Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 4 April 2013

De Krant Van Gouda, 4 April 2013

Ratings: (0)|Views: 679 |Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 4 April 2013
De Krant Van Gouda, 4 April 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

 
Van 20 tot en met 28 april neemt GalerieHoningen deel aan ART 2013 in de Jaarbeursin Utrecht, een inspirerende beurs voor oudeen hedendaagse kunst, antiek en design. De beurs biedt een hoogwaardig aanbod van 80geselecteerde kunst- en antiekhandels. Op13 en 14 april organiseert Galerie Honingeneen preview van de te presenteren beurs-collectie met veel nieuwe kunstwerken vanhaar realisten. De galerie neemt op dezedagen tevens deel aan Gouda Kunstmoment enis geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden april:
4 tot en met 12 april van donderdag tot en metzondag van 13.00 tot 17.00 uur.13 en 14 april van 11.00 tot 17.00 uur.20 tot en met 28 april, deelname ART 2013Utrecht, galerie gesloten.
Galerie Honingen
Hoge Gouwe 127, Gouda0182 – 55 13 66www.honingen.comPak uw kans en koop voor een leuke prijsoriginele grafiek, etsen, litho’s en houtsnedenvan: Corneille, Alexander Calder, MarcChagall, Joan Miró, Kees van Dongen, Peter Dumas, J.B. Jongkind, Jan Montyn, Michel vanOverbeeke, Jacqueline de Jong, Jörg Remé,Aat Verhoog, Bram van Velde, Willem deZwart en vele anderen.
Kortingen tot wel 50 procent.Zie alle aanbiedingen in de galerie.Hans den Hollander Prints
Lage Gouwe 24, Gouda,www.prentkunst.nl
Openingstijden:
Donderdag tot en met zaterdag13.00 tot 17.00 uur.
Ook geopend tijdens Kunstmoment op13 en 14 april.
Er is tot en met 28 april tijdens de lente-exposi-tie heel veel nieuw en kleurrijk werk te zien vanzowel vaste als nieuwe exposanten bij GalerieMontulet. Tijdens Kunstmoment is de galerie alopen vanaf 11.00 uur en signeert Dick Jonker zijn historische roman ‘De drie gezusters’ in degalerie. Ook informeren wij u graag over onsnieuw te bouwen ‘Glaspaleis’.
Galerie Montulet
Hoge Gouwe 115, 2801 LD GoudaOpen: di. tot en met zo. van 12.00 tot 18.00 uur.Buiten deze tijden ook op afspraak.www.galeriemontulet.nlinfo@galeriemontulet.nl0182-3823906-28523672
2
GOUDSE GALERIES
Nummer 14, 4 april 2013Oplage: 69.000 exemplaren
Advertorial
 
Preview ART 2013 Collectie bijGalerie Honingen op 13 en 14 aprilVerbouwings aanbiedingenbij Hans den Hollander Prints
Bijna iedere Nederlander (her)kent het werk van kunstschilder, graficus en beeldhouwer Klaas Gubbels. De koffiepot is zijn kenmerkend stijlmiddel. Samen met schrijver en documentaire-maker Cherry Duyns maakte Gubbels het boekjeLetters en cijfers. Tijdens Kunstmoment, opzondag 14 april zijn beide heren vanaf 14.00 uur aanwezig in de kunstuileen om voor te lezen uitletters en cijfers en het boekje voor liefhebbers tesigneren. Bovendien presenteren de kunstenaarseen speciaal voor de tentoonstelling gemaakte ets.Belangstellenden zijn van harte welkom!
Kunstuitleen Gouda Regio
Blekerssingel 40.woensdag 13.00 tot 17.00 uur, donderdag13.00 tot 19.00 uur, vrijdag 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 11.00 tot 15.00 uur.Voor meer en andere informatie kijk opwww.kunstuitleengouda.nl.
‘Lente-expositiebij Galerie Montulet!Expositie ‘Eva en andere vrouwen’in Galerie De Hollandsche Maagd
Kunstuitleen Gouda met letters en cijfers van Klaas Gubbels
Expositie tot en met 27 april met de vrouwals onderwerp met Marloes Wijtsma, GeeskeHarting, Anita Gaasbeek, Leentje Linders,Karel Gomes en Lothar Vigelandzoon. MarloesWijtsma onderzocht hoe vrouwen afgebeeld werden in de kunst en tekent zelf vrouwen mettere lijnen op grote doeken omringt met bloemenen vogels. Leentje Linders, bekend door haar virtuoze etsen over luchtvaart, exposeert nuetsen met portretten van de eerste vrouwe-lijke vliegeniers. Geeske Harting schildert inolieverf vrouwen in vaak ongewone situaties.Van een dame met sorbet en één wolkje tot eenvrouw op slofjes wiens huiskat duidelijk de baas is. Karel Gomes en Lothar Vigelandzoon presenteren bronzen vrouwen-beelden en AnitaGaasbeek modelschetsen. De HollandscheMaagd neemt deel aan Kunstmoment en op14 april zijn Marloes Wijtsma en Lothar Vigelandzoon vanaf 13.00 uur in de galerieom hun werk toe te lichten.
Galerie De Hollandsche Maagd
Oosthaven 28, Gouda, 06-15386063Donderdag en vrijdag 13.00 tot 17.00 uur,zaterdag 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak zondag 7 en 14 april 13.00 tot 17.00 uuMeer informatie: www.dehollandschemaagd.nl
KUNSTMOMENT
G O U D A
ZATERDAG 13 APRILZONDAG 14 APRIL11.00 - 17.00 UUR
www.kunstmomentgouda.nl
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Nog zuiniger omgaan met minder geld,maar de stad wel leefbaar houden. Dat is hetdilemma, waarvoor het college van B en W ende Gemeenteraad van Gouda staan. Terwijlnet met veel moeite een bezuinigingsrondevan bijna vijftien miljoen nauwelijks is afge-rond, gaan de nieuwe bezuinigingen in 2014in. De aanleiding is de extra bezuinigings-ronde, die het kabinet heeft aangekondigd.
De nog goed te keuren en in te voeren bezui-nigingen zullen ook de gemeente gaan treffen.Passief afwachten is geen optie, daarom kiesthet college van B en W voor het opstellen enter discussie brengen van een drietal scenario’s.Deze zijn woensdag 27 maart voorgelegd tijdens de raadsvergadering. Bij scenario éénzal de gemeente alles doen. Dus alles wat inde samenleving speelt, oppakken en ook zoveelmogelijk zelf uitvoeren. Bij het tweede scena-rio zal de gemeente dingen mogelijk maken.De gemeente zoekt meer de regierol bij uitvoe-ring van taken en faciliteert en stimuleert initia-tieven van burgers, bedrijven en instanties. Alsderde optie is de situatie waarbij de gemeentealleen de wettelijke taken uitvoert waarvoor geld is ontvangen. Het beperkt de overheids- bemoeienis tot een minimum. De rest is aande zelfredzaamheid van burgers en de maat-schappij. Neem de groenvoorziening als voor- beeld. In scenario één neemt de gemeente alleonderhoud op zich, in scenario twee faciliteertde gemeente burgers het groen te onderhoudendoor bijvoorbeeld gereedschap beschikbaar testellen. En in scenario drie schroeft de gemeen-te de groenvoorziening terug tot een minimumen dan is het aan de burgers of ze zelf de groen-voorziening in de buurt onderhouden.
Onzekerheden
Bij dit alles speelt een aantal onzekerheden.Allereerst is niet bekend hoeveel, wanneer enin welk tempo de bezuinigingen er aan komen;tot mei of juni van dit jaar blijft het gissen.Daarbij komt ook nog eens het overhevelen vanrijks- en provinciale taken naar de gemeentetoe op het gebied van jeugd, zorg en gezond-heid. Wel is duidelijk dat er minder geld mee-komt dan nu beschikbaar is. Bij de bezuinigin-gen kan ook worden gekeken of het genererenvan meer inkomsten de bezuinigingen voor een deel kunnen verzachten. Tot slot zijn dekernwoorden van de scenario’s ‘samenwerkenen efficiency’. De gemeenten zijn ervan over-tuigd dat de vernieuwde taakstelling alleen inregionaal verband efficiënt en effectief kanworden opgepakt. Er ligt hier een zware taak voor college van B en W om hier optimaalrendement uit te halen.
Proces
De scenario’s zijn op 11 maart in een uitge- breide brainstormsessie besproken. Over deresultaten daarvan en vragen uit de Raad, is op27 maart door de Gemeenteraad opnieuw gede- batteerd. De keuzes zijn en blijven moeilijk enelke keuze heeft consequenties. De resultatenvan de onderzoeken moeten zichtbaar wordenin de voorjaarnota 2014, die op 21 mei in hetcollege van B en W besloten worden en in mei/ juni door de Gemeenteraad moeten wordenvastgesteld. Zie voor meer informatie over dedrie bezuinigingsscenario’s op www.gouda.nl.
Door Theo Lucas
Felicitaties voor 103-jarigeWaarom eenmonarchie?Politieberichten
De voorbereidingen zijn in volle gang, detroonswisseling is aanstaande. Hare Majesteitmaakt plaats voor Zijne Majesteit. Maar waar-om hebben wij eigenlijk een constitutionelemonarchie? Wat zijn de voor- en nadelen vanhet huidige model? Kan dat nog jaren mee of is de tijd rijp voor een nieuwe republiek derVerenigde Nederlanden?
Over bovenstaande vragen gaan overtuigd verdediger van de monarchie Arendo Joustra(hoofdredacteur van Elseviers Weekblad) enfervent republikein Anjo Clement (voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap)het gesprek aan in het Conservatief Café vanwoensdag 17 april. Het Conservatief Café gaatom 20.00 uur van start in de Franse Zaal bovenhet vernieuwde café- restaurant De Zalm. Deentree bedraagt twaalf euro inclusief koffie of thee en een tweetal consumpties aan de bar.Donateurs kunnen drie avonden gratis naar  binnen. Aanmelden via www.conservatiefcafe.nl/aanmelden.
Diefstal buitenboordmotor
De politie heeft maandag 1 april om 9.30 uur een 44-jarige man, zonder vaste woon- of ver- blijfplaats, aangehouden op verdenking vandiefstal van een buitenboordmotor vanaf eenwerf. Een getuige zag de diefstal op de Oude-weg en sprak de verdachte aan die de diefstal bekende. De man werd ter plaatse aangehoudenvoor de diefstal.
Poging tot beroving van tas
Twee mannen op een witte scooter hebbenvrijdag 29 maart net voor middernacht ge- probeerd de tas van een 26-jarige fietsster uitHaastrecht te stelen. De vrouw fietste rond 23.45 uur over de Provincialeweg richtingHaastrecht. Net na de kruising met de Gover-wellesingel hoorde zij een naderende scooter.Kort daarna werd er aan haar fiets getrokkenen zag ze de bijrijder van de scooter voor zichstaan. De vrouw werd omver geduwd, begon teschreeuwen en trappen waarna de mannen er vandoor gingen richting Gouda. De vrouw ver-moedt dat de mannen haar tas wilden stelen.Doordat ze deze schuin over haar schouder droeg en op de grond lag, konden ze er nietgemakkelijk bij. De politie doet onderzoek naar de poging diefstal met geweld en ver-zoekt getuigen zich te melden via 0900 - 8844.Beide mannen hebben een getinte huidskleur en droegen donkere kleding. Ze hadden een jas aan met een capuchon met een bontkraagdie zij beiden ophadden. De bestuurder van descooter is tussen de 22 en 25 jaar oud en de bij-rijder is rond de twintig jaar. De scooter is witmet een groot windscherm voorop.
Een scenario is dat de gemeente de groenvoorziening terugschroeft tot een minimum en dan is het aan de burgers of ze zelf de groenvoor ziening in de buurt onderhouden.
Nieuwe bezuinigingen
Ik koop steeds meer via webwinkels.
Toelichting
Verkopen in winkels staan onder druk, maar aankopen viawebwinkels stijgen nog steeds.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Schoolbesturen moeten roken op het schoolplein directverbieden.
Stelling van de Week 
Nummer 14, 4 april 2013Oplage: 69.000 exemplaren
De heer Johannes van der Laan vierde zaterdag 30 maart zijn 103de verjaardag. Loco-burgemees-ter Wendy Ruwhof feliciteerde hem deze mijlpaal.
 
81,8 % Eens18,2 % Oneens0 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Amac-winkel aan Kleiweg
In de voormalige winkel van modebedrijf Warnecke aan de Kleiweg in Gouda wordt een AMAC-winkel gevestigd. Amac is een snel groeiende Apple Premium Reseller met 21 winkels verspreid over Nederland. De Amac Stores bieden een compleet aanbod aan Apple producten en een zeer uit  gebreid assortiment aan Apple gerelateerde accessoires voor de Mac, iPad, iPhone en iPod. “Onswinkelpersoneel is speciaal door Apple getraind om het beste advies te kunnen geven over dekeuze en aanschaf van een geschikt Apple product”, zo laat het bedrijf weten. Voor de vestiging inGouda wordt nog gemotiveerd personeel gezocht. Zie www.a-mac.nl.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->