Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
38 000 Notities and Counting

38 000 Notities and Counting

Ratings: (0)|Views: 164 |Likes:
Published by Martijn Aslander
Vertaling van een hoofdstuk over Martijn Aslander in het boek Organizando a vida com o Evernote.
Vertaling van een hoofdstuk over Martijn Aslander in het boek Organizando a vida com o Evernote.

More info:

Published by: Martijn Aslander on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
 
38.000Notities
andcounting
kpaktemijniPhone,opendedeappHelloenbladerdeterugindetijd,totikbijdedatumkwamvandeEvernoteTrunkConferentie2012.Ikbekeekdefoto'sendaarwashij,MartijnAslander,demanvandeachtendertigduizendnotities.Ikmoeteerlijkbekennendatikmezijnnaamnietmeerherinnerde,maargelukkigregistreerikalmijnontmoetingeninEvernoteHello.Ikwildehemeene-mailsturenomhemuittenodigenvooreengesprek.IkwasophetideegebrachtdoorKaranBhujbal,eenIndiasejournalistdieikhadontmoet,dievoorsteldeomde‘veelgebruiker’hetlaatstehoofdstukvanmijnboektelatenschrijven.Datsprakmeonmiddellijkaan,hoewelikuiteindelijkhebgekozenvoordevormvaneeninterview.DoordatmijnnaamisverbondenmetEvernote,krijgikregelmatighulpvragenenverzoekenompresentatiestekomengeven.IkkendaardooreenheleboelEvernote-gebruikers,maarniemandkomtookmaarenigszinsindebuurtvandeachtendertigduizendnotities!MartijnbegonmetEvernoteophetzelfdemomentalsik,medio2008.Wezijnbeidefanatiekegebruikers,metdatverschildatiknietzo’nabsurdehoeveelheidnotitiesheb.(Iknoemdehetaleerder:ikkomnognietaandedrieduizend,ondanksdatikeengrootdeelvanmijnlevenstructureermetEvernote.)HijverteldedathetallemaalwasbegonnennadathijPhilLibin,deCEOvanEvernote,hadhorenuitleggendathijmetzijntoolde‘tweedehersenen’vanmensenwildeworden.Philwaszozekervanzijnzaakensprakzogepassioneerdoverzijnideeën,datMartijnbeslootomzijnhelepapierenlevennaar‘deolifant’overtehevelen.(‘Steldateropeendageenchipwordtontwikkeld,diemetaldezegegevensinmijnhersenenkanwordengeïmplanteerd?’)Ondanksdatikzelfzoietsnooitzoudurven,begreepikonmiddellijkdegenialeimplicatievanzijnwoorden.Watalsditopeendagmogelijkzalzijn?TijdenshetinterviewverteldeMartijndatalshetzoverwas,hijzichzouaanmeldenalsproefkonijn.Ikbarsteinlachenuitenbeseftedaarnapasdathijgeengrapjemaakte.OverPhil,ikvolgzijnartikeleneninterviewsalenigetijd.Hijiseenzeerenthousiastspreker,diekeeropkeerherhaaltdathetdoelvanzijnbedrijfistoepassingenteontwikkelendieonsgeheugenkunnenhelpen.Ietsandersdatikgeweldigvind:Inzijnpubliekepresentatiesendeofficiëlepodcastsvanhetbedrijf(inhetEngels)herinnerthijonservoortdurendaandathijbezigiseenbedrijftebouwendathonderdjaarzalbestaan.Endatgeefteenheelveiliggevoel.TerugnaarMartijn!Hijheefteenfascinatievooralleswattemakenheeftmethetorganiserenvandingenenheeftverrassendgenoegnooiteenformelebaangehadinzijnleven.Hijisondernemervanafzijnvijftiende,toenhijzijneerstebedrijfoprichtteineentijdperkzonderinternetenmobieletelefoons.Bovendienishijeenvandemensenachterlifehacking.nl,eenvandegrootstesitesinzijnsoortinNederland.
I
‘Steldateropeendageenchipwordtontwikkeld,diemetaldezegegevensinmijnhersenenkanwordengeïmplanteerd?’ 
 
Ikwasalgeïntrigeerddoordeachtendertigduizendnotities,maartijdensonsgesprekraakteiknogveelmeeronderdeindruk.Opeengegevenmomentinhetinterviewzeihijdathijtwaalfjaargeledengestoptwasmetgeldvragenvoordiensten.Hijdoetzijnwerkenlaatdeopdrachtgeverachterafbepalenwathetwaardwas.Ikwaszeerverbaasdenwildehiermeeroverweten!MartijniseenbelangrijksprekerinNederland,hijgeeftongeveerhonderdtachtiglezingenperjaaroverdecombinatievantechnologieenorganisatie,toegepastopverschillendesegmentenvandesamenleving,zoalsonderwijs,gezondheid,enz.Hijlaatdeenormemogelijkhedenzienenlegtuithoedeverschillendeonlineplatformszijntegebruikenomdoelentebereiken.Deafgelopentienjaarwerdervoornamelijkgesprokenovernetwerken,devolgendegrotekwestiezalgaanover"zwermen".Naasthetgevenvanpresentaties,schrijftMartijnboekenenleertmensenhoezezichmoetenorganiseren.Eninprincipehelemaalgratis,dus!Hijwilalleenbetaaldkrijgenalshijvanwaardeisgeweest.Ditleverthemaandeanderekanteengrotematevanvrijheidop.Doornietvooreenafgesprokenprijsaanhetwerktegaan,heefthijderuimteomzijneigenregelstemaken.TijdensonsdriekwartierdurendegesprekbemerkteikveleovereenkomstenindemanierwaaropwijEvernotezien;alsbelangrijksteinstrumentophetgebiedvanpersoonlijkeenprofessioneleorganisatie.Netzoalsikinditboekhebbeschreven,heeftookMartijneenzoektochtgedaannaardebestehardwaremetbetrekkingtothetorganiserenvangegevens.Hijheeftervaringmeteenheleboelapparatuurdieikookhebgebruikt,zoalsPalm.In2004staptehijovernaarMac:eenvandebestebeslissingenvanzijnleven.Maarhoekomthijnoutochaandiebizarrehoeveelheidnotities?Deeerstestap,nadathijhadgekozenvoorEvernote,washetkopenvaneenScanSnapvanFujitsu.Hijbegonstelselmatigalzijnpapierwerk,datbijmijnogsteedsindozenzit,intescannenenteverwerken.PersoonlijkhebikgeenervaringmetdeScanSnap,maariedereendieikkendieereenheeftiserzeerenthousiastover.DeScanSnapisverkrijgbaarinverschillendemodellen.Martijnkochteenvandegrootste–voordescannersvanFujitsugeldt:groterisbeter.Demeestgeavanceerdeisbijvoorbeelduitgerustmetautomatischepapierinvoer.EengrootvoordeelvandeScanSnapisdathijOCR(optischetekenherkenning)toepastwaardoordegescandedocumentendirectinterpretabelwordenopgeslagenenmakkelijktedoorzoekenzijn.DeefficiëntievandeScanSnapgeeftMartijnuiteraardeenenormvoordeeltenopzichtevanmijnwerkwijze;ikmaakgebruikvaneentraditioneleentrageHPscanner.Nazijnofficiëlepapieren,waszijnpersoonlijke‘plakboek’aandebeurt.Hetkosttehemslechtseenpaarmaandenomalledocumentendiehijhadhijtescannen.ZodraallesinEvernotestondkonhijprofiterenvanallevoordelen,dieikalhebgenoemdinditboek.DankzijdeOCRwaszijnarchiefmakkelijktedoorzoekenendeedhijallerleileukeontdekkingeninvergetendocumenten..Allepapierenheefthijinmiddelsvernietigd.VanallegegevensbewaartMartijnback-upsopexternehardeschijven.Eenextraveiligheidsmaatregel,wantdebestandenzijnnatuurlijkaltijdalopgeslagenoptenminstetweeplaatsen;opdebedrijfsservervanEvernoteenopjeeigencomputer.Enikzeg‘tenminste’,wantjekuntjeEvernote-accountsynchroniserenopmeerderecomputersenopdiemanierheb jemeteeneenderde,vierde,vijfdeback-up.Ikbeschouwmezelfveiligdoordatikéénkopiebewaarop
Maarhoekomthijtochaandiebizarrehoeveelheidnotities?

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Yvon Mekkring liked this
Yvon Mekkring liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->