Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Civil - Succesiuni

Drept Civil - Succesiuni

Ratings: (0)|Views: 209|Likes:
Published by orban_agnes
Succesiuni - Drept civil
Succesiuni - Drept civil

More info:

Published by: orban_agnes on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
---
PROGRAMA ANALITICA
Denumireadisciplinei
 
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
Codul disciplinei Semestrul Numărul de crediteFacultatea Facultatea de Drept
Simion BărnuŃiu
Sibiu Numărul orelor pesemestru/activitatiProfilul Total SI TC AT AASpecializarea 56 20 8 -Categoria formativă a disciplinei
DF
-fundamentală,
DG
-generală,
DS
-de specialitate,
DE
-economică/managerială,
DU
-umanistă
DS
Categoria de opŃionalitate a disciplinei:
DI
-impusă,
DO
-opŃională,
DL
-liber aleasă (facultativă)
DI
Obligatorii
 (condiŃionate)-
DisciplineAnterioare
 
Recomandate
 DREPT CIVIL.PARTE GENERALĂ.PERSOANE.DREPTURI REALE.DREPTUL FAMILIEI
Obiective
 -Insuşirea sistematică a cunoştinŃelor fundamentale privind instituŃimoştenirii ;- studiul istoric şi comparat al instituŃiilor specifice, aprofundarea unor noŃiu privind moştenirea legală şi testamentară;- dezvoltarea aptitudinilor de a analiza interdisciplinar aceste instituŃii.
ConŃinut(descriptori)
 1.
 
Reguli generale privind moştenirea.2.
 
Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale3.
 
Deschiderea moştenirii4.
 
CondiŃiile cerute de lege pentru a putea moşteni5.
 
Moştenirea legală-
 
reguli generale-
 
drepturile succesorale ale rudelor şi ale soŃului supravieŃuitor 6.
 
DevoluŃiunea testamentară a moştenirii. Testamentul7.
 
Felurile testamentului8.
 
Legatele9.
 
Limitele dreptului de a dispune prin acta juridice de bunurile
 
succesorale10.
 
Transmiterea moştenirii11.
 
Indiviziunea succesorală12.
 
ÎmpărŃeala succesoralăForma de evaluare (
E
-examen,
C
-colocviu/test final,
LP
-lucrari de control) E4- răspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice 50%- activitati aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc 20%- teste pe parcursul semestrului 5%Stabilireanoteifinale(procentaje)- teme de control 25%BibliografiaBibliografie minimală abligatorie: Al. Bacaci, Gh. ComăniŃă, Drept civil.Succesiunile, Ed. All Beck Bucureşti 2004Bibliografie complementară:Fr. Deak, Tratat de drept civil. SuccesiunileD. Chirică, Tratat de drept succesoral, Ed. All Beck BucureştLista materialelor didactice necesareSuport de curs al titularului de disciplinăCoordonator deDisciplinăGrad didactic, titlul, prenume, numeleProf. univ. dr. Alexandru BacaciSemnăturaLegenda: SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activitati tutoriale, AA-activitatiaplicative aplicate
 
1
TITLUL IREGULI GENERALE PRIVIND MOSTENIREACAPITOLUL INOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUTIA MOSTENIRIISectiunea a I-a. Notiuni introductive. Precizari terminologice.1.Notiunea de mostenire(succesiune).
 In limbajul comun prin succesiune se intelege o insiruire de persoane, fapte saufenomene. In sens juridic, succesiunea sau mostenirea, care sunt sinonime, au un intelesspecializat desemnind transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una saumai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice sau statul)
1
. Notiunii de mostenire sau succesiune i se confera in doctrina si practica judiciara uninteles larg in sensul ca ea desemneaza orice feel de transmisiune de drepturi, atit intre vii citsi pentru cauza de moarte si unul restrins in sensul ca ea desemneaza numai transmisiunea pentru cauza de moarte.In adevar si prin acte juridice intre vii precum contractul de vinzare-cumparare,donatia, cotractul de intretinere etc. se realizeaza o succesiune in privinta titularilor dreptuluide proprietate etc. dar sensul restrins al notiunii in domeniul pe care-l cercetam vizeazanumai succesiunea care se realizeaza in aceasta privinta pentru cauza de moarte, adica de la o persoana fizica decedata catre una sau mai multe persoane in viata.In sensul restrins, specializat termenul desemneaza atit transmisiunea patrimoniului dela persoana decedata catre mostenitorii (succesorii sai) cit si intinderea sau cuprinsul acestui patrimoniu. Se vorbeste astfel de bunurile cuprinse in mostenire sau succesiune, demostenire sau succesiune mobiliara sau imobiliara sau ca un bun face parte din mostenire saunu. Cu alte cuvinte prin acest termen se desemneaza uneori si obiectul transmisiuniisuccesorale.Atit legiuitorul cit si jurisprudenta foloseste cu acelasi inteles si notiunea de ereditate.Din cei trei termeni precizati mai sus au rezultat pentru a desemna persoanele caredobindesc drepturile si obligatiile celui decedat notiunile de mostenitori succesori sau erezi. Nu au lipsit nici preocuparile de unificare a terminologiei intr-o viitoare legiferare cutoate ca uniformizarea ar duce la saracirea expresiei in domeniu. Daca termenii de mostenire,
1
A se vedea:M. Eliescu, Mostenirea si devolutiunea ei in dreptul R. S. R. , Editura Academiei,Bucuresti, 1966, pag. 19-2o;Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura “Actami”Bucuresti, 1999, pag. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->