Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
75Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KESAN TAHAP KELANCARAN PEMBACAAN AL-QURAN TERHADAP KECENDERUNGAN MENGERJAKAN AMALAN SOLAT WAJIB : SATU KAJIAN KES DI KALANGAN PELAJAR MUSLIM SEMESTER SATU DIPLOMA PENGURUSAN LADANG UiTM PAHANG, KAMPUS JENGKA”

KESAN TAHAP KELANCARAN PEMBACAAN AL-QURAN TERHADAP KECENDERUNGAN MENGERJAKAN AMALAN SOLAT WAJIB : SATU KAJIAN KES DI KALANGAN PELAJAR MUSLIM SEMESTER SATU DIPLOMA PENGURUSAN LADANG UiTM PAHANG, KAMPUS JENGKA”

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,046 |Likes:
Published by fairus
Ibadah solat merupakan jambatan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Melalui solat, setiap muslim
dapat menghampirkan diri dengan Allah. Sementara al-Qur’an pula adalah Kitab Allah, mempelajari dan
memahaminya merupakan ibadah dan amalan para muttaqin. Membaca al-Qur’an dan mendirikan solat
adalah dua perkara asas yang dituntut untuk diamalkan oleh setiap muslim di dalam ajaran Islam. Kertas
seminar ini membentangkan kajian yang dibuat ke atas pelajar-pelajar semester Satu Diploma Pengurusan
Ladang di UiTM Pahang mengenai Kesan Tahap Kelancaran Pembacaan al-Qur’an terhadap
Kecenderungan Mengerjakan Amalan Solat Wajib. Antara objektif kajian ini ialah untuk mengetahui tahap
kelancaran pelajar-pelajar muslim UiTM Pahang membaca al-quran, mengetahui kesan tahap kelancaran
membaca al-Quran terhadap kecenderungan mengerjakan amalan solat wajib dab mengenal pasti puncapunca
yang menyebabkan mereka kurang menunaikan atau mengabaikan solat. Hasil kajian ini mendapati
bahawa tahap bacaan al-Qur’an seseorang pelajar tidak mempengaruhi komitmen mereka untuk melakukan
solat, malah pendidikan dari ibu bapa dan kesedaran sendiri merupakan faktor penting yang menggerakkan
mereka untuk melakukan ibadah solat dengan baik.
Ibadah solat merupakan jambatan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Melalui solat, setiap muslim
dapat menghampirkan diri dengan Allah. Sementara al-Qur’an pula adalah Kitab Allah, mempelajari dan
memahaminya merupakan ibadah dan amalan para muttaqin. Membaca al-Qur’an dan mendirikan solat
adalah dua perkara asas yang dituntut untuk diamalkan oleh setiap muslim di dalam ajaran Islam. Kertas
seminar ini membentangkan kajian yang dibuat ke atas pelajar-pelajar semester Satu Diploma Pengurusan
Ladang di UiTM Pahang mengenai Kesan Tahap Kelancaran Pembacaan al-Qur’an terhadap
Kecenderungan Mengerjakan Amalan Solat Wajib. Antara objektif kajian ini ialah untuk mengetahui tahap
kelancaran pelajar-pelajar muslim UiTM Pahang membaca al-quran, mengetahui kesan tahap kelancaran
membaca al-Quran terhadap kecenderungan mengerjakan amalan solat wajib dab mengenal pasti puncapunca
yang menyebabkan mereka kurang menunaikan atau mengabaikan solat. Hasil kajian ini mendapati
bahawa tahap bacaan al-Qur’an seseorang pelajar tidak mempengaruhi komitmen mereka untuk melakukan
solat, malah pendidikan dari ibu bapa dan kesedaran sendiri merupakan faktor penting yang menggerakkan
mereka untuk melakukan ibadah solat dengan baik.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: fairus on Mar 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
1
KESAN TAHAP KELANCARAN PEMBACAAN AL-QURAN TERHADAP KECENDERUNGANMENGERJAKAN AMALAN SOLAT WAJIB : SATU KAJIAN KES DI KALANGAN PELAJAR MUSLIM SEMESTER SATU DIPLOMA PENGURUSAN LADANG UiTM PAHANG, KAMPUSJENGKA”RUAAIN BT HJ MUSTARI
1
, MINAH BT DIBOK 
1
, SHARIFAH FAEGAH BT SYED ALWI
1
,JAHJAITON BT ARSAD
21
Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, Universiti Teknologi Mara Pahang
2
Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, Universiti Teknologi Mara PahangABSTRAK 
Ibadah solat merupakan jambatan hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Melalui solat, setiap muslimdapat menghampirkan diri dengan Allah. Sementara al-Qur’an pula adalah Kitab Allah, mempelajari danmemahaminya merupakan ibadah dan amalan para muttaqin. Membaca al-Qur’an dan mendirikan solatadalah dua perkara asas yang dituntut untuk diamalkan oleh setiap muslim di dalam ajaran Islam. Kertasseminar ini membentangkan kajian yang dibuat ke atas pelajar-pelajar semester Satu Diploma PengurusanLadang di UiTM Pahang mengenai Kesan Tahap Kelancaran Pembacaan al-Qur’an terhadapKecenderungan Mengerjakan Amalan Solat Wajib. Antara objektif kajian ini ialah untuk mengetahui tahapkelancaran pelajar-pelajar muslim UiTM Pahang membaca al-quran, mengetahui kesan tahap kelancaranmembaca al-Quran terhadap kecenderungan mengerjakan amalan solat wajib dab mengenal pasti punca- punca yang menyebabkan mereka kurang menunaikan atau mengabaikan solat. Hasil kajian ini mendapati bahawa tahap bacaan al-Qur’an seseorang pelajar tidak mempengaruhi komitmen mereka untuk melakukansolat, malah pendidikan dari ibu bapa dan kesedaran sendiri merupakan faktor penting yang menggerakkanmereka untuk melakukan ibadah solat dengan baik.
Kata kunci
: Tahap kelancaran, pembacaan al-quran , kecenderungan, mengerjakan amalan solat wajib
PENGENALAN
Al-Quran merupakan mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah s.w.t kepada Nabi Muhammad s.a.w.untuk dijadikan panduan ( perlembagaan) hidup yang wajib difahami dan diikuti oleh semua individumuslim. Membaca al-Quran adalah satu ibadat yang sangat penting. Ia perlu dibaca dengan betul danmengikut tatatertib yang tertentu. Ia juga perlu dibaca setiap hari walaupun dengan kadar yang sedikitsahaja ( mengikut kemampuan).Manakala solat pula menjadi satu daripada tiang-tiang asas pembinaan keislaman pada diri seseorangmuslim. Ia wajib ditunaikan mengikut kaifiat dan tatacara yang telah ditentukan oleh syariat Islam.Membaca al-quran dan mendirikan solat adalah dua perkara asas yang dituntut untuk diamalkan oleh setiapmuslim di dalam ajaran Islam. Fenomena hari ini memperlihatkan bahawa ramai dari kalanganmasyarakat Islam yang kurang melaksanakannya. Dengan itu, kumpulan penyelidik tertarik hati untuk mengkaji secara sepintas lalu tentang punca keadaan ini berlaku. Namun, kajian hanya dapat dijalankansecara ringkas terhadap sebilangan kecil responden sebagai langkah permulaan. Diharap kajian ini akandapat diteruskan lagi pada masa akan datang dengan skop yang lebih luas bagi mengatasi masaalah lebihramainya individu muslim yang tidak tahu membaca al-quran dengan baik dan seterusnya mendorongmereka mendirikan solat dengan sebenar-benarnya. Al-Quran dan solat mempunyai pertalian yang rapatdalam kehidupan seseorang muslim. Setiap orang Islam dituntut mempelajari, memahami dan menghayatiayat-ayat al-Quran, termasuklah membacanya ketika mendirikan solat.
SOROTAN LITERATUR 
Persoalan yang berkaitan dengan amalan solat dan kefasihan membaca al-Quran telah berjaya menarik 
 
minat ramai penyelidik sejak dari dulu hinggalah ke hari ini. Antara golongan responden yang telah dikaji
 
2
ialah murid-murid sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, golongan remaja, kakitangan kerajaan danswasta yang terdiri dari pelbagai lapisan umur dan pekerjaan sama ada di dalam bandar mahupun luar  bandar. Meskipun objektif kajian agak sedikit berbeza di antara satu sama lain, namun persoalan pokok yang dibincangkan ialah tentang amalan solat.
 
Muhammad (1991) telah mengkaji tentang tahap-tahap pengamalan solat fardhu di kalangan pelajar sekolah menengah di beberapa buah sekolah menengah di Kota Bharu. Sementara itu, satu kajian yangmelibatkan kakitangan swasta telah dijalankan oleh Che Ku Rahayu (1999).Dalam kajian yang dijalankan oleh Mohd Suhardi (2004), beliau mendapati bahawa tahap pengamalan solatfardhu adalah berbeza-beza di kalangan remaja Islam. Buktinya ialah peratusan pelajar remaja yangmengerjakan solat fardhu secara konsisten hanyalah sebanyak 53.2% manakala bakinya iaitu sebanyak 46.7% lagi berpendapat mereka tidak konsisten di dalam mengerjakan solat fardhu. Sifat malas dan sibuk dengan urusan lain merupakan di antara sebab utama kebanyakan pelajar remaja meninggalkan solatfardhu. Kenyataan ini terbukti apabila seramai 77.8% responden memberi jawapan bahawa punca utamamereka meninggalkan solat fardhu adalah kerana malas dan sibuk dengan urusan lain.Kajian di mana responden adalah terdiri dari pelajar tahun enam (Mohamad Shafiee, 2004) turut mendapati bahawa hanya 36.3% responden sahaja yang mendirikan solat fardhu cukup 5 waktu sehari semalam.Antara faktor-faktor yang membuatkan tidak bersolat fardhu ialah malas (7.95%), tidak tahu bersolat(15.91%), sibuk belajar (42.05%) dan lain-lain (34.09%).Manakala berkaitan dengan pelaksanaan ibadah solat, kajian telah dijalankan di kalangan anggotaPALAPES Universiti Malaya (Abd Rauf, 1994) mengenai kehidupan mereka seharian dan sewaktumenjalani latihan, sama ada latihan tempatan, latihan tahunan atau latihan lanjutan. Kajian mendapati bahawa 80% menunaikan solat Zuhur manakala 20% lagi tidak menunaikan solat.Kajian tersebut menyimpulkan bahawa masih ramai responden tidak solat, bukan sahaja dalam kehidupanseharian malah mendukacitakan sewaktu latihan. Justeru itu, tindakan yang dilakukan oleh respondenterhadap solat yang ditinggalkan ialah sebahagian besar mengqada’ solat selepas menjalani latihan. Walau bagaimanapun, terdapat ramai juga responden yang tidak mengqada’ solat yang ditinggalkan.Manakala, dalam kajian yang telah dijalankan oleh Siti Fatimah Sudin (2002) mengenai pembacaan Al-Quran di kalangan mahasiswa Melayu di UiTM Shah Alam, beliau mendapati bahawa 72% pelajar bolehmembaca al-Quran secara sederhana, 21% lancar dan 7% tidak lancar. Di samping itu, 93% daripadamereka dapat merasakan ketenangan apabila membaca al-Quran, 2% tidak merasa apa-apa dan 5% tidak  pasti.Dengan ini jelas bahawa kajian-kajian lepas hanya menumpukan kepada satu-satu bahagian sahaja samaada masalah membaca Al-Quran atau solat semata-mata. Sehingga kini, masih belum ada lagi kajian yangmembincangkan mengenai hubung kait antara kedua-duanya, iaitu antara solat dan membaca Al-quransekali gus. Justeru itu kami merasakan perlu juga dilihat hubungan di antara kedua-duanya.
METODOLOGI PENYELIDIKAN
Populasi kajian ini melibatkan 67 orang pelajar bahagian Satu, Fakulti Pengurusan Ladang, UniversitiTeknologi Mara, Kampus Jengka, Pahang. Populasi terdiri dari 30 orang lelaki dan 37 orang perempuan.Penyelidik ingin mengetahui latar belakang mereka dalam mendapatkan pendidikan pembacaan Al-Quransebelum menyambung pelajaran di UiTM serta pengaruhnya terhadap sikap rajin menunaikan solat limawaktu. Seiring dengan itu penyelidik turut berminat untuk mengkaji sama ada latihan amali di ladangmenjadi bebanan kepada mereka sehingga sukar untuk melaksanakan amalan membaca Al-Quran danmendirikan solat ataupun tidak.
 
3
Alat ukur bagi kajian ini ialah soal selidik. Soal selidik ini mengandungi empat bahagian yangmengandungi 31 soalan. Bahagian A adalah berkenaan profail demografi pelajar. Bahagian B pulamengandungi soalan yang mengukur kekerapan pelajar membaca Al-Quran dan mendirikan solat limawaktu. Bahagian C diukur mengikut skala Likert (1 – 5), yang mana 1 Sangat tidak setuju, 2 Tidak setuju,3 Tidak pasti, 4 Setuju dan 5 Sangat setuju mengenai perlaksanaan solat. Selain daripada itu responden jugadiminta untuk menulis pendapat/cadangan mereka sekiranya ada. Akhirnya, Bahagian D mengenaikelancaran mereka membaca Al-Quran mengikut penilaian penyelidik yang mendengar dan menyemak  bacaan tersebut.
HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN
Seramai 67 orang responden yang berusia di antara 18 – 21 tahun telah memberikan kerjasama untuk menjawab soalan-soalan kaji selidik.
JADUAL 1: Profil Responden Mengikut Jantina, Umur, Jenis Sekolah Sebelum Memasuki Uitm danKeputusan Matapelajaran Agama Islam dalam Sijil Pelajaran Malaysia.
Jantina LelakiPerempuanBilangan (orang)3037Peratus (%)44.755.2Umur 18 tahun19 tahun20 tahun21 tahun173512125.352.217.91.49Jenis Sekolah SebelumMemasuki UiTMSek. Men. Keb.Sek. Men. Jen. KebSek.Men. AgamaKolej AwamKolej Swasta53571179.17.410.41.491.49KeputusanMatapelajaran AgamaIslam dalam SijilPelajaran MalaysiaGred AGred BGred CGred DTiada jawapan33282449.2541.792.985.97Seramai 56 orang telah tamat membaca Al-Quran. Hasil kajian mencatatkan bahawa bilangan dan peratusresponden perempuan yang tamat membaca Al-Quran di peringkat sekolah rendah adalah jauh lebih tinggiiaitu 27 orang (42.9%) berbanding dengan pelajar lelaki seramai 12 orang (21.4%.) Sementara itu, di peringkat sekolah menengah, bilangan dan peratus pelajar lelaki yang tamat Al-Quran di peringkat sekolahmenengah ialah 13 orang (23.2% ) mendahului bilangan dan peratus pelajar perempuan iaitu 7 orang(12.5%). Terdapat hubungan di antara jantina dengan tempoh masa tamat membaca Al-Quran, iaituresponden perempuan lebih ramai yang telah tamat membaca Al-Quran berbanding dengan respondenlelaki.Pelajar wanita juga didapati lebih kerap dan konsisten membaca Al-Quran (43.3%) berbanding dengan bilangan dan peratus pelajar lelaki (26.9%), namun ianya pada malam Jumaat sahaja (bacaan Yasin). Disamping itu, selain dari malam Jumaat, mereka juga kurang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan.Walaupun diketahui umum bahawa amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda balasan pahalanya, namun hasil kajian ini menunjukkan ianya kurang dihayati oleh para pelajar (responden). Amalan membaca Al-Quran masih belum lagi menjadi budaya di bulan Ramadhan mahupunharian mereka. Terdapat beberapa faktor yang menghalang responden lancar membaca al-Quran. Diantaranya ialah:-

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ctiey Nasirah liked this
Muhd Faliq liked this
Jar Lim'z liked this
ciffi faizal liked this
ibnulqayyim liked this
Iera Miera liked this
kasihnur72 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->