Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ambadnya

Ambadnya

Ratings: (0)|Views: 1,546|Likes:
Published by DrNamita Joshi

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: DrNamita Joshi on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
1
 
Ÿ&& h[a ›Ÿ&&Ÿ&& AdYyV {MÝVZ lrJwéXodXÎmŸ&& && Z_:üpÊS>H$m`¡Ÿ&&&& › _Z:gm_Ï`©XmVm lrA{ZéÕm` Z_:Ÿ&& E.nr.S>r.S>r.Eg n{ÌH$m H«$. 10
Ÿ
&& A§~k&&
 
1) A§ ~k hm eãX d Ë`m_mJrb ^md Hw$RyZ _mhrV Pmbm?
 na_nyÁ` gX²Jwé lrA{ZéÕ ~mny§ Zr lÕmdmZm§H$[aVm 2012 XÎmO`§VrÀ`m {Xder EH$ A{ÛVr` ^o Q "_mV¥dmËgë` Cn{ZfX' AWm©V² "lrñdpñVjo_ {dÚm' øm J«§Wê$nmV {Xbr. øm  §WmÀ`m gmVì`m AÜ`m`mV H$í`nnËZr d  Ð_mVm A{X{V_VrMr Jmo ï> `oVo øm Jmo ï>rV  A{X{V_{VÀ`m A§~kVo_wioM gd©n[apñWVr {damoYmV AgyZhr Ambobm H$moUVmhr AS>Wim A{X{V_{Vbm Wm§~dy eH$bm Zmhr. hr H$Wm J«§WmVyZ dmMm`bmM hdr. nU _hÎdmMo åhUOo øm H$WoV Ama§^mnmgyZ A§Vmn`ªV A§~kVm Agë`m_wio d¥ ÌmgwamMo ApñVÎd OmUdbo M Zmhr H$maU A§~kVm ZgVo, VoWo M d¥ÌmMo OÝ_ d H$m`©   hmoVmV. (d¥Ì åhUOo _Zwî`mbm nmno H$amd`mg bmdUmar gdm© V Kmoa eŠVr, Or H$Yr AkmZ ~ZyZ  `oVo Va H$Yr A§Y:H$ma ~ZyZ, Or H$Yr ZH$mamË_H$ {dMma ~Zy  Z `oVo Va H$Yr {Zamem ~ZyZ.)
2) "A§~k' åhUOoH$m`?
 ~kVm åhUOoAm{X_mVo {df`r lÕmdmZmÀ`m _ZmV AgUmar d H$Yrhr Z T>iy eH$Umar Agr_   H¥$VkVm. _r MpÊS>Ho$Mm åhUOoM _moR>çm AmB©Mm H¥$Vk AmhoH$maU {VZo _bm OrdZ {XboAmho. A§~k   eãXmV Aer {gÕr AmhoH$s, ømZo Amnbr H¥$VkVm Am{X_mVo À`m MaUr nmohmoMVo. gX²  Jw é 
 
2
 
lrA{ZéÕm§Zr Vr àË`o H$mgmRr Iwbr Ho$br Amho. na_mË_m Ogm AmB© MpÊS>Ho$Mm A§ ~k Amho, Vgo Amnë`mbm AmB© MpÊS>Ho$ à{V A§~k d {VMm nwÌ Agboë`m na_mËå`mà{V H¥$Vk ahm`Mo Amho.
3) gd© gw Im§_mJrb ahñ` H$moUVo?
 ~kVm hoM gd© gwIm_mJrb ahñ` Amho.
4) gd© lÕmdmZ A{bH$S>oA§~k A§~k Agm CÀMma H$aVmZm {XgVmV Vo H$m?
 na_nyÁ` gX²Jwé lrA{ZéÕm§Zr A§~k øm eãXm~Ôb Jwédma {X. 24 OmZodmar 2013 amoOr  àdMZmH$SyZ AË`§ V _hÎdmMo _mJ© Xe©Z Ho$bo. Ë`mV Ë`m§ Zr lÕmdmZm§Zm "A§~k' øm eãXmbm  Amnë`m OrdZmMm ^mJ ~Z{dÊ`mg gm§ {JVbo. Vmo amoOÀ`m dmnamV AmUm`bm gm§{JVbo. Hw$Umbm W§°  Šg åhUVmZmhr ~amo~a "A§~k' åhUmd`mg gm§{JVbo. AemZo Á`mbm W±Šg åhUy  Ë`mbmhr \$m`Xm hmoB©b. H$mo aS>onUmZo Oo W±  Šg OmVmV Ë`mEodOr~amo ~a A§~k åhUÊ`mZo XmoKm§ Zmhr   \$m`Xm hmo B© b.Amnë`m earambm, _Zmbm, ~wÕrbm, àmUm§Zm AmOy~mOyÀ`m dmVmdaUmbm gJù`m§ Zm C{MV  R>o dUmar VmH$X øm eãXm_Ü`o Amho. øm A§~k eãXm_Ü`oXmoÝhr Q>moH$mÀ`m Jmoï>r EH$mM doiog Vw_À`mgmR>r EH$mM {R>H$mUmhÿZ dmnê$Z  Omo ~°  bÝg gmYbm nm{hOo VmogmYUmar eŠVr Amho. åhUyZM dma§dma ømMm CÀMma H$aV ahmUo  Amnë`mgmR>r A{Ve` bm^Xm`H$ Amho. gH$mir CR>VmZm, amÌr PmonVmZm, H$moUË`mhr ew^H$m`m© Mr gw ê$dmV H$aVmZm, OodUmZ§Va, narjobm   OmVmZm, CÎman{ÌH$m gmoS>{dVmZm, H$R>rU àíZ gwQ>V Zmhr Vo ìhm, H$R>rU àíZ (g_ñ`m) gwQ>ë`mda, amoO Am°\$sgbm nmohMë`mda, WmoS>Š`mV _mÂ`m OrdZmV Oo H$mhr H$m`© H$am`bm _r gwê$dmV H$aVmo Ë`mdoir _bm "_r A§~k Amho' AgoåhUm`Mo Amho. {XdgmVy  Z 24 doim åhQ>bm d Xwgè`m {Xder   {dgabmo åhUyZ _mo R>r AmB© H$mhr amJdUma Zmhr.
 
3
 
5) "A§~k'Mm On H$amdm H$m?
"A§~k' On Ho$bm Va Ë`mMm Amnë`mbm Z¸$s Cn`mo J hmoB©b nU Ë`mnojm Vmo Amnë`m OrdZmV  \$sQ Ho$ë`mg A{YH$ lo `ñH$a Amho. AmnU Amnë`m OrdZmV  ~k ~Zbmo Va IynM Mm§Jb§. Amnë`m X¡ Z§{XZ OrdZmV KS>Umè`m àË`o H$ Nmo Qçm _moRçm Jmo ï>t_Ü`o A§~k eãX AmnmoAmn `m`bm   bmJbm hdm, BVHo$ øm eãXmbm qH$~hþ Zm øm ^mdmbm AmË_gmV Ho$bo nm{hOo. "A§~k'Am_À`m  OrdZmMm A{d^mÁ` ^mJ Pmbm nm{hOo. _moR>çmZo åhUm`bm nm{hOoAgo _w irM Zmhr. _ZmVë`m  _ZmV åhQbo Var nwaogo Amho.
6) A§ ~k åhUVmZm ^md H$m` Agmdm?
A§~k hm eãX Am_À`mH$SyZ Am{X_mVo Mm nwÌ na_mË_m åhUdyZ KoVmo` hm ^md R>o dmdm. Ë`mbm  nm{hOoVodT>çm doim Vmo Am_À`mH$SyZ åhUdyZ KoB©b. Amåhr \$ŠV V`ma Agb§ nm{hOo.Amnë`mbm øm eãXmMm ^ma ñdV:À`m S>moŠ`mda ¿`m`Mm Zmhr Amnë`m gX²Jw é§Zm nm{hOo Voìhm VoAmnë`mH$SyZ A§~kMm Cƒma H$éZ Ko UmaM AmhoV. EImÚm ì`ŠVrÀ`m Zmdmbm _mÌ Amnë`mbm "k' bmdyZ MmbUma Zmhr. ho \$º$ na_mËå`mÀ`m  ~m~VrVM AmnU H$é eH$Vmo.
7) "_r Ia§M A§~k AmhoH$m?' Agm àíZ nS>bm Va H$m` H$amdo?
 na_nyÁ` ~mny ømg§~§§Yr ~mobVmZm åhUmbo, ""Vw åhmbm H$Yr dmQ>b§ {H$ Vwåhr A§ ~k Zmhr AmhmV. Va Vo ZmH$mam`M§. H$maU Or ì`ŠVr "A§ ~k' eãX CÀMmaVoVr VodT>çm do imnw aVr Var  ~k  AgVoM hm _mPm g§H$ën AmhoåhUyZ. nmnr Agmo, nwÊ`dmZ Agmo, H$mhrhr Agmo, nU {XdgmVy  Z OodT>çm doim Vwåhr A§~k Ago åhUVm   VodT>çm jUm§ nwaVoVw åhr Z¸$sM A§~k AgUmaM.''
8) dY©_mZ  Vm{YamOmÀ`m do ir A§~k åhUmd`mg hdo H$m`?
 hmo`. Jwédma {X. 24 OmZodmar 2013À`m àdMZmVyZM na_nyÁ` ~mny  §Zr dY©_mZ  Vm{YamOmÀ`m  H$mimV Xaamo O d«Vnwîn Pmë`mda "_r A§~k Amho' Ago åhUmd`mg gm§{JVboAmho d Amnë`m 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->