Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Công nghệ vô tuyến thông minh

Công nghệ vô tuyến thông minh

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by mocuabatoc18
Công nghệ vô tuyến thông minh
Công nghệ vô tuyến thông minh

More info:

Published by: mocuabatoc18 on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
NH
N XÉT C
ỦA GIÁO VIÊN HƯỚ 
NG D
N
V
ớ 
i nhu c
ầu ngày càng tăng về
lo
i hình d
ch v
, t
ốc độ
và ch
ất lượ 
ng truy
n d
nvô tuy
ế
n d
ẫn đến đòi hỏ
i ph
nâng cao hi
u su
t s
d
ng ph
t
n hi
n nay. Vôtuy
ế
n thông minh (Cognitive Radio) là m
t công ngh
truy c
 p ph
t
ần độ
ng h
ah
n s
c
i thi
n hi
u qu
s
d
ng ph
t
ần tĩnh như hiệ
n nay b
ng cách tìm ranh
ng ph
t
ần chưa đượ 
c s
d
ng (h
ph
) và chia s
chúng v
ớ 
i nh
ững ngườ 
i s
 d
ng Vô tuy
ế
n thông minh. Tuy nhiên, khi s
d
ng ph
t
ần, ngườ 
i dùng Vôtuy
ế
n thông minh luôn ph
ải đả
m b
o không gây nhi
u v
ớ 
i nh
ững ngườ 
i dùng
chính (người dùng đượ 
c c
 p phép s
d
ng ph
t
ần đó). Việ
c áp d
ng
thu
tghép kênh phân chia theo t
n s
tr 
c giao OFDM v
ớ 
i kh
 
năng cả
m nh
n và t
od
ng ph
m
t cách linh ho
t và thích
ng vào Vô tuy
ế
n thông minh là m
t s
l
ach
ọn đầ
y h
a h
ẹn. Đồ
án t
t nghi
 p
Phân b
công su
t trong m
ng Vô tuy
ế
nthông minh d
ự 
a trên n
n t
ng OFDM
c
a sinh viên
Nguy
n Ti
ến Tĩnh
l
ớ 
 p
D2007VT3 đã đi sâu vào nghiên cứ
u vi
c s
d
ng OFDM trong Vô tuy
ế
n thông
đả
m b
ảo ngườ 
i dùng chính không b
 
ảnh hưở 
ng nhi
u t
 
ngườ 
i dùng vô tuy
ế
nthông minh b
ng cách xem xét ràng bu
c công su
t các kênh con và công su
tt
ng trong h
th
ng OFDM.Trong th
ờ 
i gian th
c hi
ện đồ
án, sinh viên Nguy
n Ti
ến Tĩnh đã thể
hi
ện đượ 
ccách h
c t
 p và nghiên c
u tích c
c, ch
 
độ
ng và có trách nhi
m.
Đề
ngh
H
ội đồng cho phép sinh viên đượ 
c b
o v
và công nh
n t
t nghi
 p.
Điểm: ……..(Bằ
ng ch
ữ: ………….)
 
 Ngày ... tháng ... năm 20
11 
Giáo viên hướ 
ng d
n
 
NH
N XÉT C
A GIÁO VIÊN PH
N BI
N
Điểm: ……..(Bằ
ng ch
ữ: ………….)
 
 Ngày ... tháng ... năm 20
11 
Giáo viên ph
n bi
n
 
 Đồ
án t
ố 
t nghi
ệp Đạ
i h
c M
c l
cNguy
ễ 
n Ti
ến Tĩnh,
D2007VT3
ii
 
M
C L
C
C B
VI
L
Gi
Ho
C
D
Ki
ế
Gi
thu
ế
s
s
d
C

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->