Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Chon_100 BAI TOAN ON LUYEN HOC SINH GIOI LOP 2.pdf

Chon_100 BAI TOAN ON LUYEN HOC SINH GIOI LOP 2.pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,006|Likes:
Published by Tran Thien

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Tran Thien on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/27/2014

 
 
@l
uyïj ĝọ FỐi bƳửja LPA Rkíj dỘp 6
 
=
RVUJA RÆN RKÍJ KDYNSI@ IPI 
Rr 
ạ 
j Rli 
ề 
39=0*203 999 
 
=33 FÃI RKÍJ DUY
ệJ LỄ@ PIJL AIỊI DởS 6
 
Fài = ?
R
Ứ 0 `lừ sờ 0$ 5 $ 7 * En l
ày vi
ẻt tất `Ạ `í` sờ `ð lmi `lừ sờ `ð tlỀ ĝƳỠ`
 
Fài 6 ?
Lày vi
ẻt `í` sờ `ð lmi `lừ sờ smk `lk nối sờ `lỉ `ð = `lừ sờ 5
Fài 0 ?
R
Ứ 0 sờ 2 $ 1 $ 9 en l
ày vi
ẻt tất `Ạ `í` sờ `ð lmi
`l
ừ sờ hlí` jlmu ,Ớ nối
s
ờ h 
lòja `ð lmi `l
ừ sờ aiờja jlmu )
 
Fài 2 ?
P
ờ x `ð fmk jli
ïu `l
ừ sờ fiẻtm) x fé lƭj =33 f) x ĝứja diọ
j smu n
ột sờ `ð lmi `lừ sờ
Fài 5 ?
Wi
ẻt sờ tlî`l lỠp v
ãk ò tr 
ờja , Rlek nẨu )
 
 
50052<1
 
 
@l
uyïj ĝọ FỐi bƳửja LPA Rkíj dỘp 6
 
6
RVUJA RÆN RKÍJ KDYNSI@ IPI 
Rr 
ạ 
j Rli 
ề 
39=0*203 999 
 
Fài 7 ?
Läjl v
Ế smu ĝæy `ð f
mk jliïu läjl t
ứ aií` $ viẻt t
ïj `í` läjl t
ứ aií` ĝð
Fài 1 ?
Läjl v
Ế smu `ð fmk jli
ïu läjl `l
ừ jlẮt
 vi
ẻt t
ïj `í` läjl `l
ừ jlẮt ĝð
Fài < ?
Läjl v
Ế smu `ð fmk
 
jliïu läjl vuòja $ fmk jliïu läjl tmn aií`
Fài 9 ?
Fmk a
ậk tlứ jlất jằja 67 ha $ fmk aậk tlứ 6 jằja lƭj fmk aậk tlứ jlất
=5 ha * L
ịi `Ạ lmi fmk aậk jằja fmk jli
ïu ha ;
Fài =3?
Lày `lk fi
ẻt `ð fmk jli
ïu s
ờ tỽ jli
ïj d
Ộj lƭj 62 vã jlị lƭj 19;
 Rr 
Ạ dỞi? @
ð t
ất `Ạ
s
ờ tỽ jli
ïj d
Ộj lƭj 62
vã jl
ị lƭj 19
 
Fài ==*
Lày `lk fi
ẻt tỨ sờ 67 ĝẻj sờ 1< `ð tất `Ạ fmk jli
ïu s
ờ tỽ jli
ïj;Rr 
Ạ dỞi? @
ð s
ờ tỽ jli
ïj d
Ộj lƭj 62 vã jlị lƭj 19
 
Fài =6*
Lày `lk fi
ẻt `ð fmk jli
ïu s
ờ tỽ jli
ïj t
Ứ sờ 07 ĝẻj sờ 90;
 
M
 
F
 
B
 
@J
 
S
 
N]
 
M
 
@
 
V
 
E
 
F
 
]
 
 
SBK
 
J
 
 
 
@l
uyïj ĝọ FỐi bƳửja LPA Rkíj dỘp 6
 
0
RVUJA RÆN RKÍJ KDYNSI@ IPI 
Rr 
ạ 
j Rli 
ề 
39=0*203 999 
 
Rr 
Ạ dỞi? @
ð s
t
ỽ jli
ïj t
Ứ sờ 07 ĝẻj sờ 90*
 
Fài =0 ?
Rlùja tl
ứ jlất ĝỽja 06 dît bạu $ tl
ùja tl
ứ 6 ĝỽja ît lƭj tlùja tlứ jlất
9 dît b
ạu * Lịi `Ạ lmi tlùja ĝỽja ĝƳỠ` fmk jli
ïu dît b
ạu ;
 
Fài =2 ?
N
ột `Ữm lãja `ð 7< ha ĝƳỞja * Pmu nột ja
ãy fíj lãja `öj d
ậi =< haĝƳỞja * Lịi `Ữm lãja ĝ
à fíj l
ẻt fmk jliïu ha ĝƳỞja
;
Fài =5 ?
P
ờ dỘj jlất `ð lmi `lừ sờ n
ã t
ổja `í` `lừ sờ `ỡm j
ð f
ẽja 9 d
ã s
 
Fài =7?
P
ờ fé jlất `ð lmi `lừ sờ n
ã li
ều lmi `lừ sờ `ỡm sờ ĝð fẽja 2 d
ã s
 
Fài =1 ?
N
ột `Ữm lãja fíj ĝƳỠ` 25 ha aậk trkja jaãy ĝạu
$ `öj d
ậi 6< ha aậk
smu jaãy tl
ứ jlất
* Pmu jaãy tl
ứ lmi `
öj d
ậi 6 ha aậk * Lịi dÿ` fmj ĝạu `Ữm l
ãja`ð fmk jliïu ha a
ậk ; @Ạ lmi ja
ãy `
Ữm lãja ĝ
à fíj
ĝƳỠ` fmk jli
ïu ha a
ậk ;
Fài =< ?
@ð n
ột `æj ĝĩm v
ã lmi qu
Ạ `æj dkậi =ha v
ã 5 ha * Dãn tl
ẻ jãk `æj ĝƳỠ`
2 ha a
ậk qum nột dạj `æj ;
 
Fài =9?
Rl
ứ 5 tuạj j
ãy dã jaãy < tlíja 1* L
ịi tlứ 5 tuạj trƳỘ` d
ã jaãy jãk ;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
NgôXuânQuang liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->