Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
84. - 1

84. - 1

Ratings: (0)|Views: 314|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEKONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVUZAGREB, OŽUJAK 2013.
 
2
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONAZAKON O RUDARSTVU
I. OP
Ć
E ODREDBE
Predmet zakona
 
Č
lanak 1.
(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovinakoje se nalaze u zemlji ili na njezinoj površini, na rije
č
nom, jezerskom ili morskom dnu iliispod njega u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili upodru
č
 ju epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske.(2) Ovim Zakonom ure
đ
uje se gospodarenje mineralnim sirovinama i planiranje rudarskegospodarske djelatnosti, istraživanje i utvr
đ
ivanje rezervi mineralnih sirovina, izrada iprovjera rudarskih projekata, eksploatacija mineralnih sirovina, davanje koncesije zaeksploataciju, gra
đ
enje i uporaba rudarskih objekta i postrojenja, izrada rudarskih planova iizvo
đ
enje rudarskih mjerenja, sanacija otkopanih prostora, naknada za koncesiju, naknadaštete, mjere osiguranja, sigurnosti i zaštite, stru
č
na sprema za obavljanje odre
đ
enih poslova urudarstvu, upravni i inspekcijski nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja.(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga
č
lanka za istraživanje i eksploataciju obnovljivihležišta gra
đ
evnog pijeska i šljunka u podru
č
 ju zna
č
ajnom za vodni režim primjenjuju sepropisi o vodama, za eksploataciju gra
đ
evnog pijeska i šljunka iz morskog dna uz odredbeovoga Zakona primjenjuju se i propisi o pomorskom dobru kao i propisi kojima se ure
đ
ujepostupanje i nadležnost u morskim i podmorskim prostorima nad kojima Republika Hrvatskaima suverenitet ili suverena prava i jurisdikciju, a za istraživanje i eksploataciju mineralnihsirovina iz neobnovljivih ležišta na podru
č
 ju zna
č
ajnom za vodni režim i u zonama sanitarnezaštite izvorišta vode za pi
ć
e uz odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i propisi o vodama.
Primjena propisa
Č
lanak 2.
(1) Kada se prema odredbama ovoga Zakona daje odobrenje za istraživanje mineralnihsirovina radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina i koncesija zaeksploataciju mineralnih sirovina, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, a na pitanja kojanisu ure
đ
ena ovima Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama.(2) Na pitanja zaštite prirode i okoliša te pitanja šumarstva koja nisu ure
đ
ena ovimZakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisakojima se ure
đ
uje ta podru
č
 ja, te odredbe posebnih propisa.(3) Na pitanja prostornog ure
đ
enja koja nisu ure
đ
ena ovim Zakonom i propisima koji sedonose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se ure
đ
uje prostornoure
đ
enje, te odredbe posebnih propisa.
 
3(4) Na pitanja prava na pristup informacijama koja nisu ure
đ
ena ovim Zakonom i propisimakoji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se ure
đ
ujepravo na pristup informacijama.(5) Na postupovna pitanja koja se ure
đ
uju ovim Zakonom i propisima koji se donose natemelju ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe propisa kojima se ure
đ
uje op
ć
i upravnipostupak.(6) Na pitanja koja nisu ure
đ
ena ovim Zakonom odgovaraju
ć
e se primjenjuju ostali propisiRepublike Hrvatske.
Č
lanak 3.
Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa slijede
ć
im propisima Europske unije:- Direktiva 94/22/EZ Europskoga Parlamenta i Vije
ć
a od 30. svibnja 1994. o uvjetimaza davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika, (SL L164, 30.6.1994.)- Direktiva 2009/31/EZ Europskog Parlamenta i Vije
ć
a o geološkom skladištenjuugljikovoga dioksida i o izmjenama i dopunama Direktive Vije
ć
a 85/337/EEZ, DirektivaEuropskoga parlamenta i Vije
ć
a 2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ,2008/1/EZ i Uredbe (EZ-e) br. 1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009.).
 Rudno blago
Č
lanak 4.
(1) Rudno blago je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu iiskorištava se pod uvjetima i na na
č
in koji su propisani ovim Zakonom.(2) Rudno blago je u vlasništvu Republike Hrvatske.(3) Rudnim blagom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se sve organske i neorganskemineralne sirovine koje se nalaze u
č
vrstom, teku
ć
em ili plinovitom stanju u prvobitnomležištu, u nanosima, jalovištima, talioni
č
kim troskama ili prirodnim rastopinama (u daljnjemtekstu: mineralne sirovine).
 Mineralne sirovine
Č
lanak 5.
Mineralnim sirovinama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:1. energetske mineralne sirovine:1.1. ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski kondenzat i zemni vosak),1.2. fosilne gorive tvari: ugljen (treset, lignit, sme
đ
i ugljen, kameni ugljen), asfalt iuljni škriljavci; radioaktivne rude; geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumuliranatoplina u energetske svrhe, osim geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke ilirekreativne svrhe i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->