Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
200Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh cadangan penyelidikan/proposal

Contoh cadangan penyelidikan/proposal

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 17,450 |Likes:
Published by abuawatif77
Kertas ini merupakan bab pertama yang merupakan proposal/cadangan penyelidikan kepada kajian di peringkat sarjana
Kertas ini merupakan bab pertama yang merupakan proposal/cadangan penyelidikan kepada kajian di peringkat sarjana

More info:

Published by: abuawatif77 on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
BAB PERTAMA : PENDAHULUAN1.0Pengenalan
Dakwah merupakan satu tugas mulia yang diketuai oleh para rasul a.s.Mereka merupakan hamba Allah yang terbaik. Begitu juga dakwah merupakantugas khalifah rasul dan pewaris nabi iaitu golongan ulama yang beramal dangolongan rabbani.
1
 Firman Allah Taala:“Dan tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yangmenyeru kepada(mengesakan dan mematuhi perintah) Allah,serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata :“Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam(yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!”Surah Fu
ss
ilat(41): 3Setiap nabi a.s diutuskan oleh Allah s.w.t untuk menyeru kaum merekasupaya beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk thagut. Semua dakwah yang dibawa oleh para rasul a.s termasuk dalamdakwah samawiah yang mempunyai ciri-ciri umum yang sama antara satu samalain.Dakwah juga merupakan satu usaha yang tidak mempunyai sempadangeografi dan masa yang tertentu. Firman Allah Taala :
1
Dr.Y
u
suf al-Qar 
da
w
i
(1991),
Thaq
a
 fah al-D
a
،
iyah
, c.13, Beirut: Mu’assasah al-Ris
a
lah, hal.5.
1
 
“Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad)”Surah al-Na
h
l(16): 125Ayat di atas umum kerana tidak disebut masa dakwah, tempat sertasasarannya. Ini menunjukkan bahawa dakwah untuk semua orang, pada sepanjangmasa dan di semua tempat. Jika diteliti di dalam al-Quran terdapat beberapacontoh yang boleh menerangkan maksud umum dalam ayat ini. Nabi Ibrahim a.sumpamanya berdakwah kepada bapanya
2
dan kaumnya
3
dengan menggunakanmetode diskusi dan berdebat
4
 
Dakwah tanpa sempadan geografi puladitunjukkan oleh nabi Yusuf a.s. Baginda berdakwah sehinggalah kepada banduandi penjara.
 
5
Selain itu berdasarkan ayat-ayat al-Quran, didapati bahawa para nabi disamping mengajak kaum mereka mengesakan Allah, mereka turut menjadi penyelesai kepada masalah masyarakat dan umat yang menghadapi cabaran dan permasalahan isu-isu semasa.
6
Terdapat beberapa contoh yang penting di dalamal-Quran sebagai iktibar kepada pendakwah sepanjang zaman iaitu :
2
Sila lihat dakwah nabi Ibrahim a.s kepada bapanya menggunakan metode diskusi dalam surahMaryam(19): 41-48..
3
Sila lihat dakwah nabi Ibrahim a.s kepada kaumnya dengan menggunakan metode berdebatdalam surah al-Syu
،
ar 
a
’(26): 69-73.
4
Ab
u
al-
H
asan
،
Al
i
al-Nadw
i
(1999),
 Raw
a
i
،
 
min
 A
a
b al-Da
،
wah f 
i
al-Qur 
a
n wa al-S 
i
rah
,Beirut: D
a
r Ibn Kath
i
r, hal.19-23.
5
al-Nadw
i(
1999),
op.cit.
, hal 28-29. Sila lihat dakwah nabi Yusuf a.s kepada banduan dalam surahY
u
suf(12): 36-41.
6
Dr.Fa
d
al
،
Abb
a
s(1997),
 Khum
a
 siyy
a
t Mukht 
a
rah f 
i
Tahdh
i
b al-Nafs al-Amm
a
rah
, c.2, Amman:D
a
r al-Furq
a
n, hal.10, Hj.Ahmad Asnawi,
 Dakwah Islamiah,
Bangi: Pusat Pengajian Jarak JauhUKM(2000)
 , op.cit.
, hal.157.
2
 
(a)Nabi Hud a.s mengingatkan kaumnya supaya tidak tertipu dengan kekuatanmaterialistik dan mengajak mereka meninggalkan keganasan dan kekerasan.
7
(b)Nabi Lut a.s berdepan dengan kaumnya yang melakukan perbuatan yangmenyalahi fitrah manusia iaitu homoseks, menghalang jalan dan melakukankemungkaran di tempat himpunan mereka.
8
(c)Nabi Syuaib
 
a.s melarang kaumnya daripada menipu dalam timbangan.
9
 Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa para rasul a.s bukan sahajamengajak kaumnya kembali kepada Allah semasa berdakwah tetapi mereka juga berperanan membaiki kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat.
Usaha para nabi ini diteruskan oleh nabi Muhammad s.a.w. yangmembawa risalah yang terakhir. Nabi s.a.w diutuskan kepada seluruh umatmanusia. Baginda s.a.w berdakwah selama dua puluh tiga tahun sejak dariturunnya wahyu yang pertama. Pada zaman nabi s.a.w dan selepas kewafatan baginda, ajaran yang dibawa oleh nabi terakhir ini di sebarkan melalui dakwahseperti firman Allah Taala :
7
Sila lihat: Surah al-Syu
،
ar 
a
’(26): 128-130.
8
Sila lihat: Surah al-
،
Ankab
u
t(29): 29.
9
Sila lihat: Surah al-Syua
،
a
(26): 181-184.
10
Dr.Fa
d
al
،
Abb
a
s(1997),
op.cit.,
hal.10.
3

Activity (200)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Siti Sara Sape'i liked this
shafarin liked this
muhd_nazri liked this
Mageswary Muru liked this
Nur Nazifah liked this
Hamidah Yusuf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->