Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sarajevske uspomene - Alija Nametak

Sarajevske uspomene - Alija Nametak

Ratings: (0)|Views: 459 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
Saralevske usp
Portretl
I InV:1TSK.'1 SVEU
Č
iLiŠNA NA.KIADA
 
HRVATSKA
SVEU
Č
ILŠNA
NAKIADA
Zagreb, 1997.
Biblioteka
PORTRETI
Urednica
ANITA ŠIKI
Ć
Grafi
ć
ka urednica
SANJA BABI
Ć
Korektorica
BISERKA RAK 0
Likovna oprema
LUI
ć
.A GUSI
Ć
Hrvatska svedilišna naklada, Zagreb, 1997.
Knjiga je tiskana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske
Alija Nametak
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveu
č
ilišna biblioteka, Zagreb
UDK 929 (497.6)
NAMETAK, Alija
Sarajevske uspomene / Alija Nametak. - Zagreb :
Hrvatska sveu
ć
ilišna naklada, 1997. - 180 str. ; 21 cm. -(Biblioteka Portreti)
Bibliografija: str. 165.
ISBN 953-169-001-4
970307076
SARAJEVSKE USPOMENE
Tekstove odabrao i za tisak priredio
dr. Fehim Nametak
 
KNJIŽNICA
IGNATUNA
»Tf P4f,
s9(52_
p p
if/
9--/y
 
5
MARGINALIJE 0 ŽIVOTU I RADU MUFTIJE
ALI-FEHME-EFENDIJE D
Iz mnogo razloga na:s'u pažnju privla
č
i li
ć
nost i djelovanje Ali-Fehmi-
-efendije Džabi
ć
a, hercegova
č
kog muftije, vo
đ
e bosansko-hercegova
č
kih musli-
mana za vjersko-prosvjetnu autonomiju i jednog od naših istaknutih pisaca na
arapskom jeziku.
Porodica mostarskih Džabi
ć
a je veoma stara, oko trista godina, u Mosta-
ru, pa su iz te loze bila i
č
etvorica hercegova
č
kih muftija. Kako se vidi po pre-
zimenu,
č
lanovi ove porodice bili su džabije, tj. pobira
č
i prihoda pojedinih
vakufa, konkretno u ovom slu
č
aju najbogatijeg hercegova
č
kog vakufa, Kara
đ
oz-
begova. Porodica je i po bogatstvu i po u
č
enosti njenih muških
č
lanova bila me-
đ
u prvima u Mostaru, a u dosad sa
č
uvanim dokumentima, spominje se prvi
Džabi
ć
, Ahmed-
č
elebija, sin Husejnov, godine 1683. No najznamenitiji je Ali-Feh-
mi-efendija (drugi), a posljednji muftija u Hercegovini bio je Hafiz Omer-ef.
Džabi
ć
.
I nekoliko naših enciklopedija i enciklopedijskih rje
ć
nika osvrnulo se na
Ali-Fehmi-efendiju Džhbi
ć
a, dok ga ni Turska enciklopedija ni Islam ansildope-
disi ne spominje. Tako je u Stanojevi
ć
evoj Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvat-
sko-slovena
č
koj, IV. knjiga, Zagreb
1929.,
str.
972.
Osman Nuri Hadži
ć
pisao:
Džabi
ć
Ali-Fehmi, muftzja i politi
č
ar (1853. Mostar - 5/8
1918,
Carigrad).
Osnovne
i
teološke nauke svršio je u Mostaru, gdje je 1884. imenovan za muftiju zaHercegovinu. Pošto se stavio na
č
elo pokreta za muslimansku versko-prosvetnu auto-nomiju Bosne i Hercegovine, austrijska vlada ga je
1900.
zvanja.
1902.
otišao je
u
Carigraci, a zemaljska vlada u Sarajevu proglasila ga je neovlaš
enim iseljenikom i
zabranila mu povratak u domovinu. U Carigradu je Džabi
ć
postao
č
lan Velikog
prosvetnog saveta, a
1903.
imenovan je za profesora arapskog jezika i literature na
carigradskoj Velikoj Dar-el-funun, i za inspektora viših škola.
1908.
štampao je
na turskom jeziku brošuru protiv aneksije Bosne od strane Austro-Ugarske. Zbog
toga je morao napustiti Veliku školu. Pored manjih literarnih radova u raznim
carigradskim listovima, glavno delo Džabi
ć
a je Zbirka pesanza Muhamedovih savre-
menika i drugova, koju je stru
č
na kritika proglasiz remek-delom u
č
enoš ti i pozna-
vanja arapskog jezika i arapske prošlosti. To je uopšte prvo i jedino delo ove vrste u
islamskoj književnosti.
Hrvatska enciklopedija, sv. V, Zagreb
1945.
str.
515,
donijela je o Dža-
bi
ć
u iz pera hadži-Mehmed-efendije Handži
ć
a slijede
ć
e:

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Saffija liked this
Saffija liked this
Didodrag liked this
Neki iz mase liked this
Mirza_Mustafawi liked this
harisdc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->