Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013.01

2013.01

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
medee
medee

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
 
Хоёдугаар
 
Нэгдсэн
 
Эмнэлг
èéí 2012 îíû 1 ñàðûí 1-ààñ 2012 îíû 01-ñàðûí 31 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý
Óëààíáààòàð õîò 2013 îíû 01-ñàðûí 31
1-ñàðûí ìýäýý
   Á  ¿  ð  ò  ã  ý  ã  ä  ñ  ý  í  º  â  ÷  ë  º  ë
    Ø   è   í   ý    Õ   ó   ó   ÷   è   í
   Á  ¿  õ  ¿  ç  ë  ý  ã   Ó  ð  ü  ä  ÷  è  ë  à  í  ñ  ý  ð  ã  è   é  ë  ý  õ
    õ    ó    â    è    à    ð
   ª  â  ÷  í  è   é  ó  ÷  è  ð
      À    í    õ      Ä    à    â    ò    à    í    õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  è  ñ   /  õ  ÿ  í  à  ë  ò  û  í   ¿  ç  ë  ý  ã
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ã  ý  ð  è   é  í  ¿  ç  ë  ý  ã   /  è  ä  ý  â  õ  è   /
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  ó  ó  ä  ë  à  ã  à
      Õ    ó    â    è    à    ð
   Ä  è  ñ  ï  à  í  ñ  å  ð  õ  ÿ  í  à  ë  ò   ª  ä  º  ð  ò  ¿  ç  ñ  ý  í  õ  ¿  í  è   é  ò  î  î   Õ  º  ä  º  º  í  è   é   Ý  ì  ÷  ë  ý  ã  ä  ñ  ý  í  õ  ¿  í  è   é  ò  î  î   Ý  ì  í  ý  ë  ý  ã  ò  õ  ý  â  ò  ñ  ý  í
Байгалмаа
0 96 2 2.083 84 11 73 87.5 5 5.208 5 5.208 0 7 4 2 2
Цолмон
0 60 0 15 10 5 25 3 5 42 70 0 5 2.5 1 1
Сайнтөгс
0 144 10 6.944 112 37 75 77.78 2 1.389 20 13.89 0 9 6 112 3Òóÿà 0 87 8 9.195 79 26 53 90.8 0 0 0 11 3.625 8ÇÃÎ 0 15 0 15 15 100 0 0 0 0.625 10 0 0 402 20 4.975 305 99 206 75.87 10 2.488 67 16.67 0 0 32 16.75 0 115 15
Дулмаа
Óðüä÷èëàí 0 613 572 93.31 41 41 6.688 0 0 0 25.5417 2
С
.̺íõòóÿà
Бөөр
 
диализ
0 180 1 0.556 179 1 178 99.44 0 0 0 7.5
Мөнхжаргал
Áººð ñóäëàë 1 1 411 130 31.63 250 3 247 60.83 31 7.543 0 0 40 17.125 24
Бямбадолгор
Óóøèã ñóäëàë 33 33 458 43 9.389 413 33 380 90.17 2 0.437 0 0 47 19.0833 279 32
Мөнхсайхан
ÕÁÝÑ 20 20 621 126 20.29 472 21 451 76.01 23 3.704 0 0 58 25.875 50
Намуундарь
Öóñ ñóäëàë 248 248 458 58 12.66 386 314 72 84.28 14 3.057 0 0 22 19.0833 15
 Алтанчимэг
Ìýñ çàñàë 165 165 566 271 47.88 287 219 68 50.71 8 1.413 0 0 10 23.5833 8 12Æàðãà
л
ñàéõàí Óðîëîãè 90 90 142 26 18.31 105 66 39 73.94 10 7.042 0 1 0.704 26 5.91667 2 24 19
МЮнхжаргал
Ìýäðýë ñóäëàë 469 469 556 67 12.05 474 158 316 85.25 8 1.439 5 0.899 2 0.36 41 23.1667 34 246 79
Саранчимэг
ÝÝà 0 21 0 21 21 100 0 0 0 0.875 87Ýðäýíýáèëýã Àðüñ ñóäëàë 105 105 348 182 52.3 165 103 62 47.41 1 0.287 0 0 1 14.5 100 1Áàÿð÷èìýã Ýìýãòýé÷¿¿ä 0 194 68 35.05 112 112 57.73 14 7.216 0 0 15 8.08333 157 6Äàøïàãàì /àìð/ Ýìýãòýé÷¿¿ä 0 193 18 9.326 171 171 88.6 4 2.073 0 0 24 8.04167 114 10
Түвшинтөгс
Í¿ä ñóäëàë 0 799 588 73.59 114 53 61 14.27 97 12.14 0 0 53 33.2917 37×óëóóíáààòàð ×ÕÕ ñóäëàë 220 220 685 411 60 271 217 54 39.56 3 0.438 0 0 5 28.5417 66
Банзрагч
ÄØÁ ñóäëàë 25 25 416 66 15.87 80 20 60 19.23 270 64.9 0 0 291 17.3333Ñýëýíãý Ç¿ðõ ñóäàñ 0 513 0 513 513 100 0 0 0 27 21.375 37
Оюунцэцэг
Ç¿ðõ ñóäàñ 0 681 53 7.783 627 627 92.07 1 0.147 0 0 45 28.3751376 1376 0 7855 2680 34.12 4681 2693 1988 59.59 486 6.187 5 0.064 3 0.038 705 327.292 110 1044 287Ëõàãâàñ¿ðýí Õ¿¿õýä 288 288 402 99 24.63 291 288 3 72.39 3 0.746 9 2.239 0 25 16.75 271 43
Хүдэрмөнх
Ø¿ä 0 138 52 37.68 86 73 13 62.32 0 0 0 13 5.75 17288 288 0 540 151 27.96 377 361 16 69.81 3 0.556 9 1.667 0 0 38 22.5 0 288 43
1664166408797285132.4153633153221060.964995.672810.92130.034775366.5421101447345
Áîðõ¿¿ ͺõºí ñýðãýýõ 0 40 0 40 100 0 0 0 1.66667Öàãààí ͺõºí ñýðãýýõ 0 360 0 360 100 0 0 0 15Ýíõñàéõàí ͺõºí ñýðãýýõ 0 162 0 162 100 0 0 0 6.75Çîëçàÿà ͺõºí ñýðãýýõ 0 77 0 77 100 0 0 0 3.208330 0 0 639 0 0 639 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 26.625 0 0 0
1664166409436285130.2160023153221063.614995.288810.85830.032775393.1671101447345
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
Äîòðûí1Ïîëèêëèíèêèéí ¿çëýãÍèéò ¿çëýãÁ¯ÃÄ Ä¯ÍÒóñãàé õýñãèéí ¿çëýãÕ¿¿õäèéí ¿çëýãͺõºí ñýðýýõ ¿çëýã
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
 
2013 îíû 1-ð ñàðûí 1- ààñ 2013 îíû 01- ñàðûí 31-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý
Òàñàã
 î ðíûò  î îà ý  ðèé í ý ì÷è ëã  ý  ý ò  ý é  Î ðõ  îí îã èé íã  ¿ é  ö ý ò ã  ý  ë¯  ¿ í ý  ý  ñ õ  º ä º ºíèé  î ðõ  îí îã Ò  àé  ë àíã èé í ý õ  ý í ä á  ó é  ºâ÷ò  ºíÕ  º ä º ºíèé Øèí ý  ý  ðõ  ý âò  ñ  ý í ºâ÷ò  ºí¯  ¿ í ý  ý  ñ õ  º ä º ºíèé Ã  à ð ñ  àí á  à º º ð á  î ëüíè ö î äøè ëæ ñ  ý í¯  ¿ í ý  ý  ñ õ  º ä º ºíèé  Ä  îò  ð î îøè ëæèæè ð ñ  ý íõ  º ä º ºíèé  Ä  îò  ð î îøè ëæèæ î÷ ñ  îíÕ  º ä º ºíèé Í à ñ  á  à ð ñ  àíÕ  º ä º ºíèé Í à ñ  á  à ð à ëò ûíõ  ó âü 0 - ö àã èé í ä îò  î ðõ èí /   á  Ý ì÷ ë ý ã  ä ñ  ý í ºâ÷ò  ºí Ä  ó í ä àæ î ðõ  îí î㠠Πðíû ý  ðã  ý  ëò  Î ðíû ô îí ä àøèã  ë à ëò  Î ð ô îí ä àøèã  ë à ëò ûíõ  ó âüà ý  ðèé í ý ì÷è ëã  ý  ý ò  ý é Ò  àé  ë àíã èé í ý  ö ý  ñ ò  á  àé ã  à àõ  ¿ íÕ  º ä º º
1Äîòîð 1 43 1299 178 35 7 119 17 128 20 20 2 1 0 1 0
0.750134 9.7 3.1 30 97.45
0
44 62Äîòîð2 48 1376 6734 1136 5 133 6 12 1 0 0 0 0
00141 9.8 2.9 29 92.47
049 13Ìýäðýë 26 739 9317 480 6 73 7 1 0 0 0 0 0
0077 9.6 3 28 91.69
0 25 34Ìýñ çàñàë 46 1514 22053 4212 21 208 15 11 1 13 1 0 0
00209 7.2 4.5 33 106.17
0 55 105Õ¿¿õýä 12 380 188 059 2 54 2 0 0 0 0 0 0
0056.5 6.7 4.7 32 102.15
0 13 06Õ¿ëýýí àâàõ 0 46 30 027 2 1 0 0 0 25 2 0 0
0026.5 1.7 0 0 0.00
0 1 07Ýð÷èìò ýì÷èëãýý 6 69 32 17 0 0 0 14 1 19 2 1 0
4.88020.5 3.4 3.4 12 37.10
0 3 08Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý 14 423 7511 267 11 61 11 0 0 0 0 0 0
0064 6.6 4.6 30 97.47
0 17 2
Á¿õ ä¿í195
0 5846 657 160 19 707 64 658 61 58 5 58 5 2 0
0.290684 8.6 3.5 30 96.71
0 207 221Äîòîð 1 /òºë/ 6 1631 023 19
0021 7.8 3.5 27 87.63
0
5 02Äîòîð2 /òºë/ 6 2067 020 23
0021.5 9.6 3.6 34 110.75
0
4 03Ìýäðýë/òºë/ 2 700 08 7
007.5 9.3 3.8 35 112.90
0
1 04Ìýñ çàñàë /òºë/ 2 140 04 4
004 3.5 2 7 22.58
0
0 05Õ¿¿õýä /òºë/ 2 523 06 8
007 7.4 3.5 26 83.87
0
1 06Õ¿ëýýí àâàõ 0 00 00 0
000 0 0 0 0.00
0
0 07Ýð÷èìò ýì÷èëãýý 0 00 00 0
000 0 0 0 0.00
0
0 08Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý 2 360 04 4
004 9 2 18 58.06
0
0 0Á¿ãä 20541 11 0 65 65 0 0 0
0
0
65 8.3 3.3 27 87.26
11
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 
Óëààíáààòàð õîòI IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIÍÈÉÒ1
Ерөнхий
 
унтуулга
56562
Нугасны
 
мэдээгүйжүүлэг
1251253
Перидурал
 
мэдээгүйжүүлэг
04
Перидурал
 
гуурстай
 
мэдээгүйжүүлэг
225
Сакрал
 
мэдээгүйжүүлэг
06
Амбулаторийн
 
мэдээгүйжүүлэг
887
Хэсгийнээс
 
ерөнхийд
 
шилжсэн
228
Өвдөлт
 
намдаалт
/
төвд
 
үйлч
/14149
Плазмофарез
010
ЭДВ
3535
ÍÈÉÒ 24200000000000207
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
 
Мэдээгүйжүүлэгийн
¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
2013
он
 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->