Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske 16.03.2009

Glas Srpske 16.03.2009

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,117 |Likes:
Published by Boki

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Boki on Mar 17, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Ponedjeqak 
16. mart 2009.
Broj11.853Godina
LXVI
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO HRONIKVIJESTI
Buquba{i}usmawenakazna dane pri~a ozlo~inima
strana 5.strana 6.
Gra|evinari iz RepublikeSrpske bezposla uWema~koj
strana 17.
Suprug ubio`enu pasebe uGrabovici kod Dobo ja
Pre mi jer RS do go vo rio  u Be ~u sa pred sta vni ci ma  rus ke vla  de da na re  dne  se  dmi ce bu  de for mi ra na  ra  dna gru pa, ko ja }e  ut vrdi ti ko ji su to  pro je kti u ko ji ma Ru si ja  i Srpska mo gu da sa ra |u ju  Go vo ri li smo i o ni zu  pi tawa, ne sa mo u ve zi  sa ener ge ti kom ne go i sa  ra zvo jem ban kar skih  odno sa i dru gimin ves ti ci ja ma ko je Ru si  pla ni ra ju u Re pu bli ci  Srpskoj, is ta kao Do  dik  Igor Se ~in pre nio Mi lo ra  du Do  di ku poz  dra ve  pred sje  dni ka Ru si je   Dmi tri ja Me  dve  de va i  pre mi je ra Vla  di mi ra  Pu ti na i is ka zao in te res   da u {to sko ri je vri je me  po sje ti Srpsku 
strana 3.
 
DANAS
Dragoqub Davidovi}
 
Milan Tasi}, direktor “Beogradske kwige“
Premijer RS Milorad Dodik sastao se sa predstavnicima Vlade Ru sije
Za je dni~ki pro jekti Srpske i Ru si je
strana 20.strana 7.
Ekskurzi je samo unovimautobusima
 
Pqenidbanekretnina u Doboju
Najvi{e kandidata za glavnog tu`ioca Republike Srpske
 De set kan  di  da ta pri ja vi lo se za  fun kci ju gla vnog tu `i oca Okru `nog  tu `i la{ tva u Bawoj Lu ci, ~i ji je  man  dat {est go  di na 
O{te }enigra |anio~eku junovac
strana 10.
Hrvatska
Otrovnakozmetika za bebe
Vlada RSU VSTS BiH stigle prijave za izbor rukovodilaca u pravosu|u RS
 Hit izdawakvarqiva roba
strana 27.strana 2.
Milorad Dodik i Igor Se~in
   F   O    T   O  :   V   L   A   D   A   R   S
 
2
ponedjeqak, 16. mart 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Neka oni sada{wu crkvu rasklope i nose je sebi, dok im ne budu gotovi papiri za weno izmje{tawe.
Fata Orlovi}, mje{tanka Kowevi} Poqa
PI[E: MEHMED DIZDAR
mehmedd@glassrpske.com
BAWALU KA- Na kon-kursko ji je raspisan u fe- bruaruza predsjednika VrhovnogsudaRepublikeSr- pskejavili su se sada{wi predsjednik@elimirBa- ri} i sudi jeZlatkoKuleno- vi}, JadrankaStani{i}i SenadTica, kao i advokat MirkoDabi}.
Premapodacimako je je “GlasSrpske“ dobio iz Viso- kogsudskog i tu`ila~kogsa- vjeta BiH(VSTS), najvi{e kandidata- wih 12 -pri javi- lo se za funkci juglavnogtu- `iocaTu`ila{tva RS, ~i ji  je mandat{estgodina. To su @elimirBari}, re- publi~kitu`ilacNenad Vrawe{, v. d.pred sjednikabawolu~kogOkru`nogsuda Mari jaAni~i}-Zgowanin, predsjednicakrivi~nogodje- qewaovogsudaDanielaMi- lovanovi}, sudi jeovogsuda DraganA}i} iSr|anForca,glavniokru`nitu`ilac u BawojLuciVitomirSoldat i wegovizamjeniciVesna  Antoni} i Sead@eri}, spe- ci jalnitu`ilacMa hmut [vraka, advokatDragicaGlu- {ac i sudi jaOkru`nogsuda u Bi jeqiniPetarRadovanovi}. Funkci juglavnogrepu- bli~kogtu`iocasadaobavqa  AmorBuki}ko ji se ni jejavio za ponovniizbor.Desetkandidata pri javi- lo se za funkci juglavnogtu- `iocaOkru`nogtu`ila{tva  u BawojLuci. To suVitomir Soldat, Sead@eri}, zatim okru`nitu`ioci u ovomtu- `ila{tvuBrankoBjela jac i Sini{aVrawe{, speci jalni tu`ilacSlobodan]eli}, predsjednikPosebnogodje- qewa u bawolu~komOkru-`nomsudu@elimirLepir, predsjednikkrivi~nogodje- qewa u bawolu~komOsnovnomsuduMilenkoMileki} i su- di jeovogsudaSpasenKele- man i DraganUletilovi} i advokatDragicaGlu{ac. Kandidati za glavnog okru`nogtu`ioca u Bi je- qini s u NovakKova~evi}ko ji sadaobavqa tu funkci ju, za- timokru`nitu`iociNeboj- {aJovanovi} i MarkoZeki}, a javili su se i PetarRadova- novi}, DragomirDumi} i DragoVi{wi}. Na konkurs zaglavnogokru`nogtu`ioca u Trebiwukonkurisalisu sa- da{wiglavnitu`ilacSlo- bodankaGa}anovi} i okru`ni tu`ilacObradRaj~evi}. PortparolVSTSBiHMar janaPopovi} je po jasnila da listekandidata za po jedi- nefunkci jenisukona~ne jer posto ji“mogu}nostpro {ire- neaplika ci je“.
OD APRILA 
kre}e intervjuisawe kandidata
SARAJEVO -
Odlaze}i vi-soki predstavnik u BiHMiroslav Laj~ak donio je od-luku o vra}awu putnih ispravaza 15 od 93 osobe kojima su tidokumenti oduzeti 10. jula 2007.godine u ciqu spre~avawa op-strukcije procesa provo|ewaDejtonskog mirovnog sporazuma.Portparol
OHR
-a
MarioBrki} ka`e da
OHR
ne}esaop{tavati imena osoba ko- jima su vra}ene putne isprave ili~ne karte.U odluci, koja je objavqenana sajtu
OHR
-a
navedeno je da jevisoki predstavnik, nakonpa`qivog razmatrawa i kon-sultacija, “zakqu~io da vi{e nepostoje razlozi za oduzimaweputnih isprava ovim osobama“.Visoki predstavnik je pri-likom oduzimawa dokumenata2007. godine naveo da se teosobe nalaze pod istragom uvezi sa slu~ajevima ratnihzlo~ina i zbog u~e{}a umre`ama koje poma`u bje-guncima optu`enim predHa{kim tribunalom. Laj~ak jetada na zahtjev Ha{kog tri-bunala smijenio i zamjenikadirektora policije RS za obukuDragomira Andana.G. M.
OHR
NIJE
saop{tio imena
Kostas Kristou
RS u boqoj finansijskoj situaci ji od FBiH 
SA R JEVO- [ef Misi jeMe |unarodnogmonetarnogfonda za BiH KostasKristouizjavio
 je Srni da je RepublikaSrpska u boqojfinansijskojsituaci jinegoFederaci ja BiH, zbogdobi- taka iz sredstavaprivatizaci jeko ja je provedena2007. godine. - FBiH se suo~ava sa te{komfiskalnomsituaci jom. To je ve- likimdi jelomrezultatdugoro~nenemogu}nosti da se pod kon- trolustaveras hodipre uzimawemobaveza po osnovuzakona donesenih u 2006. godini. Zbogslabqewaekonomi je, ko jenegati- vnouti~e na prik upqaweporeskihpri hoda, taj problem je danas  jo{ izra`eni ji- rekao je Kristou. On je dodao da, s obziromna to da se ekonomskiuslovi u zemqi brzopogor{ava ju, rastfiskalnihpritisakamo`edovesti u pi- tawe i finansijskasredstva u RS dobi jena od privatizaci je 2007. godine.
SA R JEVO-
Nevladineor- ganizaci jeizBiHorganizo- va}eunarednatrimjesecau desetgradovajavnedebate, na ko jima}epredstavnicigra- |anskogdru{tvaimladihiz svihdi jelovaBiHras- pravqatiozadacimako jeje BiHpri hvatilaimoraispu- nitinaputukaEvropskoj  uni ji.- Prvadebata}ebiti odr`anauMrkowi}Gradu, 19.marta, uzu~e{}eambasadora ^e{keuBiHJir`i jaKudele - saop{tenojeiz
OHR
-a.Pokroviteqiovogdoga|a ja su~e{kopredsjedni{tvoEU ispeci jalnipredstavnikEU  uBiH, usaradwisaDirekci-  jomzaevropskeintegraci je, preni jela jeSrna
Kancelarija visokog predstavnika
Debate o zadacima BiH na putu ka EU 
BRISEL-
^lanoviSavjeta EU za op{tapitawa i spo-qneodnoserazgovara}edanas  u Briselu o mogu}ojtran- sformaci jiKancelari jevi- sokogpredstavnika(
OHR
)uBiH, odnosnove}emanga`o- vawudoma}ihvlasti uz po ja- ~anoprisustvoEvropske  uni je, prenosiSrna. Savjet za spoqneodnose, ko- me}e predsjedavati~e{ki ministarinostranihposlova Karel[varcenberg, razmo- tri}ecjelokupnusituaci ju u zapadnomBalkanu, posebno BiH i usvo jitizakqu~ke o daqimkoracima u BiH, kao i mogu}nostiunapre|ewaope- raci je
ALTEA
.
Savjet Evropske unije
Razgovori o transformaci ji
OHR 
-a
Misija eksperata Evropske komisije u BiH
 Analiza stawa za ukidawe viza
SA R JEVO- Tre }amisi jaeksperataEvropskekomisi je trebalo bi danasda doputu je
 u BiH kako bi izvr{ilaanalizu stawa u vezi sa ispuwavawemuslova iz “Mapeputa“ za ukidawe viza za gra|ane BiH. Ri je~ o misi jiko ja}e se bavitipitawimamigraci ja i grani- ca, a u BiH }e boraviti do 20. marta. Prvedvi jemisi jeekspera- taEvropskekomisi je, ko je su boravile u BiH po~etkommarta, bavile su seanalizomispuwavawauslova iz “Mapeputa“ ko ji se odnose na bezbjednostdokumenata, biometrijskepa so{e i pitawako je se ti~ujavnogreda i bezbjednosti. Ekspertisu odr`ali i sastanke na ko jima su razmatranapi- tawaborbeprotivorganizovanogkriminala i korupci je, trgo- vinequdima i drogom, kao i saradwuagenci ja za provo|ewe zakonaunutar BiH, ali i sa me|unarodniminstituci jama.
Deset kandidata prijavilo se za funkciju glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva u Bawoj Luci, ~iji je mandat {est godina
Odlukom Miroslava Laj~aka, odlaze}eg visokog predstavnika u BiH
Vra}ena dokumenta za 15 osoba
U VSTS stigle prijave za izbor rukovodilaca u pravosu|u RS
Najvi{e kan di da ta za glavnog tu `ioca RS
Izvr{ni sekretar SNSD-aRajko Vasi}, ka`e, a preni-jela je Srna, da je Laj~akovaodluka o vra}awu putnih is-prava pokazala da je wi-hovo oduzimawe bilopogre{no i nezakonito.Predsjednik SP Petar\oki} izjavio je da je Laj~akodluku o vra}awu putnih is-prava trebalo da pro{irina ve}i broj lica.Predsjednik SDS-a MladenBosi} ka`e da je ta strankaod Laj~aka o~ekivala daponi{ti sve svoje ranije od-luke i odluke svojihprethodnika.
REAKCIJEFederacija BiH 
Konkurs je bio raspisan i za najvi{e pravosudne funkcije u Federaciji BiH. Za predsjednika Vrho- vnog suda FBiH javio seAmir Jagawac koji sada obavqa tu funkciju. Kan- didati za glavnog fede- ralnog tu`ioca su sada{wi glavni tu`ilac Zdravko Kne`evi}, Nedim Dobojli}, Slavko Pavlo- vi}, Branko [qivar, Se-ad Temim, Midhat Hoxi},Drago Vi{wi} i PetarRadovanovi}.
 @elimir Bari} Marija Ani~i}-Zgowanin
 
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 16. mart 2009.
3
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske danas }e na po- sebnoj sjednici razmatrati Informaciju o realizaciji Mjera za ubla`avawe negativnih efekata svjetske eko- nomske krize na RS, saop{teno je iz Vlade RS. Sjednici bi trebalo da prisustvuju predsjednik Republi- ke Srpske Raj ko Kuzmanovi} i predsjednik Narodne skup- {tine Republike Srpske Igor Radoji~i}. @. Do.
Vlada RS o realizaciji mjera za ubla `avawe krize
Vije}e naroda RS
Izja{wavawe
BAWALU KA-
Vi je}enarodaRepublikeSrpske saop{tilo je ju~e da }eda- nasrazmatratiamandmane na Ustav RS ko je je Naro- dnaskup{tinaSrpske usvo jilapro{lesedmice. Bo{wacisu se rani jeizja- snili da su za wih sporniamandmani o prenosuna- dle`nosti sa RS na BiH ionajko jim se utvr|u je da je BawaLukaglavnigradRe- publikeSrpske. @. Do.
Parlament BiH
Rasprava oZakonu oadvokaturi
SA R JEVO
- O Pri jedlo- guzakona o advokaturi BiH, ~i ji je predlaga~Sa- vjetministaradanas}e raspravqatiUstavnopra- vnakomisi jaPredstavni- ~kogdomaParlamenta BiH. Ovajpri jedlogni je imaopodr{kuparlamenta- raca iz RS, jer premawihovomobja{wewu,onzna~iponovniprenosna- dle`nosti sa entiteta na BiH. @. Do.
Kontrola OBA-e
Izvje{tajo `albama
SA R JEVO
- Za jedni~ka Komisi ja za nadzor nad ra- domObavje{tajno-bezbje- dnosneagenci je(OBA) u  utorak}e razmatratiaktu- elnubezbjednosnusituaci-  ju u BiH.Na dnevnomreduKomisi jena}i}e se in- formaci ja OBA-e o ovom pitawu. ^lanovikomisi je }e razmatratiizvje{taj glavnoginspektora o osnovanim`albamapodne- senim OBA-i za drugupo- lovinu2008. godine.
Mostar
Pet godinaod nametawaStatuta
MOSTAR
- Mostar je ju-~eobiqe`io pet godinaotkako je tada{wivisoki predstavnik u BiH Pedi E{da unnametnuoStatut grada, ko jim je Mostar trebalo da postaneuje- diwengrad, prenosiSr-na. E{da un je ukinuota-da{wih{estgradskihop-{tina, napravqena je je- dinstvenagradskaadm- inistraci ja, a velikibr- ojparalelizamako ji su do tadaposto jali u gradu na Neretvi su ukinuti.
Vijesti
Ruski bogata{i mora ju da plate "moralni dug"
MOSKVA-
Ruskipredsjednik DmitrijMedvedevpozvao je ju~ebo- gateruskebiznismene da plate“mo- ralni dug“ dru{tvutokomekonomske krize, prenijele suagenci je. - Mo`da se nigdje u svi jetubiznis ni jerazvi jaotakobrzo kao u na{ojzemqi- rekao je Medvedev u intervjuuruskojdr`avnojtelevizi ji.On je dodao da su qudiu Rusi jisticalivelikabogatstva za veomakratkovri jemei dodao da je “vri jeme da se taj dug, moralni dug, vrati jer je krizatestzrelosti“.
Protest 6.000polica jaca u Bugarskoj
SOFI JA-
Skoro6.000 polica jacaprotestovalo je  ju~e u bugarskojpri jestoniciSofi ji, tra`e}i od vla- depove}aweplata za 50 odsto i poboq{aweradnih  uslova, javila je Beta. Policajci iz ci jelezemqeu~es- tvovali su u protestnoj{etwicentromSofi je, ma{u}i zastavama i uzviku ju}i“Bugarska“. Oni su ispredparla- mentapostavilimrtva~kisanduk u kome je bio transpa- rent sa natpisom“Ministarstvounutra{wihposlova“. - Ovo je na~in da Bugari i evropskajavnostpostanu svjesnina{esituaci je- rekao je ValentinPopov iz novoosnovanogpolicijskogsindikata.
PI[E: @EQKA DOBRI]
zeljkad@glassrpske.com
BE^ - Premi jerRepu- blikeSrpskeMiloradDo- dikdogovorio seju~e u Be~u sa predstavnicimaruske Vlade da narednesedmice budeformiranaradnagru - pa, ko ja}e utvrditiko ji su to pro jektiu ko jimaRusi ja i Srpskamogu da sara |u ju.
- Najpri jetreba da uradi- mostudi jeo saradwi. Od izu- zetne je va`nosti~iwenica da sam se sastao sa zamjeni- kompremi jeraRuskeFedera- ci jeIgoromSe~inom i ministromenergetikeRuske Federaci jeSerge jom[mat- kom i to je bio uspje{ansas- tanakko ji}e doni jetidobro Srpskoj- rekao je Dodik.Tokomju~era{wegsusre- ta u Be~uDodik se, osim saSe~inom i [matkom, sastao sapredstavnicima Ne{ eko- nombanke i ruskedr`avne elektroenergetskekompani-  ja“InterRao“.- Govorili smo i onizu pitawa, ne samo u vezi sa energetikomnego i sa razvo-  jembankarskihodnosa i dru- giminvestici jamako jeRusi planira ju u RepubliciSrp- skoj- rekao je Dodik.Sagovornici su razgova- rali i o dosada{wojsaradwi Rusi je i RepublikeSrpske. - Razmi jewena su iskus - tvaosaradwi na dosada{- wimpro jektima u Srpskoj, privatizaci jiRafineri je nafteBrod i Fabrike uqa u Modri~i, te je konstatovano da je taj pro jekatuspio- re- kao je Dodik.On je dodao da }e radnagrupasvo juanalizubazirati prvenstveno na energetskim pro jektima, odnosnona iz- gradwihidro i termoelek- trana u RS.U radnojgrupiRepubli- kuSrpskuzastupa}eminis- tarindustri je, energetike i rudarstvaSlobodanPu ha- lac, a ruskuVladuministar energetikeSergej[matko. Se~inje tokomju~era- {wegsastankaistakao da je ruskaVladazainteresovana za daqeulagaweruskihin- vestitora u Srpsku i daqu ekonomsku i politi~kupo- dr{ku RS.
Govorili smo i o nizu pitawa, ne samo u vezi sa energetikom nego i sa razvojem bankarskih odnosa i drugim investicijama koje Rusi planiraju u Republici Srpskoj, rekao Dodik
Premijer RS Milorad Dodik sastao se sa predstavnicima Vlade Rusije
Za je dni~ki pro jekti Srpske i Ru si je
RA DNA GRU PA 
bazira}e se na energetskimprojektima
Poginulo ~etvoro turista u Jemenu
SA NA 
- JedanJemenac i ~etvoroturista, za ko je se vjeru je da su iz Ju`neKore je, poginuli su u ek- splozi ji u jednomturisti~kommjestu u Jemenu. Neimenovanijemenskizvani~nikrekao je da su vlastipokrenuleistragu da bi se otkrilipo~ini- ocinapada u ju`nojprovinci jiHadramut. Eksplo- zi ja je odjeknula na putuko jim su turistiprolazili svo jimvozilima, rekao je taj zvani~nikRojtersu. KakoprenosiTanjug, u januaru2008. godinedvo je turista iz Belgi jepoginulo je u napadu za ko ji su optu`eniekstremistipovezani sa“Al-Kaidom“.
Pozdravi
Igor Se~in prenio je ju- ~e Miloradu Dodiku poz- drave predsjednika Rusije Dmitrija Medve- deva i premijera Vladi- mira Putina i iskazao interes da u {to skorije vrijeme posjeti Srpsku. Dodik je zahvalio Se~i- nu na dosada{woj po- dr{ci Srpskoj, pozvav{iruske investitore da u duhu dobre dosada{we saradwe i daqe ula`u uprojekte u RS.
Sastanak zvani~nikaSrpske i Rusije u Be~u 
F O  O :  L  D  S 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->