Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
CD_11CHUYEN DE BOI DUONG HOC SINH GIOI TOAN LOP 4.pdf

CD_11CHUYEN DE BOI DUONG HOC SINH GIOI TOAN LOP 4.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,636|Likes:
Published by Tran Thien

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Tran Thien on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/06/2015

 
 
Gm
uyîk ĐỀ Jỗi dƲỠkh MWH Taàk cởp 4
 
0
 
 
TZVKH TÊE TAÀK ACYERIG IWI 
Tr 
Ẩ 
k Tmi 
Ỉ 
2907+472 999 
 
GMuyªk ®Ú jæi d-ãkh mäg sikm hiài
cåp 4
GMuyªk ®Ú 0 
TØe tm¶km pmÈk gm-` jiÖt gð` pmÒp tÕkm
 
J¶i 0> TØe x 
 
 x 
/ <8= 5 :=07 46:9 /
 x 
5 8<=6
 x 
% 76= 5 48<= :496 %
 x 
5 <9=
 x 
x :7
 
5 72=: 7< x
 x 
5 :8<0:
 x 
> 4:
 
5 97= 42=2 >
 x 
5 :4
J¶i 
:> TØe x 
`+
/ <874 5 748= / 68=: :264 /
 x 
5 48:6 % :89
 x 
% 7:64 5 :78 x 046 0:4 %
 x 
5 44<6= > 64
J¶i 
7> TØe x 
`+
x :4 5 72:8 / :6=9 4: x
 x 
5 :42:4 % =:84
 x 
> 64 5 :4< x 0=6 074:<2 >
 x 
5 07:72 > 64
J¶i 
4.> TØe x 
`+ -
 x 
/ :<=) x 078 5 4=49= -
 x 
/ 7:08) > :06 5 74=-
 x 
% :24=) > 046 5 :4< -:247 %
 x 
) x =4 5 07:66:
J¶i 
<.> TØe x 
`+
 x 
x 0:4 / 6:8< 5 4=724
 x 
x 46 % 7:29 5 0727<
 x 
> 0:6 x <4 5 4<2=
 x 
> 4= > :6 5 784j+ 0:9:6 >
 x 
/ 7:48 5 76:: 08<6= >
 x 
% 08= 5 04906=9: >
 x 
x 9< 5 66<= 008624 >
 x 
> 8: 5 4=
J¶i 
8.> TØe x 
86 x -
 x 
/ 068) 5 :4462 04822 > -
 x 
/ 48) 5 =4<9 x -
 x 
% 068) 5 0==78 40=4< > -
 x 
% 7=4) 5 9=g+ 8<49 /
 x 
x 64 5 77078 767:2 %
 x 
x 8: 5 0728:4268 / -
 x 
> 7=) 5 :2796 :0<=7 % -
 x 
> 48) 5 4=68
J¶i 
=.> TØe x 
`+ 7:8 x -0:< /
 x 
) 5 <8276 02:2= > -02= /
 x 
) 5 6=j+ <= x -:7< %
 x 
) 5 9=<2 08=6< > -426 %
 x 
) 5 4=g+ 48<= / =6 x
 x 
5 :68<7 47686 % 86 x
 x 
5 4:86d+ 7:68 / :6:=< >
 x 
5 7724 707: % 09=7: >
 x 
5 726=
J¶i 
9.> TØe x 
 x 
x <: /
 x 
x 4= 5 4:22
 x 
x 0=< %
 x 
x =< 5 7422
 x 
x <:7 %
 x 
x 0:7 5 0222
 x 
x 86 /
 
68
 
x
 x 
5 7:<24 0:6
 
x
 x 
%
 x 
x 48 5 :6762:0< >
 x 
/ 74 >
 x 
5 02 :0:6 >
 x 
% 0:6 >
 x 
5 022
J¶i 
04 
> TØe x 
 x 
x ` 5 `` `j x
 x 
5 `j`j `jg x
 x 
5 `jg`jg `ja`ja >
 x 
5 `j
 
 
Gm
uyîk ĐỀ Jỗi dƲỠkh MWH Taàk cởp 4
 
:
 
 
TZVKH TÊE TAÀK ACYERIG IWI 
Tr 
Ẩ 
k Tmi 
Ỉ 
2907+472 999 
 
GMuyªk ®Ú : 
Tmý tù tmùg miÜk g½g pmÒp tÕkm trakh ji×u tmýg+TÕkm hi½ trÛ gð` ji×u tmýg
J¶i 0> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>:7468< / 68=968 / 4896= 40:76 / :486< % 789<=7:46=< % 08=796 / :4<26 :648=: % 746<9 % 4689<
J¶i 
:> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>`+ 9<87<4 / - :2<:6 / 8:47=) 4:28=6 / - 4:2<:6 % 8:47=)j+ - 482:= / 7<8:2) / 47:6< - 76:92 / 48<6=) % 6872:g+ - 8:26= % 46769) / :<826 - <27:2 % 7:68=) % 082:2
J¶i 
7> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>:608= / :768 x 7< 4:6<8 / 0:7:= > :4 02267: % 784 x 7= :746 x :8 / 46<890:74= > 7< / :476 074406 % 074406 > 46 :76 x 04= % 04= 00697= > 68 % 68
J¶i 
4> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>7:4 x 49 > 9= 4<84 > =: x 09 06< / <894 > 898266 > =7 / 0:4 8=4 x :7 > 4< 0226 % 7==9: > 4:
J¶i 
4> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>4:8 x :74 % 7:6 x 0<= 0<<0< > <8 x ==06 > 47<827: > 8: / :6= x 78 7:4 x 0:8 > 7< / =87
J¶i 
4> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>:07977 % :07977 > =8 x <= 06:86 > 48 x :24 % :2407<:7 %07<:7 > 68 % 68 978=4 > 8< % 8< x 04
J¶i 
6.> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>
 
4=24= % 4=24= > :4 % :4 x 68 02222 % - 970:2 > :4 % :4 x 68 )02289= % 9=94 > 74 x :7 % :7 4:6 x 027 % - 0:84 > 04 % 04 )- 70 =62 % 872 x :6 ) > <= % <= 97< x 862 % 862 > 06 % 06
J¶i 
6.> 
TÕkm hi½ trÛ ji×u tmýg>
 
084<4 % 084<4 > 84 % 84 x 06= 7:248 % 08=76 > =8 x 9= % 9=- 74244 % 7:4 x <8) > 4= % 4= 0<89<2 % -0<89<2 > <= % <= x 74 )
J¶i 
<> 
Gma ji×u tmýg R 5 e / 6:8 x k`+ TÕkm R omi e 5 487# k 5 07=+
J¶i 
8> 
Gma ji×u tmýg R 5 486: > - x % := )`+ TÕkm R omi x 5 6:+j+ TØe x ®× R 5 4=+
J¶i 
=.> 
Gma ji×u tmýg R 5 049< > - :07 %
 x 
) / :78`+ TÕkm R omi x 5 046+j+ TØe x ®× R 5 787+%
 
Gma ji×u tmýg J 5 98 x -
 x 
/ 79< ) / :2<`+ TÕkm J omi x 5 68+j+ TØe x ®× J 5 42=49+
 
 
Gm
uyîk ĐỀ Jỗi dƲỠkh MWH Taàk cởp 4
 
7
 
 
TZVKH TÊE TAÀK ACYERIG IWI 
Tr 
Ẩ 
k Tmi 
Ỉ 
2907+472 999 
 
J¶i 
9.> 
M¸y sa s½km @ v¶ J jiÖt >
 `+ @ 5 0`:< / 4j4 / 68g J 5 `j9 / 099gj+ @ 5 `46 / 7j6 J 5 `jg / 682 % 06gg+ @ 5 `jg / pq / 46: J 5 4jg / 6q / `p7
J¶i 
02.> 
\iÖt eèi ji×u tmýg s`u tm¶km tÕgm g½g tmö` sí>
 `+ 0: / 0= / :4 / 72 / 7< / 4: j+ ee / pp / xx / yyg+ 0:0: / :0:0 / 4:4: / :4:4
J¶i 
00.> 
Gma ji×u tmýg> @ 5 7 x 06 / 0= > < / 7+ M¸y ®Ìt dÎu khaÌg v¶a vÛ trÕ tmÕgm mëp ®×ji×u tmýg @ gç hi½ trÛ c¶>
-gm÷ õ trØkm j¶y g½g jåg tmùg miÜk)+
 
`# 48 j# kmÎt tm×+ g# cåk kmÎt tm×+
J¶i 
0:. 
> Gma d¸y sí > 7 7 7 7 7
-6 6 6 6 6)
+ M¸y ®iÚk tmªe g½g dÎu pmÒp tÕkm v¶ dÎu khaÌgv¶a d¸y sí ®× gç oÖt qu¼ c¶ >
 `+ 0 j+ : g+ 7 d+ 4

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
SnowottersHolly liked this
Manh Cuong Vo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bình Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->