Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
84. - 28.c

84. - 28.c

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

 
 PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora(Narodne novine, broj 28/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____2013. godine donijela
O D L U K Uo pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izme
đ
u Republike Hrvatske iRepublike Srbije o grani
č
nim prijelazimaI.
Na temelju
č
lanka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 –pro
č
ć
eni tekst) pokre
ć
e se postupak za vo
đ
enje pregovora i sklapanje Ugovoraizme
đ
u Republike Hrvatske i Republike Srbije o grani
č
nim prijelazima.
II.
Izme
đ
u Republike Hrvatske i Republike Srbije od 15. rujna 1997. godine privremenose primjenjuju Sporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade SavezneRepublike Jugoslavije o odre
đ
ivanju grani
č
nih prijelaza i Protokol o provo
đ
enjuSporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne RepublikeJugoslavije o odre
đ
ivanju grani
č
nih prijelaza.Prijedlog Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke izra
đ
en je sukladno Izviješ
ć
u o radu Radneskupine za izradu prijedloga smanjenja i prekategorizacije grani
č
nih prijelaza uRepublici Hrvatskoj, odnosno prijedlogu nove Uredbe o grani
č
nim prijelazima uRepublici Hrvatskoj, koje je Vlada Republike Hrvatske prihvatila Zaklju
č
kom od 2.travnja 2009. godine.
 III.
Sklapanjem Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke bit
ć
e stvoren pravni okvir za uspostavusveobuhvatnog sustava grani
č
nih prijelaza izme
đ
u Republike Hrvatske i RepublikeSrbije, uskla
đ
enog sa standardima Europske unije, koji
ć
e osigurati uvjete za brži i jednostavniji me
đ
unarodni i pograni
č
ni promet preko granice te omogu
ć
itiu
č
inkovitiju kontrolu ljudi i roba koji prelaze granicu preko grani
č
nih prijelaza.Datumom potpisivanja Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke prestaje Sporazum izme
đ
uVlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije oodre
đ
ivanju grani
č
nih prijelaza od 15. rujna 1997. godine i Protokol o provo
đ
enjuSporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne RepublikeJugoslavije o odre
đ
ivanju grani
č
nih prijelaza od 15. rujna 1997. godine.
IV.
Prihva
ć
a se prijedlog Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke, kao osnova za vo
đ
enjepregovora.
 
Prijedlog Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.
V.
Izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora za sklapanje Ugovora izto
č
ke I. ove Odluke
č
ine predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova,Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede,Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravlja, teMinistarstva graditeljstva i prostornog ure
đ
enja. Voditelj Izaslanstva je predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Za vo
đ
enje pregovora nije potrebnoosigurati dodatna sredstva u Državnom prora
č
unu Republike Hrvatske.
VI.
Ugovor iz to
č
ke I. ove Odluke potpisat
ć
e, u ime Vlade Republike Hrvatske, prvapotpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova.
VII.
Provedba Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke ne zahtijeva dodatna financijska sredstva izDržavnog prora
č
una Republike Hrvatske.
VIII.
Ugovor iz to
č
ke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postoje
ć
ihzakona ali podliježe potvr
đ
ivanju po
č
lanku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanjume
đ
unarodnih ugovora.
IX.
Odobrava se ugovaranje privremene primjene Ugovora iz to
č
ke I. ove Odluke oddatuma potpisivanja.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 
 
 
PRIJEDLOG 
UGOVORIZME
 Đ
UREPUBLIKE HRVATSKEIREPUBLIKE SRBIJEO GRANI
Č
NIM PRIJELAZIMA
 Republika Hrvatska i Republika Srbija (u daljnjem tekstu „ugovorne stranke“),u želji da unaprijede me
đ
usobne odnose i suradnju izme
đ
u dviju zemalja,svjesne važnosti osiguranja uvjeta za lakši prelazak zajedni
č
ke državne granice,odnosno uspostavljanja jednostavnog i u
č
inkovitog sustava kontrole prelaskazajedni
č
ke državne granice,uzimaju
ć
i u obzir zakonodavstvo i standarde Europske unije u dijelu koji se odnosi nagrani
č
ne prijelaze i kontrolu prelaska granice,sporazumjele su se o sljede
ć
em:
Č
lanak 1.
Grani 
č 
ni prijelazi 
Izme
đ
u ugovornih stranaka odre
đ
eni su sljede
ć
i grani
č
ni prijelazi:a) Grani
č
ni prijelaz za me
đ
unarodni cestovni robni i putni
č
ki promet sa svim
 
inspekcijskim službama preko kojeg je, sukladno zakonodavstvu ugovornihstranaka, dopušten promet robe koja podliježe inspekcijskoj kontroli prilikomprijevoza preko zajedni
č
ke državne granice: Bajakovo – Batrovci.b) Grani
č
ni prijelazi za me
đ
unarodni robni i putni
č
ki promet:(i) Grani
č
ni prijelazi za cestovni promet:1. Batina Bezdan2. Erdut Bogojevo3. Ilok Ba
č
ka Palanka4. Principovac Sot5. Tovarnik - Šid

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->