Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VL10N-CK Bài tập chất khí

VL10N-CK Bài tập chất khí

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,445 |Likes:
Published by Túc Tắc Vô Ngã
Bài tập phần chất khí

Chương: Chất khí

3 quá trình biến đổi trạng thái
PT trạng thái khí lí tưởng

PT C-M

Đồ thị

http://gocriengtrenban.wordpress.com
Bài tập phần chất khí

Chương: Chất khí

3 quá trình biến đổi trạng thái
PT trạng thái khí lí tưởng

PT C-M

Đồ thị

http://gocriengtrenban.wordpress.com

More info:

Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Mar 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Phn 2 Nhi
t 10NCh
ươ
ng 6 Ch
t khí 10N-CK
D
ng bàiMô t
M
c
độ
S
l
ượ
ng
10N-CK 1.1 
Quá trình
đẳ
ng nhi
tB
t
đầ
u11
10N-CK 1.2
Quá trình
đẳ
ng tíchB
t
đầ
u7
10N-CK 1.3
Quá trình
đ
ng ápB
t
đầ
u4
10N-CK 1.4
Pt tr 
ng thái khí lí t
ưở
ngB
t
đầ
u13
10N-CK 1.5
PT Claperon-Mendeleev B
t
đầ
u 9
10N-CK 2.1
Nh
n bi
ế
t quá trình b
ng
đồ
th
B
t
đầ
u5
10N-CK 2.2
Chuy
n
đổ
i qua l
i gi
a các
đồ
th
B
t
đầ
u3
T
i toàn b
bài t
p t
i
đ
ây
 
10N-C
Đ
1.1: Quá trình
đẳ
ng nhi
t
 
1M
t l
ượ
ng khí
nhi
t
độ
18
0
C có th
tích 1 m
3
và áp su
t 1atm
đượ
cnén
đẳ
ng nhi
t khí t
i áp su
t 3,5 atm. Tính th
tích lúc
đ
ó
Đ
S: 0,28 m
3
2Ng
ườ
i ta
đ
i
u ch
ế
khí Hidro và ch
a vào m
t bình l
n d
ướ
i áp su
t 1atm
nhi
t
độ
20
0
C. Tính th
tích khí ph
i l
y t
bình l
n ra
để
n
p vàom
t bình nh
th
tích 20 lít d
ướ
i áp su
t 25 atm.
Đ
S: 0,8 l 
3Tính kh
i l
ượ
ng khí Oxi
đự
ng trong m
t bình th ch 10 lít d
ướ
i áp su
t150 atm
nhi
t
độ
0
0
C. Bi
ế
t
 
đ
ktc thì kh
i l
ượ
ng riêng c
a Oxi là 1,43 kgm
3
.4(*)
chính gi
a m
t
ng thu
tinh n
m ngang, ti
ế
t di
n nh
, chi
u dài L= 100 cm, hai
đầ
u b
t kín có m
t c
t thu
ngân dài h = 20 cm. Trong
ng cókhông khí. Khi
đặ
t
ng th
ng
đứ
ng, c
t thu
ngân d
ch chuy
n xu
ng d
ướ
im
t
đ
o
ng khi
ng n
m ngang.Coi nhi
t
độ
trong
ng không
đổ
i, kh
i l
ượ
ng riêng c
a thu
ngân là1,36.10
4
kg/m
3
5(*)Ng
ườ
i ta dùng b
ơ
m có pittông di
n tích 8 cm
2
và kho
ng ch
y 25 cm
để
b
ơ
m m
t bánh xe
đạ
p sao cho áp l
c c
a bánh xe
đạ
p lên m
t
đườ
nglà 350 N thì di
n tích ti
ế
p xúc là 50 cm
2
. Ban
đầ
u bánh xe
đạ
p ch
a khôngkhí
áp su
0
5
 tích là V
0
= 1500 cm
3
. Gi
 thi
ế
t là khi áp su
t không khí trong bánh xe
đạ
p v
ượ
t quá 1,5p
0
thì th
tíchc
a xe
đạ
p là 2000 cm
3
. H
i ph
i
đẩ
y b
ơ
m bao nhiêu l
n? Coi quá trìnhb
ơ
m không làm thay
đổ
i nhi
t
độ
.6(*)M
t b
t khí
 
đ
áy h
sâu 4,5 m n
i lên
đế
n m
t n
ướ
c. H
i th
tíchc
a b
t t
ă
ng lên bao nhiêu l
n? L
y g = 10 m/s
2
, áp su
t khí quy
n là 1atm.
Bài t 
 p V 
t l 
ý 
10 - C 
ơ 
h
c 1/6 
http://gocriengtrenban.wordpress.com 
C
p nh
t l
n cu
i 17/04/2009
 
7M
t bình có dung tích 8 lít ch
a 0,75 mol khí
nhi
t
độ
0
0
C. Tính ápsu
t trong bình.8M
t qu
bóng có dung tích 2,3 lít. Ng
ườ
i ta b
ơ
m không khí
áp su
t10
5
Pa vào bóng. M
i l
n b
ơ
m
đượ
c 120 cm
3
không khí. Tính áp su
tkhông khí trong qu
bóng sau 50 l
n b
ơ
m. Coi qu
bóng tr 
ướ
c khi b
ơ
mkhông có không khí và trong khi b
t
không
đổ
i.9(*)M
t bình khí có th ch 50 l
áp su
t 5 atm. Ng
ườ
i ta dùng bình này
để
b
ơ
m các qu
bong bóng có th
tích 500 ml
áp su
t 0,5 atm. N
ế
u quátrình b
ơ
m không làm thay
đổ
i nhi
t
độ
thì s
b
ơ
m
đượ
c bao nhiêu qu
 bóng?10Áp su
t ch
t khi
đượ
c nh
t trong xilanh là p = 2.10
5
Pa. N
ế
u pittông
đ
ixu
ng
đượ
c
¾
chi
u cao c
a xilanh mà không làm thay
đổ
i nhi
t
độ
c
akhí thì áp su
t c
a ch
t khí s
là bao nhiêu?11D
ướ
i áp su
t 2.10
4
N/m
2
, m
t kh
i khí có th
tích 20 lít. Gi
nhi
t
độ
 kh
i khí không
đổ
i. D
ướ
i áp su
t 5.10
4
N/m
2
thì th
tích kh
i khí b
ng baonhiêu?
10N-CK 1.2: Quá trình
đẳ
ng tích
1M
t bình kín ch
a khí ôxi
nhi
t
độ
20
0
C và áp su
t 10
5
Pa. N
ế
u
đ
embình ph
ơ
i n
ng
nhi
t
độ
40
0
C thì áp su
t trong bình s
là bao nhiêu?
Đ
S: 1,06.10 
Pa
2M
t ru
t xe máy
đượ
c b
ơ
m c
ă
ng không khí
nhi
t
độ
20
0
C và áp su
t2 atm. H
i ru
t có b
n
không khi
để
ngoài n
ng nhi
t
độ
42
0
C? Xem s
 thay
đổ
i th
tích là không
đ
áng
để
và ru
t xe ch
ỉ 
ch
u
đượ
c áp su
t t
i
đ
alà 2,5 atm.
Đ
S: Không n
. 2,15 atm
3M
t bình thu
tinh kín ch
u nhi
t ch
a không khí
 
đ
i
u ki
n chu
n.Nung nóng bình lên t
i 200
0
C. Áp su
t trong bình là bao nhiêu? Coi s
 giãn n
vì nhi
t là không
đ
áng k
.4(*)M
t cái chai ch
a không khí
đượ
c nút kín b
ng m
t nút có tr 
ngl
ượ
ng không
đ
áng k
, ti
ế
t di
n 2,5 cm
2
. H
i ph
i
đ
un nóng không khí trongchai lên t
i nhi
t
độ
t
i thi
u b
ng bao nhiêu
để
nút b
t ra? Bi
ế
t l
c ma sátgi
a nút và chai có
l
đầ
u c
a không khí trongchai b
ng áp su
t khi quy
n và b
ng 9,8.10
4
Pa, nhi
t
độ
ban
đầ
u c
akhông khí trong chai là -3
0
C.
Bài t 
 p V 
t l 
ý 
10 - C 
ơ 
h
c 2/6 
http://gocriengtrenban.wordpress.com 
C
p nh
t l
n cu
i 17/04/2009
 
5(*)M
t bình
đầ
y khí
 
đ
ktc
đượ
c
đậ
y b
ng m
t v
t có kh
i l
ượ
ng 2 kg.Ti
ế
t di
n c
a mi
ng bình là 10 cm
2
. Tìm nhi
t
độ
c
c
đạ
i c
a không khítrong bình
để
không khí không
đẩ
y n
p bình lên và thoát ra ngoài. Bi
ế
t ápsu
t khí quy
5
Pa.6M
t kh
i khí
đự
ng trong bình kín
nhi
t
độ
0
0
C. Ph
i
đ
un nóng nó lên
đế
n nhi
t
độ
bao nhiêu
để
áp su
t c
a nó t
ă
ng lên g
p
đ
ôi?7Khi
đ
un nóng
đ
ng tích m
t kh
i kí t
ă
ng thêm 1
0
C thì áp su
t t
ă
ng lênthêm 1/360 áp su
t ban
đầ
u. Tìm nhi
t
độ
ban
đầ
u c
a kh
i khí.
10N-CK 1.3: Quá trình
đẳ
ng áp
1nhi
t
độ
273
 
K th tích c
a m
t l
ượ
ng khí là 12 lít. Tính th tích l
ượ
ngkhí
đ
ó
546
 
K khi áp su
t khí không
đổ
i.
Đ
S: 24 l 
2
Đ
un nóng
đẳ
ng áp m
t kh
i l
ượ
ng khí lên
đế
n 47
0
C thì th
tích khí t
ă
ngthêm 1/10 th
tích lúc
đầ
u. TÌm nhi
t
độ
ban
đầ
u c
a khí.3Tính kh
i l
ượ
ng không khí thoát ra kh
i m
t c
ă
n phòng có th
tích 60cm
3
khi ta t
ă
ng nhi
t
độ
phòng t
17
0
C
đế
n 37
0
C
áp su
t chu
n không
đổ
i. Cho bi
ế
t kh
i l
ượ
ng riêng c
a không khí
 
đ
i
u ki
n chu
n là 1,29 kg/m
3
.4M
t pittông có
đườ
ng kính 20 mm
đượ
c g
n trong xilanh có th ch 10cm3. Nhi
t
độ
ban
đầ
u c
a kh
i khí trong xilanh là 20
0
C, sau
đ
ó b
 
đ
unnóng lên 100
0
C. H
i pittoong
đ
i lên m
t
đ
o
n là bao nhiêu? N
ế
u quá trìnhnày có áp su
10N-CK 1.4: Ph
ươ
ng trình tr 
ng thái khí lí t
ưở
ng
1M
t l
ượ
ng khí
đự
ng trong m
t xilanh có pittong chuy
n
độ
ng
đượ
c. Cácthông s
tr 
ng thái c
a l
ượ
ng khí này là: 2 atm, 15 lít, 300 K. Khi pittongnén khí, áp su
t c
a khí t
ă
ng lên t
i 3,5 atm, th
tích gi
m còn 12 lít. Xác
đị
nh nhi
t
độ
c
Đ
S: 420 K 
2M
t bóng thám không
đượ
c ch
ế
t
o
để
có th
t
ă
ng bán kính lên t
i 10m khi bay
t
ng khí quy
n có áp su
t 0,03 atm và nhi
t
độ
200 K. H
i bánkính c
a bóng khi b
ơ
m, bi
ế
t bóng
đượ
c b
ơ
m khí
1 atm và nhi
t
độ
300K?3(*)Tính kh
i l
ượ
ng riêng c
a không khí
100
0
C và áp su
t 2.10
5
Pa.Bi
ế
t kh
i l
ượ
ng riêng c
a không khí
0
0
C và 1,01.10
5
Pa là 1,29 kg/m
3
.
Bài t 
 p V 
t l 
ý 
10 - C 
ơ 
h
c 3/6 
http://gocriengtrenban.wordpress.com 
C
p nh
t l
n cu
i 17/04/2009

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nam To Hoang liked this
Quoc Tran liked this
Perom Kute liked this
DAMVINHHUNG liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->