Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M. Hohol-Wprowadzenie(Wyjaśnić umysł)

M. Hohol-Wprowadzenie(Wyjaśnić umysł)

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
Wprowadzenie
W
literaturze lozocznej skupionej wokół szeroko rozumianej
 
neuronauki (
neuroscience
) wyłoniły się dotychczas dwa za
-
sadnicze nurty analiz: lozoa neuronauk oraz neurolozoa
1
. Pierw
-
szy z tych nurtów – ogólnie rzecz biorąc – to zrelatywizowana do
neuro science
metodologia i lozoa nauki. Przykładowe zagadnienia,
które są badane w lozoi neuronauk, to wyjaśnianie naukowe, jed
-
ność wiedzy naukowej, źródła danych czy też uteoretyzowanie badań.
Z kolei drugi nurt, neurolozoa, bada przydatność wyników i po
-
 jęć neuronaukowych w analizie zagadnień lozocznych, takich jak np. wolna wola, tożsamość osobowa (podmiotowość) czy też (samo)-
 
świadomość. W ramach obydwu nurtów powstało wiele wartościo
-
wych prac, a także wykształciło się środowisko, czy wręcz „ruch”
lozoczny, skupiony wokół różnych dyscyplin opierających się nawiedzy dotyczącej funkcjonowania mózgu. Niniejsza praca dotyczy przede wszystkim zagadnień lozoi neuronauki, a dokładniej – lo
-
zoi i metodologii neuronauki poznawczej. Pokazuję jednak, że szcze
-
gólnie na gruncie
 lozoi w neuronauce
, która jest metodą, czy też sty
-
lem uprawiania lozoi, jaką przyjmuję, ścisłe rozdzielenie lozoineuronauki i neurolozoi nie jest możliwe.Choć na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele książek i ar 
-
tykułów poświęconych zagadnieniom lozocznym i metodolo
-
gicznym
neuroscience
, a nawet wyłonił się wyraźny nurt badawczy,
1
Zob. J. Bickle, P. Mandik,
The Philosophy of Neuroscience
, [w:]
Stanford Encyclo
-
 pedia of Philosophy
, red. E.N. Zalta, Stanford University, Stanford 2010, <http://plato.stanford.edu/entries/neuroscience>.
 
12
Mateusz Hohol 
| Wyjaśnić umysł
określany mianem
mechanicyzmu
, z pewnością nie można mówić
o tym samym stopniu dojrzałości lozoi i metodologii neuronauki,
 jak w przypadku lozoi i metodologii zyki. O ile partykularne
 problemy metodologiczne, takie jak np. wyjaśnianie neuronaukowe,
doczekały się licznych opracowań (głównie na gruncie wspomnia
-
nego mechanicyzmu), o tyle wciąż brakuje pozycji scalających do
-
tychczasowe analizy, a także skupionych wokół zagadnienia ogól
-
nej struktury teorii neuronaukowych. Krótko mówiąc: neuronaukaczeka dopiero na swoje Koło Wiedeńskie i jego bezkompromisowąkrytykę. Oczywiście brak tak dojrzałych analiz nie jest w żadnym
wypadku zarzutem wobec lozofów i metodologów, gdyż neuro
-
nauka, a szczególnie neuronauka poznawcza, jest bardzo młodą dys
-
cypliną, znajdującą się w fazie rewolucyjnej (zgodnie z terminolo
-
gią Thomasa Kuhna), czy też na etapie przejścia fazowego (według
terminologii Michała Hellera). Od początków nowożytnej zyki
(Newton, Galileusz, Kopernik) do analiz Karla Poppera, przedsta
-
wicieli Koła Wiedeńskiego oraz W.V.O. Quine’a upłynęło przecieżkilkaset lat.To wszystko nie znaczy jednak, że dotychczasowe narzędzia 
-
lozoczno-naukowe i metodologiczne nie mogą być wykorzystanew odniesieniu do
neuroscience
. Uważam jednak, że zarówno kur 
-
czowe trzymanie się sprawdzonych narzędzi, jak i próby stworzeniaza wszelką cenę unikatowego dla
neuroscience
aparatu lozoczno
-
-metodologicznego są strategiami chybionymi. Lepiej jest rozwijaćsystematycznie strategię kompromisu, testując i adaptując znane na
-
rzędzia, a gdy zajdzie taka potrzeba, wypracowując nowe. Trzeba
mieć na uwadze, że neuronauka w ogólności i neuronauka poznaw
-
cza w szczególności w pewnych aspektach są dalekie od „modelo
-
wej” nauki analizowanej przez lozofów – zyki. Z drugiej strony nie
sądzę jednak, żebyśmy mieli do czynienia z fundamentalnymi różni
-
cami, powodującymi konieczność rewizji naszych poglądów na „na
-
ukę w ogóle”. Po tej krótkiej reeksji nad dotychczasowym stanem
analiz przejdę do przedstawienia celów niniejszego studium oraz mo
-
ich tez na temat specyki neuronauki poznawczej.
 
13
Wprowadzenie
Podstawowym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja struktury
teorii neurokognitywnych, które pozwalają wyjaśnić umysł. Wypeł
-
nienie tego zadania – przynajmniej częściowe – wymaga zmierzeniasię między innymi z problemem uteoretyzowania badań prowadzo
-
nych pod szyldem neuronauki poznawczej, a także znalezienia opty
-
malnej strategii wyjaśniania neuronaukowego. Niezwykle istotne
 jest również przedstawienie kryteriów wyboru i uzasadniania hipo
-
tez neurokognitywnych.
Główna teza niniejszego studium głosi, że kluczowym aspek 
-
tem struktury teorii neurokognitywnych jest wnioskowanie do naj
-
lepszego wyjaśnienia (
inference to the best explanation
, w skrócie:IBE). W związku z tym proces konstrukcji teorii neurokognitywnych
 przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie formułowane ade
-
kwatne empirycznie wyjaśnienia interesujących zjawisk, zaś w dru
-
gim etapie wybierane jest najlepsze wyjaśnienie. Kryteriami selekcji
najlepszych wyjaśnień, a zarazem kryteriami uzasadniania hipotez
neuronaukowych, prócz empirycznej adekwatności, są konwergencja
i koherencja danych, hipotez oraz całych teorii. Sądzę, że dwa ostat
-
nie kryteria są specyczne dla neuronauki poznawczej. Oznacza to, że
znaczenie innych kryteriów czy też wartości epistemicznych, takich jak prostota (istotna szczególnie w matematyce i zyce), jest margi
-
nalne w neuronauce poznawczej. Sporo miejsca poświęcam również
 problemowi wyjaśniania w neuronauce poznawczej. Bronię stano
-
wiska, zgodnie z którym wyjaśnianie problematycznych zjawisk jest
operacją przeprowadzaną na zdaniach (czyli rozumowaniem) i polega
na unikacji. Pogląd ten nie wyklucza, moim zdaniem, semantycz
-
nych strategii wyjaśniania (wykorzystujących diagramy i wykresy).Specyka neuronauki poznawczej powoduje, że wybór strategii wy
-
 jaśniania jest uwarunkowany poziomem teorii, na którym badane jestinteresujące zjawisko. W niniejszej pracy staram się również poka
-
zać, że wyjaśnianie umysłu jest komplikowane przez wielopoziomo
-
wość badań neurokognitywnych, istnienie schematów interpretacjidanych i reguł heurystycznych, umożliwiających przeprowadza
-
nie eksperymentów, oraz niemożliwą do pominięcia rolę pluralizmu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->