Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BTP 3053 D045747.docx

BTP 3053 D045747.docx

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Loges Sockalingam

More info:

Published by: Loges Sockalingam on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
 
BTP 3053 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA TAMILKUMPULANUPSI 04 (A112PJJ)DISEDIAKAN OLEH
NAMA NO. ID NO. TELEFONLOGES A/P SOCKALINGAM D20102045747 016-5546483NAMA TUTOR E-LEARNING: EN.KARTHEGES A/L PONNIAHTARIKH SERAH: 7 APRIL 2013PEMARKAHAN
1. TUGASAN 12. E-FORUM3. JUMLAH
KERJA KURSUS
 
 
1.
 
எவய
 
சசக
 
அயபய
 
஬பதற
 
வயய
 
வ஧ள
 
உ
 
஋஦஫
 
ற஫
 
அ஧சனல
 
ந஬ன
 
நக஭
 

 
சச
 
வநமனச஦
 
தத
 
஋கட
 
ய஭க
.
 
஧஬
 
அ஫யன஬஭ள
,
஧க
 
வநமக
 
இசனல
 
ய஧
 
஫ள
.
஋க
 
ட
,
஧
 
஧஫சயள
 
ந஦தசன
 
஧ச
 
அய஫
 
எயககனசய
.
஋஦
 
இ
 
வநம
 
யல஬சந
 
ஆ
.
இ஧஬ய
,
வநம
 
஧ன஧டக
 
எ஬
 
கனந஦
 
அல஬
.
உ஬னல
 
சசச஭
 
஧ன஧
 
தற஬
இதற
 
஫
.
 
வயத஫
 
ய஧
 
த஫
 
யநய
 
அல஬
 
ச஫யய
 
வ஧ற஫஧
 

 
த஭ல
 
஥ச஫ன
 
த஧ங஭ல
 
஧ஙற
 
யக
 
சக
 
வ஧வதல஬
 
ஆன஧
 
யனங஭ல
 
எ
 
அய஭
 
உறசத
 
அயகள
 
஧ந஫கவள
 
யத
.
தஙகள
 
஥சசய
,
ல
,
஬
,
யத
,
஌நற஫ஙள
 
இ஧
 
ந஦த஦
 
அச஦
 
ந஦வய஭஧ச஭
 
தங஭
 
சச
 
வநம
 
஬
 
஧யந
 
அதயக
 
வய஭஧யள
.
BTP3053 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA TAMIL
 
 
உதடச
,
ச஭ல
 
அசன஭ஙள
,
வல஬
 
஥ச஦஧தற
 
஌ற஫
 
஧யஙள
 
ஆன஦
 
஬
 
தஙள
 
வல஬
 
யதசத
 

 
஥஧க
 
வல஬யயள
.
஧டஷ
 
ச஫னல
 
இப
 
சச஭
 
஧ன
 
஧
 
யததல
 
சச
 
வநம
 
அசநதக
.
ஆ஦ல
 
அவநக
 
சச
 
வநமனல
 
எ
 
ச
 
நடந
 
஧ன஧யள
.
஧ட
 
அவநக
 
ஆன
 
஥
 
ஆஸதப஬ன
,
ஆஸதன
,
஦
,
வ஧லஜன
,
஧஬
 
நற
 
இதப
 
஍ப஧ன
 
எ஫ன
 
஥
 
அத
 
அத
 
஥஭
 
வநமசன
 
அ஧சனக
 
வ
 
சசவநமசன
 
எ
 
வநமனய
 
அதபயந
 
அஙள஭஦
.
இதனயல
 
வயத஫
 
அற஫
 
஧ஙற
 
கன
 
அபங
 
யமக஭ல
 
அயகய
 
எ
 
சசவநம
 
வ஧ன஧஭
 
஥ழனல
 
஧஧ய஭
 
஧ச
 
வநம
 
வ஧ன
 
தபய
 
஋஧
 
டனநக஧டள஭
.
வயத஫
 
ச஫஧
 
உசனயச஭
 

 
஧஭
 
஧க஬
.
BTP3053 : KEMAHIRAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA TAMIL
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->