Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
metodica limbii romane

metodica limbii romane

Ratings: (0)|Views: 108|Likes:
Published by Erika Ferenczi
metodica
metodica

More info:

Published by: Erika Ferenczi on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DE STAT„BOGDAN PETRICEICU HASDEU”din CahulVictor AxentiMaria Verşina
METODICAPREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURIIROMÂNE
(în gimnaziu şi liceu)SUPORT DE CURS
1
CUPRINS
Preliminarii .............................................................................................3Capitolul I. Procesul de învăţământ.........................................................41.1Definiţie..................................................................................41.2Trăsăturile caracteristice.........................................................51.3Principiile didactice................................................................8Capitolul II. Conţinutul învăţământului limbii şi literaturiiromâne îngimnaziu şi liceu2.1 Conţinutul învăţământului......................................................102.2 Planul de învăţământ...............................................................122.3 Programa şcolară................................................................... 122.4 Manualul şcolar..................................................................... 132.5 Planificarea semestrială a materiei........................................ 14Capitolul III. Proiectarea şi desfăşurarea studieriilimbii şi literaturiiromâne .................................................................................................. 153.1. Tehnologia educaţională şi proiectarea didactică................. 163.2. Precizarea obiectivelor educaţionale.................................... 173.3. Analiza resurselor................................................................. 253.4. Elaborarea strategiei didactice................................................273.5. Evaluarea................................................................................31Anexe......................................................................................................35Capitolul IV. Metode utilizate în procesul de predare– învăţare– evaluare...................................................................................................524.1 Expunerea................................................................................534.2 Conversaţia..............................................................................554.3 Demonstraţia...........................................................................584.4 Exerciţiul.................................................................................594.5 Analiza fonetică, lexicală, gramaticală....................................644.6 Descoperirea............................................................................664.7 Problematizarea.......................................................................684.8 Brainstormingul.......................................................................754.9 Instruirea programată..............................................................754.10 Jocul didactic.........................................................................77Capitolul V. Tipurile de lecţii de limba şi literatura română..................795.1 Evenimentele instrucţionale ale lecţiei................................805.2 Lecţia de dobândire de noi cunoştinţe.................................815.3 Lecţia de fixare şi de formare a priceperilor şi deprinderilor...........835.4 Lecţia de recapitulare şi sistematizare..............................................84
 
2
5.5 Lecţia de verificare şi evaluare a cunoştinţelor şi adeprinderilor....865.6Fonetica............................................................................................875.7Vocabularul......................................................................................885.8Morfosintaxa....................................................................................895.9Ortografia, ortoepia şi punctuaţia.....................................................905.10 Comentariul literar..........................................................................915.11 Prezentarea unui scriitor................................................................925.12 Concepte operaţionale de teorie ale literaturii şi stilistică..............935.13 Compunerile şcolare.......................................................................935.14 Lectura suplimentară.......................................................................94Capitolul VI. Receptarea literaturii în şcoală..........................................956.1 Principiile de ghidare a didacticii speciale........................................956.2 Importanţa şi locul disciplinei Literatura română în şcoală..............99Capitolul VII. Studiul literaturii în clasele gimnaziale.........................1027.1Etapele studiului literaturii în şcoală..............................................1027.2Modalităţi de abordare a studiului textului literar..........................1047.3Modelul structural al studiului literaturii în clasele gimnaziale.....110CapitolulVIII. Texte abordabile în cadrul orelor de limbaşi literatura română...............................................................................1198.1 Motivul literar şi prezenţa eului în poezia lirică.............................1198.2 Funcţiile textului narativ; caracteristicile textului narativ..............1228.3 Caracteristici de organizare a textului descriptiv............................125Capitolul IX. Comentariul sau analiza textului literar .........................1309.1 Specificul comentariului literar ca strategie didactică....................1309.2 Comentariul operei lirice................................................................1349.3 Comentariul operei epice................................................................137Capitolul X. Sistemul de lecţii în studiul literaturii .............................14710. 1 Lecţia de comentariu literar.........................................................14710.2 Lecţia de caracterizare generală....................................................15010.3 Lecţia de încheiere în studiul literaturii........................................150Capitolul XI. Activităţi în afara clasei..................................................155Capitolul XII. Cabinetul metodic de limba şi literatura română...........158Capitolul XIII. Comisia metodică a profesorilor de limba şiliteratura română ..................................................................................164Cuprins..................................................................................................165
3
PRELIMINARII
Din anii ’90 ai secolului trecut,învăţământul preuniversitar dinRepublica Moldova a încercat şi mai încearcă să preia modele deorganizare a studiilor, care şi-au demonstrat viabilitatea în ţărileoccidentale. În ultimul deceniu, evaluarea succesului şcolar a suferit oserie de modificări esenţiale, inspirate din experienţa altorţări. Creareacurriculumului naţional la toate disciplinele pentru şcoala primară,gimnaziu şi liceu, revizuirea acestor documentereglatoare după o perioadă de implementare şi, mai ales, de analiză a fost un prilej şi onecesitate de a oferi cadrelor didactice din Republica Moldovaşi sugestiide evaluare. Componenţa
 Evaluare
este prezentă, de asemenea, înmajoritatea dintreghidurilede implementare a curriculumuluimodernizat înînvăţământul liceal.Importanţa limbii româneca modalitate fundamentală deexpresie a culturii noastre naţionale pentru a fi realizată îi revine profesorului de limba şi literatura română.Fără însuşirea limbii româneliterare, întregul procesde pregătire şi instruire în şcoală ar fi dificil şilipsit de suport,întrucât cunoaşterea limbii facilitează asimilareacunoştinţelor, noţiunilor, conceptelor specifice diferitelor discipline ce sestudiază în şcoală. „Şcolii, în ansamblul său, ca instituţie de bază asocietăţii, îi revine obligaţia de a facedin cunoaşterea limbii române, alimbii noastre naţionale, un obiectiv esenţial al culturii generale aelevilor. Profesorii de limba română au datoria profesională şi morală sărealizeze, prin lecţia de limba română, o activitate dintre cele mai plăcuteşi folositoare pentru elevi, un act de cultură cu largirăsfrângeri înformarea caracterelor, a personalităţii”.Pe lîngă pregătirea de specialitate, profesorul de limba şiliteratura română trebuie să posede o bună pregătire pedagogică,teoretică şi practică. Aceastase obţine după finalizareacursurilor şiseminariilor de pedagogie, psihologie şi metodică,de asemenea şi prin practica pedagogică la o anumită disciplină de învăţămînt.Metodica este o disciplină pedagogică, “parte integrantă aDidacticii Generale, care studiază metodele şi formele de predareadaptate la specificul fiecărui obiect de studiu”. De aici rezultă că
 Metodica predării limbii şi literaturii română
se ocupă cu principiile,obiectul şi metodele utilizate de către profesorul de limba şi literaturaromână în procesul de învăţămînt.
 
4
Termenul “metodică” nu se confundă cu cel de “metodologie”,deoarece al doilea termen se referă strict la metodele de cercetareutilizate într-o ştiinţă.Ca disciplină, metodica predării limbii şi literaturii române seaflă în strînsă legătură cu psihopedagogia, etica, estetica, legislaţia şiadministraţiaşcolară, istoria şi dezvoltarea şcolii româneşti. În ultimiiani metodica s-a dezvoltat ca o ştiinţă cu un cîmp circumscris decercetare şi cu rezultate care privescatît orientările teoretice, cît şi cele practice şi aplicative.
Note bibliografice:
1. MÎŞ, Departamentulînvăţământului preuniversitar, Direcţia proiectareevaluare, Programa de limba română pentru clasele V– VIII, Bucureşti, 1991, p.32. Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura EnciclopedicăRomână, 1972, p. 582.3.Apostol, Pavel, Progresul în metodologia procesului deînvăţământ, în Studii de metodică a limbii şi literaturii române,coordonator Al. Bojin, EDP, Bucureşti, 1974, p.3– 4.
CAPITOLULI. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT1.1 Definiţie1.2 Trăsăturile caracteristice1.3 Principiile didactice
Obiective:
Studiind acest modul veţi fi capabili:- să înţelegeţi ce reprezintă procesul deînvăţământ;- să conştientizaţi importanţa procesului de învăţământ;- să stabiliţi trăsăturile caracteristice ale procesului deînvăţământ;- săcunoaşteţi şi să respectaţi principiile didactice pentru a face maieficient procesul predare– învăţare;
1.1 Definiţie.
Învăţământul este considerat unul dintre cei maiimportanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestatatât deresursele umane şi materiale consacrate acestui sector, cîtşi de grija
5
 pentru utilizarea lor raţională şi pentru dezvoltarea armonioasă asistemului deînvăţământ.Societatea îşi structurează anumite aşteptări înceea ce priveşte sistemul şcolar şi, implicit, faţă de procesul deînvăţământ. Permanent se caută soluţii şi modalităţi pentruutilizareaeficientă a resurselor alocate şi pentru corelareaînvăţământului cucerinţeledezvoltăriieconomico-sociale.
Procesul deînvăţământ reprezintă „un ansamblu deacţiuniexercitate în mod conştient şi sistematic de cătreeducatori asupraeducaţilor într-un cadru instituţional organizat, în vederea formăriipersonalităţii acestora în conformitate cu cerinţele idealuluieducaţional” în scopul integrării socio-culturale şi profesionale.
Experienţa de viaţă şi de muncă a generaţiilor adulte, valorileculturale, morale, artistice, ştiinţifice, pe care trebuie să le însuşeascăgeneraţiile tinere, constituie conţinutulînvăţământului, ceea ce seînsuşeşte prin procesul deînvăţământ. Instruirea şi educarea tinerilor generaţii se pot realiza şi în afara procesului deînvăţământ, prin muncaindependentă,prin lucrul individual, lectură,mas-media, conferinţe,cercuri de activitate extraşcolară etc., dar această activitate se desfăşoarăcu rezultate mai sigure şi mai trainice în şcoală, sub îndrumareaînvăţătorilor şi a profesorilor.Procesul deînvăţământ este un procesinstructiv-educativ.Învăţătorii şi profesorii transmit elevilor cunoştinţe, le formează priceperi şi deprinderi, conduită morală şi estetică, comportament decultură în societate, trăsături de voinţă şi caracter. Ei, profesorii,organizează şi îndrumă munca independentă a elevilor, verifică şiapreciază cunoştinţele elevilor, contribuie la exersarea şi formareacapacităţilor intelectuale şi morale ale acestora, îi „învaţă” cum să înveţe,cum să descopere singuri cunoştinţele noi, cum să le aplice în practică,cum să se adapteze condiţiilor noi de viaţă.
1.2 Trăsăturile caracteristice ale procesului deînvăţământ
sînt următoarele:a)
Caracterul informativ sau instructiv
:Sub îndrumarea profesorilor, elevii descoperă realitatea obiectivă, cunoştinţele fiindrezultatul acestei reflectări active în conştiinţa elevilor sub formă deimagini, noţiuni, principii, legi etc. Elevii observă, analizează,descoperă,gândesc atuncicând sînt puşi în contact cu obiectele şi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->