Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Söz be söz

Söz be söz

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 428|Likes:
Published by Umud Urmulu
Azerbaycan dilinde sözlük
Azerbaycan dilinde sözlük

More info:

Published by: Umud Urmulu on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
 
söz b
ə
söz
 
173
 Abajor 
: l
ə
mp
ə
qab
ı
ğ
ı
.
 Abid
: tap
ı
nan, tapan.
 Abid
ə
 
: an
ı
t, tikm
ə
da
ş
, tiksiriv.
 Abil
ə
 
mürqan
: qaram
ı
q.
 
su
ş
e
ş
ek
 Abir 
: yola
ğ
ç
ı
.
 Abluka
: qu
ş
at
ı
m.
 Abon
ə
 
: k
ə
s
ə
n
ə
, sür 
ə
ci, sürdürüm
1
\ abon
ə
etm
ə
k:sür 
ə
cl
ə
m
ə
k, sür 
ə
cl
ə
nm
ə
k.
 Abstr 
ə
 
: soyut
1
.
 Ac
(fil di
ş
i)
: q
ı
yaq.
 Acayip
: genq.
Ac
ı
su
: sirk
ə
.
 Aciz
:
ə
lsiz, bars
ı
z, h
ı
rs
ı
z, gücsüz, ç
ı
k
ı
ş
amaz,
ş
ük, dü
ş
1,
ə
ksin.
Adamxor 
: yamyam. adamcil.
 Adapasyon
: uyarlama.
 Adapat
ə
: uyar.
 Adapatör 
: uyucu.
 Adapta
: tinci
ş
10
, uyduru
ş
, öyr 
ə
ti
ş
.
 Adaptasyala
maq: tincl
ə
m
ə
k
10
, uyqunlatmaq,öyr 
ə
tm
ə
k.
Adaptasyon
: uyarlama.
 Adaptatsiya
: ür 
ə
ni
ş
11
 Adapt
ə
 
: yarak
ı
ş
lama, yara
ş
t
ı
rma.
 Addagan
: iradgir 
Ad
ə
t
: a
ş
ı
nma ,
ı
Is
ı
nma, al
ı
ş
ma, al
ı
ş
ı
k, al
ı
ş
k
ı
,
ox
ş
ar 
ı
,
olgu, g
ə
l
ə
n
ə
k, gör 
ə
n
ə
k, yola, r 
ə
sm, salt
4
.
7
,al
ı
ş
ı
k, iy
ə
l
ə
nq
ə
n, iy
ə
lik, iy
ə
l
əş
m
ə
k, könük
ə
,könülkü
ş
9
, könüq
ə
n (könüllü), könüld
ə
m
4
.
7
 (könd
ə
m), köniqu
7
, ba
ğ
l
ı
,
ş
gün, endik
8
 komarl
ı
k\
Ad
ə
t edm
ə
k:
al
ı
ş
maq, m
ə
nims
ə
m
ə
k,özl
əş
m
ə
k, u
ğ
ur almak, uyqula
ş
mak\
ad
ə
t
ə
n:
 endinki.
 Adi
: (ad
ə
t olunmu
ş
) boy
ı
ns
ı
n
ı
v, tutuk, baya
ğ
ı
,basbaya
ğ
ı
, sanki, enikonu
1
, d
ə
y
ə
rsiz, a
ş
a
ğ
ı
,s
ı
radan
1,
ola
ğ
an, u
ğ
ral
ı
, q
ı
l
ı
k, endik, günd
ə
lik,öyr 
ə
n
ş
ik, al
ı
ş
ı
m, h
ə
mi
şə
, edil
ə
k, etimlik.
 Af 
ə
rin
: yaras
ı
n
4
, yaras
ı
n, ya
ş
as
ı
n\ ya
ş
a, varol.
 Afi
ş
 
: as
ı
.
 Afiy
ə
t olsun
: yaras
ı
n.
 Aftafa
: kunduk
9
.
 A
ğ
ı
ll
ı
 
: uslu, ussal, an
ğ
l
ı
, bilincli, anlay
ı
ş
l
ı
,an
ğ
lay
ı
ş
l
ı
\ a
ğ
ı
lla
ş
d
ı
rmaq: ussa
ş
d
ı
rmaq,usald
ı
rmaq, yuslamaq.
 Ah
ə
ng
: ax
ı
n, düz
ə
m,
ə
zgi, uyum, uyarma.
 Ax
ə
: bitim, son .
Axmaq
:
bos,
ş
a
ş
k
ı
n, salak, sarang
9
, sams
ı
q, bön,a
ğ
uv, a
ğ
ı
v, a
ğ
u, asüpas, esüvas
8
, yüngül k
ə
ll
ə
,panqq
ı
8
,
ğ
ayar 
8
, yelt
ə
8
, k
ə
lp
ə
n
ə
k, k
ə
lçik,
ğ
ayza,tetik, u
ğ
ursuz, k
ə
mçik, qanmaz.
 Axmaql
ı
q
:
kütlük
 
Ajanda
: and
ı
ç.
 Akademi
: bilimtay.
 Aksen
: çald
ι
ι
, çalq
ı
, çarp
ı
, ç
ə
rtm
ə
, bas
ι
m\ aks
ə
nli:çalq
ı
rt.
 Aksesuar 
latin
: donat
ı
m.
 Aks
ə
n
: bas
ı
m, ç
ə
rtm
ə
, ay
ı
rm
ə
, art
ı
qlama, t
ə
'kid
 Akustik
: yank
ı
düz
ə
n.
 Aqah
: < uk. bilir, uyan
ı
k.
 Aqil
: bilgir, bilgic, bilgin.
 Aqlutinativ
: topla
ş
ma
2
, y
ı
ğ
ı
ş
ma
2
, yap
ı
ş
ma
2
, ça
ğ
l
ı
,caqaulu
11
.
 Aqraf 
: k
ə
n
ə
t, qopça.
 Alarm
4
 
: attan.
 Ald
ı
4
 
: önc
ə
,
ə
vv
ə
l,
ə
ə
ə
, ba
ş
lam, ba
ş
ram, bastam.
 Al
ə
m
: olam
4.
 Al
ə
t
: kural, silah.
 Alim
: dan
ı
ş
man.
Alkolism
: içkilik, içkiçilik.
 Alminyom
: tuç
11.
 Alternativ
: dalqal
ı
, dalq
ı
l\ alternativ c
ə
ə
yan: dalqal
ı
;dalq
ı
l ak
ı
m.
 Ama
: alay\ lakin alaya.
 Amad
ə
: day
ı
n
8
, yamat
8.
 
yarakl
ı
\
amad
ə
ba
ş
l
ı
k: duyluk
 Amator 
: dilatan, öz
ə
nçi, edims
ə
y
ə
n, olums
ə
y
ə
n
 Ambulans
: tez yard
ı
m.
 Amma
: ama, b
ı
rak, dem
ə
k, alayda.
 Ampilifayir 
: s
ə
s böyütür.
 Analiz
: çözm
ə
, tinti
ş
11.
 Anar 
ş
ı
 
: alaman, qar 
ı
ş
ı
k, düzümsüzlük.
 Anbar 
: kamba
4
, qoyma
4.
 Andiçm
ə
: söz verm
ə
.
 Anjin
: bas
ı
k
8
, bo
ğ
uk.
Anormal
: sap
ı
k.
 Ant
ı
rakt
: ara, q
ı
ı
ç.
 Ara
ş
t
ı
rmak
: zertevçi
4
( s
ı
rtivçi ), izl
ə
m
ə
k, axtarmak,aramak, qaramak
Aray
ı
ş
 
: daran
ı
, s
ı
lan
ı
.
Arayi
ş
qah
: saçdarak.
 Aristokrat
: a
ğ
söy
ə
k
11.
 Arkaloji
: qaz
ι
bilim.
 Armator 
: donat
ı
.
 Ar 
ş
iv
: b
ə
lg
ə
lik
9.
 Artist
: qatusucu.
 Asan
: onqoy, onqay, unqay, qolay, yayl
ı
, cayl
ı
,köylü, yenqil.
 Asansor 
: götürgüc. en
ə
r - qalkar.
 Asayi
ş
 
: düz
ə
nlik, güv
ə
nlik.
 Asi
: < a
ş
. a
ş
ı
, a
ş
ı
ı
, ac
ı
ı
, asav, asava (dizginsiz,al
ı
ş
mam
ı
ş
)\ asav at boynaq, co
ş
qun, oynaq(xuysuz at: oynaq at).
 Asimetrik
: bak
ı
ş
ı
ks
ı
z.
 Asmilasyon:
b
ə
z
əş
m
ə
.
A
ş
ub
: a
ş
ulanu
4
 A
ş
ubt
ə
l
ə
b
: a
ş
ı
ç
ı
, bula
ğ
ayç
ı
, bula
ğ
al
ı
q i
ş
l
ə
y
ə
n.
 At
əş
ni
ş
an
: öçürü
ş
(< öçürüt
ğ
an), söndürü
ş
(<söndür 
ə
n).
 Atmosfer 
: havayuvar 
ı
.
 Atom
: ö
ğə
cik.
Atomizasya:
tozalama.
 Atomizator:
tozay
ı
c
ı
.
 Atöly
ə
 
: i
ş
lik, ustaxana
8.
 
 
 
söz b
ə
söz
 
174
Avant - qard:
s
ı
rada önüncü, çavu
ş
, carç
ı
, birinci,öncü. yalabaç
yenisey
: yulavuc yalavuc, yelvac,yayalavac, yalavac
uy
ğ
ur 
, yalauç
uy
ğ
u,
elçi q
ı
lavuzay
ğ
aktav(: kan
ı
kmak).
 Ay
ı
b
: uyat
4.
 Ayn
ı
 
: bir (ayni biçimd
ə
: bir biçimd
ə
), tayn
ı
, kimi,öt
ə
uksav, m
ə
nqz
əş
, bir kil, bir q
ı
l, bidav, biçav, bir tiqiz, bir törli, bir to
ş
li, bir tosli, ok
ş
a
ş
, bid
ə
y, bid
ə
v,ayn
ı
mav.
 Azad
: irikli, irkin,
ə
rkin,
ə
rk
ə
n
ə
, erkana, erkin,
ə
rikk
ə
n, eygin, ba
ğ
s
ı
z, ba
ş
-ba
ş
dak, öz ba
ş
ı
na,a
ğ
as
ı
z
6
, qaravs
ı
z
6
, qara
ş
s
ı
z
8
,
ə
rkinç
ə
, müst
ə
qil
 Azad
ə
 
:
ə
rkin, böyük.
Azadl
ı
k :
 
ə
rkinlik, dinclik, d
ə
rman, macal.
 Ba h
ə
m
: (< bir 
ə
m). bil
ə
n, birg
ə
, birlikd
ə
, birl
ə
bir:b
ə
rab
ə
r, bir arada: iki aya
ğ
la s
ə
k
ə
m
ə
k: iki aya
ğ
ı
 bah
ə
m(bir arada) ç
ə
k
ə
ə
k atlamaq ; hoplamaq.
 Ba k
ə
mali me
yl:
 
ə
rikc
ə
, eygili.
 Bac
:
q
ı
rt
ı
l
ta
 
Badbax
: qutsuz, pisg
ə
l
9
\ badbaxl
ı
k: pisg
ə
llik
 Baha
: tutar, tutum, tutu
ş
, d
ə
y
ə
r.
Bahar 
: yaz, göytüm
7,
gökt
ə
m
8
 
Bah
ə
m
: onunla, birl
ə
 
Bakir 
ə
 
: silik, ar 
ιğ
, ar 
ι
, t
ə
miz, q
ı
z\ bakir 
ə
lik: q
ı
zl
ı
k.
 Baqi
: qal
ı
c
ı
, qal
ı
ml
ı
.
 Baqqal
: q
ı
ı
c
ı
.
 Balans
: d
ə
ng
ə
, d
ə
ng
ə
püng
9
.
 Balkon
: asma qat.
 Bandaj
: sar 
ı
ğ
, qur 
ş
ak, ç
ə
nb
ə
r, cuba
11
 Barakallah !
: yaras
ı
nq !
 Bar 
ə
sind
ə
: < ba
ğ
as
ı
nd
ə
, dövr 
ə
sind
ə
, yönünd
ə
,üz
ə
rind
ə
, gör 
ə
sind
ə
, dövr 
ə
sind
ə
, aykas
ı
nda.
Bazdehi
: öndürü
ş
 Bazni
şə
st
: otur 
ğ
a,
ə
m
ə
kli.
 Bazr 
ə
s
: barlavç
ı
4
, barla
ğ
ç
ı
, ara
ş
t
ı
ı
ç
ı
, yoxlayan,qaraman.
 
Bazr 
ə
si
: qaramal, yoxlama, i
ş
göz
ə
ti , qarama(qaramaq i
ş
i: bax
ı
b görm
ə
k, hu
ş
el
ə
m
ə
k,
ş
ünm
ə
k)
 Bazsazi
: yeni
ş
, yen
ə
li
ş
, yenl
ə
yi
ş
, yenl
ə
m
ə
, yenil
ə
m
ə
,yeng
ə
ri
ş
7
, yenil
ə
tm
ə
, d
ə
yi
ş
m
ə
.
 Behi
ş
t
: uçma\ behe
ş
lik adam: uçmal
ı
adam.
 Bet
ə
ə
: aral
ı
k, arilik
9
, ara bölg
ə
, yaln
ı
z, kal
ı
s
4.
 Bev
ə
x
: ça
ğ
s
ı
z.
 Beyzi
: böyr 
ə
 B
ə
’z
ə
n
: ara s
ı
ra
 
kim
ə
rd
ə
:, h
ə
rd
ə
n.
B
ə
’zi
: < biraz, birn
ə
m
ə
 
B
ə
d axlaq:
alaca.
B
ə
db
ə
x
: b
ə
xdi qara, mutsuz.
 B
ə
dbin
: qarams
ə
r, duruqqan, donukan (tonq
ı
l
ğ
an,donq
ı
l
ğ
an), dü
ş
ünüklü
3.
 B
ə
dr 
ə
q
ə
: q
ı
lavuz.
B
ə
hr 
ə
 
: üla
ş
4.
 B
ə
x
ş
 
:
s
ı
n
ğ
ar, f 
ə
sil, , d
ə
sd
ə
, cür 
ə
, kimi, tay
 \ bir 
 
s
ı
n
ğ
ar 
: bir f 
ə
sil(d
ə
sd
ə
, cür 
ə
, bölük)
 B
ə
xtiyar 
: unqayl
ı
8
, yol
ı
k, qaraçoxa.
 B
ə
nd
: uzman.
 B
ə
rab
ə
:
birl
ə
bir.
 B
ə
ra
ə
t
: a
ğ
lan
ı
ş
, a
ğ
lama\ b
ə
ra
ə
tl
ə
m
ə
k: aklamak,a
ğ
tamak, a
ğ
atmak, halal etm
ə
k
B
ə
ə
k
ə
t
: bolluk, u
ğ
urluk, unim
4
, qutum, qutlu\b
ə
ə
k
ə
tli: qutumlu, qutlu, verimli, suvli sevli\b
ə
ə
k
ə
tsiz: qutumsuz: q
ı
sqanc, ba
ğ
l
ı
\ b
ə
ra
ə
t ed
ə
n(k
ə
ndisin): akç
ı
lan.
 B
ə
ə
nd
ə
: bök
ə
1
, aparan, q
ə
hr 
ə
man.
 B
ə
rqarar olm
aq
: orna
ş
maq.
 B
ə
rqüzar etm
ə
k
: ötünm
ə
k
4
, q
ı
lmaq.
 B
ə
rnam
ə
: düzük, k
ə
st
ə
, tasar 
ı
, kurama, toxum
8
,töküm
8
, verdi
ş
, günd
ə
lik, günlük.
 B
ə
rpa etm
ə
k:
duruzmaq, qald
ı
rmaq.
 B
ə
rr 
ə
si
: d
ə
n
ə
m
ə
, s
ı
nama, s
ı
na
ğ
, d
ə
n
ə
yi
ş
.
 B
ə
sir 
ə
t
: bilgirlik.
 B
ə
st
: ç
ə
nq
ə
k, iki ucli m
ı
x.
 B
ə
yannam
ə
: ö
ğ
üt ka
ğ
az
ı
, bildirg
ə
.
 B
ə
'z
ə
n
: birneç
ə
, bir- iki, sandan, ç
ə
nd
ə
n
8
, kays
ə
,sakta, ça
ğ
da, sakta, gah, k
ə
mahal
8,
, kayh
ı
3
kays
ı
7
,keyd
ə
4
, key - keyd
ə
4,
keybir, k
ə
zd
ə
, keyd
ə
, keybir 
8,
 ara s
ı
ra, ara tir 
ə
, arçak\ b
ə
'zi vaxt: bir sakta, kays
ə
 vak
ı
t, keyd
ə
ked
ə
, key çak, k
ə
ted
ə
\ haydan sandan: aydan - sandan: ç
ə
nd
ə
n - yar 
ı
m
8.
 Bihud
ə
 
: yerliksiz, yerilsiz, bed
ə
ə
k
8,
bo
ş
, quru.
 Biqarar 
: özg
ə
ri
ş
çan , özgörü
ş
çan, düyi
ş
g
ə
n,atq
ı
rcan, özg
ə
rmil
4
, duruksuz
7
 
Bila e'tiraz
: dart
ı
ks
ı
z.
 Bil
ə
x
ə
ə
:
azak, son
ğ
, azakdan.
 Bil
ə
ks
: gerisi\ gerisin
ə
, gerisinc
ə
, t
ə
sk
ə
risin
ə
,qaytar 
ı
.
 Bilxisus
: ay
ı
rma, ayrat
ı
n, ayrata, ay
ı
rata,
ə
ə
k
şə
.
 Bilit
: b
ə
lg
ə
.
 Bilokaj
: qur 
ş
av, qurça, qabav, qurçö, qur 
ş
a
ş
, kamav.
Bimar 
: sök
ə
l,
sayruq
, gücsüz, x
ə
st
ə
\ sök
ə
lik: x
ə
st
ə
lik
Bimaristan
:
a
ğ
ruqan, x
ə
st
ə
qona.
 
Bina
: çat
ı
, yurt, qor 
ı
lma
7
, qaralt
ı
3.
 Bir 
ə
bt
: ilgisiz, tutars
ı
z, ba
ğ
lan
ı
ş
s
ı
z
8
\
ə
btsiz sözl
ə
r:tutars
ı
z sözl
ə
r.
 Bisküyit
: q
ı
t
ı
r.
 Biyoqrafi
:
ya
ş
am yolu, durmu
ş
yolu, ya
ş
am öyküsü,özgeçmi
ş
1.
 Bore
ş
 
: çap.
 Böhran
: (< burkan. boran, dü
ğ
üm). burulu
ş
, dönüm,da
ğ
dar 
ı
ş
, t
ə
nglik
6
, s
ı
n
ı
l
ı
ş
7
, yetm
ə
zçilik
8
, q
ı
rq
ı
n.
 Buxar 
: < bük. bu
ğ
, çi
ğ
a, izqara.
 Bül
ə
ndgu
: s
ə
syayar.
 Bünb
ə
st
: kor çüç
ə
: dals
ı
olmayan.
 Büny
ə
 
: qurum, qurulu
ş
.
 Büt
: örgün, örökön
13
, idol, ya
ş
l
ı
adam.
Cadu
: büyü, ovsun, adc
ı
p
7,
arba
9,
sehir.
Cahan
ş
imul:
yer yarqan\ at
ı
ğ
ı
yer yarqan
9
: san
ı
 dünya bas
ı
r.
 Cahil
: anlamaz, an
ğ
s
ı
z.
Calib
: göz
ə
l, batq
ı
n, batn
ı
q
8
, sevimli, ruhlu, yax
ı
ml
ı
,simpatik.
 Cami
ə
 
: köm, köm
ə
, toplum,
 Canb
ə
s
ə
: çalacan, can ç
ə
ki
ş
m
ə
k, çok zay
ı
f, c
ı
l
ı
z.
 Cani
ş
in
: ard
ı
l, or 
ı
n basar, yerbasar, orbas.
 
 
 
söz b
ə
söz
 
175
Caru b
ə
rqi
:
silgi: parça tozun alan\ toz (+soran.tutan.tutucu.y
ı
ğ
an.alan. ç
ı
rpan. silk
ə
n)
 Casus
: ça
ş
ut
9
, ay
ğ
akç
ı
9
, x
ə
b
ə
rçi
Cavab
: yan
ı
ş
, yana
ş
, yan
ı
t, yand
ı
ı
ş
, qar 
ş
ı
l
ı
q, d
ə
yi
ş
,qayat, qaytar 
ı
, qayta
ğ
, qeyidi
ş
, tay.
 Cavablamaq
: yan
ş
amaq, yankamaq, qar 
ş
amaq,d
ə
yi
ş
m
ə
k.
Cavan
: g
ə
nc, yas
4.
 
Cazib
: ötgir, ötgün, güclü, çasl
ı
8
, ya
ş
l
ı
, cavan.
 Cehiz
: bodut
9
, arma
ğ
an, yokluk.
 C
ə
h
ə
t
: tay, yön, yak, yan, yör, aç
ι
do
ğ
ru, yön.
 C
ə
hnn
ə
m
: tamu, gara azab.
 C
ə
l
ə
s
ə
 
: duru
ş
ma, toplant
ı
, oturum, oturma, y
ı
ğ
na
ğ
.
 C
ə
miyy
ə
t
: d
ə
rn
ə
k, d
ə
rn
əş
ik.
 C
ə
nin
: anal
ı
k
7
, yat
ğ
ı
8
, bal
ı
yatk
ı
, tuxumluk\ c
ə
nincütü: u
ş
ak yolda
ş
ı
.
 C
ə
nn
ə
t
: uçtmaq
14
 
C
ə
ə
yan
: ax
ı
m, a
ğ
ı
m, a
ğι
n, ç
ə
kim, b
ə
nz
ə
yi
ş
, gedi
ş
,yön
ə
m\ ax
ı
m
ı
n u
ğ
ruyla üzm
ə
k\ hava ax
ı
m
ı
\
ə
d
ə
biax
ı
m.
 C
ə
sur 
: otlu
13.
 C
ə
vab
: qar 
ş
ı
l
ı
k, dir 
ə
ni
ş
, ödün,
ə
v
ə
z.
 C
ə
za
: q
ı
squt, yapt
ı
ı
m
1
, yaz
ğ
a
3
,
ş
ara, arsar, suç,borç,
a
ğ
an,a
ğ
ı
.
 C
ə
zri - m
ə
d
: g
ə
lged, g
ə
liv - gediv
3
, qabar 
ı
m, asub -qayt
ı
v, göt
ə
ri
ş
- p
ə
s
ə
yi
ş
6
, da
ş
q
ı
n-qaytq
ı
n, dol –qeyid, qarmaq - inm
ə
k, k
ə
lkün.
 C
ə
zzab
: ç
ə
kici, sevimli
3
.
7
, yak
ı
ml
ı
3
.
7
.
9
, g
ə
li
ş
li
8
,görk
ə
mli, görüklü, görm
ə
g
ə
y
8
, dart
ı
ml
ı
.
Cib
: yanç
ı
k\ cibgir: yanç
ı
ı
, cib vuran.
Ciddi
: sal
ı
kal
ı
4
, salmakl
ı
4
, a
ğι
rba
ş
.
 Cihaz
: y
ı
ğ
ac, topuntu.
 C
ı
l
ı
qqa
: qorsaqca
8
, yengsiz geyim (qolsuz).
Cilv
ə
 
: yey
9
\ cilv
ə
li: yeyl
əş
\ cilv
ə
l
ə
nm
ə
k: yeyl
ə
m
ə
k.
Cinas
: ünd
əş
, qayma.
 Cinay
ə
t
: q
ı
ya.
 Cinli
: qaq
ğ
ı
nl
ı
: kötü ruh, qara ruh, qara qu
ş
l
ı
,albast
ı
, alvast
ı
9
, q
əşş
ili, tutqayl
ı
, s
ə
ə
ng: d
ə
li.
 
Conjecturer 
: qans
ı
kmaq, sanmaq, z
ə
nn etm
ə
k
 
Covh
ə
: toz.
 Cre - püskül
latin
: < qri - püs. ala toran.
 Cülb
ə
k
: çovlan
8.
 
Cüss
ə
 
: a
ğ
ram
8
\ cüss
ə
li: a
ğ
ramli.
 Cütl
əş
m
ə
k
: q
o
ş
u
ş
maq, tuxumla
ş
maq, ç
ə
kl
əş
m
ə
k.
 Cüv
ə
 
: sindik (< sindirim
ə
k).
 Çara
: qut\ çaras
ı
z: qutsuz.
 Çatr 
ı
k, k
ə
si
ş
i
k
*, x
ə
ə
k iskilet,Qaraçav: qaraç
ı
v,x
ə
rçub, pay b
ə
st, sarma
ş
ı
k.
 Ç
ə
sb
: yelim
8
, yelm
əşə
n, yap
ı
ş
qan, çiri
ş
.
Çirknevis
8
: tasalaq: suduri
8
Dahi
: bilgir.
Dampizi
ş
k
: baytal.
 Data
latin
 
: veri, bilgi.
 Davaml
ı
: dayaml
ı
, qatna
ş
l
ı
8
: sür 
ə
li,
Dav
ə
: arac
ı
, arç
ı
n, arac
ı
.
 Dav
ə
rlik
: yön
ə
ti
ş
, ba
ş
qarma, yit
ə
kçilik, görs
ə
tiç, yol -yoruk.
 Dayimi
:
durakl
ı
.
 Defrizer 
latin
: buzçöz
ə
r.
 Deklan
ş
or 
latin
: tetik (zamin).
 Dekupaj
latin
: qurqulama, k
ə
sm
ə
.
 Dero
: orum, y
ı
ğ
ı
m, orma
9
 Detektör 
: buluc.
 Deterjan
: art
ı
c
ı
.
 D
ə
bistan
: ilkokul.
 D
ə
f etm
ə
k
: götürm
ə
k, qovmaq, yibarmaq, aparmaq,ç
ı
karmaq.
 D
ə
ə
 
: tapk
ı
 D
ə
xli - x
əş
: g
ə
lir - gedir, g
ə
lir - ged
ə
r, ç
ə
kim - ç
ı
k
ı
m
9
,al
ι
m – verim.
 D
ə
qiq
: biçik.
D
ə
lil
: g
ə
ə
ə
:
yilik
3
, cili
7
, n
ə
giz, tan
ı
q
 D
ə
lil
g
ə
tirm
ə
k
:
g
ə
ə
kl
ə
m
ə
k, qan
ı
tlamaq, b
ə
ll
ə
m
ə
k,b
ə
lg
ə
l
ə
m
ə
k.
 D
ə
lil
: b
ə
lg
ə
, qan
ı
t, g
ə
ə
k, g
ə
ə
ə
, yilik
3
, cili
7
,ötünc, tut
ğ
11
, s
ı
ltay
11
, n
ə
giz, pataya
11
, tutkuc
11
,arqman.
 D
ə
r bar 
ə
yi
: tural
ı
4
, yör 
ə
li.
 D
ə
rb
ə
d
: döng
ə
.
 D
ə
rd
: küy
ə
k, dart
ı
nqa, tasa, ac
ı
, a
ğ
ı
, ac
ı
, yan
ı
q,üzüntü,
ı
zt
ı
rab,.
 D
ə
ə
c
ə
: d
ə
rc
ə
, d
ə
riz, ba
ğ
, b
ə
st
ə
, b
ə
s
12
b
ə
y
ə
12
(baha), basacak, basq
ı
ç
9
, baskuç
9
, basama, baraca,b
ə
lülük
12
, b
ə
lg
ə
, düz
ə
y, qurla, k
ə
ə
, d
ə
ə
, qat,a
ş
ama, paya, atak, basamak, k
ə
rt
ə
. paldak
4
pill
ə
,n
ə
rdivan.
 D
ə
rk
: alq
ı
, tan
ı
ş
l
ı
k.
 D
ə
rman
: açal(r), çara, dinclik, eyginlik, erk
ə
n
ə
l
ı
k
8
,macal.
 D
ə
rmans
ı
z
: açars
ı
z. çaras
ı
z.
 D
ə
rs
: oruq
14,
ölçü, im.
D
ə
rzi
: biçi
ş
- tiki
ş
.
 D
ə
sd
ə
 
: tutum, tutak,
s
ı
n
ğ
ar, b
ə
x
ş
,
ə
sil, cür 
ə
, kimi,tay
, boyn, boyun, sap\ tut
ğ
ı
ç, tutavac, tut
ğ
uç\burmab
ı
çak boynu: b
ı
çak d
ə
sd
ə
si
 
D
ə
sgir
ə
 
: tutar 
ğ
a
 D
ə
smal
: çal
ğ
ı
ç, ya
ğ
l
ı
k, hovl
ə
, taram, kiri suyu çal
ı
pqapan.
D
ə
s
ş
uyi
:
ə
l yuvar 
8
, y
ı
v
ı
nq
ı
ç
3
, yuyunq
ı
ç
7.
 D
ə
st
ə
ndaz
: (söz b
ə
söz fars dilin
ə
köçürülmü
ş
. d
ə
st
=
 tuatar.
ə
ndaz
=
atar) < atar - tutar,
ə
ng
ə
b
ə
,
D
ə
str 
ə
s
:
- 1)
qulluq
- 2)
ulaq:
ə
l çatan
ş
ey.(ulanm
ə
k: yeti
ş
m
ə
k, çatmak)
-
 
3)
y
ə
d
ə
k:
ə
l arac
ı
\yaydak: y
ə
d
ə
k at, d
əğ
i
ş
ik at.
 D
ə
'v
ə
t
: ça
ğ
ı
ı
k, ça
ğ
ı
ı
ş
, bildiri,
ş
uar\ d
ə
'v
ə
tçi: oxucu:oxuyucu
 Difa etm
ə
k
: qorumaq, qoruklanmaq
13.
 Diftiri
: qu
ş
palaz
ı
, qarabakma.
qu
ş
quyru
ğ
u,qu
ş
palaz
ı
.
 Dig
ə
: ad
ı
ı
4
, ba
ş
qa, ayr 
ı
.
 Diqq
ə
t
: avay
9
, yava
ş
, dinc, say
ı
q
11
, ay
ı
q,
ə
s
ə
v
ə
n,üns\ diqq
ə
tl
ə
: yava
ş
ca, avaylap
9
\
Diqq
ə
t !
: bax !bax
ı
n !\
Diqq
ə
t el
ə
m
ə
k
: s
ı
namaq baxmaq,bayqamaq
9
, d
ə
n
ə
m
ə
k\
Diqq
ə
tl
ə
: biçili\ biçili uk:diqq
ə
tl
ə
; könüll
ə
; öz
ə
nl
ə
; basa ; s
ı
k dinl
ə
\
Diqq
ə
tli :
biçu, bij, öz
ə
nli, k
ə
s
ə
rli\
Diqq
ə
tsiz
:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aksağan Zülfikar liked this
Uğur Asit liked this
Suleyman Hld liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->