Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
76311979-Romania-apicolă-1991-nr-11-noiembrie

76311979-Romania-apicolă-1991-nr-11-noiembrie

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by Diana Buznea

More info:

Published by: Diana Buznea on Mar 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
Romania
apicoli
Revista lunar3 de informare tehnicg $i gtiintificg,schimb de experientg
gi
opinii editat6 deAsociafia Cresc~torilorde Albine din Rombnia
Anul
LXXV
Nr.
1
noiembrie
1991
COLEGIUL
DE
REDACTIEmg. ELISE1 TART-4 (redactor
$eO,
BODOLEA (redactor de rubrlcA),GEN MARZA, VICTOR NEAGU,biol. MIHAELA SERBAN, tng.TRAIAN VOLCINSCHI.REDACTIA
$I
ADMINlSTRATIAASOCIATIEI CRESCATORILOR
DE
ALBINE DIN ROMANIA.Str. Iullus Fuclk nr.
17,
Bucu-regti, sect.
2
Cod. 70231
Tel.
11.41.50 Telex 11 205 aglrom-rCont
vir.
4596014
B.A. S.A. su-cursala munlclpiulul Bucuregti.
La
7
noiembrie anul acesta se Emplines
74
de ani de la nogterea
i
Felui care
ne-a
ost pregedinte timp de
25
ani. Mdti dintre
noi
Qi amin-
\
tesc, iar acelora care nu au avut purte sd-1
CU~UM~SC~~
i se cuvine sd
)
afle cd
ckgi
a apar$inut elitei invdtdmintului universitar, gi-a investit
\
eztraordinura capwitate organimtoricd
in
masociafia apicultorilor amtori
;
degi ln vorbe subaprecia efortul cercetdtmlui de pofesie, a infiintat
un
\
imtitut de cercetare
;
ee glumea
pe
seam lemrilor, a pus temelia
\
primului
#i
celui mai moseut astiizi centru de apiterapie in lume
;
egi
\
trdia intr-o lard sortitd pr~trrolririi a infiintat un institut cu vocafie
\
internationaki
;
eli pdrhte de copii, a gfndit
$i
a iniiltat case pentru
\
\
apicultura
fdrii
sole
;
eyi
om
de formatie pozitivistd, a conceput in eel
I
)
mium7~ist pirit liceul de apiculturd
;
qi s-a numdmt printre irnpor-
\
tantele figuri ale unei societd$i conduad intru ateism, dnd a fost sd
'
eas6 steag apiculturii mondiizle La inmedintot micilor de la
Tigdnepti.
\
Profesorul
nostru
ar
fi
implinit
abia
74
de ani
...
\
Mthcrelcr
SERBAN
i
.
-
G-zz--.c*22ZrCFZ22~--a.rlir--*~d..
-
CUPRINS
1
N.
NICOLAIDE
:
ernarea mPtcllor de r-6
3
Maria DRAOAN.
A.
SICEANU
:
Stndii privlnd proaeeul de maturizare
a
trIntorilor
9
***
:
In atenfia cltitorilor
19
A. PAPADOPOL
:
Mijloace de comunicue 01 de orientare la albine
;
im-
portanfa lor
15
A.
CHIRULESCU
:
pemiliau
sau
,,colonia" de albine
16
Gh.
D. TUCUDEAN
:
Dispozitive pentru detinleeia inventarului agicol
19
E. TARTA
:
Vizitg
pri&neascH
21
Emilia
si
M.
POPESCU-DICULESCU
:
Metdore apicole oltenegti
----
--
-
-
26
***
:
pdgta #dhiei
27
A.
MATHESON
:
Crestera
olb~elorconduce la o achimbare in 8grlcul-
~oii
eelande
C
o
p
e
r
t
a
I
:
Stuptna aptcultorulut Florln HANGANU din Jolya, jud. Giurgiu.(Toto
:
Adrian FELANCESCO)
C
o
Q
e
r t
a
IV
:
Autor arh. Florin STEFUREAC
 
ing.
Nicolae
NIOOLAIDE
In stupbritul modern, cit $i in conditiile specifice ale tcirii noastre,pdstrarea peste iarn6 a unui numcir mai mare de miitci Imperecheate, ca mcitcide rezervd, prezinti o important6 deosebita. Pentru iernarea m6tcilor de rezervdi
,
-
necesare pentru toate categoriile de stupine
-
exist6 diferite metode uzi-
I
tate de ccitre apicultori.
In
general, numdrul de mcitci de rezerv6 intr-o stupin6
I
reprezintci 10-150/0 fatci de efectivul total al familiilor de albine. Procentul
I
mcitcilor necesare sporeqte $i mai mult in cazul folosirii procedeelor de intre-
I
tinere a familiilor de albine cu mcitci suplimentare. In vederea asigurririi num6-
I
rului necesar de miitci, acestea sint crescute in cursul sezonului apicol, urmind
;
a fi pdstrate peste iarmi folosind unul dintre urmcitoarele procedee
:
Intretinerea m6cilor de rezervci in ghe-mu1 de iernareIernarea m5cilor in nuclee, alituri defamilia de baz5 se folose$te adesea insrtupinele din tara noastri. Pktrarea milt-ci*lor pe itimpul iernii se face astfel
:
toam-
na,
dap5 incetarea culesului,
matca
de re-zerv8, cu 3-4 faguri $i
o
cantitate de0,400 kg-0,700 kg albine $i 4-7 kg mierese introduc intr-un stup alulgturi de o fa-milie puternicti de care se desparte prin-tr-o dlafraglma etanvi. Familita
$1
nucleulau urdinisuri separate. Pentru ca intimpu,l iernii femilia $i nucleul sti formezeun singur ghem de iernare, cuibul aces-toca
se
organizeazi de o parte ~i de alba
a
diafragmei. Pe timpul ierniji, atit nucle-ul cit $i familia de bazil se protejeaz5 cumateriale izolatoare. fn iernile obivnuite,procentnl ,de 'mltci perdute este de 5-25°/0.
0
alt5 variant5 a iern5ri8i m5tcilor innudee ad5postite al5turi de familia
dc
ba-za, const5 in iernarea aucleului intre dou5familii puternice adgpostite Entr-un stupo'izontal, avind fiecare urdin~ivuri sepa-rate.
Un
alt procedeu este acela de iernare am5tcilor in nuclee ad5postite in sturpi
.
cotnparti~mentati.Tn vederea adgpostirii nucleelor se fo-losesc stupi goi, corpuri de stupi sau ma-gazine care se ~ompartimen~teazil tan~ udiagraane desptirtitoare. Fiecare comparti-ment va cuprinde 3-4 faguri cu 0,400-0,700 kg alhine,
rnatca
$i 4-6 kg rezervede hran5. fn stupii astfel compartimentati,avind urdinivurile separate, 'nuclede seosganizeaza perechi, de o parte $i de alta
a
diagramei pentru pktrarea mai bun5a c5ldurii pe ,timpul iernii. Astfel orga-nizate, nucleele se pgstreazii pin5 in pri-milvars, cind mstcile de rezervi
se
folo-sesc in stupins.
0
altil variant5
a
ien5rii mztcilor innuclee ad5postite in stupi cmpartimentaticonsth in inlocuirea diafragmelor etan~e udiafragme prevfizute cu plas5 de sinm5prin care albinele $i
matca
nu pot trecedintr-un compartiment in altul. Nucleeleformate fn acest fel detenmin5 pe timpuliernii fomarea munui ghem de demare co-mun care asigur5 un regi~m ermic imbu-n5tAtit.Iernarea mai multor m6tci fn nceea~ifanzilie de albineEste un procedeu folosit in diferite va-riante de citre apicultor.Variantele uzitate de apicultori se
ba-
zeaz5 pe faptul c5 in timpul iernii, cindnu cresc puiet, familiile de albine tole-reaz5 in ghernul de iernare mai lnultemPtci.
fm
vederea apHic5rii procedeului,m5tcile ce urmeaz5 a fi iernate se intro-duc individual
En
cwjti (baterii de custi),fiind astfel desp5rtite intre ele. Albineledin familie pot comunice cu miltcile prin-tr-o grabie desp2rtitoarc.
In
acest sistem,important este faptul c5 in primilvar5,dup5 efectuarea zborului de curstire. milt-dle trebuie scoase din cu$ti $i utili~ateimediat in stupins, deoarece in caz con-trar in fiemre fa~ni~lien care erau maimulte mstci, rhinea in viatii numai cite
o
singur5 matcL Iesnarea miltcilor in nu-clee
se
bazeaz5 Pn general
pe
iernareaacestora in femilii sbabe, cu 400-600 galbine $i care consum3 de regulil 4-6 kgmiere cu toate dezavantajele ce decurgdin acest mod de iernare. A$a cum amar5tat piai sus, pierderile de
m5ki
se ri-dic5 uneod
la
peste 20°/0, iar familiile dealbine care supravietuiesc in primilvarildevin atit de slab incit nu mai reprezin-
t5
decit
cel
mult valoarea mgtcii
h
sine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->