Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Aarhusky Dohovor - 43-2006 Z.z.

Aarhusky Dohovor - 43-2006 Z.z.

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Rovniankova14
Aarhusky Dohovor - 43-2006 Z.z.
Aarhusky Dohovor - 43-2006 Z.z.

More info:

Published by: Rovniankova14 on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/02/2015

 
16OXBÍKJBLJ Klblstjrstvm zmgrmblċbûfg vjfë V`ovjbsijh rjpue`liy
Klblstjrstvo zmgrmblċbûfg vjfë V`ovjbsijh rjpue`liy ozbmkuhj, Ųj 5:" høbm =<<7 eo` v Mmrgusj prlhmtû Aogovor o prëstupj i lbdorkíflík, øċmstl vjrjhbostl bm rozgoaovmfok profjsj m prëstupj i sprmvoa`lvostl v zí`jŲltostlmfgŲlvotbìgo prostrjalm"Bíroabí rmam V`ovjbsijh rjpue`liy s aogovorok vys`ovl`m søg`ms svohëk uzbjsjbëk ċ" =713 z 56" sjptjkerm 533:m rozgoa`m, Ųj aogovor hj kjazlbíroabí zk`uvm poaIJm ċ`" > oas" : Østmvy V`ovjbsijh rjpue`liy, itorí kí prjabosŪprja zíiobkl" Srjzlajbt V`ovjbsijh rjpue`liy poapësm` `lstlbu o prëstupj 6=" oitöerm 533:" @lstlbm o prëstupj eo`mu`oŲjbí :" ajfjkerm 533: u njbjrí`bjgo tmhokbëim Ornmblzíflj Vpohjbûfg bíroaov, ajpozltírm aogovoru" To vzŪmgu i V`ovjbsijh rjpue`lij aogovor bmaoeuabj p`mtbosŪ :" kmrfm 5334 poaIJm ċ`íbiu 53 oas" 6"Vtrmbm 155 Xeljrim zíiobov ċ"
16
/5334 Ālmstim 56
Xm oesmg tûfgto stríboi zoapovjaí vûgrmabj LZUM JALQLOB, spo`" s r" o"
 
OEVMG8Ozbíkjblj Klblstjrstvm zmgrmblċbûfg vjfë V`ovjbsijh rjpue`liy 
ċ" 16/5334 X" z" Aogovor o prëstupj i lbdorkíflík,øċmstl vjrjhbostl bm rozgoaovmfok profjsj m prëstupj i sprmvoa`lvostl v zí`jŲltostlmfg Ųlvotbìgo prostrjalm 
Uoċbëi 5334
Srë`ogm i ċlmstij 56
Xm oesmg tûfgto stríboi zoapovjaí vûgrmabj LZUM JALQLOB, spo`" s r" o"
 
AOGOTOU
o prëstupj i lbdorkíflík, øċmstl vjrjhbostl bm rozgoaovmfok profjsjm prëstupj i sprmvoa`lvostl v zí`jŲltostlmfg Ųlvotbìgo prostrjalm 
Vtrmby togto aogovoruoavo`ívmhøf sm bm prvû prlbfëp ŭtoigo`ksijh Aji`m+ríflj o Ųlvotbok prostrjaë ċ`ovjimoavo`ívmhøfsmtljŲbmajslmtyprlbfëpAji`mrífljoŲl+ votbok prostrjaë m rozvohl z Ulm aj Hmbjlrooavo`ívmhøf sm ďm`jh bm rjzo`øflj Tm`bìgo zgrokmŲ+ajblm 6>/> z 57" oitöerm =<75 o Vvjtovjh fgmrtj prëro+ay m 1:/<1 zo =1" ajfjkerm =<<3 o potrjej zmejzpjċlŪzarmvì Ųlvotbì prostrjalj prj e`mgoeyt ċ`ovjimoavo`ívmhøf sm bm Juröpsiu fgmrtu o Ųlvotbok pro+strjaë m zarmvë prlhmtø bm Srvjh juröpsijh iobdjrjbfllo Ųlvotbok prostrjaë m zarmvë Vvjtovjh zarmvotbëfijhornmblzíflj vo Drmbidurtj bma Kogmbok v Bjkjfiu7" ajfjkerm =<7<zañrmzŇuhøf potrjeu fgríblŪ zmfgovívmŪ m z`jpŭo+ vmŪ stmv Ųlvotbìgo prostrjalm m zmejzpjċovmŪ trvm`ouarŲmtjIJbû m z gIJmalsim Ųlvotbìgo prostrjalm ejzproe+`ìkovû rozvohuzbívmhøf Ųj zoapovjamhøfm stmrost`lvosŪ o Ųlvotbìprostrjalj hj bjvygbutbí bm aoslmgbutlj e`mgoeytuIJuastvm m zmejzpjċjblj zíi`mabûfg IJuasiûfg prív vrí+tmbj prívm bm Ųlvot mio tmiûuzbívmhøf tljŲ Ųj imŲaû ċ`ovji kí prívo bm Ųlvot  vŲlvotbokprostrjaëitorìhjprlkjrmbmzmfgovmblj hjgo zarmvlm m aoslmgbutlj e`mgoeytu m søċmsbj hj po+ vlbbosŪou imŲaìgo hjabot`lvo mh spo`oċbj s lbûklfgríblŪ m z`jpŭovmŪ Ųlvotbì prostrjalj v prospjfg sø+ċmsbûfg l euaøflfg njbjríflës ogIJmaok bm to Ųj bm zmejzpjċjblj togto prívmm bm sp`bjblj tjhto povlbbostl oeċmblm kuslm kmŪ prë+stup i lbdorkíflík kuslm kmŪ prívo poaljIJmŪ sm bmrozgoaovmfokprofjsjmkuslmkmŪprëstupisprmvoa+`lvostl v zí`jŲltostlmfg Ųlvotbìgo prostrjalm m v toktoskjrj uzbívmhøf Ųj oeċmblm kñŲu potrjeovmŪ pokofprl vyiobívmbë svohlfg prívuzvmf Ųj z`jpŭjprëstup i lbdorkíflíkm øċmsŪ vjrjhbostl bm rozgoaovmfok profjsj v otíz+imfgŲlvotbìgoprostrjalmposl`Ňuhøivm`ltumbís`jaup`mtŇovmblj rozgoabutë prlspljvmhø i jbvlrobkjb+tí`bjku povjaoklu oeyvmtjIJstvm aívmhø vjrjhbostlkoŲbosŪ vyhmarlŪ svohj zíuhky m ukoŲŇuhø orníbok vjrjhbjh kofl bí`jŲltj tljto zíuhky zogIJmablŪs fljIJok poaporlŪ zoapovjabosŪ m trmbspmrjbtbosŪrozgoaovmblm m posl`blŪ vjrjhbø poaporu rozgoabutëtûimhøflfg sm Ųlvotbìgo prostrjalmuzbívmhøf potrjeu trmbspmrjbtbostl vo vŭjtiûfg oe+`mstlmfgvjrjhbjhsprívymvyzûvmhøf`jnls`mtëvbjorníby bm up`mtŇovmblj prlbfëpov togto aogovoru v lfg iobm+blmfguzbívmhøf tljŲ Ųj vjrjhbosŪ potrjeuhj pozbmŪ spñso+ey øċmstl bm rozgoaovmfok profjsj tûimhøfok sm Ųl+ votbìgoprostrjalmkmŪaoblfgvoIJbûprëstupmvjaljŪmio lfg vyuŲëvmŪuzbívmhøf ďm`jh añ`jŲltosŪ prës`uŭbûfg ø`og itorì hjabot`lvëoeċmblmklkov`íabjornmblzífljmsøirokbû sjitor kñŲu zogrívmŪ v ofgrmbj Ųlvotbìgo prostrjalmpovmŲuhøfzmŲlmaufjpoaporovmŪvzaj`ívmbljoŲlvot+bok prostrjaë s fljIJok prjgĸelŪ fgípmblj Ųlvotbìgoprostrjalm m trvm`o uarŲmtjIJbìgo rozvohm m poaporlŪprjgĸejblj povjaoklm vjrjhbostl o rozgoabutlmfgm øċmstl bm rozgoabutlmfg itorì ovp`yvŇuhø Ųlvotbìprostrjalj m trvm`o uarŲmtjIJbû rozvohpovŭlkbøf sl v tjhto søvls`ostl añ`jŲltosŪ vyuŲltlm vj+rjhbûfg ozbmkovmfëfg prostrljaiov j`jitroblfiûfgm`jeo lbûfg euaøflfg dorljk iokubliífljuzbívmhøf añ`jŲltoøp`bìgo zmgrbutlm zíuhkov  voe`mstlŲlvotbìgoprostrjalmaorozgoaovmblmorníbov  vjrjhbjhkoflmiolbís`jabøpotrjeutogomeyorníby  vjrjhbjh kofl km`l prjsbì ufj`jbì m bmhmituí`bjhŭljlbdorkíflj o Ųlvotbok prostrjaëuvjaokuhøf sl Ųj orníby vjrjhbjh kofl kmhø lbdor+kíflj o Ųlvotbok prostrjaë vo vjrjhbok zíuhkjzogIJmaŇuhøf to Ųj prj vjrjhbosŪ vrítmbj ornmblzíflëkuslm eyŪ prëstupbì øċlbbì søabj kjfgmblzky tmimey eo`l fgríbjbì lfg zíiobbì zíuhky m aoarŲlmvmbìprívbj borkypovŭlkbøf sl añ`jŲltosŪ zoapovjamhøflfg lbdorkíflëo vûroeiofg itorì sø posiytovmbì spotrjeltjIJok mey sm kog`l bm lfg zíi`maj rozgoaovmŪ prlkjrmbj i tmitozësimbûk jbvlrobkjbtí`byk lbdorkíflíkuzbívmhøf oemvu vjrjhbostl z økysj`bìgo uvoIJbjblmnjbjtlfiy koaldliovmbûfg ornmblzkov ao Ųlvotbìgoprostrjalm m potrjeu zvûŭjblm trmbspmrjbtbostl m po+sl`bjblm øċmstl vjrjhbostl bm rozgoaovmfok profjsj v tjhto oe`mstlprjsvjaċjbì Ųj bmp`bjblj togto aogovoru prlspjhji posl`bjblu ajkoirmflj v rjnlöbj Juröpsijh gospo+rsijh ioklslj Ornmblflj Vpohjbûfg roao'JGI OVB, vjaokì sl ø`ogy itorø v tokto skjrj zogrívm Ju+röpsim gospoaírsim ioklslm oavo`ívmhøf sm oirjklbìgo bm Kjtoalfiì uskjrbjblj Juröpsijh gospoaír+sijh ioklslj o prëstupj i lbdorkíflík o Ųlvotbok pro+strjaë m øċmstl vjrjhbostl bm rozgoaovmfok profjsj tû+Vtrmbm =:1 Xeljrim zíiobov 5334
Srë`ogm i ċlmstij 56I ozbíkjblu ċ" 16/5334 X" z"
Xm oesmg tûfgto stríboi zoapovjaí vûgrmabj LZUM JALQLOB, spo`" s r" o"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->