Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitolul 4

Capitolul 4

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by vitalivisanu

More info:

Published by: vitalivisanu on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
Sisteme de conversie a energiilor regenerabile
435
 
Capitolul IV
Energia Eolian
ă
 
1.
 
Vântul ca surs
ă
de energie
Energia eolian
ă
a fost folosit
ă
de om pe parcursul a mii de ani. De peste3000 de ani morile de vânt sunt folosite pentru m
ă
cinat sau pomparea apei.
Ş
iast
ă
zi, în secolul informaticii, energiei nucleare
ş
i electricit
ăţ
ii, mii de mori devânt pe diferite continente sunt folosite pentru pomparea apei
ş
i a petrolului, pentru irigare, producerea energiei mecanice în scopul ac
ţ
ion
ă
rii mecanismelor de mic
ă
putere.Electricitatea poate fi ob
ţ
inut
ă
folosind diferite metode, dar absolut toatenecesit
ă
combustibil, în cele mai multe cazuri de origine fosil
ă
, – c
ă
rbune, gaznatural, petrol sau uranium 235
ş
i plutoniu 239 la centralele termonucleare.Prin ardere sau în rezultatul fisiunii nucleare energia primar 
ă
înglobat
ă
încombustibil se transform
ă
în energie termic
ă
. Turbina, proiectat
ă
în mod special pentru fiecare tip de combustibil, antreneaz
ă
generatorul care produceelectricitate. În acest context, electricitatea produs
ă
din vânt nu se deosebe
ş
te decea produs
ă
din combustibil fosil sau nuclear. Vântul în calitate de combustibilse deosebe
ş
te esen
ţ
ial – este f 
ă
ă
plat
ă
 
ş
i nu polueaz
ă
mediul ambiant.În zilele noastre, fraza utilizarea energiei eoliene semnific
ă
, în primulrând, energia electric
ă
nonpoluant
ă
produs
ă
la o scar 
ă
semnificativ
ă
de „
moride vânt 
” moderne numite,
turbine eoliene
, termen prin care se încearc
ă
de-asublinia similaritatea cu turbinele cu abur sau cu gaz, care sunt folosite pentru producerea electricit
ăţ
ii
ş
i totodat
ă
, pentru a face o distinc
ţ
ie între vechea
ş
inoua lor destina
ţ
ie.Încerc
ă
ri dea ob
ţ
ine energie electric
ă
din vânt dateaz
ă
peste o sut
ă
de ani,începând cu sfâr 
ş
itul secolului al XIX–lea. Dar o adev
ă
rat
ă
înflorire a acesteitehnologii se atest
ă
doar dup
ă
criza petrolului din anul 1973. Cre
ş
terea brusc
ă
a pre
ţ
ului la petrol a impus guvernele
ţă
rilor dezvoltate s
ă
aloce substan
ţ
ialesurse financiare pentru programe de cercetare, dezvoltare
ş
i demonstrare. Pe parcursul a 20 de ani, la nivel mondial, s-a creat o nou
ă
tehnologie, o nou
ă
 industrie
ş
i de - facto, o nou
ă
pia
ţă
de desfacere – pia
ţ
a Sistemelor de Conversiea Energiei Eoliene (SCEE) – Wind Energy Convertion Systems (WECS).
 
Energia Eolian
ă
 
436
Dac
ă
în anul 1973 stimulentul principal de dezvoltare a SCEE a fost pre
ţ
ul petrolului, ast
ă
zi s-a ad
ă
ugat un al doilea – tendin
ţ
a omenirii s
ă
produc
ă
 energie electric
ă
„curat
ă
” sau „verde” f 
ă
ă
sau cu mici emisii de oxid de carbon.Anul 1993 a fost marcat ca începutul unui boom eolian care secaracterizeaz
ă
printr–o cre
ş
tere anual
ă
de peste 20 % a capacit
ăţ
ilor de putereinstalat
ă
. Astfel, în 1999 capacitatea mondial
ă
a crescut cu 4033 MW, ceea ce aconstituit un record pentru filiera eolian
ă
 
ş
i este foarte semnificativ, pentru prima dat
ă
a dep
ăş
it capacitatea de putere nuclear 
ă
instalat
ă
in lume în acela
ş
ian [1-3]. În perioada 1996–2006 capacitatea mondial
ă
a crescut de peste 12 ori
ş
i a atins cifra de 73904 MW în 2006 (figura 4.1) [4,5].Liderul incontestabil la nivel mondial este comunitatea european
ă
UE-27 cu o cot
ă
de 65 %, urmat
ă
de SUA
ş
i India (fig. 4.2). O astfel de dezvoltarespectaculoas
ă
nu cunoa
ş
te un alt la nivel mondial sector din industriamondial
ă
. În anii 2007-2010 se preconizeaz
ă
o cre
ş
tere anual
ă
de peste 21 %
ş
ic
ă
tre 2010 puterea instalat
ă
mondial
ă
va atinge 160 000 MW. Cu ocazia lans
ă
riiPlatformei tehnologice europene privind energia eolian
ă
comisarul UE peteme de energie A. Piebalgs a men
ţ
ionat [6]: „
 Energia eolian
ă
este cu siguran
 ţă
 
74751369647686590041600001320001090009000073904392903116424320180399663
020000400006000080000100000120000140000160000180000
  1  9  9   7  1  9  9  8  1  9  9  9  2  0  0  0  2  0  0  1  2  0  0  2  2  0  0  3  2  0  0  4  2  0  0   5  2  0  0  6  p  r  e  z   i  c  e  r  e   2  0  0   7  p  r  e  z   i  c  e  r  e   2  0  0  8  p  r  e  z   i  c  e  r  e   2  0  0  9  p  r  e  z   i  c  e  r  e   2  0  1  0
   P  u   t  e  r  e  a  e  o   l   i  a  n
        ă
    i  n  s   t  a   l  a   t
        ă
 
      ş
   i  p  r  e  z   i  s
        ă
    l  a  n   i  v  e   l  m  o  n   d   i  a   l ,   M   W
 
Fig. 4.1.
Puterea eolian
ă
cumulativ
ă
instalat
ă
 
ş
i prezis
ă
 la nivel mondial.
 
Sisteme de conversie a energiilor regenerabile
437
una dintre tehnologiile care se dezvolt 
ă
cel mai rapid 
 ş
i joac
ă
un rol important,contribuind la crearea unei politici energetice durabile
 ş
i competitive în Europa
”. În anul 2005, în
ţă
rile UE s-a produs circa 69,5·10
6
MWh energieelectric
ă
eolian
ă
sau de 26 deori mai mult decât consumul deenergie electric
ă
a Moldovei înanul 2005. Vântul asigur 
ă
cuelectricitate peste 35 milioanede gospod
ă
rii din UE, dar foarte pu
ţ
ini cunosc acest lucru – simptom, care indic
ă
lipsa decuno
ş
tin
ţ
e în domeniultehnologiei respective. La nivelglobal, c
ă
tre anul 2020 circa12 % din energia electric
ă
  produs
ă
, va fi de origineeolian
ă
. În tabelul 4.1 sunt prezentate cele mai avansate, lanivel mondial, 5
ţă
ri
ş
i 5companii în domeniul energiei eoliene.
Tabelul 4.1.
Cele mai avansate
ţă
ri
ş
i companii din lume în domeniultehnologiei eoliene.
Ţ
araPutereaeolian
ă
 instalat
ă
,MWPondereala nivelmondial,%CompaniaPondereape pia
ţ
aeolien
ă
,%
Germania 20622 27,9 Vestas, Danemarca 27,4Spania 11615 15,7 Gamesa, Spania 15,5SUA 11603 15,7 GE Wind, SUA 15,3India 6270 8,5 Enercon, Germania 14,5Danemarca 3136 4,2 Suzlon, India 7,5Republica Moldova se afl
ă
la faza incipient
ă
a valorific
ă
rii energieivântului, dar în viitorii 5-10 ani vom fi martorii unei penetr 
ă
ri rapide atehnologiei atât pentru producerea energiei electrice la o scar 
ă
mare, cât
ş
i pentru pomparea apei în scopul irig
ă
rii, înc
ă
lzirii spa
ţ
iilor, aliment
ă
rii cuenergie electric
ă
a consumatorilor izola
ţ
i. Corpul ingineresc, agen
ţ
ii economici
ş
i factorii de decizie din Republica Moldova trebuie s
ă
con
ş
tientizezeurm
ă
toarele adev
ă
ruri:
Restullumii;2,6%China;3,2%India;8,5%Canada;2,0%Japonia;1,9% Australia;1,1%SUA;15,7%UE-27;65,0%
 
Fig. 4.2.
Distribu
ţ
ia puterii instalate eoliene lanivel mondial [4,10]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->