Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
84. - 8

84. - 8

Ratings: (0)|Views: 205|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UPRAVE
 ______________________________________________________________ 
P. Z. br. 165
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA IDOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA
 ______________________________________________________________ ZAGREB, ožujak 2013.
 
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ODRŽAVNIM MATICAMA
U Zakonu o državnim maticama („Narodne novine“, broj 96/93)
č
lanak 4. mijenja se i glasi:„Poslove osobnih stanja gra
đ
ana obavlja ured državne uprave u županiji, odnosno Gradskiured Grada Zagreba nadležan za poslove op
ć
e uprave (u daljnjem tekstu: nadležni ured) koji je voditelj zbirki osobnih podataka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Državnematice neposredno vode državni službenici-mati
č
ari.“
Č
lanak 2.
Č
lanak 5. mijenja se i glasi:„O osobnim stanjima gra
đ
ana vode se državne matice: matica ro
đ
enih, matica vjen
č
anih imatica umrlih.Državne matice vode se u elektroni
č
kom obliku.Na obradu podataka primjenjuju se propisikojima se ure
đ
uje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.Sastavni dio državnih matica su temeljni spisi na osnovu kojih se upisuju podaci u državnematice
.
Iznimno od stavka 2.ovoga
č
lanka matica vjen
č
anih se osim u elektroni
č
kom obliku vodi i napropisano obrascu i ispisuje trajnom tintom. Obrazac
ć
e se propisati posebnim pravilnikom.Na
č
in rada u vo
đ
enju državnih matica propisat
ć
e se posebnim propisom.”
Č
lanak 3.
Č
lanak 6. briše se.
Č
lanak 4.U
č
lanku 7. stavak 1. i 2., brišu se.Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.
Č
lanak 5.
Č
lanak 8., briše se. 
Č
lanak 6.
Č
lanak 9. mijenja se i glasi:„U maticu ro
đ
enih upisuju se:a) kod temeljnog upisa:1. podaci o ro
đ
enju: osobno ime i spol djeteta; dan, mjesec, godina, sat i mjesto ro
đ
enja;nacionalnost i državljanstvo;2. podaci o roditeljima djeteta: osobni identifikacijski broj, osobno ime (i ro
đ
eno prezime),datum i mjesto ro
đ
enja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresastanovanja;b) kao naknadni upisi i bilješke:1. mati
č
ni broj gra
đ
ana i osobni identifikacijski broj,2. priznanje i utvr
đ
ivanje o
č
instva i maj
č
instva,
 
3. osporavanje o
č
instva i maj
č
instva,4. skrbništvo nad maloljetnom osobom i osobom kojoj je oduzeta poslovna sposobnost,prestanak skrbništva, vra
ć
anje poslovne sposobnosti,5. posvojenje i zabrana izdavanja isprava iz tog upisa,6. lišenje i vra
ć
anje roditeljske skrbi, roditeljska skrb nakon punoljetnosti i prestanakroditeljske skrbi nakon punoljetnosti,7. sklapanje i prestanak braka,8. promjena osobnog imena, imena ili prezimena,9. promjena osobnog imena, imena ili prezimena roditelja i skrbnika10. promjena spola,
 
11. promjena državljanstva,12. smrt i proglašenje umrlim,13. naknadni ispravci grešaka i druge promjene podataka koje se upisuju u državnu maticuro
đ
enih.“
Č
lanak 7.Iza
č
lanka 9. dodaje se novi
č
lanak 9.a koji glasi:„Promjena spola kao izmjena podataka u temeljnom upisu, upisuje se u maticu ro
đ
enih natemelju rješenja nadležnog ureda. Rješenje o upisu promjene spola u maticu ro
đ
enih donosi sena temelju mišljenja nadležnog tijela o promjeni spola ili o životu u drugom rodnomidentitetu, sukladno medicinskoj dokumentaciji nadležnog lije
č
nika ili zdravstvene ustanove.Na
č
in prikupljanja medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga
č
lanka te utvr
đ
ivanje uvjeta ipretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu, propisat
ć
e se posebnimpropisom.“
Č
lanak 8.U
č
lanku 11. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:„Osobe iz stavka 2. koje prijavljuju ro
đ
enje djeteta izvan zdravstvene ustanove prilikomprijave mati
č
aru predo
č
uju medicinsku dokumentaciju o porodu ili dokaz o maj
č
instvu.“
Č
lanak 9.U
č
lanku 12. stavak 3., briše se.
Č
lanak 10.U
č
lanku 13. stavku 1. rije
č
i „dva mjeseca“ zamjenjuju se rije
č
ima: „30 dana“.Stavak 2. briše se.U stavku 3. koji postaje stavak 2. rije
č
i: „dužne su“ zamjenjuju se rije
č
ima „mogu“.
Č
lanak 11.U
č
lanku 14. u stavku 2. rije
č
i: „tijela državne uprave nadležnog za poslove skrbništva“zamjenjuju se rije
č
ima: „nadležnog centra za socijalnu skrb“.U stavku 3. rije
č
i: „tijelo državne uprave nadležno za poslove skrbništva“ zamjenjuju serije
č
ima: „nadležni centar za socijalnu skrb“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->