Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KOR OĞLU DASTANI

KOR OĞLU DASTANI

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,347 |Likes:
Published by Umud Urmulu
KOR OĞLU DASTANI
کور اوغلو ناغیلی
KOR OĞLU DASTANI
کور اوغلو ناغیلی

More info:

Published by: Umud Urmulu on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 Koro
ğ
lu___________________________________________________________________________www.ocaq.net1
K O R O
Ğ
L U D A S T A N I
A L I K
İ
 
Ş
 
İ
 
Al
ı
ki
ş
i neç
ǝ
ill
ǝ
r idi ki, H
ǝ
s
ǝ
n xana ilx
ı
otar
ı
rd
ı
. Ömrünü, gününü onunqap
ı
s
ı
nda çürüdüb, saç
ı
n
ı
-saqqal
ı
n
ı
ilx
ı
ç
ı
l
ı
qda a
ğ
artm
ı
ş
d
ı
.H
ǝ
r gün s
ǝ
h
ǝ
r dan yeri a
ğ
aranda Al
ı
ki
ş
i ilx
ı
n
ı
çöl
ǝ
aparar, bütün günüotarar, ges
ǝ
d
ǝ
n bir pas keç
ǝ
nd
ǝ
n sonra xalxala g
ǝ
tir
ǝ
rdi. Da
ğ
larda, da
ş
lardaköv
şǝ
nl
ǝ
rd
ǝ
Al
ı
ki
ş
inin aya
ğ
ı
d
ǝ
ym
ǝ
mi
ş
bir qar
ı
ş
da yer qalmam
ı
ş
d
ı
.Bir gün Al
ı
ki
ş
i ilx
ı
n
ı
sürüb d
ǝ
rya k
ǝ
nar
ı
na aparm
ı
ş
d
ı
. Atlar d
ǝ
ryan
ı
nk
ǝ
nar
ı
nda otlay
ı
rd
ı
. Al
ı
ki
ş
i özü d
ǝ
bir t
ǝ
r
ǝ
fd
ǝ
da
ş
a söyk
ǝ
nib oturmu
ş
du. Dan yeriyenis
ǝ
a
ğ
arm
ı
ş
d
ı
, qosa ilx
ı
ç
ı
bir d
ǝ
baxd
ı
ki budur, d
ǝ
ryadan iki ay
ğ
ı
r at ç
ı
xd
ı
.Atlar g
ǝ
lib ilx
ı
ya qar
ı
ş
d
ı
lar.
İ
ki madyana yax
ı
nla
ş
andan sonra yen
ǝ
qay
ı
d
ı
b d
ǝ
ryayagirdil
ǝ
r. Al
ı
ki
ş
i n
ǝ
q
ǝ
d
ǝ
r ilx
ı
ç
ı
l
ı
q el
ǝ
mi
ş
di, bel
ǝ
 
ş
ey görm
ǝ
mi
ş
di. Tez qalx
ı
bmadyanlar
ı
man
ş
ı
rlad
ı
. Amma bu bar
ǝ
d
ǝ
heç k
ǝ
s
ǝ
bir söz dem
ǝ
di.Bu i
ş
in üstünd
ǝ
n bir neç
ǝ
vaxt keçdi. Al
ı
ki
ş
i aylar
ı
, günl
ǝ
ri say
ı
b,madyanlar
ı
gözd
ǝ
n qoymurdu. El
ǝ
ki v
ǝ
`d
ǝ
ba
ş
ı
yax
ı
nla
ş
d
ı
, Al
ı
ki
ş
i madyanlar
ı
nyan
ı
ndan
ǝ
l ç
ǝ
km
ǝ
di, o q
ǝ
d
ǝ
r gözl
ǝ
di ki, ax
ı
rda onlar do
ğ
du. Qulunlar böyüyübday oldular.Bir gün Toqat pa
ş
as
ı
Hasan pa
ş
a H
ǝ
s
ǝ
n xana qonaq g
ǝ
ldi. H
ǝ
s
ǝ
n xanpa
ş
an
ı
qonaq el
ǝ
di. Pa
ş
a söhb
ǝ
t aras
ı
nda xana dedi:- H
ǝ
s
ǝ
n xan, e
ş
itmi
şǝ
m s
ǝ
nin yax
ş
ı
sins atlar
ı
n var. G
ǝ
r
ǝ
k ilx
ı
ndan m
ǝ
n
ǝ
 iki ay
ğ
ı
rl
ı
q at ver
ǝ
s
ǝ
n.H
ǝ
s
ǝ
n xan o saat «b
ǝ
çe
ş
m» deyib, Al
ı
ki
ş
ini yan
ı
na ça
ğ
ı
rd
ı
v
ǝ
tap
ş
ı
rd
ı
:- Sabah ilx
ı
n
ı
çöl
ǝ
aparma, pa
ş
a üçün iki ay
ğ
ı
rl
ı
q at tutdurasa
ğ
am.H
ǝ
s
ǝ
n xan bu sözü dey
ǝ
n kimi daylar Al
ı
ki
ş
inin yad
ı
na dü
ş
dü. O, xan
ı
nba
ş
ı
n
ı
usa el
ǝ
m
ǝ
k üçün s
ǝ
h
ǝ
r tezd
ǝ
n durdu, daylar
ı
tutub xalxalda ba
ğ
lad
ı
, ilx
ı
n
ı
 sürüb çöl
ǝ
ötürdü.
 
 Koro
ğ
lu___________________________________________________________________________www.ocaq.net2
Bir az sonra H
ǝ
s
ǝ
n xan, pa
ş
a da yan
ı
nda, xalxala g
ǝ
ldi. Pa
ş
a baxd
ı
ki,xalxalda iki uzun ortal
ı
, ar
ı
q, çöpüklü day ba
ğ
lan
ı
b. Bildi ki, bu daylar
ı
onaverm
ǝ
k ist
ǝ
yirl
ǝ
r. Gülüb dedi:- H
ǝ
s
ǝ
n xan, m
ǝ
n
ǝ
demi
ş
dil
ǝ
r ki, s
ǝ
nin yax
ş
ı
sins ay
ğ
ı
rl
ı
q atlar
ı
n var.Bunlar n
ǝ
dir?
İş
bel
ǝ
 
ǝ
l
ǝ
ng
ǝ
-ül
ǝ
ng
ǝ
y
ǝ
qalsa, bunlardan m
ǝ
nim özümd
ǝ
d
ǝ
 çoxdur.Pa
ş
an
ı
n sözü H
ǝ
s
ǝ
n xana ox kimi d
ǝ
ydi. Üzünü Al
ı
ki
ş
iy
ǝ
tutub dedi:- Axmaq qosa, m
ǝ
n s
ǝ
n
ǝ
dem
ǝ
mi
ş
dimmi at tutdurasa
ğ
am, ilx
ı
n
ı
saxla,niy
ǝ
saxlamam
ı
san?Al
ı
ki
ş
i dedi:- Xan sa
ğ
olsun, m
ǝ
n qosa ilx
ı
ç
ı
yam.
İ
lx
ı
dak
ı
atlar
ı
n ham
ı
s
ı
n
ı
ovsumun içikimi tan
ı
y
ı
ram. S
ǝ
n bu daylar
ı
n bel
ǝ
liyin
ǝ
baxma.
Ə
g
ǝ
r ba
ş
ı
n
ı
n usa olma
ğ
ı
n
ı
 ist
ǝ
yirs
ǝ
ns
ǝ
pa
ş
aya bunlar
ı
ver.Al
ı
ki
ş
inin yek
ǝ
-yek
ǝ
dan
ı
ş
ma
ğ
ı
ndan H
ǝ
s
ǝ
n xan daha da q
ǝ
z
ǝ
bl
ǝ
ndi. Onunüstün
ǝ
q
ı
ş
q
ı
r
ı
b dedi:- M
ǝ
nim ilx
ı
mda al
ǝ
md
ǝ
söyl
ǝ
n
ǝ
n sins ay
ğ
ı
rl
ı
q atlar var. Bu
ǝ
l
ǝ
ng
ǝ
l
ǝ
riqona
ğ
a göst
ǝ
rib m
ǝ
ni x
ǝ
sal
ǝ
t el
ǝ
m
ǝ
kd
ǝ
m
ǝ
qs
ǝ
din n
ǝ
dir?Al
ı
ki
ş
i dedi:- Xan sa
ğ
olsun, m
ǝ
nim m
ǝ
qs
ǝ
dim pa
ş
an
ı
n yan
ı
nda s
ǝ
nin ba
ş
ı
n
ı
usael
ǝ
m
ǝ
kdir. S
ǝ
n bilirs
ǝ
n ki, m
ǝ
n yax
ş
ı
at tan
ı
yanam. S
ǝ
nin ilx
ı
nda bunlardan yax
ş
ı
 at yoxdur. Bütün dünyan
ı
g
ǝ
zs
ǝ
n, gen
ǝ
d
ǝ
bel
ǝ
at tapa bilm
ǝ
zs
ǝ
n.H
ǝ
s
ǝ
n xan q
ǝ
z
ǝ
bl
ǝ
nib dedi:- Bilmir
ǝ
m, bir saata q
ǝ
d
ǝ
r yerd
ǝ
d
ǝ
olsa, göyd
ǝ
d
ǝ
olsa, g
ǝ
r
ǝ
k pa
ş
ayalayiq, m
ǝ
nim ad
ı
ma layiq iki d
ǝ
n
ǝ
yax
ş
ı
ay
ğ
ı
rl
ı
q at seç
ǝ
s
ǝ
n. Bu saat get, seç, g
ǝ
tir.Al
ı
ki
ş
i dedi:- Xan, onda izn ver pa
ş
a üçün ay
ğ
ı
r seçm
ǝ
y
ǝ
ba
ş
qa adam getsin.
İ
lx
ı
da budaylardan yax
ş
ı
at yoxdur. M
ǝ
n özüm ba
ş
a dü
şǝ
-dü
şǝ
yax
ş
ı
at
ı
qoyub pis at seç
ǝ
 bilm
ǝ
r
ǝ
m. Bu m
ǝ
nim ad
ı
ma layiq olmaz.Bu söz xan
ı
sin at
ı
na mindirdi. S
ǝ
llad ça
ğ
ı
r
ı
b
ǝ
mr el
ǝ
di ki, Al
ı
ki
ş
ininboynunu vursun. Pa
ş
a da q
ǝ
z
ǝ
bl
ǝ
nmi
ş
di. Al
ı
ki
ş
inin ax
ı
r sözü onu da d
ǝ
liel
ǝ
mi
ş
di. Odur ki, dedi:
 
 Koro
ğ
lu___________________________________________________________________________www.ocaq.net3
- H
ǝ
s
ǝ
n xan, m
ǝ
n görür
ǝ
m ki, s
ǝ
nin ilx
ı
ç
ı
n bu daylara çox böyük qiym
ǝ
tverir. Y
ǝ
qin ki, el
ǝ
o haql
ı
d
ı
r. Onda s
ǝ
n bel
ǝ
el
ǝ
. Bu daylar
ı
n h
ǝ
r birini onun birgözün
ǝ
qiym
ǝ
t el
ǝ
.Pa
ş
an
ı
n sözü H
ǝ
s
ǝ
n xan
ı
n xo
ş
una g
ǝ
ldi.
Ə
mr etdi, s
ǝ
llad Al
ı
ki
ş
iningözl
ǝ
rini ç
ı
xartd
ı
.Al
ı
ki
ş
i n
ǝ
dindi, n
ǝ
d
ǝ
s
ǝ
sini ç
ı
xartd
ı
. Bir d
ǝ
ǝ
uf da el
ǝ
m
ǝ
di. El
ǝ
ki, s
ǝ
lladi
ş
ini qurtard
ı
, Al
ı
ki
ş
i aya
ğ
a qalx
ı
b dedi:- H
ǝ
s
ǝ
n xan, insan üçün dünyada h
ǝ
r naz-ne`m
ǝ
td
ǝ
n
ş
irin
ş
ey gözdür.S
ǝ
n m
ǝ
ni ondan bin
ǝ
sib el
ǝ
din. M
ǝ
n s
ǝ
nin qap
ı
nda san çürütdüm, ilan kimi qab
ı
qqoydum, saç-saqqal a
ğ
artd
ı
m, amma s
ǝ
n bunlar
ı
n heç birini bilm
ǝ
din, q
ǝ
dir-qiym
ǝ
t verm
ǝ
din. Bir pa
ş
an
ı
n sözü il
ǝ
m
ǝ
ni kor el
ǝ
din. Ansaq eybi yoxdu. Bizimkibel
ǝ
g
ǝ
lib.
İ
ndi ki, m
ǝ
nim gözl
ǝ
rimi bu daylara qiym
ǝ
t el
ǝ
din, bar
ı
heç olmasasözünün a
ğ
as
ı
ol. Bu daylar
ı
m
ǝ
n
ǝ
ver.H
ǝ
s
ǝ
n xan daylar
ı
n h
ǝ
r
ǝ
sini onun bir qoluna ba
ğ
latd
ı
r
ı
b qap
ı
s
ı
ndan qovdu.Kor Al
ı
, daylar da yed
ǝ
yind
ǝ
, tapdana-tapdana öz evin
ǝ
g
ǝ
ldik.K
ǝ
nd
ǝ
x
ǝ
b
ǝ
r
ş
dü. Samaat onun ba
ş
ı
na y
ı
ğ
ı
ld
ı
. X
ǝ
b
ǝ
r gedib Al
ı
ki
ş
inino
ğ
lu Röv
şǝ
n
ǝ
çatd
ı
.Röv
şǝ
n Rüst
ǝ
m kimi igid, yeniyetm
ǝ
savan bir o
ğ
lan idi. On be
ş
, on alt
ı
 ya
ş
ı
ya ola, ya olmaya idi Amma el
ǝ
güslü, el
ǝ
qüvv
ǝ
tli idi ki, a
ğ
as
ı
n buda
ğ
ı
ndanyap
ı
ş
sa kökünd
ǝ
n ç
ı
xarar, öküzün buynuzundan yap
ı
ş
sa yerind
ǝ
n dik qald
ı
rard
ı
 Röv
şǝ
n atas
ı
n
ı
bu halda görs
ǝ
k soru
ş
du:- Ata, s
ǝ
n
ǝ
n
ǝ
olub? De görüm, s
ǝ
ni kim bu hala sal
ı
b?Al
ı
ki
ş
i
ǝ
hvalat
ı
o
ğ
luna dan
ı
ş
d
ı
. Röv
şǝ
n q
ı
zm
ı
ş
p
ǝ
l
ǝ
ng
ǝ
döndü. Aya
ğ
aqalx
ı
b dedi:- O
ğ
lun s
ǝ
nin qisas
ı
n
ı
yerd
ǝ
qoymaz, ata!
İ
ndi H
ǝ
s
ǝ
n xan m
ǝ
nimqaba
ğ
ı
mda dayans
ı
n, görüm nes
ǝ
dayan
ı
r.K
ǝ
ndin savanlar
ı
da qalxd
ı
lar. Al
ı
ki
ş
i i
ş
i bel
ǝ
gör
ǝ
nd
ǝ
o
ğ
lunu ça
ğ
ı
r
ı
byan
ı
nda
ǝ
yl
ǝş
dirdi.
Ə
lini onun çiynin
ǝ
qoyub dedi:- H
ǝ
l
ǝ
qisas
ı
n vaxt
ı
deyil, bala! Vaxt
ı
nda m
ǝ
n özüm dey
ǝ
s
ǝ
y
ǝ
m.
İ
ndidiqq
ǝ
tl
ǝ
qulaq as! M
ǝ
nim gözl
ǝ
rim bu daylar
ı
n üstünd
ǝ
ç
ı
xar
ı
l
ı
b, bu daylar
ı
nüstünd
ǝ
d
ǝ
g
ǝ
r
ǝ
k m
ǝ
nim qisas
ı
m al
ı
na. Bu daylar
ı
s
ǝ
n
ǝ
tap
ş
ı
r
ı
ram. Bunlar el
ǝ
-bel
ǝ
atlardan deyil. Bunlar d
ǝ
rya at
ı
ndan
ǝ
m
ǝ
l
ǝ
g
ǝ
libl
ǝ
r.
İ
ndi s
ǝ
n g
ǝ
r
ǝ
k böyük bir

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Siwar Vazgali liked this
Mihey Aga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->