Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Khutbah Al-Jum'ah: Kewajiban Memilih Pemimpin

Khutbah Al-Jum'ah: Kewajiban Memilih Pemimpin

Ratings: (0)|Views: 171|Likes:
Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Hadhrat Imam Ketiga Masjid Kampung Nakhoda Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afallahu 'Anhu pada hari Jumaat 24 Jamadil Awwal 1434 Hijrah bersamaan 5 April 2013 Masihi di Masjid Jamek Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selayang, Selangor Darul Ehsan.
Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Hadhrat Imam Ketiga Masjid Kampung Nakhoda Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afallahu 'Anhu pada hari Jumaat 24 Jamadil Awwal 1434 Hijrah bersamaan 5 April 2013 Masihi di Masjid Jamek Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selayang, Selangor Darul Ehsan.

More info:

Published by: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

 
 >
##
 
 ﳋ
 
 ﳋ
  77 
ﲚﭨﳴ 
 
 ﭦ  ﳞﱨ 
 
 ﮔ ﲚﭨﳴ 
 
 ﭦ  ﳞﱨ 
 
 ﮔ  
ﰿ ﰿ 77ﴦ ﴦ  
 
 ﮔ ﮔ 77ﴦ ﴦ 
 
 ﲧ ﲧ
11  <4>3<4>3--<:<:  >:3:>:3: 
 ﭨﳀ  ﭨﳀ 
 
 <
I@QZLN@ TA\ZNHN
 ﶱ  ﳇﲅ 
 
 ﮔ ﳏ   ﮔﴫ  ﳆ" ﮍ   ﶇ  "ﲁ ﲅ  ﶇ ﲚ 
 
 ﳆﲅ 
 
 ﲾﲚ (ﲌ    
 
 ﳆ ﲞ " 
 Nf`nhju Fkffn`kf(Fnjzk Nrsnfn \nsufn`u Lkf(@ujn _n Jkkbkf(@nqqk Fkyuz``krn`u /Nfnj(Jkkbk Iuffk`k _nfnu Inrk`nf(Husyrkiub" Nsy`nju Nb Fn Kfn`n Kffn Nffn`u _n`jn`u FnSynrkinfn`u _n Nsy`nju Nbbn Hu`nhhnjnb /Nlju`u _n \nsufu`u" Nffn`uhhn Smffk _nSnffkh _n Lnrki /Nfn Snyykjkbkn Hu`nhhnjkb Nsyrnekf(Nblkynk _nf(Hursnfkb _n /Nfn Nnfk`k _n Sn`lk`k _nt(Znlk/kbn Lk K`snbkb Kfn [nuhkj(Jkb"
 
 Nhhn Ln/j9
 
 Enyn /Klnjnffn`& Qus`kiuh _n Kyynyn Lktnqwnffn`k _n Z`m/ntk`k& Enqnj Ennznf(Huttnqub"_n Znznwwnju En Kbbn I`mkrn Wnnjkt(Znqwn"
_n`nk `nhln(`nhln Nffn`& snyn larpasnb iapnjn inhu jnb iapnjn jkrk snyn sabjkrkjabonb Znqwn jnb Znnt iapnjn Nffn`" Sasuboou`byn tafn` largnyn mrnbo(mrnbo ynbolartnqwn" Larlainffn`& sasuboou`byn salnki(lnki lainfnb knfn` Znqwn" Zngui I`utln`Hkhlnr Guhnnt pnjn `nrk kbk knfn`
‖Iawngklnb Hahkfk` Tahkhpkb‘"
Ekrhnb Nffn` Zn/nfn7
££££
 #  # # 
y  yy  y  
‗ ‗ ‗ 
tt 
O
óóóó
 * ** *
*
ss 
ûûûû
 ï ïï ï
± ±± ± 
tt 
ΜΜΜΜ
õõõõ
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ss 
!!!!
 ï ïï ï
θθθθΰ  ΰΰ  ΰ 
ãããã
ãããã* *
ss 
ÙÙÙÙ
rr 
/
ss 
ûûûû
 :  ::  : õõõõ
Θ ΘΘ Θ 
ÝÝÝÝ
γ γγ γ 
 ¯ ¯¯ ¯
ήήήή
 Â Â Â
++++
((((
####
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
 ï ïï ï
ήήήή
!
x  xx  x  
 "  " " 
*
 [ [[ [
ΜΜΜΜ
õõõõ
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ss 
!!!!
tt 
       
ËËËË
+
ÁÁÁÁ
¡ ¡¡ ¡ 
 ≀  ≀≀  ≀ 
ss 
ûûûû
∫∀∀⊅⊅∧
 
Hnisujbyn7
,Jabonb ynbo jahkiknb& hnin Ekrnub hahpabonru`k hahparlmjm`inb inuhbyn&fnfu harain hahntu`kbyn9 Sasuboou`byn harain ktu njnfn` inuh ynbo Enskq jar`nin",(Surn` NzWui`rue7 1:+
Jk jnfnh nynt ynbo I`ntkl lncninb tnjk& Nffn` Zn/nfn habcarktninb lnonkhnbn Ekrnubhahparjnyninb rniyntbyn" Tarinrn kbk sakrkbo larfniu knktu rniynt sabnbo tarpajnyn jabonbtkpu `afn` ynbo jkfniuinb mfa` pahkhpkb npnlkfn harain tkjni pntu` iapnjn tubgui ngnrNonhn" Mfa` ktu iktn salnonk rniynt hastkfn` habokiut bnsk`nt Nonhn jk jnfnh hahlarkhnbjnt iapnjn sknpn ynbo pntut habgnjk pahkhpkb iarnbn skfnp hahkfk` pahkhpkb& Nonhniktn jnb nbni(nbni cucu iktn tkjni safnhnt9 iarnbn skfnp hahkfk` pahkhpkb& iktn jnb nbni(nbni cucu iktn habnbooubo lalnb jnfnh ia`kjupnb"
 
 3
Nffn` Zn/nfn hahnpnrinb iksn` parlnfn`nb jk nbtnrn pahkhpkb jnb rniynt jnfnhSurn` Snln7
tt 
ΞΞΞΞ
*
ss 
!!!!
uu 
 ώ ώώ ώ
ŮŮŮŮ
     
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 . .. .
 * ** *
####
((((
####
 ώ ώώ ώ
ãããã
      
x  xx  x  
   
x  xx  x  
 "  " "       
ss 
;;;;
ŮŮŮŮ
ÍÍÍÍ
ΜΜΜΜ
ÿÿÿÿ
 σ  σσ  σ 
 œ œœ œ
ήήήή
####
x  xx  x  
※ ※ ※ 
 ≀  ≀≀  ≀ 
y  yy  y  
γ γγ γ 
 Â Â Â
----
ÀÀÀÀ
μμμμ
####
uu 
õõõõ
      
ääää
+
ðððð
;;;;
 * ** *
####
ŰŰŰŰ
ϋϋϋϋ
uu 
 ώ ώώ ώ
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 . .. .
 * ** *
*
 Â Â Â
----
tt 
   
ÿÿÿÿ
      
tt 
----
ÍÍÍÍ
± ±± ± 
ÿÿÿÿ
ƜƜƜƜ
y  yy  y  
‴ ‴ ‴ 
tt 
ƜƜƜƜ
 3  33  3 õõõõ
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ss 
;;;;
uu 
 ώ ώώ ώ
####
tt 
      
ss 
 = == =
ÍÍÍÍ
ŜŜŜŜ
 Â Â Â
++++
ŮŮŮŮ
ϏϏϏϏΰ  ΰΰ  ΰ 
ÝÝÝÝ
Ϟ ϞϞ Ϟ 
 Â Â Â
88≀  ≀≀  ≀ 
©©©©
ä ää ä 
;;;;
 * ** *
####
ŮŮŮŮ
ϏϏϏϏΰ  ΰΰ  ΰ 
 à àà à
ûûûû
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
 à àà à
!!!!
õõõõ
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
tt 
ΜΜΜΜ
y  yy  y  
‴ ‴ ‴ 
Π ΠΠ Π 
ÍÍÍÍ
ãããã
õõõõ
Θ ΘΘ Θ 
ÈÈÈÈ
η ηη η 
ÈÈÈÈ````
 1 11 1
uu 
 ‐ ‐ ‐
ÝÝÝÝ
æ ææ æ 
ÁÁÁÁ
 ] ]] ]
õõõõ
      
tt 
ƜƜƜƜ
õõõõ
Θ ΘΘ Θ 
ÝÝÝÝ
γ γγ γ 
ääää
Ü ÜÜ Ü 
ÿÿÿÿ
à àà à 
tt 
----
::::
‛ ‛ ‛ 
 b  bb  b 
 6 66 6
 Â Â Â
++++
 C CC C
 Û  ÛÛ  Û 
ÿÿÿÿ
à àà à 
tt 
----
tt 
ΞΞΞΞ
õõõõ
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ss 
+
ðððð
;;;;
 * ** *
####
ãããã
ΞΞΞΞΰ  ΰΰ  ΰ 
ääää
+
tt 
ƜƜƜƜ
ŮŮŮŮ
     
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 . .. .
 * ** *
####
((((
####
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ääää
   
ÍÍÍÍ
à àà à 
úúúú
Ü ÜÜ Ü 
 ï ïï ï
O
óóóó
 * ** *
####
tt 
     
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 #  # # 
ÍÍÍÍ
;;;;
((((
####
 ώ ώώ ώ
 ï ïï ï
   
y  yy  y  
 ;  ; ; 
ññññ
 3  3 3 
tt 
E
óóóó
 * ** *
####
KKKK
ϋϋϋϋ
õõõõ
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ss 
;;;;
óóóó
 Ν  ΝΝ  Ν 
 ï ïï ï
E
ήήήή
rr 
%%%%*
¨¨¨¨
Π ΠΠ Π 
êêêê
 3  3 3 
ss 
;;;;
ŮŮŮŮ
       
ÍÍÍÍ
Ε ΕΕ Ε 
ÍÍÍÍ
ΜΜΜΜ
ÿÿÿÿ
 σ  σσ  σ 
ãããã
ΜΜΜΜ∫⊌ ⊌ ⊌⊏⊏∧
 
tt 
ΞΞΞΞ
*
ss 
!!!!
tt 
     
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 . .. .
 * ** *
####
((((
####
 ώ ώώ ώ
 ï ïï ï
   
y  yy  y  
 ;  ; ; 
ññññ
 3  3 3 
tt 
O
óóóó
 * ** *
####
tt 
     
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 #  # # 
ÍÍÍÍ
;;;;
((((
####
òòòò
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ääää
   
ÍÍÍÍ
à àà à 
úúúú
Ü ÜÜ Ü 
 ï ïï ï
O
óóóó
 * ** *
####
ÝÝÝÝ
      
ðððð
t  tt  t  
w  ww  w  
 Ρ ΡΡ Ρ
rr 
%%%%
õõõõ
 -  - - 
êêêê
 3  3 3≀  ≀≀  ≀ 
tt 
ήήήή
ÿÿÿÿ
ŤŤŤŤ
y  yy  y  
‴ ‴ ‴ 
|  ||  |  
»»»»
ÏÏÏÏ
      
tt 
ãããã
3333
y  yy  y  
‴ ‴ ‴ 
 ï ïï ï
ι ιι ι 
ûûûû
 9 99 9
 * ** *
####
y  yy  y  
‴ ‴ ‴ 
ÿÿÿÿ
à àà à 
tt 
----
ðððð
ŜŜŜŜ
 Â Â Â
++++
 Ν  ΝΝ  Ν 
êêêê
 "  " " 
uu 
 . .. .
!
y  yy  y  
dddd
 (  ((  ( õõõõ
≁ ≁ ≁ 
tt 
----
 Ν  ΝΝ  Ν 
 ï ïï ï
E
Ε ΕΕ Ε 
êêêê
 "  " " 
tt 
       
ÍÍÍÍ
ΜΜΜΜ
ÈÈÈÈ
      
ÿÿÿÿ
o  oo  o  
 ί ίί ί∫⊌ ⊌ ⊌⊊⊊∧
 
tt 
ΞΞΞΞ
*
ss 
!!!!
uu 
 ώ ώώ ώ
z  zz  z  
     ƜƜƜƜ
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 . .. .
 * ** *
####
((((
####
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
ääää
   
ÍÍÍÍ
à àà à 
úúúú
Ü ÜÜ Ü 
 ï ïï ï
O
óóóó
 * ** *
####
tt 
     
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 #  # # 
ÍÍÍÍ
;;;;
((((
####
 ώ ώώ ώ
 ï ïï ï
   
y  yy  y  
 ;  ; ; 
ññññ
 3  3 3 
tt 
E
óóóó
 * ** *
####
õõõõ
≁ ≁ ≁ 
tt 
----
ãããã
      
ññññ
 3  3 3 
tt 
ΜΜΜΜ
ÀÀÀÀ
≁ ≁ ≁ 
ðððð
※ ※ ※ 
©©©©
;;;;
 * ** *
####
ÈÈÈÈ
 ‐ ‐ ‐* *
y  yy  y  
γ γγ γ 
¨¨¨¨
Π ΠΠ Π;;;;
 * ** *
####
uu 
 ώ ώώ ώ
ðððð
ŜŜŜŜ
 Â Â Â
++++
 . .. .
*
 m  mm  m 
Π ΠΠ Π 
tt 
ήήήήώ ώώ ώ
ãããã
      
ãããã
ΜΜΜΜ
ûûûû
/
ss 
 = == =
μμμμ
rr 
%%%%
tt 
      
ääää
   
ññññ
 3  3 3 
 ¯ ¯¯ ¯
ήήήή
««««
....
 * ** *
*
 Â Â Â
----
ŰŰŰŰ
≁ ≁ ≁ 
y  yy  y  
à àà à 
ðððð
o  oo  o  
w  ww  w  
 Ρ ΡΡ Ρ
uu 
 ώ ώώ ώ
ýýýý
ãããã
%
ss 
 . .. .
####
 [ [[ [
ŤŤŤŤ####
y  yy  y  
‴ ‴ ‴ 
ήήήή
rr 
%%%%
 :  ::  : 
((((
####
 ώ ώώ ώ
   
|  ||  |  
   
rr 
%%%%
uu 
 ώ ώώ ώ
ss 
τ ττ τ 
tt 
ΜΜΜΜ
####
y  yy  y  
‴ ‴ ‴ 
¨¨¨¨
Ε ΕΕ Ε;;;;
 * ** *
####*
££££
Ϟ ϞϞ Ϟ 
ss 
;;;;
((((
####
ãããã
 ώ ώώ ώ
rr 
%%%%
uu 
 ‐ ‐ ‐
z  zz  z  
 2 22 2####
x  xx  x  
※ ※ ※ 
y  yy  y  
à àà à 
ðððð
;;;;
 * ** *
####*
uu 
Ε ΕΕ Ε 
ûûûû
8
y  yy  y  
à àà à 
y  yy  y  
 ] ]] ]
uu 
 ώ ώώ ώ
ŰŰŰŰ
≁ ≁ ≁≀  ≀≀  ≀ 
 b  bb  b 
8
ðððð
þþþþ
EEEE
{{{{
 * ** *
####
òòòò
‛ ‛ ‛ 
 Â Â Â
 ù ùù ù
ËËËË
 ∜ ∜ ∜
*
uu 
Ε ΕΕ Ε 
úúúú
ãããã
rr 
%%%%
tt 
     
ÍÍÍÍ
!
©©©©
 . .. .
 * ** *
####
((((
####
 ώ ώώ ώ
ãããã
      
x  xx  x  
   
x  xx  x  
 "  " " 
 :  ::  : õõõõ
≁ ≁ ≁ 
y  yy  y  
κκκκ
tt 
μμμμ
ÿÿÿÿ
 ώ ώώ ώ
tt 
 ‖  ‖‖  ‖ 
ðððð
o  oo  o  
êêêê
 †  ††  † 
ϋϋϋϋ
 Â Â Â
++++*
tt 
ΜΜΜΜ
((((
####
 ΰ  ΰΰ  ΰ 
 ï ïï ï
ήήήή
!
x  xx  x  
 "  " " 
tt 
μμμμΰ  ΰΰ  ΰ 
 à àà à
8
y  yy  y  
Ϟ ϞϞ Ϟ 
ÿÿÿÿ
à àà à 
tt 
ƜƜƜƜ∫⊌ ⊌ ⊌⊌ ⊌ ⊌∧
 
3>" Jnb mrnbomrnbo ynbo Inekr larintn7 ‖Inhk tkjni ninb larkhnb snhn sainfk iapnjn Nf^urnb kbk jnb tkjni guon iapnjn Iktnliktnl Nonhn ynbo tarjn`ufu jnrkbyn&‘ jnb suboou`boark infnu aboinu hafk`nt iatkin mrnbomrnbo ynbo znfkh ktu jklnwn larjkrk jk `njnpnbZu`nb harain ubtui jk`ksnl& hnskbohnskbo tuju` habuju` nbtnrn sntu jabonb ynbo fnkb& mrnbomrnbo ynbo tartkbjns larintn iapnjn mrnbomrnbo ynbo smhlmbo tninllur ynbo habgnjk iatunbyn7 ‖Infnufn` tkjni iarnbn inhu habkbjns jnb hahparjnyninb inhk&tabtufn` inhk sujn` habgnjk mrnbo ynbo larkhnb"‘3<" Mrnbomrnbo ynbo smhlmbo tninllur ktu habgnwnl iapnjn mrnbomrnbo ynbo tartkbjns7‖Inhkin` ynbo tafn` habo`nfnbo inhu jnrkpnjn habarkhn @kjnyn` patubgui sasujn` knjntnbo iapnjn inhu= Luinb inhk ynbo habo`nfnbo ln`inb inhufn` ynbo habyalnlinbjkrk sabjkrk habgnjk mrnbomrnbo ynbo larjmsn"‘

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->