Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
128Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
j_QAF_teks

j_QAF_teks

Ratings:

4.83

(6)
|Views: 9,311 |Likes:
Published by zhasksg

More info:

Published by: zhasksg on Mar 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Panduan Dasar dan Pelaksanaan j-QAF 
1
PANDUAN DASAR DAN PELAKSANAAN J-QAF
1.PENDAHULUAN
Program j-QAF berasaskan idea YAB Perdana Menteri Malaysia yang telahdinyatakan secara khusus semasa lawatannya ke Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) pada 30 Disember 2003. Cetusan idea ini telah diperhalusi di peringkatKementerian Pelajaran melalui satu
seminar j-QAF
pada 3 hingga 5 Mac 2004.Program j-QAF telah dilaksanakan secara uji kaji dalam projek rintis selama 3 bulandan berakhir pada Julai 2004. YAB Perdana Menteri telah bersetuju program inidilaksanakan mulai tahun 2005.
2.KONSEP PROGRAM j-QAF
Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam (PI) melaluipenekanan khusus dalam pengajaran Jawi, al-Quran, bahasa Arab dan fardu ainyang dilaksanakan di peringkat persekolah rendah. Pelaksanaan program inimenggunakan kurikulum serta model dan modulnya yang tersendiri. Tenaga guruyang khusus digunakan untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan,pengayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada.
3.OBJEKTIF PROGRAM j-QAF
Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan semua murid Islamsekolah rendah akan dapat:a.menguasai bacaan dan tulisan Jawi;b.khatam al-Quran;c.menguasai asas Bahasa Arab Komunikasi; dand.memantapkan dan menghayati amalan fardu ain.
4.KEPENTINGAN PROGRAM j-QAF
Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakanPI yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iaitu bidang Tilawah al-Qur 
a
n, Akidah, Ibadah, Sirah Nabawi, Akhlak dan Jawi lebih berkesan dan dapat dihayatidan diamalkan dalam kehidupan.
 
2
Panduan Dasar dan Pelaksanaan j-QAF 
4.1Kepentingan Pemulihan Jawi
Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan muladilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 2 waktuseminggu pada 6 bulan pertama di tahun Satu. Laporan pemantauanmengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan jawi perlu dibaikilagi. Ini bermakna jawi dalam pendidikan Islam semata-mata masih belummencukupi dan berkesan. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadikeutamaan khasnya kepada murid tercicir supaya semua murid bolehmenguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan.
4.2Kepentingan Khatam al-Quran
 Al-Quran pula telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang Asuhan Tilawah al-Quran pada masa ini. Namun ia tidak menekankanpembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbinganberterusan daripada bilangan guru yang sesuai dengan nisbah murid yangmenepati pendekatan
talaqi 
dan
musyafahah
(iaitu satu kaedah pembelajaransecara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetul kesalahan danmenyebut semula dengan baik dan lancar). Oleh itu Pendidikan Islam padamasa ini hanya menjurus kepada kebolehan membaca sahaja manakalaaspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi menyerahkannya kepadamasyarakat.
4.3Kepentingan Bahasa Arab
Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada masa ini sebagai mata pelajaranbahasa tambahan. Ia diajar di sekolah-sekolah rendah secara berpilih danterhad. Tidak semua murid berpeluang mempelajarinya.
4.4Kepentingan Fardhu Ain
Ramai ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian danpenguasaan anak-anak mereka terhadap amalan fardu ain terutama dalamhal ibadah mendirikan solat.
5.MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF
Untuk pelaksanaan 2005 lima model telah dikenalpasti iaitu 4 model pengajaran dan1 model kokurikulum. Model-model berkenaan adalah seperti berikut:a.model Kelas Pemulihan Jawi;b.model Tasmik;
 
Panduan Dasar dan Pelaksanaan j-QAF 
3c.model 6 bulan Khatam al-Quran;d.model Pelaksanaan Perluasan Bahasa Arab Komunikasi;e.model Bestari Solat (kokurikulum).Pengukuhan program j-QAF hendaklah dilaksanakan melalui kelab, persatuan danaktiviti seperti berikut;a.Kelab Seni Tulisan Jawi;b.Kem Bina Juara;c.Ihtifal Khatam al-Quran;d.Kem Literasi al-Quran; dane.Persatuan Bahasa Arab.
6.MODEL-MODEL j-QAF6.1Model Kelas Pemulihan Jawi
Model Kelas Pemulihan Jawi diperjelaskan dalam Buku Panduan PelaksanaanModel Kelas Pemulihan Jawi. Ia akan diajar oleh guru khas pemulihan jawidalam waktu yang sama dengan kelas jawi biasa di semua sekolah denganmenggunakan modul pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang disediakanoleh Kementerian Pelajaran. Semua sekolah hendaklah menubuhkan KelabSeni Tulisan Jawi dan menjalankan aktiviti pengukuhan di peringkat sekolahdengan menyediakan bahan-bahan bacaan tambahan yang bersesuaian sertamempertingkatkan penggunaan kemudahan ICT sedia ada.
6.2Model Khatam Al-Quran
Model-model khatam al-Quran diperjelaskan dalam buku PanduanPelaksanaan Program Khatam al-Quran Model 6 Bulan dan buku PanduanPelaksanaan Program Khatam al-Quran Model Tasmik.
6.2.1Model 6 Bulan
dilaksanakan mengikut garis panduan yang telahditetapkan dengan menggunakan peruntukan waktu PI sedia ada.Model ini akan menggunakan pendekatan
talaqi 
dan
musyafahah
(iaitu satu kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagimendengar, membetul kesalahan dan menyebut semula dengan baikdan lancar). Murid yang belum menguasai bacaan al-Quran dibimbingdengan kaedah IQRA
, sementara yang telah menguasainyaditeruskan menggunakan model khatam al-Quran modul 6 bulan.

Activity (128)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
AyienRamli liked this
Shahrul Nizam liked this
rabiatul84 liked this
Azhar Yusoff liked this
ayobmohdali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->