Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Penal Special

Drept Penal Special

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by orban_agnes
Penal special
Penal special

More info:

Published by: orban_agnes on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
 
DREPT PENAL - partea specială
titular curs:
Conf. univ. dr. Mircea BădilăPRECIZARE
Prezentul suport de curs cuprinde doar prezentarea generală a disciplinei.Pentru aprofundarea acesteia se impune o studiere a conŃinutului fiecăreiinfracŃiuni în concret, a tuturor speŃelor şi testelor grilă, aşa cum sunt prezentate în bibliografia obligatorie.
Partea I (pentru semestrul I)
NOłIUNEA, OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE PĂRłII SPECIALE ADREPTULUI PENAL. SISTEMUL PĂRłII SPECIALE.
 NOłIUNEAFaptele de pericol social, componente ale fenomenului criminalităŃii, suntdeclarate de legea penală ca infracŃiuni. Aceste fapte se manifestă în forme deosebit devariate şi caracteristice.În această diversitate de manifestare fiecare faptă prin care se aduce atingereunor relaŃii, valori sau interese sociale, politice, economice, morale cuprinde un anumitconŃinut specific, anumite trăsături definitorii, care îi determină o individualitateinfracŃională proprie.Pentru înlăturarea sau reducerea manifestărilor antisociale, prin mijloaceledreptului penal, este necesară incriminarea prin lege a fiecărei fapte de pericol social cainfracŃiune.Pentru aceasta, norma juridică penală conŃine, potrivit structurii sale, o dispoziŃiede incriminare, prin care stabileşte conŃinutul specific al fiecărei infracŃiuni în parte, prin urmare se defineşte conŃinutul juridic al fiecărei infracŃiuni, în mod general şiabstract.În dreptul penal român, legea incriminează ca infracŃiune numai acea faptă care prezintă pericol social, respectiv aduce atingere valorilor puse sub ocrotirea legii penaleşi care presupune ca sancŃiune o pedeapsă.
 
 2
Pe lângă conŃinutul infracŃional variat, faptele de pericol social declarate prinlege infracŃiuni, prezintă şi un grad de pericol social abstract, care variază de la oinfracŃiune la alta şi pentru stabilirea acestui grad de pericol social al faptei incriminate,legiuitorul stabileşte pentru fiecare infracŃiune în parte pedeapsa corespunzătoare.Deci, norma penală conŃine în structura sa - pe lângă dispoziŃia de incriminare -şi o dispoziŃie de sancŃionare, prin aceasta din urmă stabilindu-se felul pedepsei şilimitele speciale ale acesteia.Din cele expuse rezultă că dreptul penal conŃine, pe lângă normele părŃiigenerale, şi o categorie de norme, care determină faptele de pericol social ce constituieinfracŃiuni, reglementează conŃinutul specific al fiecărei infracŃiuni şi stabilesc pedepsele aplicabile pentru fiecare infracŃiune. Aceste norme se mai numesc şi normede parte specială şi în totalitate alcătuiesc partea specială a dreptului penal.
 Prin urmare, dreptul penal - partea specială cuprinde ansamblul normelor  juridice prin care se stabilesc faptele de pericol social considerate infracŃiuni şi pedepsele aplicabile celor vinovaŃi de încălcarea lor.
În teoria dreptului penal român, partea generală şi partea specială a dreptului penal reprezintă părŃile componente ale unei ramuri unitare de drept - dreptul penal.OBIECTUL PĂRłII SPECIALEDreptul penal, ca ramură unitară de drept, are ca obiect reglementarearaporturilor juridice de drept penal care izvorăsc din săvârşirea infracŃiunii şi care sestabilesc între stat, societate şi persoanele care săvârşesc infracŃiuni, în scopul apărăriisocietăŃii împotriva infracŃiunilor, prin aplicarea de pedepse şi alte măsuri penale, încazurile şi condiŃiile prevăzute de lege.Ca parte componentă a dreptului penal, partea specială are ca obiectdeterminarea faptelor de pericol social care aduc atingere intereselor de stat, ordinii dedrept, drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, pe care le consideră infracŃiuni, precum şi stabilirea felului şi limitelor speciale ale pedepselor sau a măsurilor penale ceurmează să fie aplicate pentru sancŃionarea acelor infracŃiuni.ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ÎNTRE PARTEA GENERALĂ ŞIPARTEA SPECIALĂ A DREPTULUI PENALCele două părŃi ale dreptului penal - generală şi specială - sunt părŃi componente aleaceleiaşi ramuri de drept - dreptul penal.
Asemănări:
 
 
 Normele penale, în ansamblul lor, servesc la definirea infracŃiunilor, acondiŃiilor răspunderii penale, a sistemului pedepselor şi a regimului de aplicare aacestora.
 
La reglementarea şi realizarea raporturilor juridice penale contribuie atâtnormele părŃii generale cât şi normele părŃii speciale ale dreptului penal.
 
Partea generală a dreptului penal cuprinde normele prin care sunt consacrate
 
 3
 principiile fundamentale ale dreptului penal şi regulile generale privind definireainfracŃiunii, condiŃiile răspunderii penale, categoriile şi limitele generale ale pedepselor,individualizarea pedepselor, măsurile de siguranŃă, cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinŃele condamnării.
 
Principiile şi regulile generale se concretizează prin partea specială a dreptului penal, aici realizându-se individualizarea şi diversificarea în forme tipice, variate anoŃiunii generale de infracŃiune, definită de partea generală. Partea specială stabileşte înmod expres faptele socialmente periculoase care sunt considerate infracŃiuni, condiŃiilede incriminare ale acestora şi limitele speciale ale pedepselor aplicabile, respectivreglementează diferitele infracŃiuni, dând definiŃia legală a conŃinutului normativ - iar uneori şi denumirea (
nomen iuris
) - fiecărei infracŃiuni în parte (trădare, omor, viol, furtetc.) şi fixând pedeapsa corespunzătoare. Dată fiind varietatea infracŃiunilor, parteaspecială cuprinde tabloul tuturor infracŃiunilor prevăzute de legislaŃia penală în vigoareşi însumează toate normele penale din partea specială a Codului Penal (art. 172 - 510) şilegile speciale.
 
 Nici una din părŃile generală şi specială a dreptului penal nu pot fiinŃa singure,constituind împreună părŃile aceluiaşi întreg - dreptul penal.
Deosebiri:
a) prin obiectul specific al reglementării lor:
 
 pe când normele părŃii generale reglementează infracŃiunea, răspunderea penală şi pedeapsa în general, normele părŃii speciale prevăd infracŃiunile în particular (crime sau delicte), în tipicitatea lor. În esenŃă, partea generală stabileşte ce esteinfracŃiunea şi pedeapsa, iar partea specială stabileşte care sunt infracŃiunile prevăzutede lege şi pedepsele aplicabile pentru fiecare în parte. b) prin structura diferită a celor două feluri de norme penale:
 
normele părŃii generale cuprind dispoziŃii, reguli, principii generale privitoarela rolul şi scopul dreptului penal, la infracŃiune, infractori, răspundere penală, pedeapsă- exprimate sub formă de norme enunciative (declarative), în schimb normele părŃiispeciale sunt norme de drept penal propriu-zise sau tipice, care definesc, descriu saudetermină trăsăturile obiective şi subiective ale fiecărei fapte de pericol socialincriminată ca infracŃiune şi prevăd pedeapsa corespunzătoare. Normele părŃii specialemai sunt denumite norme de incriminare (L. Biro) sau norme sancŃionatoare (I.Ceterchi) - deosebindu-se prin trăsăturile esenŃiale, specifice, ale structurii lor, decelelalte norme de drept.c) prin frecventa modificare determinată de evoluŃia realităŃii sociale:
 
normele părŃii generale manifestă mai multă stabilitate fiind supuse mai rar schimbării (întrucât se ocupă de aspectele, regulile şi principiile fundamentale aledreptului penal);
 
în schimb, normele părŃii speciale reflectă în mod mai nemijlocit şi mainuanŃat diversele transformări care au loc în realitatea socială, sunt mai puŃin stabile,legiuitorul incriminând sau dezincriminând fapte, urcând sau coborând limitele de pedeapsă pentru diferite infracŃiuni în anumite perioade. În acest sens se vorbeşte înliteratura juridică despre dinamismul părŃii speciale a dreptului penal ca despre ocaracteristică proprie, care o deosebeşte de partea generală.d) din punct de vedere al originii şi vechimii lor istorice:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->