Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Case Ecologice

Case Ecologice

Ratings: (0)|Views: 1,140|Likes:
Published by alexivan741403
case ecologice
case ecologice

More info:

Published by: alexivan741403 on Mar 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

 
CENTRULDECONSULTANÞÃ
ECOLOGICÃGALAÞI
     C
    E
   N
   T
  R 
  U
  L
 D
 E
C
O
U  
T  
N   
T    
A    
E  
C   
C
Ã
 G
A
  L
A
  T
   I
PROIECT FINANÞAT DE MINISTERUL MEDIULUIªI MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN LUXEMBURG
 
Vi s-a întâmplat vreodatã sã intraþi într-oclãdireîncarenusiiînlarguldumneavoastrã ? Poate cã atmosfera erarece ºi neprimitoare sau poate cã situaþiase datora altei cauze, mai greu deidentificat. În asemenea locuri, simþim fioripe ºira spinãrii ºi suntem neliniºtiþi. Privim împrejur, încercãm sã descoperim cauzaacestui sentiment, dar adesea nu gãsimnimic deosebit. Încercãm sã autoliniºtim,dar tot ceea ce ºtim este cã nu ne placecasa ºi cã nu dorim sã stãm acolo mai multdecât este necesar. De obicei, plecãm câtmai repede posibil, fãrã a ne putea explicarezervelepecateleavemînprivinþaloculuirespectiv. Ceea ce simþim în asemeneasituii reprezino reacþie asubconºtientului faþã de stresul geopaticsauteluric.Termenulgeopaticîºiareorigineaîncuvintele grecti geo, care înseam"nt" ºi pathos , care înseam"suferinþã" sau "boalã". Cuvântul geopatic înseamnã, în sens literal, suferinþa sauboala pãmântului; în consecinþã, stresulgeopatic este termenul general pentruenergiile care emanã din Pãmânt ºi carepot provoca fiinþelor umane stãri deneliniºte ºi indispoziþie. Reacþia intuitivã însituaþiile de tipul celei menþionate mai susesteaceeadeapãrãsiloculcâtmaicurând,deoarece o expunere de duratã ar putea fivãtãmãtoarecorpuluisauminþiinoastre. Atuncinddorimnemumîntr-o casã nouã, nu trebuie sã cumpãrãm ocasãsupusãstresuluiteluric,chiardacãdincelelalte puncte de vedere ea corespundedorielor noastre. Vocea profunainstinctului ne avertizeazã asupra situaþieicare poate deveni neplãcutã, sau chiar periculoasã ºi uneori acorm atenþieacestei voci fãrã glas. Existã însã oamenicare nesocotesc aceste sentimenteinstinctuale, deoarece nu ºi le pot explica.Deobicei,eifacoenumerareacalitãþilorpecareleapreciazãlacasarespecti,apoilepun în balaã cu sentimentele loinexplicabile, luând în final decizia cã estenormal ºi logic sã lase deoparte acestesentimenteºicumperecasa.Asemenea
Casa ecologicã
Introducere 
situiisuntposibileînspecialîncazulndalte persoane implicate în achiziþionareacasei nu împãrtãºesc sentimentelemenþionate. Unii oameni par a nu percepeasemenea avertismente sau, dalepercep,nusuntconºtienþideexistenþalor.Daexpunerea la energiilegeopatice este de duratã, efectele sunt îngeneral nesemnificative, deºi unelepersoane pot da semne de obosea,incapacitate de concentrare a atenþiei ºidurerii de cap, chiar atunci ndstaþioneazã numai o orã-douã într-o zonãsupusã ºocului geopatic. Lipsa de atenþie în cadrul adunãrilor care dureazã mult nureprezin, neapãrat, un semn deplictisealã. orice efect datorat uneiexpuneri de scurtã duratã, estre trecãtor,organismul restabilindu-se repede ºirevenind la starea normalã. Problemeleapar numai atunci când omul rãmâne timp îndelungat în locuirile unde energiantului este afecta- de pildã, însituaþia când casa ori locul de muncã alunui individ sunt amplasate deasupra uneitonecuunstresteluricridicat.Cum terenurile rezervateconstrucþiilor de locuinþe se împuþineazãcontinuu, ºansele de a alege un loc potrivitde casã se reduce tot mai mult; iar dacãarhiteii ºi constructorii ar dispune decunoºtinþe privind stresul teluric, numaiopþiunilors-arreduceºimaimult.Însituiaactualã, amplasarea clãdirilor esteterminatã pe baze pur comerciale, luându-se în considerie prul terenurilor,apropierea de mijloacele de transport ºiaºa mai departe. Ziua în care terenuriledestinate locuinþelor vor fi supuse testelor de rutinã privind stresul teluric este încãdeparte. În zilele noastre, oamenii pot locuitimp de mulþi ani în aceeaºi clãdire, iar expunerea lor la o formã speciadeenergie negativã poate fi de duratã. Rolf Gordon, fondatorul Asociaþiei Dulwichpentru Sãnãtate Publicã, a remarcat faptulcã þiganii ºãtrari se îmbolnãvesc rareori decancer. Gordon este de pãrere cã aceastase datoreazã faptului cã ei se deplaseazã
 
continuu dintr-un loc în altul, astfel încâtorice expunere la acþiunea unui loc "rãu"dureazã cel mult teva ptãmâni. Elmenþioneazã de asemenea, cã atunci când îºi aleg un loc, þiganii iau în consideraþieceea ce simt pentru locul respectiv. Nuexisdovezi concludente cu privire lateoria lui Gordon, dar ea este extrem deinteresantã. Existã, totuºi, anumite mãrturiice pledeaîn favoarea faptului înepocile"primitive"oameniiînþelegeauîntr-ooarecare mãsurã aceste probleme ºi secomportau în consecinþã, þinând seama desenzaþiaprovocatãdeunteren.Energia geopaticã este un fenomeninsiduos: nu o putem vedea ºi nici nu oputem explica în mod adecvat în termeniiºtinþifici actuali; cu toate acestea, putemexplica în mod adecvat în termenii ºtiinþificiactuali; cu toate acestea, efectele sale sepot dovedi la fel de devastatoare ca ºipoluarea mediului înconjurãtor. Energiilegeopatice trec prin pereþi, ferestre ºi prinuºile închise, ele nu þin seama de nici un felde limite, ziduri sau îngrãdiri. Energiilegeopatice nu sunt fixe ºi stabile - ele se potmodifica în funcþie de anotimp ºi demomentul zilei. Ele se pot schimba þi înfuncþie de lucrãrile de construcþie, chiar dacã acestea se desfãºoarã în case situateoarecum la distanþã, deoarece energiilegeopatice pot fi distorsionate ºi transferateºi altor clãdiri det acelea în care seefectueazãlucrãrile.Exismulte tipuri de energiegeopaticã. Fiecare dintre acestea exercitãun anumit efect asupra omului, unii indivizifiind mai sensibili decât alþii. Somnul, viaþasau munca de-a lungul unui interval marede timp într-o zonã supusã stresului teluricdeterminã aparia unor probleme ºidificultãþi de ordin emoþional ºi fizic, careafecteazã puternic atât subiecþii supuºiacestorinfluenþe,tºifamiliileacestora.Înlumeafreneticãdeastãzi,acestareprezintãun stress suplimentar la care poate fi expusomul ºi care îi subliniazã sãnãtatea ºi poftade viaþã. Din pãcate, oamenii nu îºi dauseama ce se întâmplã. Ei nu sunt conºtienþide faptul cã au posibilitatea de a operamodificãri care sã inactiveze aceste energiinegative ale Pãmântului, permiþândevitarea ºubrezirii stãrii de sãnãtate saurecâºtigarea sãnãtãþii ºi bunãstãrii. Poate, într-o zi, prospectarea geopaticã aterenurilor destinate construcþiilor delocuinþe sau constructorul va întreprindeacþiuni de remediere a situaþiei, pentru afacilita vânzarea terenurilor. Similar, putemspune cã va deveni de neconceput sã seconstruiasunspiralpeunterencarenuafostverificatsaudeaseoperamodifiriînzidãria unei ºcoli fãrã a se lua înconsideraþieimplicaþiileenergetice.Interesul pentru stresul teluric acontinuat sã existe pânã în zilele noastre înGermania ºi în Franþa, unde s-au întreprinsmulte alte cercetãri în domeniu. O mareparte a studiilor efectuate în aceste douãþãri a fost asociat cu încercarea de a stabilicaracteristicilefenomenelorgeopatice.Alteþãri au fost mai reþinute în privinþainvestigãrii acestui subiect, parþial datoritãscepticismului ºtiinþific. Evident,cunoºtinþele noastre în acest domeniu suntlimitate, dar aceasta nu înseamenergiile despre care vorbim nu existã.Existenþa lor poate fi intuitã dupã efectelepe care le exerciasupra omului,animalelor ºi plantelor. Deºi înþelegereastresului teluric se afînîn stadiiincipiente, chiar cunoºtinþele ºi experienþanoastrã curentã pot aduce schimbãridramatice în viaþa omului. Este deja posibilsã ajutãm multe persoane care, altfel, ar suferi o degradare zilnicã a srii desãnãtate ºi a bunãstãrii. Deºi multe dintredovezi sunt respinse de oamenii de ºtiinþã,careleprivesccapeniºtefapteanecdotice,aceasta nu înseamnã ele suntneadevãrate sau nedemne de a fi luate înconsideraþie. Pe mãsurã ce se adunã totmai multe informaþii, dovezile devin din ce încemaiconvingãtoare.Stresul teluric reprezintã efectulenergiilor negative ale Pãmântului. Unelepersoane utilizeatermenul de stresteluric numai pentru a descrie liniile demp sau perturbãrile energeticeprovocate de apele freatice. Termenul maieste folosit într-un sens care include atâtperturbãrile energetice datoratePãmântului, cât ºi poluareaelectromagneticã provocatã de om, cum ar fireþeleledefireelectrice,undeleradio.
Casa ecologicã

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luchian Liliana liked this
christy b liked this
guvain liked this
Alyas Ps liked this
Rusu Ioana liked this
ranca_alexandra liked this
nickname777333 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->