ ැත ඉ ඉකන  අර , ඒ ඲ ඉ ඲න ව඾඼ ඼ ොැ, ආරථ ඿ ක  ජත  අ  ත අසරක න අභෝක .
 
ඔබේ ැඩ ක඿ , ේ  ර ෝ ත න  ඡ 
 
අත ර    ඔබ  ඉදත  අ,  පළබ඲ ඔබේ ණ අො ො, ේ
 
ෝ 
 

 
ැ ඲ ඔබ ැ ණන ඼ උක ඼බ ඇැය ක බ඼ොොත ම.
 
ය.
 
 ව඾ස
,
ය඾ෝධා ජයරතන 
 
 
 : දලේ ඾ෝ මන ත
 
 
 ැඳත අා :
888542027 V
 
 
 අා :
 
0775262396 / 0728571983
 
ග අා :
273-2-001-4-0000208
 
 බැා
,

 
඾ඛ
.
PSBKLKLX (
Swift code)
 :
8150914277
ොර඿ල බැා
,
  ඾ඛ.
CCEYLKLX (
Swift code)
 
 
වුත ැෑ඼ : 
 
 
ඉනද ඇ඼ෝ ෝල ව඾඿ඥ ඾඼  න ් ේ  ර
 
 
 
ණ ෝල ව඾඿ඥ ඾඼  H. J.  ේ  ර

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->