Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
And 605 Normativ Mixturi Asfaltice

And 605 Normativ Mixturi Asfaltice

Ratings: (0)|Views: 3,398 |Likes:
Published by bosacodo
Normativ Mixturi asfaltice
Normativ Mixturi asfaltice

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: bosacodo on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
 NORMATIV
MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD .CONDIłII TEHNICE PRIVINDPROIECTAREA, PREPARAREAŞI PUNEREA ÎN OPERĂ
 
 
2
C U P R I N S
 
CAP. I. GENERALITĂłI
SECłIUNEA 1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generaleSECłIUNEA 2. Definirea tipurilor de mixturi asfalticeSECłIUNEA 3. ReferinŃe
CAP. II. MATERIALE. CONDIłII TEHNICE
SECłIUNEA 1. AgregateSECłIUNEA 2. Filer SECłIUNEA 3. LianŃiSECłIUNEA 4. Aditivi
CAP. III. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDIłII TEHNICE
SECłIUNEA 1. CompoziŃia mixturilor SECłIUNEA 2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
 
SECłIUNEA
 
3. Caracteristicile straturilor gata executate- Gradul de compactare şi absorbŃia de apa- RezistenŃa la deformaŃii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice- Elemente geometrice ale stratului executat- Caracteristicile suprafeŃei stratului executat din mixturi asfaltice
CAP. IV. PREPARAREA ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ
SECłIUNEA 1. Prepararea şi transportul mixturilor asfalticeSECłIUNEA 2. Lucrări pregătitoareSECłIUNEA 3. Aşternerea mixturilor asfalticeSECłIUNEA 4. Compactarea mixturilor asfaltice
CAP.V. CONTROLUL CALITĂłII LUCRĂRILOR EXECUTATE
SECłIUNEA 1. Controlul calităŃii materialelor SECłIUNEA 2. Controlul procesului tehnologicSECłIUNEA 3.Controlul calităŃii stratului executat din mixturi asfalticeSECłIUNEA 4. Verificarea elementelor geometrice
CAP.V. RECEPłIA LUCRĂRILOR 
SECłIUNEA 1. RecepŃia pe faze determinanteSECłIUNEA 2. RecepŃia la terminarea lucrărilor SECłIUNEA 3. RecepŃia finală
ANEXA A
(normativa ) – Harta cu zonele climatice
ANEXA B
(normativa) – Determinarea absorbŃiei de apa
 
 
3
C A P I T O L U L IGeneralităŃiSECłIUNEA 1Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generaleArt.1.
Prezentul normativ stabileşte condiŃiile tehnice pe care trebuie să le îndeplineascămixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, controlul calităŃii materialelor componente, preparare, transport, punere în opera, precum şi straturile rutiere executatedin aceste mixturi.
Art.2.
Normativul se aplică la construcŃia, modernizarea, reabilitarea şi întreŃinereadrumurilor şi a altor structuri realizate cu mixturi asfaltice la cald.Sunt definite cerinŃele specifice, exprimate în conformitate cu cerinŃele generalecuprinse în normele europene care au stat la baza acestui normativ.Aceste cerinŃe se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în componenŃasistemului rutier.Mixtura pentru uzura căii pe pod va avea aceleaşi performanŃe cu cea din calecurentă.Pe lângă mixturile enumerate în continuare, în alcătuirea sistemului rutier se potutiliza şi alte tipuri de mixturi în condiŃiile în care au ca referenŃial un standard european,un agrement tehnic european, sau un document de evaluare şi certificare a caracteristicilor conform reglementarilor în vigoare, şi au caracteristici fizico-mecanice care se încadreazăîn prevederile din prezentul normativ.
Art.3.
Modul principal de abordare a specificaŃiilor privind mixturile asfaltice esteorientat spre cel fundamental menŃionat în SR EN 13108 - 1, primordială fiind realizarea performanŃelor menŃionate în normativ.În aceasta etapă, în vederea asigurării îndeplinirii caracteristicilor fundamentaleenunŃate, au fost introduse şi condiŃii empirice conform SR EN 13108 - 1.CondiŃiile pentru materialele de bază sunt obligatorii, abaterile de la compoziŃiile dereferinŃă din acest normativ se vor face numai în cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului.
Art.4.
Mixtura asfaltică utilizată la execuŃia straturilor rutiere va îndeplini condiŃiile decalitate din acest normativ şi va fi stabilită în funcŃie de clasa tehnică a drumului, zonaclimatică şi studiul tehnico-economic. EnunŃurile din tabelele 1, 2 si 3 reprezintă nivelulminim de cerinŃe .
Art.5.
PerformanŃele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoareleautorizate sau acreditate - acceptate de către beneficiarul lucrării.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mirceapfa liked this
Dan Chiru liked this
Duminica Elena liked this
Amy Corina liked this
Dan Chiru liked this
Flavia2301 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->