Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
psihologija odgoja šalabahter

psihologija odgoja šalabahter

Ratings: (0)|Views: 327|Likes:
Published by Mirko Čoko
šl
šl

More info:

Published by: Mirko Čoko on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA1. Navedite tri znanstvenika u RH koji su pridonijeli afirmaciji psihologije obrazovanja iukratko navedite podru
č
 ja njihovog djelovanja?Ramiro Bujas – utemeljitelj znanstvene psihologije, osnovao prvi laboratorij zaeksperimentalnu psihologiju.Zoran Bujas – dokimologijaIvan Furlan – ubrzano napredovanje darovitih u
č
enika (akceleracija)konstrukcija jednominutnog ispita glasnog
č
itanja2. Opišite korelacijsko istraživanje?Korelacijsko istraživanje je jedno od metoda istraživanja psihologije obrazovanja. To jenaj
č
ć
i oblik istraživanja, utvr
đ
uje se veza me
đ
u varijablama ali bez utjecaja na njih. Odnosme
đ
u varijablama može biti pozitivan, negativan ili bez korekcije.3. Doprinosi F. I. Spearmana u razvoju teorije inteligencije?Spearman je donio dvofaktorsku teoriju inteligencije. Prvi faktor je G – faktor koji je op
ć
i dok je drugi S – faktor koji je specifi
č
an. S – faktora može biti više.4. Opišite interpersonalnu inteligenciju prema Gardnerovoj teoriji inteligencije?Gardnerova teorija inteligencije govori da ljudi posjeduju mnogo raznih tipova inteligencije,tj. radi se o višestrukoj inteligenciji. (logi
č
ko-matemati
č
ka, lingvisti
č
ko-verbalna, tjelesno-kineti
č
ka, glazbena, interpersonalna, intrapersonalna).5. Navedite autore koji su uveli pojam mentalne dobi u izra
č
unu kvocijenta inteligencije?6. Današnja tendencija je da se kvocijent inteligencije u obliku devijacijenog kvocijentainteligencije, što uzima u obzir dodir devijacioni kvocijent inteligencije?Uzima u obzir prosje
č
nu vrijednost (aritmeti
č
ku sredinu) i raspršenje rezultata (standardnudevijaciju) one skupine ispitanika kojoj dijete pripada po kronološkoj dobi. Rezultati setransformiraju na skalu
č
ija je aritmeti
č
ka sredina 100 i standardna devijacija 15. Najvišeosoba nalazi se oko središnje vrijednosti.7. Što pokazuje korelacija izme
đ
u rezultata na testovima razli
č
itog stupnja genetskepovezanosti i navedite primjere?Jednojaj
č
ani blizanci odvojeno -0,75, dvojaj
č
ani blizanci zajedno -0,53, a kod djece koja nisuu srodstvu, ali zajedno su odrasli -0,23. Najve
ć
a je kod genetske povezanosti.
 
8. Može li se na osnovu kvocijenta inteligencije predvidjeti školski uspjeh. Pojasnite?Može! U
č
enici sa ve
ć
im IQ imaju bolji uspjeh, brže i bolje pronalaženje, razvijanje verbalnesposobnosti. Korelacija iznosi: 0,6 do 0,7 OŠ ; 0,5 do 0,6 SŠ ; 0,4 do 0,5 fakultet ; 0,3 do 0,4nakon diplome.9. Usporedite divergentnu i konvergentnu produkciju?Divergentno mišljenje – usmjerenost na raznolika mogu
ć
a rješenja, stvaranje asocijacija narazli
č
ite elemente problema, mišljenje se „raspršuje“, prazno slikarsko platno, što bi bilo kadbi.....?, kako bi izgledalo....?Konvergentno mišljenje – usmjerenost na jedno to
č
no rješenje/odgovor, ograni
č
enostpostoje
ć
im
č
injenicama, mišljenje se sužava, test znanja i inteligencije, kvizovi, križaljke.10. Opišite jedan od zadataka za ispitivanje kreativnosti?11. Definirajte akceleraciju i navedite barem tri mogu
ć
nosti za akceleraciju u praksi?Akceleracija je ubrzano provo
đ
enje programa za darovitu djecu. Oblici akceleracije su: ranipolazak u školu, preskakanje razreda, dopisno školovanje, sažimanje predmeta.12. Navedite profesionalne osobine nastavnika darovite djece?Profesionalne osobine nastavnika darovite djece su obuka za rad s darovitima, potreba zapostignu
ć
em, dobro poznavanje svog podru
č
 ja, sposobnost poticanja, blizak odnos su
č
enicima, fleksibilna upotreba vremena, poznavanje strategije pou
č
avanja.13. Što nastavnik može u
č
initi da smanji strah od neuspjeha kod u
č
enika?U
č
enike treba u
č
iti da se natje
č
u sa samim sobom, koristiti suradni
č
ko u
č
enje, nau
č
iti u
č
enikeda dijele zadatke na manje dijelove, davati zadatke primjerene težine, ne izjedna
č
avatisposobnost s osobnom vrijednoš
ć
u.14. Kako nastavnik može pove
ć
ati intrinzi
č
nu motivaciju?Nastavnik može pove
ć
ati intrinzi
č
nu motivaciju prilagodbom onoga što se u
č
i u
č
eni
č
kiminteresima, uvo
đ
enej novosti i raznolikosti u sustav, aktivno sudjelovanje u
č
enika i povratneinformacije, poticanje radoznalosti osobnim životom u
č
enika, pomaganje u
č
enicima da samipostave svoje ciljeve.15. Navedite karakteristike pitanja koje nastavnik može postaviti?16. Pojasnite svrhu provjeravanja znanja?Podaci namijenjeni u
č
enicima: svrha je u dobivanju povratne informacije o svom napretku,koja ima selekcijsku i motivacijsku svrhu. Podaci namijenjeni nastavnicima. Evaluacijanapredovanja u
č
enika važna je iz dva razloga: daje informaciju o postignutoj kompetentnostiiz pojedinih podru
č
 ja pou
č
avanja, te omogu
ć
uje nastavniku važnu povratnu informaciju o
 
pou
č
avanj kako bi mogao donositi obrazovne odluke i prilago
đ
avati ciljeve i pou
č
avanjepredznanju studenata.17. Usporedite normativne i kriterijske testove znanja?Normativni test znanjaSvrha: što bolje razlikovanje ispitanika, procjena pojedina
č
nih rezultata prema unaprijedodre
đ
enim normama, provjera ve
ć
ih cjelina gradiva.Nedostaci: rezultat ne govori o koli
č
ini znanja, razvija se kompetitivnost, ne pokrivaobrazovne ciljeve, ograni
č
ava se na koli
č
inu (znanja i neznanja).Kriterijski test znanjaSvrha: Što bolje opisivanje ste
č
enih znanja, detaljna provjera manjih cjelina gradiva,preduvjet su unaprijed odre
đ
eni obrazovni kriteriji.Nedostaci: ne omogu
ć
ava usporedbu s vršnjacima, teško je o
č
ekivati da nastavnici dovoljnopoznaju obrazovne ciljeve, teško je to
č
no definirati kriterije (razumijevanja).18. Opišite oblike pitanja esejskog tipa, njihove prednosti i nedostatke?Mogu biti pitanja s neograni
č
enim i ograni
č
enim odgovorom, usmena ili pismena. Sastoje seod manjeg ili ve
ć
eg broja zadataka na koje u
č
enici, za razliku od zadataka na testovimaznanja, odgovaraju opširnije i slobodnije. Primjenjuju se kada se želi procijeniti sposobnostu
č
enika da sagledaju složene probleme koji mogu zahtijevati sve razine obrazovnih ciljeva utaksonomiji intelektualnih zadataka, od znanja, preko razumijevanja i promjene, do analize,sinteze i evaluacije.1. Navedite koja su tri znanstvenika doprinijela afirmaciji psihologije obrazovanja i ukratkonavedite podru
č
 ja njihovog djelovanja?Edward Lee Thorndike 1913.g. – monografija – naslije
đ
e, korelacija, spolne razlike uškolskim sposobnostima, uvi
đ
ao važnost individualnih razlika.L.S. Vigotski – prou
č
avao razvoj pojmova i njihov utjecaj na psihi
č
ko funkcioniranje, isti
č
u
ć
ipritom zna
č
aj nastave i u
č
enja.Alfred Binet i T. Simon – napravili prvu primjenjivu skalu za identificiranje mentalnoretardirane djece radi njihova upu
ć
ivanja u specijalnu školu.2. Opišite korelacijsko istraživanje?Korelacijsko istraživanje je jedno od metoda istraživanja psihologije obrazovanja. To jenaj
č
ć
i oblik istraživanja, utvr
đ
uje se veza me
đ
u varijablama ali bez utjecaja na njih. Odnosme
đ
u varijablama može biti pozitivan, negativan ili bez korekcije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->