Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Verschil Tussen Draagkracht en Draaglast

Verschil Tussen Draagkracht en Draaglast

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,579|Likes:
Published by Rob
Door de veelheid aan elkaar kruisende reorganisaties, veranderingen en bezuinigingen komt het personeel in conflict met zichzelf vanwege alle dubbelrollen die ze richting organisatie en relatie vervullen en de daaraan gekoppelde hoge eisen die ze aan zichzelf stellen. Als gevolg hiervan komt het personeel steeds vaker in een loyaliteitsconflict.
Door de veelheid aan elkaar kruisende reorganisaties, veranderingen en bezuinigingen komt het personeel in conflict met zichzelf vanwege alle dubbelrollen die ze richting organisatie en relatie vervullen en de daaraan gekoppelde hoge eisen die ze aan zichzelf stellen. Als gevolg hiervan komt het personeel steeds vaker in een loyaliteitsconflict.

More info:

Published by: Rob on Mar 16, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
WANNEER DE BALANS VAN DRAAGKRACHT EN DRAAGLAST ISVERSTOORD.
Dit artikel gaat in op enkele zelfhulpmethodieken voor organisatie en personeel.
1.Durf ook eens NEE te zeggen. 
Door de veelheid aan elkaar kruisende reorganisaties, veranderingen en bezuinigingen komthet personeel in conflict met zichzelf vanwege alle dubbelrollen die ze richting organisatie enrelatie vervullen en de daaraan gekoppelde hoge eisen die ze aan zichzelf stellen.Als gevolg hiervan komt het personeel steeds vaker in een loyaliteitsconflict. De oorzaak heeftte maken met de veelheid aan veranderingsprocessen, zoals reorganisaties, oefeneningen enuitzendingen.Wie alles wil krijgt niets! Dat zou toch ook op beleidsniveau doorgedrongen moeten zijn?Vanuit mijn werkzaamheden als bedrijfsmaatschappelijk werker merk ik dat de zorg voor elkaar, de motivatie en de kwaliteit van de relatie met de organisatie en/of partner daar momenteel ernstig onder lijden. Nee kunnen zeggen, nee durven zeggen, nee willen zeggen. Vervelend in een organisatiewaarop mensen vaak op dat nee zeggen of niet-sociaal-wenselijke zaken worden afgerekend
2.Mogelijke oplossingen en handvatten. 
 Nu we grotendeels weten wat de oorzaak is van ons onvermogen om grenzen te stellen is hetzaak dat we leren hoe we onszelf kunnen helpen.Het stellen van prioriteiten is in elk geval geen middel maar eerder een dooddoener, daarvoor heeft de leidinggevende inmiddels teveel prioriteiten.Zoals bekend vindt sinds enkele jaren een verschuiving plaats van oorzaken die totziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. Zo waren tot voor kort ARBO dehoofdoorzaak voor factoren van arbeidsongeschiktheid, momenteel zijn arbeidsverhoudingende hoofdoorzaak. De wijze waarop aandacht is voor de omgang met onder- neven- en bovengeschikten kan een bufferende werking hebben naar fysieke en psychischeinzetbaarheid.Vanaf elk kan hierop een analyse worden gepleegd om binnen de mogelijkheden met de ter  beschikking staande middelen te werken.A.Arbeidsverhoudingen kunnen geanalyseerd door vier kernwoorden te analyseren:moeten, willen, kunnen en mogen.1)
Moeten
:
Wat moet de werknemer van de organisatie (taakomschrijving, opdracht van de leiding, hetmanagement)
Wat legt de werknemer zichzelf op.2)
Willen
:
Wat voor ambities heeft de werknemer.3)
Mogen
:
Welke bewegingsvrijheid heeft de werknemer.4)
Kunnen
:
Over welke kennis en welke vaardigheden beschikt de werknemer.Deze analyse kan worden gepleegd in een individueel gesprek en binnen een groepsactiviteit.B.Het ontwikkelen van een meer realistische visie op jezelf en op de organisatie:1)Binnen de gedachtegang die een mens gewoonlijk ontwikkeld zijn drie elementen teonderscheiden, namelijk: de gedachtegang, de emoties en het gedrag (de acties).© ROB SENTSEhttp://nl.linkedin.com/in/robsentse www.robsentse.nl  www.scribd.com/amniat
 
© ROB SENTSEhttp://nl.linkedin.com/in/robsentse www.robsentse.nlwww.scribd.com/amniat2)We zijn in staat om doelen te bereiken die het resultaat zijn van gedachten en/of overtuigingen die bestaan uit evenwichtige emoties en gedragingen. Iemand die dit bijzichzelf herkent staat vaak als rationeel te boek.3)De irrationele gedachtegang kenmerkt zich door:
Ik moet voortdurend warmte en bevestiging krijgen van mensen die belangrijk zijn voor mij.
Ik moet zeer competent, adequaat en resultaatgericht zijn.
Ik moet uitblinken.
Het leven is verschrikkelijk en rampzalig wanneer iets niet loopt zoals ik het wil.Deze denkwijze leidt tot reacties die een negatieve uitwerking hebben op de eigen persoon, derelatie en het werk.
Zo leggen de woorden
 zullen en moeten
absolute eisen op aan de persoon.
Een ander element van een zichzelf ziek makende gedachtegang is het idee dat eentoekomstige situatie rampzalig of niet te verdragen zal zijn.
Het hebben van waardeoordelen over jezelf (mij lukt niets, ik kan ook niets goed, ik kanhet niet) veroorzaken gevoelens van angst, depressie of apathie terwijl waardeoordelenover de ander vaak leiden tot vijandschap, woede en vervreemding.
Iets uitvoeren dat als onprettig wordt ervaren leidt veelal tot gevoelens van onmacht enonvermogen. De consequentie van zo’n gevoel kan zijn dat een persoon niet-functioneelgedrag gaat vertonen zoals risicomijdend gedrag en een gebrek aan doorzettingsvermogen.
Het doen van zeer positieve of zeer negatieve uitspraken over zichzelf of over anderen.4)Kortom, emoties en gedrag spelen is de relatie met mensen een grote rol. Dat is goed totdatdeze gevoelens zo sterk worden dat ze het functioneren gaan bepalen. Het is normaal omergens over teleurgesteld te zijn. Vervelend wordt het als deze teleurstelling leidt tot woede,verdriet, het gevoel in de steek gelaten te zijn en daar steeds negatiever in te denken.De emoties gaan de persoon belemmeren om creatief met situaties om te gaan. Dezeemoties worden veroorzaakt door:
Vervormde waarneming. De persoon in kwestie zoomt in op slechts een enkel onderdeelvan het eigen gedrag.
Vervormde interpretatie van de werkelijkheid door veralgemenisering. “Daarom faal ik altijd in mijn werk”.
De ander als maatstaf gebruiken. De persoon waardeert het eigen gedrag als mens invergelijking tot andere. Niet zozeer de verandering of de boodschap maar de angst voor de verandering of de eigenfunctie speelt een rol. Van invloed is ook hoe de persoon heeft geleerd om over zichzelf tedenken, hierop kunnen opvoedONkundige factoren van grote negatieve invloed zijn.Het is aan de persoon om met een beleving om te gaan, om zijn omgeving en zichzelf in te prenten dat men de informatie zelf kleurt en dat het mogelijk is daar zelf wat aan te doen.
3.Van hulpvragend naar zelfhelpend. 
Op een eenvoudige wijze kunnen mensen zichzelf leren om een ziekmakende, zelfdestructieveen dus irrationele gedachtegang om te buigen.Pak een actuele gedachte en loop het volgende schema door, herhaal dit bewust telkenswanneer u last krijgt van een vervormde waarneming, vervormde interpretatie of wanneer u deander als maatstaf voor uw handelen beschouwt. Overigens is het schema ook geschikt voor mensen die assertiever willen zijn.© ROB SENTSEhttp://nl.linkedin.com/in/robsentse www.robsentse.nlwww.scribd.com/amniat
 
© ROB SENTSEhttp://nl.linkedin.com/in/robsentse www.robsentse.nlwww.scribd.com/amniata)Feiten en gebeurtenissen:Wat is er gebeurd. b)Gedachten:-Noteer precies wat u over (a) denkt.c)Gevoelens:Wat voelde u over/bij (a).d)Rationeel :Ga na of de gedachte (b) klopt.Om met twee benen op de grond terug te keren dient elke gedachte aan vier kenmerken te beantwoorden:
Is de gedachte realistisch?
Helpt de gedachte mij in de toekomst fouten te voorkomen, fouten te herstellen, me nietwaardeloos te voelen?
Helpt de gedachte mij ongewenste gevoelens te voorkomen of te vermijden?
Helpt de gedachte mij ongewenste conflicten met anderen te voorkomen?e)Noteer zoals u zich wilde voelen.Herhaal dit vaak en merk bij uzelf of van verbetering sprake is.Is dit niet zo neem dan contact op met uw arts of uw bedrijfsmaatschappelijk werker.
3.Over rek en elastiek.
Reactie van een werknemer binnen een (re)organisatie:“ Vanaf het moment dat onze organisatie is gaan veranderen is de draaglast steeds groter geworden. In de periodes van onzekerheid werd mij wijsgemaakt dat ‘er nog rek in het elastiek zat’. Nou, de rek is eruit en het elastiekje is inmiddels geknapt. Ik sta steeds vaker bloot aankritiek, moet steeds meer administratieve taken uitvoeren, moet impopulaire maatregelendoorgeven of doorvoeren en moet kunnen meedenken over de strategie van de organisatie.Daarnaast moet ik “dit” ook nog eens aan het thuisfront ‘verkopen’. Dit alles geeft bij mij eengrote druk op zaken als zelfbevestiging, eigenwaarde, omgaan met emoties en omgaan metmijn eigen mensbeeld in relatie tot de kijk op mijn organisatie en mijn sociale omgeving”.
Anders?
Dit gebiedt om duidelijkheid naar elkaar toe. Niet soft, niet verpakt maar concreet en direct.Wanneer de werknemer moeite heeft om slecht nieuws over te brengen leidt dit vaak totonproductief gedrag. Een werknemer die moeite heeft om tegen zijn mensen te zeggen waar het op staat, moet niet verbaasd zijn dat het effect van de boodschap wel eens nul zou kunnenzijn. Ook in deze situatie speelt het beeld dat de werknemer heeft van zichzelf, van deomgeving en de wijze van reactie op deze omgeving, een rol.Het heeft er alle schijn van dat de werkgever zich steeds verder van de werkvloer verheftwaardoor bepaalde eigenschappen en situaties niet (meer) worden gezien of niet (meer)worden opgemerkt.Voor zowel werkgever als werknemer is van belang om te weten dat zij bepaalde blindevlekken hebben.Enkele van die blinde vlekken zijn:
Geen kritiek kunnen aanvaarden.Erken dat zelfs u een mens bent en fouten kan/mag maken en dat anderen het net zo goedkunnen weten als u.
De motieven van de ander in twijfel trekken.Dit komt voort uit uw eigen onzekerheid. U mag echter zeker zijn van het gegeven dat deander ook een bepaalde mate van onzekerheid kent.
Vooringenomenheid ten opzichte van onder-neven-bovengeschikten.Beoordeel mensen op hun individuele prestatie en intelligentie, praat eens met ze.
Emotionaliteit.© ROB SENTSEhttp://nl.linkedin.com/in/robsentse www.robsentse.nlwww.scribd.com/amniat

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
elgiraffo liked this
vincentvrooland liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->