Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nocturne 20 in CSharp Minor

Nocturne 20 in CSharp Minor

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by rojersymonds
Chopin 21 Nocturnes, Ballades, Etudes + others
(list for uploads)
Chopin 21 Nocturnes, Ballades, Etudes + others
(list for uploads)

More info:

Published by: rojersymonds on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
Nocturne
cis-Moll / C sharp minorOpus post.Fr´ed´eric Chopin
 č
1
20
IG44444444 #
 ˇ
Lento con gran espressione
 ˇ ˇ
 
 ˇ h?( ˇ?ˇ ˇ
 
( ˇ #
  ´
 ˇ
  7   ˆ
 ˇ ˇ
 
 ˇ h?( ˇ?ˇ ˇ
 
( ˇ #
 Y
 ˇ 5 ˇ
   9
 ˇ
 
 ˇ h #
          ŋ
 ˇ
         ‚
 ˇ
 
 ˇ h
 y
<< #
p
 ˇ ˇ ˇ
 
 ˇ h?( ˇ?ˇ ˇ
 
( ˇ #
  ´
 ˇ
  7   ˆ
 ˇ ˇ
 
 ˇ h?( ˇ?ˇ ˇ
 
( ˇ #
 Y
 ˇ 5 ˇ
   9
 ˇ
 
 ˇ h #
          ŋ
 ˇ
         ‚
 ˇ
 
 ˇ h
 y
<<
 č
5
IG44444444
dolce 
 # ˇˇˇŰŰ h
     i
 ˇ
legato
 ˘ # ˇˇˇŰŰ h
     i
 ˇ
tr 
 ˘
ˇ ˇ
 # ˇˇˇŰŰ h
     i
 
 ˇ
   Ş
 
 ˘ ˇˇˇŰŰ ˇ
â
             ˜
v
 ˘ ˇ
 ‘
 ˇŰŰ ˇ ˘ ˇˇˇŰŰ
w
 ˇ ˇ`ÁÁÃÃ
 
 ˇ
 ˇˇÃàˇ # ˇˇˇŰŰ ˇ
śc
 ffi ˘ ˇˇˇŰŰ h
 
 ˇ<
 č
9
IG44444444ˇˇŰŰ
 
 ˇ ˘
 |
 ˇˇˇŰŰ
 
 ˇ ˘ ˇˇˇŰŰ
 [
 ˇ ˘ ˇˇˇŰŰ
z
 ˇ ˇˇ
ˇĞĞĞĞ ˇ
 ˇˇˇ
 [
ŰŰ ˇ
  Ą
tr 
 
 ˘` ˇˇŰŰ
           „
 ˇÈÈ ˇ ˇˇ
 y
ŰŰ ˇ
á
                                                                                                                                                                 2
s
 ˘ ˇˇˇŰŰ ˇ
>ˇ
˜
 č
13
IG44444444 ˇˇˇŰŰ ˇ ˘ ˇˇˇŰŰ ˇ
tr 
 ˘
 b
 ˇ ˇ ˇŻŻŻŻ ˇ
 ˇˇˇŰŰ ˇ
    Ű
 ˘ ˇ
cresc.
 ˇˇŰŰ ˇ ˇ
 õ
                                                                                  ı
a
 ˇ
con forza 
 ˇˇŰŰ ˇ
‰
 ˇ
Ãàˇˇ
 ˇÃÃ
 
 ˇ ˇÎÎ6
 
 ˇ ˇˇŚŚ ˇ
 Ć – 7 7 7 –
 ˇˇÏÏÐРˇ
 – 7 7 7 –
 ˇˇÉÉ
 – 7 7 7 –
ˇÉÉÊÊ
 
 ˇ
 č
16
IG44444444 # ˇˇˇ
 \
ŰŰ ˇ ffl ˘` ˇˇ h ˇ
 }
ÊÊ ˇ>
cresc.
 ˇˇŰŰ ˇ ˇˇˇŰŰ ˇ`
â1
- ˇ ˇŰŰ ˇ
tr 
 ffi
˚
 ˇŰŰ ˇ6ˇ4ˇĎĎĎĎĎĎ 5ˇˇˇŰŰ
 e
 ˇ
      ff
 ˇˇÃàˇ
 
 č
19
IG44444444
 f 
 ˇˇˇŰŰ ˇ( ˇ? ˘ ˇˇŰŰ
 
 ˇ ˇ ˇ
dim.
 ˇˇĎĎ
 
 ˇ ffl ˘ ˇˇˇÊÊ ˇ<
p
 ˇˇ ˇ ˇŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔ ˇ ˇˇ
 \
ŘŘ ˇ
 ˇˇ
ę
                   ˝
&
 ˇ ˇˇˇŘŘ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇÉÉ ˇ
 }
 ˇˇŘŘ ˇ
 ˇˇˇ
 Ś
          ˆ
C
 ˇ
 č
23
IG44444444 ˇˇˇ
 
 ˇ` ˇ`
 
 ˇŘŘ ˇ ˇ
 
 ˇ ˇˇˇ
 ]
ŘŘ ˇ ˇ
 
 ˇˇ
 
 ˇ
ˇ
 
 ˛ ˇ
 ˇˇˇŘŘ ˇ
  Ą
 ˇ`
  Ą
6
 
 ˇ`ˇ
 
 ˇ ˇ`
 
 ˇ`ˇ
 
 ˇ ˇˇˇ
 Ď
ŘŘ ˇ ˘
 
 ˘ ˇˇˇŚŚ
 
 ˇ
sotto voce 
 ˇĹĹŁŁ4
 
 ˇˇĽĽ
 
 ˇ ˇˇ ˇ
 ˇˇ ˇ
 ‘
ŘŘ4
 
 ˇ
ă
       Ą
S
 ˇ ˇˇˇŘŘ ˇˇÈÈÉÉ ˇˇÏÏ ˇ ˇ
 Ą
 ˇ ˇ
 ˇˇ ˇŘŘ ˇ
È
       ´
$
 ˇ
 č
27
IG44444444
 ˇˇ ˇ
 
 ˇ `` ˇ
 
 ˇŘŘ ˇ ˇ
 
 ˇ ˇˇ
 c
ŁŁ ˇ
 
 ˇ ˇ
 
 ˇ
ˇ
 
 ˛ ˇ
 ˇˇŘŘ
 
 ˇ
  Ă
 ˇ`
  Ă
 
 ˇ`ĄĄ ˇ
 
 ˇ ˇ`
 
 ˇ`ĄĄĎĎ ˇ
 
 ˇ ˇˇˇ
 Ę
ŘŘ
 
 ˇ ˘ ˘
 f 
ˇˇŘŘ 5ˇ ˇŐŐ
 
 ˇ ˇˇŘŘ
 
 ˇ ˇ`
Â
          ˆ
- ˇ ˇˇˇŘŘ 5ˇ ˇ`ŞŞŢŢ ˇ ˇ  ˇ ˇˇŘŘ ˇ4- ˇ
š
             ˜
 ˇ`
 č
31
IG44444444 5ˇ
 y
ŃŃ
 
 ˇ ˇ
ˇÉÉ ˇˇŁŁ 5ˇ ˇ`
 ôA
( ˇ
2424
 ˇ
 Z
 ˇŃŃ
 
 ˇ ˇ`ŞŞŰŰ
 
 ˇ`ĞĞŁŁ 5ˇ
3434
 #
cresc.
 
 ˇ
 ˇŰŰ ˇ
 ą
    Ă
T
( ˇ@. ˇ`` h- ˇ
       8
- ˇ #
 ů
          ˆ
7
ı ˘` ˇ
 5ˇŘŘ ˇ h
      J
 ˇ
              —
 č
35
IG44444444 #
 
 ˇ
 ˇŢŢ ˇ
  `
 ˇ ffi`> > h
ź
             ˜
- ˇ #>
 
 ˇ> ˇ
 5ˇŢŢ
    —
 h>
sempre 
? #
pi`
 
- ˇ
 ˇŤŤ
    F
 ˇ
dim.
>` h( ˇ>#> ˇ> ˇ
 5ˇŔŔ
    —
 ˇ h> ˇ? #
 
- ˇ
 ˇŤŤ
    F
 ˇ>` h( ˇ>
 č
40
IG44444444 #>
 
 ˇ> ˇ
 5ˇŢŢ
    —
 h>? #
 
- ˇ
 ˇŤŤ
    F
 ˇ
sempre pi`u piano, rallentando
>` h( ˇ>#>
 
 ˇ> ˇ
 5ˇŢŢ
    —
4
 
 ˇ h>? #
 
- ˇ
 ˇŤŤ
    F
 ˇ>` h( ˇ>#>
 
 ˇ> ˇ
 5ˇŢŢ
    —
 h>

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->