Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 20101.docx

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 20101.docx

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by Dolinta Eugenia
investitiile in Republica Moldova
investitiile in Republica Moldova

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Dolinta Eugenia on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/04/2013

pdf

text

original

 
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2010
1
 
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sfereisociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul
tuturor surselor de
finanţare, au
 
utilizat 13098,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2009,
acest volum s-
a majorat cu 16,4% (în preţuri comparabile), iar faţă de anul 2000 s
-a majorat de 2,0 ori(în
preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 3677,3 lei investiţii în capital fix, faţă de 3119,7 în
anul 2009.
Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în a.2010 pe elemente de structură tehnologicăşi în raport cu a.2009 se prezintă astfel:
 2010
 
Informativ: 2009 în
% faţă de:
 
Realizări, mil. lei
 
 în % faţă de:
 
2009
 
total
 
2008
 
total
 
Investiţii în capital fix
-total
 
13098,7
 
116,4
 
100,0
 
66,5
 
100,0
 
din care:
 
lucrări de construcţii
-montaj
 
6761,4
 
109,5
 
51,6
 
66,5
 
54,3
 
utilaje şi maşini, mijloace de transport
 
5373,9
 
123,8
 
41,0
 
66,2
 
39,1
 
alte lucrări şi cheltuieli capitale
 
963,4
 
128,8
 
7,4
 
75,2
 
6,6
 
din total:
 
investiţii pentru construcţia locuinţelor 
 
2245,5
 
118,8
 
17,1
 
61,3
 
16,8
 
 Analiza structurii
tehnologice a investiţiilor în capital fix arată, că volumul principal al investiţiilor în capitalfix a revenit lucrărilor de construcţii
-montaj, cota-
parte a cărora, în totalul investiţiilor a constituit 51,6 % şi,
comparativ cu anul 2009, s-
a micşorat c
u 2,7 puncte procentuale.
Ponderea valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 41 % sau cu 2,0 puncteprocentuale mai mult faţă de anul precedent. Din volumul investiţiilor utilizate pentru procurarea utilajului,maşinilor şi
mijloacelor de transport 94 % le-au revenit celor de import.
 
 
Pentru realizarea procesului investiţional în a.2010 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii aleagenţilor economici şi populaţiei, constituind 7246,6 mil. lei investiţii în
capital fix, sau 55,3 % din volumul
total al mijloacelor utilizate şi 117,4 % faţă de nivelul anului 2009.
 
 În anul 2010, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetului de stat şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale a constituit
8,9 % din volumul total al investiţiilor în capital fix realizate. Din contulacestor surse au fost utilizate 1159,3 mil. lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 6,4% (în preţuri
comparabile).Cota-
parte a investiţiilor în capital fix a investitorilor străini în volumul total al mijloacelor utilizate aconstituit 18,2 % şi s
-
a micşorat
 
faţă de nivelul anului 2009 cu 3,4 puncte procentuale.
 
 Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate, a arătat că intensificarea activităţii investiţionale
s-
a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.
 
 În perioada de raport agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 5375,4mil. lei investiţii în capital fix, au executat lucrări de construcţii –
montaj în valoare de 2189,6
mil. lei şi audat în folosinţă 443,1 mii m² de suprafaţă totală a locuinţelor sau, respectiv, 113 %, 102,1% şi 94,6% faţă
de nivelul înregistrat în anul 2009.Cota-
parte a investiţiilor în capital fix efectuate de către investitorii cu formă de proprietate străină s
-a
mărit în a.2010 faţă de realizările anului 2009 cu 0,7 puncte procentuale, iar cea efectuată de
 întreprinderile mixte s-
a micşorat
cu 0,7 puncte procentuale.
 Analiza structurii investiţiilor în capital fix pe tipuri de activităţi economice indică faptul, că cel maiatrăgător pentru investitori
 
au rămas a fi aşa
 
tipuri de activităţi economice, ca
 
transporturile şicomunicaţiile (25,1% din volumul total al investiţiilor utilizate), tranzacţiile imobiliare (21 %), comerţul curidicata şi amănuntul (11%), industria prelucrătoare(10,3%), energia electrică şi termică, gazele şi apa
(9,1%). A crescut
ponderea investiţiilor în transporturi şi comunicaţii (cu 4,9 puncte procentuale), în industriaprelucrătoare (cu 1,7 pun
cte procentuale).
 În industria prelucrătoare cel mai mare volum al investiţiilor (44,6%) a fost utilizat la dezvoltarea fabricăriiproduselor alimentare şi a băuturilor.
 
 În structura investiţiilor în capital fix pe tipuri de mijloace fixe cota
-parte a inv
estiţiilor utilizate laprocurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 41% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 2 puncte
procentuale
 în comparaţie cu
anul 2009.Cota-
parte a investiţiilor utilizate la construcţia
 
clădirilor şi edificiilor a constituit 41 % din volumul total alinvestiţiilor însuşite (din care 17,1%
 
 –
 
clădirilor de locuit şi 23,9 % –
 
alte clădiri şi edificii) sau cu 3,8puncte procentuale mai puţin decît în anul precedent. Cota
-
parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de
locuit s-
a majorat cu 0,3 puncte procentuale, iar la construcţia clădirilor cu altă destinaţie decît
cea de
locuit şi edificiilor s
-
a micşorat
cu 4,1 p. p.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->