Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ng200812

ng200812

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 1,124|Likes:
Published by svetnik

More info:

Published by: svetnik on Mar 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
Čarobne praznike …vesel božič, v novem letu 2009 pa vse najboljše! 
 
NA[ GLAS - OB^INA VIDEM - DECEMBER 2008
Stran 2
 
NA[ GLAS - OB^INA VIDEM - DECEMBER 2008
Glasilo izdaja ob~ina
 Videm 
, Videm pri Ptuju 54, tel.: 761 94 00, e-po{ta: info
@
 videm.si. Odgovorna urednica:
 Tatjana Mohorko
. ^lani uredni{tva:
Petra Krajnc, Jo`e Junger, Nata{a Zagoranski, mag. Janez Merc, Franc Koderman, Stanka Letonja, Andreja Zemljak in Mojca Kmetec
. Oblikovanjein priprava za tisk:
 Vejica, Rado [krjanec s. p.
, Ul. Lackove ~ete 3, Ptuj, 040 355 047; tisk:
Grafis Ra~e
. Na osnovi mnenja urada vlade za informiranjeRS {t.: 23/90-541/96-12 se za glasilo pla~uje 8,5 % davek. Glasilo NA[ GLAS je vpisano v evidenco javnih glasil, ki jo vodi urad vlade RS za informiranje,pod zaporedno {tevilko 1332 in razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno {tevilko 356. Glasilo je brezpla~no in ga prejmejogospodinjstva v ob~ini Videm.
Naklada 1900 kosov 
.
Veselo decembrsko dogajanje tudi v Vidmu
V dneh, ko je že zelo dišalopo božično-novoletnih praz-nikih, so za nepozabna dru-ženja poskrbeli tudi v DPMVidem. V občinski stavbi sopripravili znamenito Cuker jamo, za male in malo večjeotroke pa ustvarjalne delav-nice ter lutkovno in gledali-ško predstavo.V četrtek, 18. decembra, jebila na ogled lutkovna pred-stava
 Zajček se je izgubil 
, delavnici so izdelovali okra-ske in voščilnice, naslednjidan, 19. decembra, pa je bilana ogled še gledališka pred-stava
Krtačka Zobačka 
, delavnici pa je dišalo po sve-že pečenem pecivu.In veseli december ne bi bilveseli, če otroke ne bi obiskalin obdaril še Božiček. Tudiv Vidmu in vseh okoliškihkrajih se je letos oglasil.
TM
 
Stran 3
NA[ GLAS - OB^INA VIDEM - DECEMBER 2008
Z županom Friderikom Bračičem ob koncu še enegaleta
Leto 2008 se izteka. Bilo pestro, za vod-stvo občine Videm zahtevno in delovnonaravnano, za občane pa prav gotovo še eno zanimivo leto, ki ga ne bo mogoče kar tako pozabiti. Letošnjega leta si ne bo težko zapomniti po mnogih veselihdogodkih, slovesnostih po vsej občini, parlamentarnih volitvah, na katerih je bil ponovno izvoljen naš občan Branko Marinič, in tudi manj veselih dogodkov  je bilo, ko je občino prizadelo neurje s točo. Posledice so v veliki meri že odprav-ljene, a zgodbe o tem bodo pri ljudehostale še dolgo. Občina je poskrbela zanove pridobitve v komunalni infra-strukturi, uspešno pridobivala evropskasredstva, občinski svet je uspešno delal,občina pa je še pred koncem leta zastavilaveliko načrtov. Župan Friderik Bračič je  prepričan, da jim bo uspelo, leto 2008  pa ocenjuje za uspešno v vseh pogledih,zanj pa je bilo še posebej naporno, saj je na listi svoje stranke SLS kandidiral zadržavnozborskega poslanca, kar je zanj  prav gotovo dobra izkušnja. A pred njimin njegovimi sodelavci so že novi izzivi,cilji, pričakovanja …
Gospod župan, kako si boste zapom-nil leto, ki se izteka? 
Župan Friderik Bračič:
»Leto je biloizredno zahtevno, ustvarjalno. Vseplanirane zadeve smo letos v polnostirealizirali, tudi načrtovali smo ambici-ozno. Rad bi poudaril, da smo letosnaredili rekord na cestni infrastrukturi,obnovili in modernizirali smo dobrih23 kilometrov cest, znotraj tega je to 19odsekov. Gradili smo sekundarni vodo-vod na območju Haloz, gradili smokanalizacijo, pripravili smo podlage zaobnovo športnih igrišč, v Vidmu smouredili tribune ob igrišču, nove so tudipridobitve na področju javne razsvet-ljave, delavni smo bili tudi pri prido-bivanju parcel za obrtno cono, obnovilismo nekatere kulturne spomenike inše veliko drugega smo uspeli postoritiza napredek naše občine. Poleti so tudinas prizadela neurja s točo, uničenih jebilo veliko ostrešij, za občino pa je bilvelik strošek na cestni infrastrukturi. Povsem tem sodeč lahko zares povem, da je bilo letošnje leto zame, za občinskoupravo, občinski svet izredno zahtevno.Vsi smo veliko prispevali k načrtovanjuin izvedbi investicij na vseh področjih,pa tudi v zneskih obsežne naložbe.«
Občinska »vreča« bi bila prav gotovo premajhna za tako zahtevne inve-sticije, zato je bilo potrebno denar  poiskati še kje drugje. Za sredstva ste kandidirali na kar nekaj evropskih  projektih in bili uspešni …
Župan Friderik Bračič:
»Investicij-skega denarja smo imeli letos na voljookrog 4,5 milijona evrov, od tega je bilodobrih 60 odstotkov evropskega denarjain sredstev iz državnega proračuna. Pri-dobiti ta sredstva pa je izredno zahtev-no, na drugi strani pa jih moramo tudiporabiti za posebej določene projekte.Vse je pod nadzorom, nič ne gre mimoposebnih komisij, ki spremljajo delo inpreverjajo, kako so bila namenska sred-stva dejansko porabljena.V videmski občini smo upravičili tasredstva, česar sem še posebej vesel.Obiskala nas je posebna komisija in poopravljenem delu dala pozitivno mne-nje, kar je za nas tudi uspeh.«
 Mnoge naložbe, ki ste jih že omenili,se z letošnjim letom ne bodo zaključi-le; kot denimo izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, moder-nizacije cest. Temveč so ti projekti narejeni za nekaj let skupaj. Katere od pomembnejših naložb vas čakajov letu 2009? 
Župan Friderik Bračič:
»Največjanaložba v novem letu bo prav gotovodokončanje izgradnje vodovodnegasistema. Omenil sem že sekundarnadela, čaka pa nas še naložba v primarnivod, s tem pa bomo vsem gospodinj-stvom v občini omogočili, da se priklju-čijo na vodovodni sistem. Z Ministrstvaza okolje in prostor že imamo zago-tovilo, da bodo z delom lahko začelispomladi 2009, naložba je vredna 2,5milijona evrov, okrog 800.000 evrov pamoramo zagotoviti svojega denarja. To je za naš občinski proračuna zelo velik zalogaj.«
PRORAČUN ZA LETO 2009BO V POTRJEVANJU NAZADNJI LETOŠNJI SEJI
V novi proračun za leto 2009, ki je že bil predmet javne razprave in okaterem boste dokončno odločali na še zadnji letošnji seji, pa je vključenih še veliko drugih pomembnih investi-cij. Katere so te? 
Župan Friderik Bračič:
»Strinjam se,da morajo tudi ostale investicije živeti,moramo jih izpeljati po načrtu. Vem pa,da ne bo lahko zagotoviti toliko sredstev,kot bi nekateri radi želeli. Razvoj želimopeljati po vseh krajevnih skupnostih,kjer imajo prav tako potrebe po boljšikomunalni infrastrukturi. Omenil bi šeobnovo OŠ Sela, investicije v požarnovarnost, dela na športnih igriščih, in čeželimo vse to urediti, potrebujemo last-na sredstva. Ob tem bi rad poudaril, dase bomo morali zadolžiti za neko dolo-čeno vsoto za leto, dve, kajti šele takobomo lahko investicije lahko uspešnoizpeljali do konca.«
Proračun občine Videm za leto 2009  je tik pred potrditvijo, o tem bo občin-ski svet odločal na zadnji letošnji seji v drugi polovici decembra. Predlog  proračuna je bil letos tudi v javni 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Viljem Šibila liked this
Viljem Šibila liked this
Viljem Šibila liked this
Viljem Šibila liked this
Viljem Šibila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->